Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Her er høstens akademiske bøker!

Den skarpe, fine luften betyr bare en ting: bokhøst!
Les hele lista over akademisk litteratur som utkommer i høst.

Akademiskkollasj

Listen over akademiske bøker favner over et bredt spekter, og viser at vi har mange aktive medlemmer i UH-sektoren som skriver fagbøker, innføringsbøker og pensumlitteratur. Disse utgivelsene er alle viktige bidrag til den norske offentligheten, sier NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.

Og uten videre introduksjon, her er bokhøsten for akademisk litteratur.
PS! Er du forfatter i bokgruppe 2 og finner ikke din bok?
Ta kontakt med sverre@nffo.no

JULI

9788245034622

Emil Øversveen og Håvard Thorsen Rydland
Sosial ulikhet i helse
I det norske samfunnet finnes det en sterk, systematisk og veldokumentert sammenheng mellom helse og sosial posisjon. De med høy inntekt, utdanning og yrkesstatus har i gjennomsnitt en høyere levealder enn de lenger nede i det sosiale hierarkiet, og er også mindre utsatt for fysiske og psykiske helseplager og sykdommer. Disse sosiale helseforskjellene blir ofte omtalt som et folkehelseproblem, og har blitt forsøkt redusert gjennom omfattende politiske tiltak. Samtidig tyder forskningen på at de sosiale helseforskjellene er større i Norge enn i mange andre europeiske land, og at de også har økt over tid.
Utgivelse: Medio juli.
Fagbokforlaget

9788215029733 0e4dec2b581070e353491ab5ee66f1c2

Ingvild Bjordal og Cecilie Haugen
Fra fellesskole til konkurranseskole
Denne boken tematiserer forholdet mellom utdanningspolitiske intensjoner og realisert politikk i grunnskolen. Både rektorer, lærere og foreldre i Oslo-skolen har blitt intervjuet. Slik gir boken et forskningsmessig bidrag som belyser hvordan markedsretting og konkurranse preger rektorers og læreres arbeid samt foreldres samspill med skolen.
Utgivelsesdato: 9. juli
Universitetsforlaget

Kari Ingstad
Sosiologi i helsefag og sykepleie, 2.utgave 2021
Boken gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener som er relevante for helsefagene. Gjennom praksisnære eksempler viser forfatteren hvordan denne kunnskapen kan anvendes i møte med pasienter og brukere.
Utgivelse: Juli
Gyldendal Akademisk

AUGUST

9788215048420 f5061e281db3e83f6ae3af98f6bddec9

Anne Lene Wittek og Thomas de Lange
Kollegaveiledning i høyere utdanning
Denne forskningsbaserte boken presenterer helt konkrete metoder for kollegaveiledning og viser hvordan dette har blitt gjennomført i praksis i fire ulike miljøer ved UiO. Ut fra erfaringene som er høstet gjennom dette prosjektet, drøfter de ulike kapitlene hva som kan hindre og fremme konstruktive kollegiale prosesser. Boken som helhet bidrar med ideer, erfaringer og forskningsbasert kunnskap som gir nyttig innsikt i hvordan man kan jobbe systematisk med kollegaveiledning.
Utgivelsesdato: 2. august
Universitetsforlaget

9788215032542 adb82c75d0b02aff2557cfc9b1e0794f

Torbjørn Røe Isaksen
hva er KONSERVATISME
Både Erna Solberg, Donald Trump og Gene Simmons i Kiss kaller seg konservative. Hva i all verden er det som forener dem? I alle fall ikke at de går i tweed. En rekke ulike krefter som kaller seg konservative, er på fremmarsj. Enten man ser på konservatismen som en løsning på eller årsak til verdens problemer, er det viktig å gjøre seg kjent med dens tankesett. Hva er konservatisme gir en interessant introduksjon til en politisk idéretning med store indre spenninger, og den viser hvordan vår tids store problemer kan forstås med konservative begreper og innsikter.
Utgivelsesdato: 2. august
Universitetsforlaget

9788215022581 f503ef6267e3799424d314f005c4e631

Grunnloven
Historisk kommentarutgave 1814-2020
Denne boka omhandler Grunnloven helt fra 1814 til i dag. Den er både en oppdatert lovkommentar som tar med hele grunnlovsrevisjonen i 2014, og en forklaring av Grunnloven slik den har vært, med dens bakgrunn, alle dens endringer og kontinuiteten fra 17. mai 1814 til utgangen av 2020.
Utgivelse: 9. august
Universitetsforlaget 

9788215031019 774e7e2a18c2f19e708a81787622e5d3

Silje Førland Erdal (red.), Lise Granlund (red.) og Erik Ryen (red.)
Samfunnsfagdidaktikk
Denne boken handler om hva innholdet i samfunnsfag kan være, hvorfor ulike samfunnsfaglige temaer bør ha en plass i skolen, og hvordan undervisningen kan planlegges og gjennomføres.
Gjennom bokens 15 kapitler ønsker forfatterne å gi lærere perspektiver på hvordan de kan reflektere over mulige problemstillinger når de skal formidle et samfunnsfaglig innhold i klasserommet. Temaene i boken spenner vidt, fra tverrfaglig og utforskende læring til demokrati, bærekraftig utvikling, kjønn og seksualitet, 22. juli-terroren og mye mer.
Utgivelsesdato: 9. august
Universitetsforlaget 

9788215037080 b1ed3dcda497ed56a945323ef252c235

Arve Pettersen, Hans Mathias Thjømøe, Runar Framnes og Håvard Huse
Markedsføringsledelse, 10. utgave
Ny utgave! «Markedsføringsledelse» er en innføringsbok som dekker alle emnene en markedsfører må beherske. Boken er en klassiker gjennom mange år. Den er basert på internasjonal forskning, men er forankret i norsk virkelighet gjennom et bredt tilfang av norske eksempler.
Utgivelse: 09. august
Universitetsforlaget 

9788215052748 f0d4bfec6d5439a60adf24b4b52b371d

Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes
Å lære å skrive. Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring, 2. utgave.
Denne grunnboka tar for seg alle sentrale aspekter ved skriveprosessen og gir læreren klok veiledning for skriveundervisninga. Den nye utgaven er oppdatert i tråd med Fagfornyelsen.
Utgivelsesdato: 9. august
Universitetsforlaget

Bjørn Smestad, Elisabeta Eriksen og Ida Heiberg Solem
Tall og tanke aktivitetsbok – utforsking og argumentasjon
Tall og tanke aktivitetsbok gir lærere og lærerstudenter inspirasjon til å legge til rette for et utforskende matematikkfag på 1.–7. trinn. Boka inneholder mange aktiviteter og oppgaver som egner seg godt for å jobbe med selv og så prøve ut i klasserommet. Aktivitetene er basert på internasjonal forskning og praktiske erfaringer fra norske klasserom, og lærerens valg og elevenes resonnementer er sentrale. Boka er knyttet til Tall og tanke 1. Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn og Tall og tanke 2. Matematikkundervisning på 5. til 7. trinn.
Utgivelse: 10. august 2021.
Gyldendal Akademisk.

9788215054186 59b7a4de05783b7ecc30677d83f84123

Espen Gamlund, Lars Fr. H. Svendsen, Simo Tuomo Sakari Säätelä
Filosofi for humanister, 2. utgave
Filosofi for humanister gir deg muligheten til å fordype deg i noen sentrale filosofiske temaer og problemstillinger knyttet til kunnskapens, etikkens og estetikkens grunnlag. Bruk boken til å utfordre deg selv til å tenke gjennom dine egne holdninger, hvordan de er forbundet med hverandre og hvilke følger de har. I møte med filosofiens kanskje uvante betraktningsmåter, får du en mulighet til se dine egne oppfatninger utenfra.
Utgivelsesdato: 11. august
Universitetsforlaget

9788215052724 414701b0aacb9d5953ab9706fc63b99f

Kjell Gunnar Hoff med bidrag av Iver Bragelien, Per Aksel Holving og Øystein Strøm
Strategisk økonomistyring 3. utgave
Strategisk økonomistyring drøfter temaer og metoder som er viktige for virksomheter i arbeidet med å skape konkurransefortrinn og langsiktig lønnsomhet. I tillegg til mer tradisjonelle oppgaver, tar boken opp hvordan økonomistyringen må legge til rette for analyser som bidrar både til virksomhetens valg av strategi og til å understøtte strategiene i den daglige driften.
Utgivelse: 13. august
Universitetsforlaget 

Leif Edward Ottesen Kennair, Trond Viggo Grøntvedt og Mons Bendixen
En kort introduksjon til evolusjonspsykologi
Denne boken gir en oversikt over og en innføring i disiplinen evolusjonspsykologi. Boken er skrevet med utgangspunkt i forfatternes egen forskning, og forskningen til deres internasjonale samarbeidspartnere, med særlig vekt på seksuell strategiteori og seksuell konfliktteori, og empirisk forskning på sexatferd, partnerpreferanser, flørt, sjalusi, seksuell trakassering og lignende.
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

9788245035254

Ida Aalen og Magnus Hoem Iversen
Sosiale medier, 2. utgave
Sosiale medier er for viktig til å overlates til synsing. Gjennom ti år har Ida Aalen og Magnus Hoem Iversen fulgt forskningen på feltet. Nå har de igjen saumfart det som finnes av studier, for å gi deg oppdaterte og solide svar på de viktigste spørsmålene om sosiale medier. Forrige utgave kom i 2015. Før Trump og Brexit. Før trollfabrikker, QAnon og TikTok. Før Covid-19 ga teknologiselskapene enda mer makt. Med forord av Grete Brochmann.
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

9788245035025

Ellen J. Svalheim (red.)
Frøboka. Handbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng
Frøboka gir deg råd og inspirasjon til hvordan du kan samle inn frø av ville markblomster fra veikanter og artsrike kulturmarker der du bor. Frøa kan du bruke til å etablere små blomsterenger. Boka kommer med forslag til omtrent 50 markblomster som hører hjemme i norske blomsterenger og som spiller en viktig rolle for alle insektene som pollinerer dem. Mange av de markblomstene vi har beskrevet, kan du finne i hele landet.
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

9788245035988

Jan Ola Strandhagen, Anita Romsdal og Jo Wessel Strandhagen
Produksjonslogistikk 4.0
Produksjonslogistikk handler om hvordan vareflyten, informasjonsflyten og ressursene skal styres i en moderne produksjonsbedrift. Denne boka beskriver teori, metoder og praktiske caser – og forklarer hvordan en bedrift skal lykkes ved bruk av moderne digital teknologi. Boka fanger opp de nyeste trendene for metoder og teorier og diskuterer fem caser fra norske produksjonsbedrifter som gir læring fra ulike bransjer og bedrifter, løsninger og strategier
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

9788245036046

Eivind Smith
Konstitusjonelt demokrati, 5. utg. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys
Siste utgave av Eivind Smiths lærebok om Grunnloven er inngående revidert og ajourført. Grunnloven eller konstitusjonen er statens rettslige grunnlag. Den etablerer de sentrale statsorganene og utstyrer dem med redskaper for samfunnsstyring. Samtidig begrenser den statsmaktenes handlefrihet gjennom bestemmelser om rettigheter og om hvem som bestemmer hva.
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

9788245020694

Frode Solberg
Styrearbeid – styreutvikling – styreledelse
Godt styrearbeid handler ikke om jus eller økonomi alene. Der jussen sier noe om hva styret må ivareta, blir det i stor grad opp til styret å finne ut hvordan dette i praksis bør og skal håndteres. God økonomi skaper heller ikke resultater i seg selv, men er grunnlaget for en god utvikling og en konsekvens av styrets aktive handlinger. Boken er et praktisk hjelpemiddel bygget på et trygt teoretisk fundament for deg som er involvert i styrearbeid – uansett type virksomhet.
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

