Stipend til forfattere

Prosjektstipend, reisestipend, honnørstipend og utvidet honnørstipend har søknadsfrist 16. oktober 2017.

Les mer om hvordan du søker stipend her. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke godtar søknader sendt via e-post.

Prosjektstipend

Hensikten med prosjektstipend er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1-12 månedsverk, der ett månedsverk er på 27.000 kroner.

Stipendet gis ikke til ren forskning, eller til vitenskapelig og faglig litteratur som primært faller inn under støtteordninger etablert av Norges forskningsråd, universitetene eller andre offentlige organer. Et prosjektstipend gis ikke til redaktørarbeid eller til skriving av artikler som skal trykkes i tidsskrifter. Det gis heller ikke støtte til trykking og markedsføring.

Hvis du tidligere har mottatt prosjektstipend for prosjekter som ennå ikke har resultert i en bok, må du sende inn rapport for disse stipendene sammen med søknaden om nytt prosjektstipend. Du kan ikke bli tildelt nye prosjektstipend hvis du ikke har rapportert om tidligere uavsluttede prosjekter. Rapporteringen skal gjøres via MIN SIDE.

Det er mulig å søke og få tildelt flere prosjektstipend til samme prosjekt. Du må i så tilfelle både sende inn rapport for tidligere tildelt prosjektstipend og en ny søknad med oppdatert prosjektbeskrivelse. Den nye søknaden vil bli behandlet på lik linje med andre søknader.

Hvis dere er flere forfattere som vil søke på samme prosjekt, skal én av dere sende inn søknaden og de øvrige søkernes personopplysninger legges ved søknaden. I tillegg må dere lage en felles prosjektbeskrivelse hvor det fremgår hva den enkelte skal skrive. Alle som står oppført som søkere, må kvalifisere til stipendet, det vil si ha skrevet og utgitt minst hundre sider faglitteratur. Vi understreker at dette er et forfatterstipend og at det kun kan søkes stipend til selve forfatterskapet i et prosjekt.

Stipendet innberettes som inntekt i næring.

Hvis du blir tildelt stipend, må du rapportere årlig inntil prosjektet har resultert i bok.

Les veiledningen til utfylling av søknad om prosjektstipend her. Du finner svar på ofte stilte spørsmål her.

Reisestipend

Hvis du har skrevet og utgitt hundre sider sakprosa, kan du søke førstegangs reisestipend. Dersom du tidligere har mottatt reisestipend, må du ha skrevet og fått utgitt 100 nye sider fra og med det året du sist mottok reisestipend. Førstegangs reisestipend er på 22.000 kroner, øvrige reisestipend 27.000 kroner. Det er ikke noe tak på hvor mange ganger du kan motta reisestipend, men du må ha skrevet minst 100 sider faglitteratur mellom hvert reisestipend.

Det er titler utgitt i tidsrommet f.o.m. 1. januar det året du mottok reisestipend sist t.o.m. 31. desember det året du søker, som kan være tellende for ny søknad om reisestipend. Hvis du for eksempel mottok reisestipend forrige gang i 2014 og søker nytt reisestipend for 2018, er det titler utgitt f.o.m. 1. januar 2014 t.o.m. 31. desember 2017 som kan være tellende. For titler som ennå ikke er utgitt når du sender søknaden, men som vil bli det i løpet av året, må du sende en bekreftelse fra utgiver på følgende: 1) lanseringsdato, 2) antall sider tekst/tegn med mellomrom eget tekstbidrag i manuset, 3) ISBN-nummer.

Hvert år kommer det inn mellom 700 og 800 søknader om reisestipend fra forfattere. Det er alltid flere søkere enn det finnes midler til. Derfor må du belage deg på å vente noen år før du kan bli tildelt reisestipend første gang, og mellom hver gang du kan motta et nytt. De siste årene har ventetiden for forfattere vært tre år.

Obs! Ved tildeling av reisestipend for 2018 vil fondsstyret vurdere mulighetene for å sette ansiennitet og ventetid på forfattersiden til to år.

Den første gangen du søker avgjøres ventetiden av ansienniteten din, som regnes fra det året du til sammen har fått utgitt 100 sider faglitteratur.

