Stipend til oversettere

Prosjektstipend, reisestipend, honnørstipend og utvidet honnørstipend har søknadsfrist 17. oktober 2016. Fortløpende prosjektstipend til oversettere og reisestøtte til oversettere har løpende søknadsfrist.

Les mer om hvordan du søker stipend her. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke godtar søknader sendt via e-post.

Obs! Fra og med 2017 blir det endringer i våre stipendordninger. Det blir to søknadsfrister i året for prosjektstipend: en i midten av april, og en i midten av oktober. Da blir det også mulig å søke prosjektstipend selv om du ikke har oversatt 100 sider sakprosa tidligere. Mer informasjon om dette kommer snart.

Fortløpende prosjektstipend

Dette er en treårig prøveordning med fortløpende søknadsfrist. Bakgrunnen for prøveordningen er ønsket om å fange opp mer av den løpende produksjonen av krevende, oversatt sakprosa. De fleste oversettelser strekker seg over et kort tidsrom, og oversettere får oppdrag fortløpende gjennom året.

For 2016 er det satt av 60 månedsverk på til sammen 1 620.000 kroner til fortløpende prosjektstipend. Du kan søke om ett til fire månedsverk à 27.000 kroner i stipend.

Debutanter kan også søke fortløpende prosjektstipend til oversettere.

Når kan jeg søke om fortløpende prosjektstipend?

Boken du søker stipend til å oversette, må utgis senest seks måneder fra tildelingstidspunktet. Du må ha avtale med et forlag før du søker, og tidsplanen må bekreftes av forlaget. Stipendet gjelder fra den datoen søknaden registreres på MIN SIDE, og man må i tillegg påregne noe (opptil en måned) saksbehandlingstid. Man kan kun bli tildelt hele månedsverk i stipend.

Det ordinære prosjektstipendet til oversettere har søknadsfrist i midten av oktober, og stipendet gis til arbeid som skal utføres fra og med 1. januar året etter. Prosjekter som faller innenfor tidsrammen av den ordinære stipendordningen, vil ikke bli behandlet i søknadsordningen for fortløpende prosjektstipend.

Krav til prosjektbeskrivelsen og søknadsbehandling

Søkerne må i prosjektbeskrivelsen begrunne hvorfor prosjektet er spesielt tidkrevende eller vanskelig, og hva som gjør at oversetteren trenger stipend. Les mer om krav til prosjektbeskrivelsen her. Ved søknadsbehandlingen blir det vektlagt om normalkontrakten følges.

Les følgende retningslinjer og veiledning før du søker:

Stipendsøknadene behandles fortløpende av Det faglitterære fonds stipendkomité for oversettere. Søknader som avslås av stipendkomiteen, kan ikke sendes inn til fornyet behandling.

Prosjektstipend

Hensikten med prosjektstipend er å støtte oversetterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1-12 månedsverk, der ett månedsverk er på 27.000 kroner.

Stipendet skal ikke gis til ren forskning, eller til vitenskapelig og faglig litteratur som primært faller inn under støtteordninger etablert av Norges forskningsråd, universitetene eller andre offentlige organer. Et prosjektstipend gis ikke til redaktørarbeid eller til oversetting av artikler som skal trykkes i tidsskrifter. Det gis heller ikke støtte til trykking og markedsføring.

Hvis du tidligere har mottatt prosjektstipend for prosjekter som ennå ikke har resultert i en bok, må du sende inn rapport for disse stipendene sammen med søknaden om nytt prosjektstipend. Du kan ikke bli tildelt nye prosjektstipend hvis du ikke har rapportert om tidligere uavsluttede prosjekter. Rapporteringen skal gjøres via Min side.

Det er mulig å søke og få tildelt flere prosjektstipend til samme prosjekt. Du må i så tilfelle både sende inn rapport for tidligere tildelt prosjektstipend og en ny søknad med en oppdatert prosjektbeskrivelse. Den nye søknaden vil bli behandlet på lik linje med andre søknader.

Hvis dere er flere oversettere som vil søke på samme prosjekt, skal én av dere sende inn søknaden og de øvrige søkernes personopplysninger legges ved søknaden. I tillegg må dere lage en felles prosjektbeskrivelse hvor det fremgår hva den enkelte skal oversette. Alle som står oppført som søkere, må kvalifisere til stipendet, det vil si ha oversatt og fått utgitt minst hundre sider faglitteratur.

Søkerne må i prosjektbeskrivelsen begrunne hvorfor prosjektet er spesielt tidkrevende eller vanskelig, og hva som gjør at oversetteren trenger stipend fra Det faglitterære fond. Ved søknadsbehandlingen blir det videre vektlagt om søkeren allerede har etablert et formalisert samarbeid med et forlag, og om normalkontrakten følges.

Les følgende retningslinjer og veiledning før du søker:

Stipendet innberettes som inntekt i næring.