9788245033243

Rune Johan Krumsvik (red.)
Hva vet vi om skoleprestasjoner?
Hva betyr mest for elevenes skoleprestasjoner? Hvilke forklaringer på ulikheter i skoleprestasjoner finner vi? Boken tar opp hva skolegang og skoleprestasjoner har å si for barn og unge i et livsløpsperspektiv. Boken belyser blant annet kjønnsmessige likheter/ulikheter, hva skolebidraget har å si for skoleprestasjoner, hvordan sosiokulturelle variabler spiller inn på skoleprestasjoner, samt hvilken innvirkning hjemmeskole og digital undervisning kan ha på skoleprestasjoner.
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

9788245033953

Sverre Blandhol
Konfliktkoden

For å kunne håndtere konflikter må du forstå dem. Konflikter kan virke kaotiske og skremmende når du står midt oppi dem. Men de følger gjerne bestemte mønstre. I denne boken blir du kjent med disse mønstrene – koden som alle konflikter bygger på. Med denne kunnskapen vil du kunne finne veien ut av fastlåste situasjoner både i arbeidslivet og privat. Konfliktkoden er nyttig for studenter, ledere, tillitsvalgte, advokater, dommere og andre som arbeider med konflikthåndtering.
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

9788245035124

Ståle V. Einarsen og Anders Skogstad (red.)
Det gode arbeidsmiljø, 3. utgave
Boken tar opp dagsaktuelle temaer innenfor arbeids- og organisasjonspsykologien. Den formidler og diskuterer viktige temaer og problemstillinger knyttet til vår tids arbeidsliv og mulighetene for å skape et godt og produktivt arbeidsmiljø for alle. Boken tar opp individet i arbeidsmiljøet, samspill og sosiale forhold i arbeidsmiljøet, organisasjoner og samfunn i endring, og om arbeid, stress og helse. Forfatterne diskuterer også organisasjonskonsulenters rolle med et kritisk blikk.
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

9788245036879

Ove Olsen Sæle
Fotballens etikk. Idealer og realiteter
Boken tar for seg fotball som etisk felt. Forfatteren drøfter det som skjer i fotballspillet i lys av de etiske konseptene dydsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk og ontologisk etikk. Han tar også opp aktuelle temaer som supporterkultur, kampfiksing, fair play, fotballens historiske utvikling, VAR-dømming, trenervett og e-sport. Boken er skrevet for for studenter innen idrettsvitenskap, samt trenere og ledere i topp- og breddeidrett og den fotball- og idrettsinteresserte dypdykkeren.
Utgivelse: Medio august.
Fagbokforlaget

9788215055084 adfed10cde59c456a51dc9c8f7bc9f28

Eyvind Elstad
Pedagogikk for kommende lærere
Denne boka viser hvordan pedagogikkfaget kan støtte opp under en slik helhetsforståelse. Med et ønske om å danne utgangspunkt for lærerstudentens egen refleksjon knytter forfatterne gjennomgående teori til lærerens praksis.
Gjennomgående bygger boka på nyere forskning, og den inneholder et eget kapittel om læringsvitenskapene og disses vektlegging av at elevene skal utforske. I tillegg til læreboka finner leseren tilhørende utdypningsstoff og egnede oppgaver samt 10 undervisningsvideoer.
Utgivelsesdato: 16. august
Universitetsforlaget

9788215033716 af110d5a48ae7bb9b4fd7e25ddea2f9d

Reidun Follesø
hva er BARNEVERN
Fortellinger om menneskers møter med barnevernet danner bokas fundament. De er utgangspunktet når forfatteren identifiserer og utforsker ulike tema som kan svare på hva barnevern og barnevernet er.
Utgivelse: 18. august
Universitetsforlaget 

9788215051499 93a4797a5c15d56696d5ecd8d16d9f5a

Christine Calvert og Ove Dalen
Skriv godt, bli forstått. Guiden for å skrive bedre, raskere og med mindre smerte
Tenk om det kunne vært lettere å skrive! Denne boken har ett eneste mål: sørge for at du kommer i gang, skriver godt og blir ferdig. Den er skrevet for deg som skriver ofte, men som sjelden har noen å sparre med. Her får du knep for å løse floken når du sliter med en tekst.
Utgivelse: 20. august
Universitetsforlaget 

Vibeke Holtskog
Digital formidling som funker
Lurer du på hvordan du skal engasjere tilhørerne dine i de digitale samlingene? Ønsker du å holde presentasjoner som treffer, skaper forståelse og handling? Drømmer du om gode digitale møter der folk deltar og er inspirerte?
Utgivelse: 23. august
Universitetsforlaget 

Eiendomsutvikling- fra planlegging til ferdigstillelse
2. utgave
I denne andre utgaven av boken om eiendomsutvikling gis en helhetlig fremstilling prosessene og rammeverket for eiendomsutvikling – fra råtomt til ferdig bygg. Boken er oppdatert og ajourført med regelendringer, rettsavgjørelser og praksis og illustrert med mange eksempler og konkrete saker.
Utgivelse: 27. august
Universitetsforlaget 

9788215047577 20f2b2990d340f4ddfb976f3973cf8cb

Anine Kierulf
hva er YTRINGSFRIHET
Ytringsfrihet er friheten til å søke, motta og meddele informasjon og opplysninger. Og det er friheten til å uttrykke oss på den måten vi selv ønsker. Et folkestyre forutsetter både at vi får vite det vi vil og at vi får si det vi vil, om samfunnet rundt oss og om politiske prioriteringer. 
Utgivelse: 30. august
Universitetsforlaget 

9788215052687 6e10d35e73cf9704ee770d20d67aaded

Astrid T. Sinnes
Utdanning til bærekraftig utvikling, 2. utgave
Ny utgave! Fagfornyelsen legger opp til at bærekraftig utvikling skal ha en større plass i skolen. Denne boken gir både en innføring og konkrete tips til hvordan undervisning kan legges opp for å fremme kompetansen elever trenger for å bidra til en bærekraftig utvikling.
Utgivelse: 30. august
Universitetsforlaget 

Thomas Hylland Eriksen
Små steder , store spørsmål, 4.utgave
Dette er en ny, revidert utgave av den klassiske og populære innføringsboken som har vært det første møtet med sosialantropologien for tusenvis av studenter i mange land gjennom en årrekke. Denne velskrevne og engasjerende boken introduserer antropologiens sentrale begreper, de viktigste teoretiske debattene, temaområdene og noen av de sentrale feltene antropologer jobber innenfor. Den forklarer også den historiske konteksten for den antropologiske forskningen i vår tid – dens intellektuelle bakgrunn og grunnleggende teoretiske debatter.
Utgivelse: 30. august
Universitetsforlaget 

Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid og Jacob Aars
Forvaltning og politikk, 5.utgave
Den offentlige forvaltningen spiller en viktig rolle i det norske politiske systemet på fire styringsnivåer: det overnasjonale, det nasjonale, det regionale og det lokale. Denne boken er en grundig og pedagogisk introduksjon til sentralforvaltningens oppbygning og virkemåte. Forfatterne vektlegger blant annet den historiske utviklingen, verdigrunnlaget, prosedyrene, trekk ved personalet, utformingen av sentrale roller, forholdet til omgivelsene og nye reformer. Boken gir i tillegg en innføring i sentrale trekk ved overnasjonal, fylkeskommunal og kommunal forvaltning, deriblant oppbygning, virkemåte og reformer.
Utgivelse: 30. august
Universitetsforlaget 

9788215045559 c963ece1c091349d500050b3e83a3845

Tom Christensen, Per Lægreid og Kjell Arne Røvik
Organisasjonsteori for offentlig sektor, 4.utgave
Organisasjonsteori for offentlig sektor gir en grundig innføring i organisasjonsteori og vektlegger særlig offentlig sektors organisering og virkemåte. I denne fjerde utgaven har forfatterne innarbeidet materiale fra nyere relevante studier, oppdatert boken med aktuelle eksempler og utvidet flere sentrale temaer. Hvert kapittel har innledende læringsmål, oppsummering av hovedpoenger, spørsmål til diskusjon og tips til videre lesning.
Utgivelse: 30. august
Universitetsforlaget 

9788215049755 5e1ca5ebc4a30aa084e03e680a2f7dd8

Henrik Edgren, Merethe Roos og Kari Nordberg
Masteroppgaven i samfunnsfag. En håndbok for lærerstudenter
Denne boka viser hvordan du som lærerstudent skriver en masteroppgave i samfunnsfag. Strukturen i boka er bygget opp på samme måte som strukturen i en masteroppgave, og boka presenterer et bredt tilfang av teorier, kvalitative metoder og ulike former for empiri. Forfatterne innleder med en overordnet diskusjon omkring hva som kreves i den vitenskapelige sjangeren, slik som forskningsetikk, skrivemåter, formalia og den konstruktive kritikken: det å gi og motta kritikk. Ved å gjennomgående presentere eksempler fra konkrete masteroppgaver gir boka en praksisnær framstilling. Boka er egnet som en innføring i teori og kvalitativ metode og vil være nyttig både som håndbok for veilederen og for dem som skal undervise i vitenskapsteori og metode ved lærerutdanninga.
Utgivelsesdato: 30. august
Universitetsforlaget

9788245034516

Heidi Østbø Haugen og May-Len Skilbrei
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Forskningsetikk står høyere på agendaen enn noen gang før. Forskningsetikk diskuteres i media og i akademia, og det kreves det både av studenter, forskere, forskningsledere og forskningsrådgivere at de har god oversikt over relevant regelverk, prosedyrer og prinsipper. Denne boka er en håndbok skrevet for å veilede studenter, forskere og institusjoner slik at de unngår etiske overtramp og lovbrudd. Samtidig er hovedbudskapet at forskningsetikk er mye mer enn å unngå feil.
Utgivelse: Ultimo august.
Fagbokforlaget

9788245036619

Ellen Halvorsen
Kapret av flyskrekk? Ta kontroll over frykten
Er du redd for å fly? Veldig mange er det. Men hva om du kunne påvirke følelsene og ta kontroll over angsten? Denne boken gir konkrete råd for hvordan du kan både forberede deg før avgang og håndtere angst om bord i et fly. Den gir også bakgrunnsinformasjon om hvordan en flyvning planlegges og gjennomføres, og inneholder en rekke historier og erfaringer fra flyredde som har tatt kontroll over frykten.
Utgivelse: Ultimo august.
Fagbokforlaget

Arven etter 1968

Knut Dørum, Øyvind Tønnesson og Ralph Henk Vaags (red.)
Arven etter 1968
1968-opprøret preger fortsatt samfunnsliv og tenkning over store deler av verden. Arven etter 1968 tilbyr en ny og tverrfaglig analyse av det lange 1968-opprøret, og drøfter virkningene av opprøret på politikk, samfunnsliv, filosofi, kunst, medier, litteratur, religion og pedagogikk fram til 2021.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Verdiskapende prosjektledelse

Torgeir Skyttermoen og Anne Live Vaagaasar
Verdiskapende prosjektledelse
Boken tar for seg et bredt spekter av prosjekttyper i ulike virksomheter og bransjer – i både offentlig og privat sektor. Boken gir solid innsikt i moderne prosjektarbeid og passer for både studenter ved universiteter og høyskoler, og for praktikere som vil lære mer om god prosjektgjennomføring.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Praktisk brukertesting

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold
Praktisk brukertesting
Boken omhandler flere former for brukertesting, både digitalt og fysisk. Du lærer hvordan du kan tilpasse metoden til din arbeidssituasjon, slik at du faktisk får gjennomført testene og kan nyttiggjøre deg av resultatene. Med på veien får du råd og tips fra en rekke europeiske eksperter innen fagfeltet.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Introduksjon til tjenestedesign

