Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Foreslår endringer i ny opplæringslov

Språk og skolebibliotek bør ivaretas bedre i ny opplæringslov, mener NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.

Opplæringslov

Regjeringen oppnevnte 22. september 2017 et utvalg som fikk i oppgave å utrede og vurdere behovet for rettslig regulering av grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen (grunnopplæringen). Utvalgets mandat var å foreslå ny opplæringslov og overordnende prinsipper for regelstyringen av grunnopplæringen. Utvalget leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 13. desember 2019.
Denne er nå ute på høring, og NFFO har nå gitt sine kommentarer, med to hovedpunkter.

1)
Opplæringsloven bør ha et eksplisitt språklig formål.
NFFO mener som Nynorsk forum og Forleggerforeningen at opplæringsloven bør ha et eksplisitt språklig formål. Dette understrekes også i regjeringens forslag til språklov (Prop. 108 L (2019-2020).
Derfor stiller NFFO seg bak forslaget til ny formulering fra Nynorsk forum i § 1-2 Formålet med opplæringa tredje og fjerde avsnitt. Her er endringsforslag markert med understreking:
Opplæringa skal utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og den felles internasjonale kulturtradisjonen vår.
Opplæringa skal medverke til å styrkje norske språk, fremje likestilling mellom bokmål og nynorsk og styrkje samiske språk, kvensk og norsk teiknspråk.
Opplæringa skal gi innsikt i språkleg og kulturelt mangfald og vise respekt for den enkelte si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

2)
Retten til skolebibliotek bør lovfestes.
Utvalget foreslår å erstatte «skolebibliotek» med «bibliotek» i loven, og vi støtter ikke dette forslaget. Selv om det ifølge dagens forskrift er mulig å ivareta plikten til å ha skolebibliotek gjennom et samarbeid med andre bibliotek og at det fra 1998 ikke lenger har vært et absolutt krav om at skolebiblioteket i grunnskolen skal være lokalisert på skolen, mener vi at begrepet og institusjonen «skolebibliotek» ikke er tømt for mening.

Les generalsekretær Arne Vestbøs høringsuttalelse i sin helhet i lenken under.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.