Hvis du blir tildelt stipend, må du rapportere årlig inntil prosjektet har resultert i bok.

Du finner svar på ofte stilte spørsmål her.

Reisestipend

Hvis du har oversatt og fått utgitt hundre sider faglitteratur, kan du søke førstegangs reisestipend. Har du tidligere mottatt reisestipend, må du ha oversatt og fått utgitt minst 820.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang fra og med det året du sist mottok reisestipend. Førstegangs reisestipend er på 22.000 kroner, øvrige reisestipend 27.000 kroner.

Det er titler utgitt i tidsrommet f.o.m. 1. januar det året du mottok reisestipend sist t.o.m. 31. desember det året du søker, som kan være tellende for ny søknad om reisestipend. Hvis du for eksempel mottok reisestipend forrige gang i 2014 og søker nytt reisestipend for 2017, er det titler utgitt f.o.m. 1. januar 2014 t.o.m. 31. desember 2016 som kan være tellende. For titler som ennå ikke er utgitt når du sender søknaden, men som vil bli det i løpet av året, må du sende en bekreftelse fra utgiver på følgende: 1) lanseringsdato, 2) antall sider tekst/tegn med mellomrom eget tekstbidrag i manuset, 3) ISBN-nummer.

Den første gangen du søker avgjøres ventetiden av ansienniteten din, som regnes fra det året du til sammen har fått utgitt 100 sider faglitteratur.

Eksempel på utregning av ansiennitet:
Artikkel 1: 25 sider, utgitt 1997
Artikkel 2: 50 sider, utgitt 2001
Artikkel 3: 30 sider, utgitt 2014
Ansienniteten vil her regnes fra 2014.

Hvis du har titler som ikke er registrert, og som du ser at vil kunne gi deg lengre ansiennitet, kan det altså lønne seg å registrere disse i forbindelse med at du søker førstegangs reisestipend.

Før du registrerer titler, kan du sjekke om du allerede har godkjente titler registrert i NFFs tittelregister. Dette gjør du enten ved å logge deg inn på Min side, eller ved å ta kontakt med NFF. Hvis du allerede står oppført med nok godkjente sider i registeret, trenger du ikke å registrere nye titler i forbindelse med at du søker.

Du skal ikke sende inn noen rapport om bruken av reisestipendet. Reisens formål skal oppgis i søknaden. Hvis du endrer reisemål, skal du ikke innrapportere det, forutsatt at du bruker stipendet etter dets intensjoner.

Reisestipend er oppgavepliktig, men ikke skattepliktig når du kan dokumentere at det er brukt til reiser som har sammenheng med og er at betydning for din faglitterære virksomhet. Ta vare på kvitteringer du har i forbindelse med reiser, i tilfelle likningskontoret krever innsyn. Dersom det er gode grunner for det, er det vanligvis kurant å få hele eller deler av et reisestipend som ikke er brukt til reise i tildelingsåret, overført til året etter.

Du finner svar på ofte stilte spørsmål her.

Honnørstipend og utvidet honnørstipend

Oversettere på 67 år eller eldre må ha oversatt minst 5.000.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang for å søke honnørstipend. Du kan ikke få reisestipend og honnørstipend samme år, men du kan søke begge stipendene samme år. Du vil i så fall bli tildelt det stipendet som faller best ut for deg, forutsatt at du kvalifiserer. Det er kun mulig å bli tildelt honnørstipend én gang.

Det finnes også et utvidet honnørstipend på 27.000 kroner. Dette stipendet er behovsprøvd og tar utgangspunkt i inntekten din. I året før søknadsåret kan du ikke ha hatt bruttoinntekter (lønn, pensjon, overskudd i næring, renteinntekter, gevinster ved salg av verdipapirer eller andre kapitalobjekter, leieinntekter og annet) som sammenlagt oversteg tre ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (G).

Hvis du skal søke utvidet honnørstipend for 2017, er dette beløpet kr 268.506. I tillegg må de øvrige kravene for å kvalifisere til honnørstipend være oppfylt – du må være 67 år eller eldre i søknadsåret og ha fått godkjent faglitterær oversettelse tilsvarende minst 5.000.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang. Du kan motta det utvidete honnørstipendet flere ganger.

Honnør- og utvidet honnørstipend er oppgavepliktig, det vil si at det sendes lønnsoppgave til ligningskontoret.

Du finner svar på ofte stilte spørsmål her.

Reisestøtte til oversettere

Det er avsatt kr 50.000,- til å støtte oversetteres deltakelse på oversetterrelaterte kurs, seminarer, kongresser og lignende. Det gis en støtte på inntil kr 7.000,- for hver reise og du kan søke fortløpende. Les mer om reisestøtte til oversettere her.

Kontaktinformasjon:

konsulent Iris Furu, iris.furu@nffo.no, tlf: 22 12 11 42 / 995 57 014

Menu