Adeline Hvidsten, Ranvir Rai, Stephanie Helland og Theodor Henriksen
Introduksjon til tjenestedesign
Dette er den første norske boken om tjenestedesign. Boken gjennomgår temaer som forberedelser til prosjektgjennomføring, hvordan gjøre innsiktsarbeid, idéutvikling, prototyping, testing og implementering. I tillegg til å gi en generell introduksjon til tjenestedesign, er boken spekket med praktiske verktøy og metoder.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Innføring i sannsynlighetsregning

Per Christian Hagen
Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk
Boken er pensumbok for et innføringsemne i sannsynlighetsregning og statistikk. I 8. utgave er det gjort store endringer når det gjelder struktur, grafikk og layout. Det er lagt stor vekt på å få til en utforming som skal være lettere å lese enn før. Framfor alt skal det gå klart fram hva som er definisjoner og regler, hva som er eksempler og hva som er forklarende tekst.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Mobbing i skolen

Ingrid Lund og Anne Helgeland
Mobbing i skolen
Det finnes ingen enkle svar på hvordan en kan forebygge og stoppe mobbing. Men det finnes svar. Ny forskningsbasert kunnskap gir skolens ansatte klare føringer på hva som faktisk virker.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Foreldremøtet

Gøril Lyngstad
Foreldremøtet
Trenger vi egentlig foreldremøtene? Hvem er de til for, og hva skal de brukes til? Med litt investering i forkant, tydelig mål og styrt opplegg kan foreldremøtene bli noe alle ser fram til.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Pedagogikk   en grunnbok

Janicke Heldal og Line Wittek (red.)
Pedagogikk – en grunnbok
Boka gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene innenfor pedagogikken. Denne nye utgaven består av 21 forskningsbaserte kapitler skrevet av dyktige forskere innen sitt felt. De redegjør både for nyere forskning på feltet og for hva denne forskningen kan bety for pedagogisk praksis.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Vurdering for læring i skolen

Roar Engh og Lillian Gran
Vurdering for læring i skolen
Boka viser hvordan vurdering integrert i daglig undervisning kan bidra til å øke elevenes trivsel, motivasjon og læringsutbytte. I denne nye utgaven vektlegges bærekraftig vurderingskultur, elevens demokratiske kompetanse, elevens involvering, utvikling av dybdelæring hos elevene og rike oppgaver.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Helhet og sammenheng på sfo

Elin Ødegård
Helhet og sammenheng på SFO
Boka handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Forfatteren presenterer sentrale temaer for kompetanseutvikling på SFO, som læreplanteori, systemteori, utvikling av lærende organisasjoner og ulike dimensjoner ved kvalitet. Temaene belyses gjennom sitater fra ledere og ansatte på SFO og beskrives i sammenheng med praksis
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Trygt og godt på sfo

Kari Stamland Gusfre og Ida Risanger Sjursø
Trygt og godt på SFO
Forfatterne beskriver hvordan ansatte på SFO kan bidra til å utvikle praksis som er i tråd med lovverket. Boka gir en grundig innføring i faktorer som kan fremme og hemme et trygt og godt miljø, herunder hvordan krenkelser og mobbing kan forebygges, avdekkes og håndteres basert på forskningsbasert kunnskap.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Nabokonflikter

Elisabeth Njøsen
Nabokonflikter :: Reglene for naboeiendommer og boligselskaper
Dette er en lettfattelig og praktisk rettet bok om de vanligste kranglene blant naboer, og som dekker alle eierformer. Den inneholder informasjon om lovreguleringen, muligheter og sanksjoner ved tvister og konkrete råd om hvordan du forebygger og løser konflikter.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Relasjoner, lek og læring på sfo

Svanaug Lunde og Ellen Elvethon
Relasjoner, lek og læring på SFO
Boka handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og læringsmiljøet på SFO. Forfatterne diskuterer de ulike aktivitetsområdene som fremheves i rammeplanen, opp mot lek som en sentral aktivitet for barns utvikling og læring. De viser med eksempler hvordan lek og lekpregede aktiviteter kan bidra til tilhørighet og trivsel, mestringsopplevelser og læring på SFO.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Fysisk miljø på sfo

Thomas Moser og Marianne Torve Martinsen
Fysisk miljø på SFO
Boka handler om hvordan utformingen av det fysiske miljøet skaper betingelser for lek, og hvordan man kan arbeide med å bruke det fysiske miljøet aktivt for å støtte og tilrettelegge for barns lek og læring på SFO. Forfatterne presenterer relevant kunnskap om fysisk miljø ved SFO fra både forskning og praksis og viser hvordan personalet kan planlegge et fysisk miljø som ivaretar barns ulike behov.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Oversikt over arveretten

Peter Lødrup og John Asland
Oversikt over arveretten
Oversikt over arveretten behandler alle sentrale spørsmål innenfor arveretten og gir en innføring i reglene som kommer til anvendelse ved en persons død. Boken gjengir de sentrale reglene i den nye loven om arv og dødsboskifte av 2019 som trådte i kraft i 2021, og eksempel på hvordan man skriver et testament.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Utsatt skatt modellen

Jan Sørbø
Utsatt skatt-modellen
For å mestre skattereglene ved utsatt skatt-modellen, må man også mestre regnskapsreglene. I tillegg må man kjenne til hvordan årsoppgjørssystemene behandler verdiene som mates inn i systemet og hvilken sammenheng det er mellom de ulike skjemaene.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Arveloven

Ernst Moe
Arveloven :: Kommentarer til lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte
Ernst Moe gir i denne boken en veiledning til alle paragrafene i den nye loven om arv og dødsboskifte. Her knyttes forarbeidene og rettspraksis fra den gamle loven om arv samt de relevante deler av skifteloven til de nye bestemmelsene. Boken er et praktisk arbeidsverktøy for alle som vil orientere seg i loven, forskriftene og de nye reglene som gjelder fra 1. januar 2021.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Lovsamling for sjofolk og maritime skoler

Tor Erik Jensen (red.)
Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler
Lovsamlingen er et nødvendig arbeidsverktøy for lærere og studenter ved maritime skoler og for alle som jobber i eller opp mot sjøfartsnæringen. I samlingen er de viktigste lover, forskrifter og regler som gjelder til sjøs, tatt inn. Den norske teksten følges systematisk av engelsk oversettelse.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Skolelovsamlingen

Ingen forfatter
Skolelovsamlingen 2021-2022
Dette er en lov- og forskriftssamling som er svært nyttig for undervisningssektoren. Samlingen er beregnet på skoleeiere, skoleledere, lærere, SFO-ansatte og administrasjonen ved grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Fysikk idrett

Reidun Renstrøm og Margrethe Renstrøm
Fysikk og idrett :: Innføring i biomekanikk
Fysikk og idrett er en lærebok i biomekanikk, kraft og bevegelse som i tillegg til relevant beskrivelse av faget, tar hensyn til sentrale pedagogiske utfordringer for studentene. Til boken er det laget flere videoer som hjelper leseren med de områder av fysikken og matematikken som er nødvendig for å forstå fagstoffet. Videoene får man tilgang til ved å skanne QR-koder i boken.
Utgivelse: August
Cappelen Damm Akademisk

Nina Jahren Kristoffersen, Eli-Anne Skaug, Simen A. Steindal, Gro H. Grimsbø
Grunnleggende sykepleie, bind 1-3, 4.utgave 2021
Bøkene presenterer grunnleggende kunnskaper i sykepleie som er et nødvendig fundament for å oppnå kompetanse som sykepleier. Faginnholdet tar utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning (2019) og bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer
Utgivelse: August
Gyldendal Akademisk

SEPTEMBER

9788215053189 9504bf1539943cd7e36a7edce90ac94a

Per Lorentzen
Hjernen og barnevernet, En kritisk drøfting
Boka viser hvordan dagens kunnskap om barnehjernen er med på å prege og påvirke myndigheters og fagpersoners tenkning om beskyttelsen av barn. Den problematiserer hvordan hjerneforskning og nevrovitenskap brukes og misbrukes i faglitteratur beregnet for barnevernsfeltet.
Utgivelse: 01. september
Universitetsforlaget 

9788215049748 86daaaf9c8589fd3cb35ef0fab5fb685

Jan Ketil Arnulf
Den norske atomlandsbyen. Om tungtvannets tause forsvarsnettverk
En gruppe krigserfarne offiserer jobbet på innsiden av Norsk Hydro på Rjukan fra 1940 til 1943. Hva var sammenhengen mellom disse offiserene og uranforskerne på 1930-tallet? Hvem visste hva om tungtvannets destruktive potensiale?
Utgivelse: 3. september
Universitetsforlaget 

9788215053080 1c1322e9351734fc85094292b7aa7e74

Internasjonal privatrett
2. utgave
Den internasjonale privatretten gir regler om valg av domstol og valg av bakgrunnsrett når et privatrettslig rettsforhold har internasjonal karakter. Denne boken er en ny og utvidet utgave av boken som kom ut i 2014. Den drøfter ny rettspraksis og dens betydning for den tradisjonelle tilnærmingen.
Utgivelse: 6. september
Universitetsforlaget 

9788215055381 0bce18c506e6afc1f3efef4def0b8f4c

Jon H. Fiva, Terje P. Hagen og Rune J. Sørensen
Kommunal organisering, 8.utgave
Kommunal organisering er et standardverk innenfor studier av kommuner og stat-kommunerelasjoner. Boken har vært benyttet både ved innførings- og masteremner ved våre fremste universiteter og en rekke høyskoler i 30 år og har et samlet opplag på nærmere 30 000. I åttende utgave som kommer høsten 2021 er boken revidert og oppdatert. 
Utgivelse: 06.september
Universitetsforlaget 

9788245037098

Dag Vidar Hanstad, Morten Renslo Sandvik og Anna-Maria Strittmatter
Idrett og bærekraft
Hva er bærekraft og hva har det med idrett å gjøre? Hva er egentlig en bærekraftig idrettsorganisasjon? Idrett og bærekraft tar tak i disse og mange andre spørsmål. Den følger et hovedspor innenfor idretten, men har også en mer generell tilnærming til hva bærekraft er for noe. I tillegg til utgangspunktet i FNs bærekraftsmål, presenteres også en teoretisk tilnærming til tematikken. Forfatterne ser også med et kritisk blikk på bærekraftsmålene og politikken de representerer.
Utgivelse: Primo september.
Fagbokforlaget

May Aasebø Hauken og Unni Marie Heltne (red.)
Pandemi og krisepsykologi. Psykososiale utfordringer og støttetiltak
Etter ett år med pandemi er Norge blant de landene i Europa som har lavest smitte og dødelighet, og som er minst rammet økonomisk. Men hvordan enkeltmennesker reagerer på kriser og katastrofer, varierer. Denne boken gir kunnskapsbasert og god bakgrunnsforståelse for befolkningens reaksjoner og behov under en pandemi. Dens hovedfokus ligger på de psykososiale utfordringene som kommer i kjølvannet av en pandemi, samt psykososiale støttetiltak som det kan være hensiktsmessig å iverksette på ulike nivåer. Psykososial hjelp kan ha en rekke ulike former og fokus avhengig av situasjonens art og kan innebære støtte og hjelp både på individ-, familie-, gruppe- og samfunnsnivå.
Utgivelse: Medio september.
Fagbokforlaget

9788245033762

Thor Øivind Jensen, Eivind Jacobsen, Morten W. Knudsen og Gerhard Schjelderup (red.)
Forbrukersosiologi. Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Forbrukeren står fram som en av vår tids mest ambivalente skikkelser. For noen er hun den som skal redde verden, for andre er hun et sneversynt, samvittighetsløst ødeland, for andre igjen en avmektig og manipulert stakkar. Dette er en bok om forbrukersosiologi, det å forstå forbruket og forbrukernes rolle i samfunnet. I boka belyser forskere dette komplekse feltet med et mangfold av tilnærminger.
Utgivelse: Medio september.
Fagbokforlaget