Eksempel på utregning av ansiennitet:
Artikkel 1: 25 sider, utgitt 1997
Artikkel 2: 50 sider, utgitt 2001
Artikkel 3: 30 sider, utgitt 2014
Ansienniteten vil her regnes fra 2014.

Hvis du har titler som ikke er registrert, og som du ser at vil kunne gi deg en tidligere ansiennitet, kan det altså lønne seg å registrere disse i forbindelse med at du søker førstegangs reisestipend.

Før du registrerer titler, kan du sjekke om du allerede har godkjente titler registrert i NFFs tittelregister. Dette kan du sjekke ved å logge deg inn på MIN SIDE, eller ved å ta kontakt med NFF. Hvis du allerede står oppført med nok godkjente sider i registeret, trenger du ikke å registrere nye titler i forbindelse med at du søker.

Du skal ikke sende inn noen rapport om bruken av reisestipendet. Reisens formål skal oppgis i søknaden. Hvis du endrer reisemål, skal du ikke innrapportere det, forutsatt at du bruker stipendet etter dets intensjoner.

Reisestipend er oppgavepliktig, men ikke skattepliktig når du kan dokumentere at det er brukt til reiser som har sammenheng med og er av betydning for din faglitterære virksomhet. Ta vare på kvitteringer du har i forbindelse med reiser, i tilfelle likningskontoret krever innsyn. Dersom det er gode grunner for det, er det vanligvis kurant å få overført hele eller deler av et reisestipend som ikke er brukt til reise i tildelingsåret til året etter.

Du finner svar på ofte stilte spørsmål her.

Honnørstipend og utvidet honnørstipend

Hvis du er 67 år eller eldre i søknadsåret, og har utgitt faglitteratur tilsvarende 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider eller 1.600.000 tegn med mellomrom, kan du søke honnørstipend. Du kan ikke få reisestipend og honnørstipend samme år, men du kan søke begge samme år. Du vil i så fall bli tildelt det stipendet som faller best ut for deg, forutsatt at du kvalifiserer. Det er kun mulig å bli tildelt honnørstipend én gang. Stipendet er på 22.000 kroner.

Det finnes også et utvidet honnørstipend på 27.000 kroner. Dette stipendet er behovsprøvd og tar utgangspunkt i inntekten din. I året før søknadsåret kan du ikke ha hatt bruttoinntekter (lønn, pensjon, overskudd i næring, renteinntekter, gevinster ved salg av verdipapirer eller andre kapitalobjekter, leieinntekter og annet) som sammenlagt oversteg tre ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (G).

I tillegg må de øvrige kravene for å kvalifisere til honnørstipend være oppfylt – du må være 67 år eller eldre i søknadsåret og ha fått godkjent faglitteratur tilsvarende 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider/200.000 tegn med mellomrom. Du kan motta det utvidete honnørstipendet flere ganger. 


Honnør- og utvidet honnørstipend er oppgavepliktig, det vil si at det sendes lønnsoppgave til ligningskontoret.

Du finner svar på ofte stilte spørsmål her.

Stipend med andre søknadsfrister:

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

NFF vil gjerne hjelpe frilansforfattere med store og tidkrevende prosjekter. Med frilanser mener vi forfattere som bruker 50 prosent eller mer av tiden til sin forfattervirksomhet. Det er avsatt fem stipend årlig til denne søkergruppen. Søknadsfrist er medio april. Les mer om stipendet her.

Aktualitets- og debattstipend

NFF har opprettet et aktualitetsstipend hvor målet er å stimulere norske forfattere til å delta i samtidsdebatten med sakprosautgivelser som tar tiden på pulsen. For 2017 er det satt av én million kroner til dette stipendet. Stipendet har løpende søknadsfrist fra og med 2017. Les mer om stipendet her.

Kontaktinformasjon:

Prosjektstipend til forfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Reise- og honnørstipend til forfattere: rådgiver Nina Herland, nina.herland@nffo.no, tlf: 22 12 11 44

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Aktualitets- og debattstipend: rådgiver Nina Herland, nina.herland@nffo.no, tlf: 22 12 11 44 / 975 44 763

Menu