9788215055893 bf8ebe2c473674b41fe839cf5d89a131

Audun Jøsang
Informasjonssikkerhet, Teori og praksis
Kunnskap om og kompetanse i informasjonssikkerhet er en forutsetning for å bygge og forvalte vår IKT-infrastruktur på en bærekraftig måte. Ikke bare IT-eksperter, men også alle som benytter og forvalter IKT-løsninger i sitt arbeid, trenger denne typen kompetanse. Denne boken gir en bred og grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet.
Utgivelse: 23. september
Universitetsforlaget 

9788215047508 f0e29f2ae7403cef2868bebd6383427d

Emilia Ingegerd Andersson-Bakken (red.) og Cecilie Dalland (red.)
Metoder i klasseromsforskning. Forskningsdesign, datainnsamling og analyse
Skal du forske på noe av det som foregår i et klasserom, læreres undervisning eller elevers læring? Da står du overfor mange viktige valg. Metodemangfoldet er stort. I denne boken gis forskningsbaserte presentasjoner av forskningsdesign, datainnsamlings- og analysemåter.
Utgivelsesdato: 27. september
Universitetsforlaget

9788215046969 4199093c63b70112df1073f51a54fe0a

Åsne Midtbø Aas
Dysleksihåndboka for lærere
5-10% av Norges befolkning har dysleksi. I hver klasse har 1-3 elever slike vansker med å lese og skrive. Dermed har hver eneste lærer – ikke bare spesialpedagogene – ansvar for å legge til rette for at også dyslektikerne får tilpasset undervisning.
Utgivelsesdato: 27. september
Universitetsforlaget

Åsmund Husabø Eikenes
Den gode historia. Skriveråd til deg som vil formidle naturvitenskap
Gode historier er nøkkelen til å formidle realfag og teknologi. I denne boka viser forfatter hva som er de mest sentrale virkemidlene når en skal skrive både forskningsartikler og populærvitenskap. Eikenes deler i tillegg sine mest effektive verktøy for å mestre skriveprosessen.
Utgivelse: 29. september
Universitetsforlaget 

9788245037180

Bjørn Bjorvatn
Betre søvn, 3. utg. En håndbok for deg som sover dårlig
Den gode nyheten til deg som sliter med søvnproblemer, er at du kan få hjelp. Bedre søvn er skrevet til deg som sover for lite eller for dårlig. Vi følger «Anna» gjennom konsultasjonene fra behandlingen starter til hun er kvitt søvnplagene. Mange vil kjenne seg igjen i historien hennes, eller i noen av de andre eksemplene som blir beskrevet i boken. Det er likevel viktig å huske at hver historie er unik. Denne boken hjelper deg med å finne din vei til bedre søvn.
Utgivelse: Ultimo september.
Fagbokforlaget

En smak av forskning

Ingvill Stuvøy, Aksel Tjora og Gunhild Tøndel (red.)
En smak av forskning :: Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt
Bacheloroppgaven er for mange studenter den første øvelsen i å formulere, utforme, gjennomføre og dokumentere et helt eget forskningsprosjekt. Det er en oppgave som det ofte knyttes mange forventninger til, og som også medfører en del usikkerhet: hva skal til for å skrive en god bacheloroppgave? Boka tar for seg prosessen fra start til slutt, og avmystifiserer hva det vil si å gjennomføre og skrive en bacheloroppgave.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Gledesdrepende essays

Sara Ahmed
Gledesdrepende essays
Den mest kjente tankefiguren til kulturteoretikeren Sara Ahmed er «den feministiske gledesdreperen» – et bilde på hvordan det er den som påpeker sexisme som blir oppfattet som et problem, i stedet for at den egentlige uretten blir tatt tak i. Ahmed er inspirert av fenomenologi, postkolonialisme og kjønnsteori, og skriver om hverdagslig ubehag som skapes av rasisme, sexisme og heteronormativitet.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Anne Kjersti Befring
Helseretten

Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Relasjoner, tanker og følelser i skolen

Anne Torhild Klomstén og Camilla Fikse
Relasjoner, tanker og følelser i skolen
Forfatterne gir en innføring i tema som relasjoner, tanker, følelser og kroppslig sansing, og er skrevet med Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 som bakteppe. Hvert kapittel inneholder teoretisk og forskningsbasert kunnskap, samt ferdighetsøvelser som kan praktiseres i skolen.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Oppgaver i arbeidsrett

Gerd Engelsrud og Diego Praino
Oppgaver i arbeidsrett
Oppgaver i arbeidsrett er et praktisk hjelpemiddel for å lære arbeidsrett. Innledningsvis gir forfatterne noen generelle råd om det å skrive oppgaver. Boken inneholder videre en rekke praktiske oppgaver knyttet til ulike deltemaer som ansettelse, diskriminering, lønn, ferie, oppsigelse, avskjed etc. Den inneholder også større oppgaver basert på eksamensoppgaver knyttet til videreutdanning i personalledelse og eksamensoppgaver knyttet til bachelorstudiet i administrasjon og ledelse.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Rolf B. Fasting og Mirjam Harkestad Olsen
Tidlig innsats
Kapitlene i boka tar for seg ulike perspektiver ved tidlig innsats i skolen. Forfatterne klargjør betydningen av begrepet, og de belyser også hvordan ansvaret for tidlig innsats kan forstås og viser hvordan det er erfart i en praktisk sammenheng.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Eva Maagerø og Birte Simonsen (red.)
Norway – Society and Culture
Norway – Society and Culture gir en innføring i det norske samfunnet på engelsk og tar for seg historien, samfunnet og kulturen. Boken er beregnet på utenlandske studenter som trenger en innføring i norske samfunnsforhold og nordmenn som skal presentere Norge i utlandet. Bak i boken finner du en litteraturliste.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Språkhverdagen på sfo

Gunn Helen Ofstad
Språkhverdagen på SFO
Boka handler om hvordan de voksne på SFO kan legge til rette for språklige aktiviteter som aktivt støtter og inkluderer barna. Forfatteren presenterer forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner et godt språkmiljø og ser dette i sammenheng med rammeplanen for SFO og eksempler fra praksis.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Norsk kristendomshistorie 1800 2020

Helje Kringlebotn Sødal
Norsk kristendomshistorie 1800–2020
Boka handler om utviklingen fra felles oppslutning om en statsreligion til mangfold, splittelse og subjektiv tro. Den er også en fortelling om revitalisering, kristen enhet, kristne fellesskap og levedyktig kristendom i møte med modernisering og sekularisering. Det gis stor plass til kristendom nedenfra og hendelser de siste tiårene.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Forretningsutvikling og digitalisering

Bo Hjort Christensen
Forretningsutvikling og digitalisering
Denne boken gir leseren innsikt i anskaffelse og implementering av digitale forretningssystemer. Den behandler såkalt Enterprise Resource Planning (ERP) og beskriver overgangen til skybaserte løsningskonsepter (SaaS). I tillegg tar boken for seg valg og implementering av systemer, inkludert dialogbaserte anskaffelsesprosesser og agile metoder. Målgruppen er alle som er involvert i å anskaffe og implementere ERP-systemer.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Digitale forskningsmetoder

Anne Tjønndal og Ingrid Fylling
Digitale forskningsmetoder
Boken gir en introduksjon til ulike strategier for å samle samfunnsvitenskapelige data ved bruk av digitale hjelpemidler. Boken skiller mellom forskningsdesign hvor innhold på internett og sosiale medier brukes som sekundærdata (tekst, bilder og video som ikke er produsert for forskningsformål) og forskningsdesign hvor digitale plattformer og verktøy brukes til å skape primærdata (innsamling av data for forskningsformål).
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

En randstat på avveie

Tormod Heier
En randstat på avveie? Norges vei inn i den nye kalde krigen, 2014-2021
Skaper Norges forhold til USA og NATO en sikkerhetsrisiko for Norge, som russisk randstat i nord? Russland frykter ikke et lite norsk forsvar, men at norsk territorium blir utgangspunkt for militære anslag mot eget land. Med felles grense til Russland, er derfor spørsmålet hva som tjener norske sikkerhetsinteresser. Tormod Heier jobber selv i Forsvaret og tar debatten i denne høyaktuelle boka.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Kreditorvern

Sverre Magnus Bergslid Salvesen
Kreditorvern
Når et kreditorbeslag inntreffer, kan det oppstå en rettighetskollisjon mellom dekningssøkende kreditor og andre rettighetshavere som utleder sin rett fra skyldneren. Kreditorvernet sørger for at en rettighetshaver oppnår beskyttelse mot at en kreditorekstinksjon kan inntreffe ved et kreditorbeslag. I denne boken beskrives om, når og hvordan kreditorvern kan etableres etter norsk rett. Forfatteren analyserer aktuelle problemstillinger innenfor den dynamiske tingsretten i tillegg til rettsspørsmål av mer allmenn formuerettslig karakter.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Samenes historie fram til 1750

Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen
Samenes historie fram til 1750
Første utgave av Samenes historie fram til 1750 kom i 2004. I denne andre utgaven (2021) har forfatterne revidert fremstillingen og inkludert den nyeste kunnskapen på feltet, innenfor fag som arkeologi, historie, religionsvitenskap, etnografi og lingvistikk. Basert på det omfattende og oppdaterte forskningsmaterialet, gir boka den mest fullstendige presentasjonen av eldre samisk historie på norsk.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Levende bilder

Heidi Røsok-Dahl (red.)
Levende bilder – lær av de beste
Levende bilder – lær av de beste gir deg kunnskapen og teknikkene som er nødvendig for en nybegynner som vil beherske enkel filming, redigering, intervjuteknikk, idéutvikling og mange andre viktige fagområder innenfor det store feltet «levende bilder».
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Populisme og kristendom

Sturla J. Stålsett, Sven Thore Kloster og Kristin Graff Kallevåg (red.)
Populisme og kristendom
Boken drøfter forholdet mellom kristendom og populisme i Norge og andre utvalgte land og regioner. De ulike kapitlene tar for seg historiske, teologiske, religionsvitenskapelige og samfunnsfaglige refleksjoner over populistiske praksiser og tankegods.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Ragnar Hanås
Bli ekspert på din egen diabetes :: Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne
Dette er boka som viser hvordan man i praksis kan ta hånd om sin egen diabetes. For å ha det bra med diabetes i dag, og for å forebygge at det oppstår komplikasjoner senere i livet, trenger enhver som har diabetes bred og oppdatert kunnskap om sykdommen. Boka er skrevet for barnefamilier, ungdommer og unge voksne med insulintrengende diabetes. Den er også nyttig for studenter og alle som kommer i kontakt med personer som har diabetes, både leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, barnehage- og skoleansatte, helsesøstre og annet helsepersonell.
Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Dag Ingvar Jacobsen
Forståelse, beskrivelse og forklaring :: Innføring i metode for helse- og sosialfagene

Utgivelse: September
Cappelen Damm Akademisk

Anne Kirsti Ruud
Hvorfor spurte ingen meg? Kommunikasjon med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner, 2.utgave 2021
Boken beskriver samtalesituasjoner med barn i vanskelige situasjoner. Eksempelvis når barnet begynner på skolen, utsettes for mobbing, innlegges i sykehus, mister et nært familiemedlem eller må flytte til fosterhjem eller barnevernsinstitusjon.
Utgivelse: September
Gyldendal Akademisk

Elisabeth Arntzen
Ledelse og kvalitet i helsetjenesten, 2.utgave 2021
Boken gir en praktisk innføring i arbeid med ledelse og kvalitet i tråd med myndighetenes krav. Det vises til systematiske måter å arbeide på, både i kommune og spesialisthelsetjenesten.
Utgivelse: September
Gyldendal Akademisk
Peter Fjågesund, Kristian Ihle Hanto, Sveinung Nordstoga, Johan Staxrud og Arnfinn Åslund (red.)
Tvisyn, innsyn, utsyn. Nærblikk på A. O. Vinje
Ved siden av at Vinje er en av våre viktigste poeter, gjorde han en stor innsats for det norske folkespråket, og han er en journalistisk og essayistisk pioner. I sin prosa viser han seg som en original og kunnskapsrik tenker med blikk for folkeliv og talende detaljer. Temaer som belyses i antologien er Vinjes berømte tvisyn, humoren og den karnevaleske og satiriske siden ved hans verk. Samt retorikken hans, religionskritikken og Vinje som turistpioner og journalistisk reiseskildrer. Men boken har også kritiske bidrag om Vinje og anti-semittismen.
Utkommer: september
Scandinavian Academic Press

Bård Frydenlund, Torleif R. Hamre og André Larsen Avelin (red.)
Transatlantiske forbindelser. Norsk-amerikanske relasjoner og linjer i 200 år.
Antologien undersøker hvordan forbindelseslinjene mellom USA og Norge utviklet seg fra den store utvandringen fant sted på 1800-tallet og frem til i dag. Hva førte utvandringen med seg og hva slags forbindelseslinjer ble etablert hjem til moderlandet? Hva slags inntrykk skapte dette i Norge av det nye landet i vest, og hvordan påvirket den norske utviklingen den videre utviklingen av USA, særlig i Midtvesten? Forfatterne spør videre hvordan de etablerte statene Norge og USA samhandlet i en stadig mer globalisert verdensorden på 1900-tallet, gjennom bilateralt statslånssamarbeid, og multilaterale initiativer i folkehelsens og fredens tjeneste på verdensbasis. Dette er andre bok i en serie på tre.
Utkommer: september
Scandinavian Academic Press

Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glenthøj
Union eller undergang. Kampen for et forenet Skandinavia
På midten av 1800-tallet var det en utbredt idé om at Norge, Sverige og Danmark kunne utgjøre én stat. Å være skandinav betydde ikke bare å være fra Skandinavia, det kunne også bety at man var politisk skandinavist. Hvor nær var vi en panskandinavisk union? Kanskje ikke så langt som historien har villet tro til nå. I boken legges det frem nye, oppsiktsvekkende funn knyttet til den politiske prosessen i alle de tre landene for å samle Skandinavia til én union. Skulle det skje gjennom en krig eller endog revolusjon eller ved fredelige løsninger? 1800-tallet var revolusjonenes hundreår, og skandinavenes håp, men særlig frykt, for fremtiden gjorde at mange av dem var klar til å gripe til våpen for å skape det samfunnet og den statsdannelsen som i deres øyne var nødvendig hvis Skandinavia skulle overleve. Mye tyder på at nasjonalismen, i hvert fall i Norge, ikke var like sterk som man til nå har trodd, og at det var sterke krefter som arbeidet for en forening i Skandinavia. Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Danmark, Sverige og Norge og blir utgitt samtidig i de tre landene.
Utkommer: september
Scandinavian Academic PressPeter Fjågesund, Kristian Ihle Hanto, Sveinung Nordstoga, Johan Staxrud og Arnfinn Åslund (red.)
Tvisyn, innsyn, utsyn. Nærblikk på A. O. Vinje
Ved siden av at Vinje er en av våre viktigste poeter, gjorde han en stor innsats for det norske folkespråket, og han er en journalistisk og essayistisk pioner. I sin prosa viser han seg som en original og kunnskapsrik tenker med blikk for folkeliv og talende detaljer. Temaer som belyses i antologien er Vinjes berømte tvisyn, humoren og den karnevaleske og satiriske siden ved hans verk. Samt retorikken hans, religionskritikken og Vinje som turistpioner og journalistisk reiseskildrer. Men boken har også kritiske bidrag om Vinje og anti-semittismen.
Utkommer: september
Scandinavian Academic Press

Bård Frydenlund, Torleif R. Hamre og André Larsen Avelin (red.)
Transatlantiske forbindelser. Norsk-amerikanske relasjoner og linjer i 200 år.
Antologien undersøker hvordan forbindelseslinjene mellom USA og Norge utviklet seg fra den store utvandringen fant sted på 1800-tallet og frem til i dag. Hva førte utvandringen med seg og hva slags forbindelseslinjer ble etablert hjem til moderlandet? Hva slags inntrykk skapte dette i Norge av det nye landet i vest, og hvordan påvirket den norske utviklingen den videre utviklingen av USA, særlig i Midtvesten? Forfatterne spør videre hvordan de etablerte statene Norge og USA samhandlet i en stadig mer globalisert verdensorden på 1900-tallet, gjennom bilateralt statslånssamarbeid, og multilaterale initiativer i folkehelsens og fredens tjeneste på verdensbasis. Dette er andre bok i en serie på tre.
Utkommer: september
Scandinavian Academic Press

Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glenthøj
Union eller undergang. Kampen for et forenet Skandinavia
På midten av 1800-tallet var det en utbredt idé om at Norge, Sverige og Danmark kunne utgjøre én stat. Å være skandinav betydde ikke bare å være fra Skandinavia, det kunne også bety at man var politisk skandinavist. Hvor nær var vi en panskandinavisk union? Kanskje ikke så langt som historien har villet tro til nå. I boken legges det frem nye, oppsiktsvekkende funn knyttet til den politiske prosessen i alle de tre landene for å samle Skandinavia til én union. Skulle det skje gjennom en krig eller endog revolusjon eller ved fredelige løsninger? 1800-tallet var revolusjonenes hundreår, og skandinavenes håp, men særlig frykt, for fremtiden gjorde at mange av dem var klar til å gripe til våpen for å skape det samfunnet og den statsdannelsen som i deres øyne var nødvendig hvis Skandinavia skulle overleve. Mye tyder på at nasjonalismen, i hvert fall i Norge, ikke var like sterk som man til nå har trodd, og at det var sterke krefter som arbeidet for en forening i Skandinavia. Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Danmark, Sverige og Norge og blir utgitt samtidig i de tre landene.
Utkommer: september
Scandinavian Academic Press

OKTOBER

Panterett
5. utgave
Denne boken er først og fremst en lærebok for jusstudenter. Dette har påvirket valg av tema og bokens oppbygning. Blant annet er det lagt stor vekt på å få frem panterettens funksjon i samfunnet og rettspolitiske begrunnelser for enkeltregler. Boken skal også kunne tjene som en nyttig oversikt over panteretten for advokater, dommere og ansatte i finansinstitusjoner.
Utgivelse: 1. oktober
Universitetsforlaget 

Berit S. Haug og Sonja M. Mork
Nøkkelbegreper i utforskende arbeid
Selv om utforskende arbeid har hatt en sentral plass i norske naturfaglæreplaner siden 2006 og er fremtredende i Fagfornyelsen, er arbeidet fremdeles lite etablert i mange klasserom. Denne praksisnære boka gir en oversikt, løfter frem og utdyper nøkkelbegreper knyttet til utforskende arbeid i naturfag.
Utgivelse: 10. oktober
Universitetsforlaget 

9788215046358 2d11ac81f32630eb31e87f01e805745a

Reassuransekontrakter
Norsk og nordisk rett i komparativ belysning
Noen risikoer er for store til at ett forsikringsselskap kan eller bør bære dem alene. Forsikringsselskapene benytter seg derfor av reassuransekontrakter for å minske risikoen de selv skal bære, gjennom at andre forsikringsselskaper helt eller delvis overtar visse risikoer fra forsikringsselskapet.
Utgivelse: 13. oktober
Universitetsforlaget 

9788215041391 77b236a018c22052c35dd60425299202

Mats Persson
Hvordan skrive en litteraturgjennomgang?, En praktisk guide
I Hvordan skrive en litteraturgjennomgang? presenterer forfatteren en modell som beskriver hva en litteraturgjennomgang er, og hvordan man gjennomfører den steg for steg fra idé til ferdig dokument.
Utgivelse: 13. oktober
Universitetsforlaget 

9788245034356

Andrea Dahlum
Styreansvar i praksis
Å sitte i et styre kan fortone seg som en fulltids jobb, en grei bigeskjeft eller noe en gjør som en vennetjeneste for noen som starter et firma. Men hva slags ansvar tar man på seg når man sitter i et styre? Og hvis noe går galt, hvordan tolker domstolene ansvaret? Ved å studere over 400 dommer har Andrea Dahlum kartlagt hvordan Norges domstoler har tolket styreansvaret. Bildet som avdekkes er av et sprikende felt der tungt ansvar til tider treffer ulikt.
Utgivelse: Primo oktober.
Fagbokforlaget

9788245035506

Frank E. Abrahamsen
En kort introduksjon til prestasjonspsykologi
Denne boken gir en innføring i typiske elementer i prestasjonssettinger – i idretten og i andre sammenhenger, for eksempel innenfor kunst- og kulturfeltet. Temaer er blant annet stress og prestasjonsangst, motivasjon, relasjoner, og konsentrasjon. Den tar også opp mental trening, med eksempler på treningsmetodikk som visualisering, indre dialog og spenningsregulering. Forfatteren gir konkrete eksempler på utfordringer i prestasjonssettinger, og mulige praktiske løsninger.
Utgivelse: Medio oktober.
Fagbokforlaget

Melanie Fieldseth
Navnet forplikter. Teaterhuset Avant Garden 1984–2018
Høsten 2019 åpnet Rosendal Teater dørene for publikum i Trondheim. Teaterhuset Avant Garden hadde vokst seg ut av sin trange kjeller og skiftet både navn og ham. Dette er en jubileumsbok, en historiebok og en fagbok om Teaterhuset Avant Gardens fremvekst som alternativ stemme i teaterverdenen. Gjennom intervjuer, arkiver og historiske spor blir vi kjent med de frie gruppene som etablerte og drev teatret i startfasen fra 1984. Vi får innblikk i diskusjoner, identitetskriser og veivalg som gradvis har gjort teatret til den arenaen det er i dag ‒ et rom for eksperimentell og nyskapende scenekunst fra hele verden.
Utgivelse: Medio oktober.
Fagbokforlaget

9788215027203 8977f2f28b24ba180ac41b5967ea7076

Kenneth Dahlgren, Timon Linderud og Knut Schreiner
Forankring fryder, En bok om medvirkning i byutvikling og arkitektur
Medvirkning har de siste årene blitt et stadig mer sentralt begrep innen stedsutviklings- og byutviklingsspørsmål. Men hva handler det egentlig om? Rent grunnleggende handler medvirkning om retten til å bli hørt i planprosesser og er nedfelt i plan- og bygningsloven. Det er med andre et krav ovenfra. De siste tiårene har vi sett en økende interesse nedenfra der innbyggere ikke bare krever å bli hørt, men også aktivt delta i prosessene som handler om by- og stedsutvikling. Stadig flere arkitekter bruker medvirkning som et viktig verktøy for å skape best mulig resultater.
Utgivelse: 18. oktober
Universitetsforlaget 

9788215047614 1387366edea34a9b1da63773877fa784

Shilan Ahmadian, Ingeborg Aspfors-Sveen, Camilla Bruu Næsmo
Fortellinger om flukt
I mange norske klasserom sitter det elever som har flyktet fra hjemlandet sitt til Norge. Ved å gi leseren innblikk i historien til ti ungdommer belyser Fortellinger om flukt spørsmål blant annet om hva ungdommene har flyktet fra, hva som skjedde på flukten til Norge, og hvordan opplevelsene preger dem i dag.
Utgivelsesdato: 20. oktober
Universitetsforlaget

9788215042763 b555384ed56cc84e5af8f8edc2bb2317

Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millistein
Demokratiske byrom
Demokratiske byrom undersøker sammenhengene mellom fysiske byrom og et velfungerende demokrati. Hvilke egenskaper gjør offentlige byrom mer eller mindre «demokratiske», og hva betyr dette for byutviklingsstrategier og planlegging?
Utgivelse: 27. oktober
Universitetsforlaget 

9788215036786 c84cc25602cc7828bb391e9f68c71097

Johan Giertsen
Avtaler 4. utgave
Forfatteren behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon. Forfatterens tunge vektlegging av EU-/EØS-kontraktsretten og EU-domstolens praksis vil bli ytterligere forsterket. Forfatteren vil i denne utgaven også legge større vekt på digital avtaleinngåelse, som reiser en rekke spørsmål.
Utgivelse: 27. oktober
Universitetsforlaget 

9788215053172 2af2be587748e95a906da17b6df1c30d

Turid Horgen, Knut Slåtta og Anita Gjermestad
Multifunksjonshemming, livsutfoldelse og læring. 2.utgave
Bokas hovedpersoner har ingen felles diagnose. De fleste har dyp utviklingshemming, noen har en progredierende lidelse, andre en ervervet skade. Det som forener, er omfattende funksjonsnedsettelser. De fleste har store bevegelsesvansker og problemer med å få orden på syns-, hørsels- og andre sanseinntrykk. Samtidig følger det ofte med somatiske og helsemessige utfordringer av mange slag. Det betyr behov for tilpasset hjelp i nær sagt alle livets situasjoner.
Utgivelse: 27. oktober
Universitetsforlaget 

Helge Løvskar (red.)
Fridykking for alle
Prinsippet er veldig enkelt. Du holder pusten og svømmer rundt under vann. Essensen av fridykking er nettopp det. Du klarer deg nede i det blå med minimalt av utstyr på egen hånd. Fridykking har likevel mange skjulte fasetter og hemmeligheter. Hvordan er det mulig å klare seg under vann uten å puste? Uavhengig om du vil dra på snorklesafari, sanke skjell og tang, jakte fisk, finne ro, eller nyte vannet, skal du finne noe du liker her. Målet er å gi deg inspirasjon og kompetanse til å holde på med fridykking på en artig og trygg måte.
Utgivelse: Ultimo oktober.
Fagbokforlaget

Grunnleggende arbeidsrett

Tron Løkken Sundet
Grunnleggende arbeidsrett
Grunnleggende arbeidsrett gir en innføring i de viktigste reguleringer og prinsipper som gjelder for arbeidsforholdet.
Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

Tinglysing

Borgar Høgetveit Berg
Tinglysing :: Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 og lov om dokumentavgift 12. desember 1975 nr. 59 kap. II med kommentarar
Tinglysingslova regulerer registrering og tredjemannsvern av eigedomsrett og avgrensa rettar, inkludert panterettar, i fast eigedom. Tinglysingslova heimlar også Lausøyreregisteret. Forfattaren gjev ei grundig, samla framstilling av tinglysingslova, tinglysingsforskriftene og dokumentavgiftsreglane for fast eigedom.
Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

Bengt Karlsson, Trude Gøril Klevan, Anna-Sabina Soggiu, Knut Tore Sælør og Linda Villje
Hva er autoetnografi?
Autoetnografi er en vitenskapsteoretisk, metodisk og praktisk tilnærming innen kvalitativ metode. Ved bruk av autoetnografi forstås personers subjektive erfaringer som en sentral kilde til kunnskap. Målet med en autoetnografisk tilnærming i forskningen er å utfordre forståelser av kunnskap, samt forestillinger og praksiser, som ofte blir tatt for gitt. Autoetnografi benyttes gjerne til å granske og kritisere kulturelle forhold gjennom en linse av personlige erfaringer.
Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

Det livssynsåpne samfunn

Sturla J. Stålsett
Det livssynsåpne samfunn
Idealet om det livssynsåpne samfunn ligger til grunn for den nye lovgivningen på religionsfeltet i Norge: Lov om tros- og livssynsamfunn, som er virksom fra og med 1. januar 2021. Men hva er et livssynsåpent samfunn? Det handler denne boka om.
Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

Teknologiens filosofi

Einar Duengen Bøe
Teknologiens filosofi
Vi lever midt i en teknologisk revolusjon, hvor kunstig intelligens tar over mer og mer av samfunnet. Teknologiens filosofi stiller og diskuterer de grunnleggende spørsmålene i denne nye virkeligheten: Hva er egentlig teknologi, informasjon og kunstig intelligens? Hva gjør dagens teknologiske utvikling med oss? Hvordan bør vi forholde oss til teknologi i fremtiden?
Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

Kristian Strømsnes
Anskaffelsesrettslig “uten virkning”

Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

En kort introduksjon til eus historie

Lise Rye
En kort introduksjon til EUs historie
Spør du hva EU er, vil du få mange svar. For noen er det et økonomisk samarbeid som har gått for langt, for andre er det et uttrykk for solidaritet som kommer til kort. Der noen ser en trussel mot demokratiet, ser andre et forsvar for det liberale demokratiets verdier. Denne boken diskuterer sentrale dimensjoner ved EU-samarbeidet, slik det har utviklet seg fra 1950 og frem til i dag.
Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

John maynard keynes

Maria Reinertsen
John Maynard Keynes
Den britiske økonomen John Maynard Keynes tilskrives enorm innflytelse. Men hvor lik er dagens koronakrisepakker og Green New Deals den krisepolitikken Keynes foreslo på 1930-tallet? Og hva kan den som frykter at robotiseringen skaper overflødige arbeidstakere lære av Keynes drøm om firetimersdag? I denne boken vender vi tilbake til Keynes’ originaltekster, og følger sporene fra dem gjennom politikken og økonomifaget frem til vår tid.
Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

Kristine Bruland
Den industrielle revolusjonen :: Kapitalisme, teknologi og industrialisering
Industrialiseringen ga oss den moderne verden vi lever i. Ifølge tradisjonell historieskriving startet dette som en britisk industriell revolusjon basert på de store oppfinnelsene av damp- og tekstilmaskiner. Denne boka gir et nytt perspektiv: Industrialiseringen var en fase i kapitalismen, den foregikk over lang tid og i alle næringer. Og den var global, ikke nasjonal, i likhet med den verden den skapte.
Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

Alv A. Dahl
Vonde følelser :: Teori, klinikk og behandling

Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

Siri Ytrhus
Et eldrevennlig samfunn :: Boligens og bostedets betydning

Utgivelse: Oktober
Cappelen Damm Akademisk

Judith van der Weele og Kjersti Karlsen
Analyse i komplekse barnevernssaker – fra magefølelse til kritisk tenkning
Denne boken har som mål å belyse hvor mangefasettert beslutningsprosesser i barnevernet kan være og å tilby et rammeverk og en praksis for analyse tuftet på evnen til å gjenkjenne egne og andres skjevtolkninger. Med inspirasjon fra politiets arbeid for å forebygge følgefeil, ledes leseren gjennom praktiske grep som bidrar til kritisk refleksjon og strukturering av analysearbeidet.
Utgivelse: oktober
Gyldendal Akademisk

Oscar Amundsen
Drømmeorganisasjonen.
Denne boken tar for seg hvorfor og hvordan evnen til endring og innovasjon i organisasjoner kan styrkes i en modell med åtte trinn. Boken er forskningsbasert og skrevet i en lett tilgjengelig form. Boken er relevant for alle typer virksomheter, og kan leses av både ledere og medarbeidere.
Utgivelse: Oktober
Gyldendal Akademisk

Thorstein Norheim
Ingen hvem som helst. Om Dag Solstads romaner som moderne æresfortellinger
Gjennom å drøfte spørsmål som: Hva er ære, og hvordan kommer ære til uttrykk i Solstads romaner, hvilke former for ære gjør seg gjeldende og hvorfor lese Solstad i et æresperspektiv, gjør Thorstein Norheim rede for ærens betydning i Dag Solstads forfatterskap. Foruten å kaste nytt og fruktbart lys over et av nyere norsk litteraturs mest sentrale forfatterskap, gir bokens emne innsikt i og kunnskap om en av vår tids viktigste og mest aktuelle samfunnsutfordringer: konfliktene som oppstår i møtene mellom sterke og intakte æreskulturer og vestlige velferdssamfunns post-æreskulturer.
Utkommer: oktober
Scandinavian Academic Press

Øyvind Pålshaugen
Lukten av skrivemaskin. Fire essays om Dag Solstads litterære kunst
Dag Solstad er fylt 80. Sjansene for at vi får en ny roman fra hans hånd er ørsmå. Hans utgitte romaner vet ingen ting om dette. Sannsynligvis utgjør de nå hans samlede forfatterskap, hva romaner angår. Men det angår ikke dem. Oss, derimot, vil det angå. Vi som skal lese, eller lese om igjen, en eller flere av dem. Bokstavene står stille, men ikke tida. Måten vi leser dem på, våre personlige forutsetninger for å lese dem og omstendighetene rundt – kort sagt den indre og ytre kontekst for lesningen – endrer seg med tida. Bokstavenes stillstand, deres passive motstand, kan lite gjøre med dette. Det kan de saktens leve godt med, de vet ikke av annet enn å bli lest på forskjellige måter. At ikke bare bokstavene står i sluttet rekke innenfor hvert enkelt verk, men at disse verkene samles i en endelig rekke, betyr lite nytt for dem. Hva mon vil det bety av nytt for oss? Vil vi lese og snakke om Solstads romaner på nye måter?
Utkommer: oktober
Scandinavian Academic Press

Inga Bostad (red.)
Å høre hjemme i verden. Kunnskap og skole i Norden
Er det skolens oppgave å få elevene til å føle seg hjemme i verden? Kan skolen både være et middel til å skape politisk bevisste og demokratiske borgere og være frigjørende for den enkelte, uten samtidig å reduseres til et redskap for det offentlige? Hjemmetaforen er et felles utgangspunkt for denne antologien, og den er åpen nok til å romme et bredere og dypere perspektiv på kunnskap og dannelse. Tema som er aktuelle er også spørsmålet om barn bør eller kan undervises hjemme, og i så fall hva slags forestillinger om institusjonalisering av barndommen, autonomi og makt som ligger under. Og hva skjer når skolen blir «hjemmet» på en institusjon – hva slags argumenter om mestring og dannelsesdyktighet har man på slike steder? Hva gjenfinner vi av forestillinger om privatlivet og det offentliges ansvar for opplæring og dannelse i nordisk kultur og historie (for eksempel i barnehager)? Kan skolen både være et trygt og godt sted å være og et godt sted å lære?
Utkommer: oktober
Scandinavian Academic Press

NOVEMBER

9788215030623 d1b8fff02f14cc75f03babaadab31d36

Håndverkertjenesteloven
Lovkommentar
Denne lovkommentaren til håndverkertjenesteloven gir grundige kommentarer til bestemmelsene i håndverkertjenesteloven. Lovkommentaren er nyttig for advokater, dommere, forbruker- og bransjeorganisasjoner og andre som har behov for å sette seg inn i håndverkertjenesteloven.
Utgivelse: 8. november
Universitetsforlaget 

9788215030265 47513b90e66ba5c5304304055c0e6613

Endre Sjøvold
Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper, 2. utgave
Med økende digitalisering og globalisering er det viktigere enn før å utvikle team som presterer bedre enn konkurrentene. Denne innføringsboken i teamarbeid viser hvordan team bør utvikles for å yte godt. Boken er rikt illustrert med eksempler fra norske grupper og henvender seg til alle som vil studere, utvikle og mestre team.
Utgivelse: 11. november
Universitetsforlaget 

9788215041896 c895fe592b3150bce6822ccaae32dbf6

Tredjepartsvern – en innføring i dynamisk tingsrett
Denne boken er en grunnleggende innføring i faget dynamisk tingsrett. Fagets begrepsbruk og metodelære forklares på en instruktiv måte, og det er lagt vekt på å fremheve de sentrale hensyn som gjør seg gjeldende.
Utgivelse: 13. november
Universitetsforlaget 

9788215037219 4f378c9568f729bc49dc4ca1426b0626

Havne- og farvannsloven
Lovkommentar
Havne- og farvannsloven regulerer havnevirksomhet, forvaltning av farvann og krav til sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann. Lovkommentaren vil gi god veiledning om forståelse av loven til kommuner, havner, skipsfartsnæringen, rederi- og havneorganisasjoner, brukere av farvannet til næring og friluftsliv, jurister, advokater, dommere og andre som har behov for å sette seg inn i dette regelverket.
Utgivelse: 13. november
Universitetsforlaget 

Hans Erik Næss
Idrett, politikk og menneskerettigheter
Det blir ofte fremstilt som to forskjellige verdener. Men finnes idrett uten politikk? Helt klart ikke, ifølge denne boka. Det finnes mange eksempler fra nyere tid på at idrettsorganisasjoner, arrangementer og utøvere i økende grad kommer i roller eller posisjoner som er politiske eller politiserte. Gjennom et granskende blikk bakover og et analytisk blikk på samtiden tar Hans Erik Næss for seg de mange utfordrende forbindelsene mellom idrett, politikk – og særlig menneskerettigheter. Boka vil opplyse diskusjonen om idrettsorganisasjoners politiske veivalg og idrettsutøveres ytringsfrihet.
Utgivelse: Primo november.
Fagbokforlaget

9788245023213

Ole Jacob Madsen
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Samfunnspsykologi legger til grunn at mennesket er et sosialt vesen. Dermed får forhold som tilhørighet, sosial ulikhet, politikk og økonomi stor betydning for vår psykiske helse. Internasjonalt er samfunnspsykologi gjerne systemkritisk, mens i Norge er den trygt plassert innenfor det bestående. Skyldes forskjellen at samfunnspsykologiens innsikter er sikret i og med velferdsstaten, eller er det uttrykk for den individrettede kliniske psykologiens dominans her til lands?
Utgivelse: Medio november.
Fagbokforlaget

9788215034102 4308dce6ef2edd322059d91f7dfe6bd8

Politiloven
Lovkommentar
Lovkommentaren til politiloven inneholder grundige kommentarer til politilovens bestemmelser. Boken er nyttig for politiet, Politihøgskolen, advokater, dommere og andre som har befatning med regelverket.
Utgivelse: 15. november
Universitetsforlaget 

9788215029214 aed003395e9ad48fe5cc433558f0307c

Oppgavesamling i arbeidsrett
Oppgavesamlingen inneholder både teoretiske og praktiske oppgaver i arbeidsrett og er et nyttig hjelpemiddel for studenter og andre som skal lære seg faget arbeidsrett. Oppgavesamlingen er tematisk bygget opp.
Utgivelse: 15. november
Universitetsforlaget 

9788215025193 b9b05abe9e72d6e16a62a470f956fc10

Oversikt over EØS-retten
Oversikt over EØS-retten» gir en innføring i EØS-retten og i hvordan denne virker sammen med EU-rett og norsk rett. Forfatterne behandler det institusjonelle systemet i EØS, reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital samt reglene om konkurranse mellom foretak og reglene om statsstøtte.
Utgivelse: 15. november
Universitetsforlaget 

9788215051659 40aea0b879ab704066bbe9cda1aac47f

Jan Tøssebro
Hva er FUNKSJONSHEMMING
Boka handler om hvordan samfunnet møter personer med nedsatt funksjonsevne. Den tar opp sentrale spørsmål innenfor forskning, politikk og forståelse av funksjonshemming.
Utgivelse: 15.november
Universitetsforlaget 

9788215052557 f1cab49054018d5ddf9a50b6362f72c9

Håkon Bergsjø og Karsten Friis
Digitalisering og internasjonal politikk
Hvilke sikkerhetspolitiske valg og dilemmaer representerer den nye digitale hverdagen for Norge og resten av verden? Kampen for å påvirke hvordan internett skal fungere er godt i gang. Utbyggingen av 5G-nettverk har blitt en global dragkamp der land presser hverandre til å velge bort bestemte leverandører, og private selskaper i den digitale sektoren får stadig større økonomisk og politisk makt. Internasjonale aktører som FN og NATO strever med å finne sin plass i det nye landskapet. I FN pågår det en intens strid om hvilke internasjonale normer som skal gjelde i det digitale rom, og NATO har definert cyber som et eget domene på linje med land, luft og sjø.
Utgivelse: 20. november
Universitetsforlaget 

9788215034799 c9ae909d3a6d7c6f461409b0e99d9362

Arbeidsgiverhåndboken

Dette er en «lederhåndbok» med relevante arbeidsrettslige temaer for alle arbeidsgivere. Boken vil ta for seg temaer som gjelder ved etableringen av arbeidsforhold, underveis i arbeidsforholdet og ved avvikling av et arbeidsforhold.
Utgivelse: 27. november
Universitetsforlaget 

Kjell Brataas
Etter katastrofen, Hvordan ivareta de berørte
Hvordan tar man vare på etterlatte, pårørende og overlevende etter kriser og katastrofer? Hvilke behov har innsatspersonell i tiden etterpå? Krisehåndtering er et felt det er skrevet mye om og forsket grundig på, men etter den store katastrofen må livet gå videre. Dette er en bok som retter seg mot alle som er, eller burde være, opptatt av å følge opp pårørende også i etterkant av katastrofen.
Utgivelse: 28. november
Universitetsforlaget 

9788215035802 ca81c302c6843d8cc43019ca3ca5841f

Irmelin Kjelaas og Kristin Fagerheim
Integrert språk- og fagopplæring for nyankomne andrespråkselever
Denne boka gir ei teoretisk og didaktisk innføring i hvordan ei slik helhetlig og integrert opplæring kan planlegges, organiseres og gjennomføres. Forfatterne presenterer det sosiokulturelle teorigrunnlaget for slik opplæring, før de tar for seg det didaktiske arbeidet med ordforråd, muntlighet, lesing og skriving.
Utgivelsesdato: 29. november
Universitetsforlaget

Ola-Lars Hammer
Ortopedi. Anatomi og undersøkelse
Dette er en lærebok som tar for seg klinisk anatomi og kobler det til sykdommer/skader og den videre kliniske undersøkelsen. Den kliniske anatomien er ganske detaljert, og er tilstrekkelig til å stå til anatomieksamen på medisinstudiet.
Utgivelse: 29. november
Universitetsforlaget 

9788215045689 9e1384deec00444f5f2aea6ee8a5dcca

Anne Kveim Lie
Helsevesenets organisering. For medisinstudenter
Det startet som så mange andre gode lærebøker – som et kompendium – fordi det ikke fantes god litteratur som rettet seg mot dem. Helse-Norge er komplekst å forstå, og det er viktig at framtidas leger, legestudentene, får tilstrekkelig innsikt i helsevesenets organisering og velferdsstaten.
Utgivelse: 29. november
Universitetsforlaget 

9788215050751 71650b535c0511feb7e37629e330f40c

Doping i idrett
En juridisk analyse
I denne boken gjør forfatteren et dypdykk i de internasjonale dopingreglene og hvordan reglene praktiseres av idrettens domsorganer, nasjonalt og internasjonalt. Som inngang til temaet benyttes Johaug-saken.
Utgivelse: 29. november
Universitetsforlaget 

Latin amerika i dag

Benedicte Bull
Latin-Amerika i dag :: Nye interesser og gamle bånd til USA, Kina, Russland, Midtøsten og Europa
Boka beskriver hvordan endringene i global politikk, økonomi og miljø påvirker utviklingen i dagens Latin-Amerika. Forfatteren vier særlig oppmerksomhet til Latin-Amerikas endrede relasjoner til stormaktene Kina, USA, EU og Russland, i tillegg til de mindre landene i Midtøsten.
Utgivelse: November
Cappelen Damm Akademisk

En kort introduksjon til det osmanske riket

Jan-Erik Smilden
En kort introduksjon til det osmanske riket
Dette er den første boka på norsk om Det osmanske rikets historie. Forfatteren følger utviklingen fra starten rundt år 1300 til rikets fall i 1922, da den siste sultanen ble styrtet. Han tar også et oppgjør med de velkjente negative stereotypiene og viser at både riket og statsledelsen var mye mer sammensatt enn det som er gjengs oppfatning.
Utgivelse: November
Cappelen Damm Akademisk

Beredskap og krisehåndtering

Ann Karin Larssen (red.)
Beredskap og krisehåndtering :: Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå
Boka tar for seg beredskap, samfunnskriser og krisehåndtering i en norsk kontekst. De ulike kapitlene ser nærmere på ansvarsfordelingen mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter, og drøfter et trusselbilde i stadig endring.
Utgivelse: November
Cappelen Damm Akademisk

Kunnskap for et tryggere samfunn

Hjørdis Birgitte Ellefsen, Vanja Lundgren Sørli og Marit Egge (red.)
Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020
Kunnskap for et tryggere samfunn er Politihøgskolens motto. I denne boka gjøres mottoet om til et spørsmål; 21 forfattere ser nærmere på politiutdanningens 100-årige historie, og drøfter hvilken rolle Politi(høg)skolen har spilt, og kan spille, med tanke på å sikre tryggheten i samfunnet vårt.
Utgivelse: November
Cappelen Damm Akademisk

Sørlandsk skipsfart

Olav Arild Abrahamsen
Sørlandsk skipsfart :: 1920-2020
Andre bind av historien om sørlandsk skipsfart tar til i 1920 da skipsfarten i sør var gått til bunns med de siste seilskutene. I de vanskelige 1930-årene ble flåten gjenreist og modernisert. Motortankskipenes gylne tid ble innledet og varte helt fram til den store shippingkrisen i årene 1976-1986 som senket næringen på ny og innvarslet krevende omstillinger.
Utgivelse: November
Cappelen Damm Akademisk

En liten åpen by

Victor Norman
En liten åpen by :: Fortellingen om Risør 1500-1873
Denne boken følger innbyggerne i den eldste av sørlandsbyene fra 1500-tallet til toppåret 1873. Den handler om byeieren som ble forvist, om kvinnen som reddet stedet fra ruin, om Eidsvoldmannen som drev kapervirksomhet midt på havnen, om to bybranner og mye mer. Det mest spennende er allikevel fortellingen om det omskiftelige hverdagslivet til fattig og rik i en by der fallhøyden var stor.
Utgivelse: November
Cappelen Damm Akademisk

Bjørn Johan Bolann og Arne Åsberg
Rasjonell tolking av prøvesvar

Utgivelse: November
Cappelen Damm Akademisk

Lars André Olsen
Praktisk medikamentregning :: Dose, styrke, mengde
Praktisk medikamentregning gir deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du må ha for å klare eksamen i medikamentregning. Forfatteren viser hvordan du sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene.
Utgivelse: November
Cappelen Damm Akademisk

Mari Schanke Bjerknes og Bjørg Christiansen
Praksisveiledning i helsefagutdanninger, 2.utgave 2021
Boken gir en innføring i hvordan man som veileder kan tilrettelegge studentens praksisperiode for å oppnå best mulig læringsutbytte. Boken har også fokus på hvordan det er å være praksisveileder i en krevende arbeidshverdag.
Utgivelse: November
Gyldendal Akademisk

Silje Warberg (debutant)
Den fødte forbryter
Hva forårsaker kriminalitet, hva kjennetegner den kriminelle, og er det kriminelle mennesket født sånn eller blitt sånn? Dette var høyaktuelle spørsmål i norsk litteratur og offentlighet rundt århundreskiftet 1900. I denne perioden vokste kriminalvitenskapene frem, pressen dekket kriminalsaker både nasjonalt og internasjonalt, og den moderne kriminallitteraturen etablerte seg. Gjennom studier av tre norske kriminalsaker som fikk mye oppmerksomhet i offentligheten, undersøker Warberg hvordan vitenskap, presse og litteratur bidro til å forme sin tids kriminalitetsforståelse.
Utkommer: november
Scandinavian Academic Press

DESEMBER OG JANUAR

9788215045290 ce24ed2b6332f38be36544fd4e45ef57

Personvernombud
En juridisk analyse
Formålet med denne boken er å gi råd om hvordan personvernombudene og deres arbeids- eller oppdragsgivere bør gå frem for å sikre at ombudene blir relevante og verdsatte ressurser for virksomheten. Boken er et nyttig verktøy både for dem som er personvernombud selv og for virksomhetens ledelse i arbeidet med å sikre etterlevelse av personvernregelverket.
Utgivelse: 7. desember
Universitetsforlaget 

9788215029597 2a87adc1846a2325ae12f7120c9bad37

Forvaltningsrett, kort forklart
I denne boken gir forfatterne en innføring i forvaltningsrett, med vekt på en pedagogisk tilnærming til rettsområdet. Tanken er at studenter kan lese boken før de går løs på selve pensum og dermed få en oversikt over faget. Boken inneholder flere gode illustrasjoner og eksempler.
Utgivelse: 14. desember
Universitetsforlaget 

Norsk konkurranserett, bind I
Atferdsregler
NORSK KONKURRANSERETT bind I Atferdsregler gjør rede for konkurransereglene slik vi finner dem på EU/EØS-nivå, og for hvordan konkurranseloven må tolkes på bakgrunn av kilder fra EØS- og EU-retten.
Utgivelse: 18. desember
Universitetsforlaget 

9788215050188 78d8698ed7a62a7326530246a3280d5b

Oppgavesamling i avtalerett
2. utgave
Boken dekker den delen av kontraktsretten som gjerne omtales som «avtalerett», og omfatter reglene for avtaleinngåelse, representasjon, avtaletolking, ugyldighet og lemping. Revisjonen som er gjort, reflekterer utviklingen som har skjedd på rettsområdet i de sju årene som har gått siden førsteutgaven kom.
Utgivelse: 22. desember
Universitetsforlaget 

9788215035536 d4dc6afd8f94c5631af820342d2e5062

Sjur Westgaard, Jon Olav Mjølhus
Anvendt økonometri, Metoder og modeller for finans og økonomi i Excel
Anvendt økonometri. Metoder og modeller for finans og økonomi i Excel er en innføringsbok i metoder for økonomiske og finansielle analyser. Den tar for seg de viktigste teoriene og metodene innenfor moderne økonometri, men dekker også det økende behovet for kunnskap om dataanalyse i næringslivet.
Utgivelse: 31. desember
Universitetsforlaget 

En kort introduksjon til vikingtiden

Bjørn Bandlien
En kort introduksjon til vikingtiden
Denne boka gir en oversikt over den nyeste forskningen om vikingtidens samfunn, politikk, krig, verdensbilde, religion og økonomi. Du kan lære mer om de storslåtte skipsgravene, utnyttingen av naturressursene, den rike kunsten og mytologien, samt de spektakulære litterære sporene de etterlot seg på runesteiner og i skaldedikt.
Utgivelse: Desember
Cappelen Damm Akademisk

Heidi Hjelmeland
Forebygging av suicidalitet

Utgivelse: Desember
Cappelen Damm Akademisk

Siv Gøril Brandtzæg og Karin Strand (red.)
Skillingsvisene i Norge, 1550–1950. Den glemte kulturarven
Dette er den første norske vitenskapelige antologien om skillingstrykk som en historisk sjanger. Boken undersøker blant annet hvilke funksjoner de ulike typene av viser kan ha hatt i sin samtid – som underholdning og tidsfordriv; som religiøse og moralske lærestykker; som politisk propaganda; som trøst i sorg og som en del av krisehåndtering i vanskelige tider. I tillegg belyser den hvilken multimedial genistrek skillingstrykket var – fra økonomiske og effektive produksjons- og trykkemetoder, bevisst kuratering, gjenbruk av populære illustrasjoner og kjente melodier – til praktiske distribusjonsmetoder og effektfulle salgsteknikker. Det viser seg dessuten at historien om hvem skillingstrykkene var rettet mot, må nyanseres og skrives om. Dette er første bok i en serie på tre.
Utkommer: desember
Scandinavian Academic Press

Siv Gøril Brandtzæg og Bjarne Kristian Markussen (red.)
Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA. Arven fra skillingsvisene
Antologien viser hvordan skillingsviser er blitt innsamlet, tradert og re-mediert i nyere tid (på revyscenen, konsertscenen og grammofonplaten); hvordan stil og tematikk bevisst har blitt videreutviklet hos kjente artister (som Alf Prøysen, Elias Akselsen og Bob Dylan); hvordan skillingsvisene har vandret inn i moderne sanglyriske sjangre og nye multimediale uttrykk (som rallarpop, taterviser og koronasanger), og hvordan sjangertrekk har blitt utnyttet i politisert, satirisk sang (som hos Ole Paus og Else Michelet). Et underliggende spørsmål i boken er hvilken funksjon skillingsvisene og skillingsvise-trekkene får i moderne sanglyrikk. Dette er andre bok i en serie på tre.
Utkommer: desember
Scandinavian Academic Press

Redaktører: Bård Ketil Engen, Tonje Hilde Giæver, Louise Mifsud
Digital dømmekraft, 2.utgave
Internett og utbredelsen av sosiale medier har aktualisert nye komplekse etiske spørsmål og dilemmaer. De nye digitale mediene med sine mange sosiale nettverk utfordrer også de statlige juridiske systemene. Denne situasjonen stiller store krav til enkeltmenneskets evne og kompetanse i å foreta vurderinger og gjøre riktige valg på Internett. Om denne situasjonen er vanskelig for voksne mennesker å håndtere, er den enda mer krevende for barn og unge. Boken handler om hvordan skolen kan sørge for at elevene får utviklet innsikt og kompetanse i hvordan man beskytter seg selv og andre i dette globale digitale landskapet. Boken inneholder analyser og diskusjoner rundt sosiale, juridiske og etiske problemstillinger og omkostninger ved bruk av de digitale mediene, med et særlig blikk rettet mot skolens forpliktelse overfor barn og unge.

Gyldendal Akademisk

Tidlig innsats

Redaktører: Kjersti Lundetræ, Finn Egil Tønnessen
Å lykkes med lesing – Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring, 2.utgave
Leseferdighet og lesing betyr stadig mer i dagens informasjons- og utdanningssamfunn. Derfor har det også vært en stor og rask utvikling innen leseforskning og leseopplæring både når det gjelder omfanget av forskningen og bruken av metoder i pedagogisk praksis. I denne boken blir ny og aktuell leseforskning innenfor tema som språkutvikling, tidlig innsats, leseundervisning, kartlegging og høytlesing presentert og diskutert, med særlig vekt på den første leseopplæringen.

Gyldendal Akademisk

Ann Lisa Sylte
Profesjonspedagogikk – Relevant læring i praksis, 3.utgave
Profesjonspedagogikk viser hvilken pedagogisk og didaktisk kompetanse lærere trenger for å gi god opplæring i profesjons- og yrkesfag. Ann Lisa Syltes forskning viser at en viktig årsak til relevansproblematikken i profesjonsutdanninger og videregående opplæring er at teori er løsrevet fra praksis. Ser studentene/elevene selv nytteverdien av kunnskapen, øker deres motivasjon og læring. Forfatteren er derfor opptatt av hvordan læreren knytter teori til praksis, og av sammenhengen mellom utdanning og arbeidsliv.

Gyldendal Akademisk

Thomas Nordahl og Terje Overland
Tilpasset opplæring og inkluderende støttesystemer – Høyt læringsutbytte for alle elever
Hva innebærer en tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring i praksis, og hva kan skolen gjøre for å realisere alle elevers potensial for læring? Boken presenterer et forskningsbasert system som som skal sikre elevenes læring. I boka drøftes det hvordan interne og eksterne pedagogiske støttesystemer i skolen kan bistå lærere slik at opplæringen blir best mulig tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og muligheter. Videre legges det et sterkt fokus på at det er elevenes læring som er det inkluderende pedagogiske støttesystemet sin hensikt.

Gyldendal Akademisk

Siv Måseidvåg Gamlem
Tilbakemelding for læring og utvikling, 2.utgave
Vurdering for læring som arbeidsmåte er tatt i bruk ved mange norske skoler. Dersom denne arbeidsmåten skal kunne fremme elevenes læring på en god måte, er det viktig at lærere er bevisste på hvordan tilbakemelding brukes. Denne boken presenterer den innsikten vi har om tilbakemelding og effektiv læring i dag. Den tar opp spørsmål knyttet til typer av tilbakemelding, hvordan og hvorfor tilbakemelding er nyttig for lærere og elever og hva som kjennetegner god tilbakemelding for læring og utvikling.

Gyldendal Akademisk

Undervisningplanlegging for yrkesfaglærere, 4.utgave
Hilde Hiim og Else Hippe
Boka presenterer en didaktisk relasjonsmodell som gjør det mulig å utvikle et bevisst og reflektert forhold til utdanning, undervisning og læring. Boka inneholder en didaktisk relasjonsmodell som gjør det mulig å utvikle et bevisst og reflektert forhold til utdanning, undervisning og læring. Elevenes læreforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, læreprosess og vurdering er hovedbegreper i modellen. Gjennom systematisk didaktisk analyse og refleksjon over utdanningsarbeid kan lærerstudenter og lærere oppnå pedagogisk utviklingskompetanse og profesjonalitet.

Gyldendal Akademisk

Terje Ogden
Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge, 2.utgave
I denne boka er atferdsproblemer et spørsmål om mestring og kompetanse og hvordan en kan forebygge og redusere vansker gjennom målrettede tiltak og et godt læringsmiljø. Tematisk har boka et bredt fokus på inkludering og hvordan tiltak kan tilpasses mangfoldet av barn og unge i barnehage og skole. Sentrale stikkord her er sosial kompetanse og selvregulering, tidlig avdekking og intervensjon, og skoleomfattende tiltak som klasseledelse og sosial ferdighetsopplæring.

Gyldendal Akademisk

Hans Robert Schwencke, Dag Olav Haugen, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim, og Erik Avlesen-Østli.
Årsregnskapet i teori og praksis 2021
Årsregnskapet i teori og praksis 2021 er et sentralt oppslagsverk for alle som utarbeider, kontrollerer eller vurderer norske årsregnskaper og årsberetninger for regnskapsåret 2021. Boken er skrevet spesielt for regnskapsførere og revisorer, men den er også velegnet for undervisningsbruk ved universiteter og høyskoler. Boken er fullstendig oppdatert i henhold til gjeldende norsk regnskapslovgivning ved utgangen av 2021.
Utgivelse: Januar 2022
Gyldendal Akademisk

Erling Steigum og Hans-Martin Straume
Innføring i moderne makroøkonomi
Boken er en kort og konsis introduksjon til fagfeltet. Ved siden av grunnleggende emner som nasjonalregnskap, økonomisk vekst og utvikling, arbeidsmarked, penger og kreditt, konjunkturbevegelser, inflasjon, og penge- og finanspolitikk, gir boken også en innføring i andre videregående emner.
Utgivelse: Januar 2022
Gyldendal Akademisk

Kjell Magne Baksaas og Øystein Hansen
Finansregnskap med analyse
Boka dekker emnet Finansregnskap med analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Den er også aktuell for andre tilsvarende kurs på høgskolenivå. Finansregnskap med analyse har en logisk og ryddig struktur med sammendrag, kontrollspørsmål, oppgaver og løsningsforslag til hvert kapittel. Kontoplan med de mest brukte kontoene og eksempel på årsregnskap (med noter) er tatt med som vedlegg. Boka er à jour med regnskapsloven og andre relevante lover, og de nye utbyttereglene blir behandlet. Den består av fire deler: teori, vurdering, presentasjon og analyse.
Utgivelse: Januar 2022
Gyldendal Akademisk

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.