Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Her er vårens akademiske bøker!

Utviklingspsykologi, lærevansker, fosterdiagnostikk, lederutvikling, språk, oppdragelse, livsmestring, skatterett, kommunikasjonsmakt, historie, demokrati, skolevegring, samiske stemmer, anstesisykepleie, abortspørsmålet og mye mer.
Kort sagt: her er vårens akademiske bøker på norsk.

Collageaka

Bokutgivelser i Norge er inndelt i såkalt bokgrupper. Forrige uke presenterte vi lista over kommende bøker i bokgruppe 3, for den allmenne sakprosaen.
Her og nå får du en god oversikt over nye bøker som kommer i bokgruppe 2, lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet.

Er du forfatter og utgir bok i bokgruppe i vår som ikke er oppført på lista?
Kontakt NFFOs Sverre Gunnar Haga på mail: sverre@nffo.no

Vi tar forbehold om endringer på listen.

9788215031774 096d9c5af1db6972a6aac88ddd921641

Tove Anita Fiskum og Karl Henry Jacobsen
Forstå elevene. Hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?
De fleste elever trives på skolen, men det er også elever som strever. Dette er elever som alle på en eller annen måte trenger tilpasset opplæring, slik at de kan få bedre utbytte av undervisningen, uten at det trenger å føre til spesialpedagogiske tiltak eller henvisning til skolepsykolog eller kommunepsykolog. Bokas intensjon er å gi lærere økt kunnskap om hvordan de kan forstå elevene sine bedre, og hvordan de kan velge de beste tilpasningene for at elevene skal lære og trives.
Utgivelse: 8. januar.
Universitetsforlaget

9788215043821 d68b02e1929c7d8ea418210ba6f201d0

Jan Merok Paulsen
Skoler som lærer kollektivt. Læring i fellesskap gjennom tillitsbasert ledelse
Denne boken bringer forskningslitteraturen på organisatorisk læring inn i norsk skolesammenheng og forankrer perspektiver på kollektiv profesjonsutvikling i en teoretisk og forskningsbasert ramme. Boken gjør også denne kunnskapen relevant for profesjonsutøvere i skolen.
Utgivelse: 11. januar.
Universitetsforlaget

9788215047423 4d860e35a2dfa72f91a92645dd884406

Trond Solhaug
Skolen i demokratiet – demokratiet i skolen2. utgave
Denne boka gir en faglig bakgrunn for å forstå, vurdere og delta i demokratiske systemer og til å undervise i temaer knyttet til demokrati og medborgerskap i skolen. De ulike perspektivene i boka bygger på forskningsbasert kunnskap og er forankret i den nye læreplanen Kunnskapsløftet 2020. Et mål for forfatterne er å skape refleksjon og debatt og å hjelpe studenter og lærere til å ta gode didaktiske valg.
Utgivelse: 19. januar.
Universitetsforlaget

9788215034423 b6614bf87bf3decf5123830c8ac8e2a3

Egil G. Gjølme (red.)
Utendørs svømme- og livredningsopplæring
I Fagfornyelsen 2020 har det kommet nye kompetansemål i svømming, selvberging og livredning. I tillegg er det for første gang presisert at opplæringen skal foregå utendørs. Målsettingen med denne boka er å bidra til økt aktivitet og til å heve kompetansen i utendørs svømme- og livredningsopplæring. Boka har en vitenskapelig tilnærming og gir en grundig innføring i fagfeltet.
Utgivelse: 19. januar.
Universitetsforlaget

Entre

Yngve Dahle
The Entrepreneurship Handbook
Entreprenørskap ikke er noe mystisk, men noe som kan læres. Den gir deg en praktisk innføring i entreprenørskap fra A til Å. Boken trekker veksler på både de siste ti års entreprenørskapsteori og forfatterens omfattende erfaring med oppstartsselskaper.
Utgivelse: 20. januar.
Universitetsforlaget

9788205533387 300dpi

Christian Krog Tamnes
Nevrokognitiv utviklingspsykologi 1. utgave
Barndommen og ungdomstiden er en periode med store forandringer, også for hjernen. De siste tiårene har teknologien gjort det mulig å studere den levende hjernen på en helt ny måte.
Utgivelse:26. januar.
Gyldendal Akademisk

9788205517318 300dpi

Vibeke Løvold
Utleggstrekk 2. utgave
I Utleggstrekk behandles de materielle og prosessuelle reglene om inndriving av pengekrav ved trekk i lønn mv.
Utgivelse: 26. januar.
Gyldendal Akademisk.

9788205546363 300dpi

Hans Robert Schwencke, Dag Olav Haugen, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim og Erik Avlesen-Østli
Årsregnskapet i teori og praksis 2020 22. utgave
Et sentralt oppslagsverk for alle som utarbeider, kontrollerer eller vurderer norske årsregnskaper og årsberetninger for regnskapsåret 2020.
Utgivelse: 26. januar.
Gyldendal Akademisk

9788205538795 300dpi

May Britt Drugli og Thomas Nordahl
Foreldresamarbeid i barnehagen 1. utgave
For at barn skal ha det godt i barnehagen, er samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen av uvurderlig betydning.
Utgivelse 26. januar.
Gyldendal Akademisk

9788205542600 300dpi

Terje Overland
Elever i læringsvanskeligheter 1. utgave
Elever trenger anerkjennende og motiverende lærere, som er opptatt av å utvikle en positiv relasjon til hver enkelt elev.
Utgivelse: 26. januar
Gyldendal Akademisk

Varsling i arbeidslivet

Brita Bjørkelo og Birthe Eriksen
Varsling i arbeidslivet. Arbeidsgivers og leders roller og ansvar
Denne boken tar for seg hvordan varsler om kritikkverdige forhold i arbeidslivet tas imot og håndteres, og hvordan de som er involvert, blir ivaretatt. Boken er forskningsbasert og retter søkelyset mot arbeidsgiverens og lederens rolle.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Hva vil vi med fosterdiagnostikken

Morten Magelssen, Eivor Andersen Oftestad og Bjørn M. Hofmann
Fosterdiagnostikkens etikk
Boka diskuterer ulike etiske spørsmål knyttet til fosterdiagnostikk. En særlig oppmerksomhet rettes mot fosterdiagnostisk screening; masseundersøkelser av presumptivt friske gravide og den etiske betydningen av hvordan vi regulerer slike undersøkelser i samfunnet. En inngående analyse av dagens system med tidlig ultralyd og blodprøver samt non-invasiv prenatal testing (NIPT), viser frem de sentrale argumentene og overveielsene som er, og har vært, viktige i den norske debatten.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Samenes historie

Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin (red.)
Samenes historie fra 1750 til 2010
Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra 1751 til 2010. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer forfatterteamet en helhetlig og oppdatert sammenfatning av utviklingstrekkene innenfor nyere samisk historie.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Leder kjenn deg selv

Kristin Aase og Bente Vetland
Leder, kjenn deg selv!
Leder, kjenn deg selv! er skrevet til deg som ønsker å utvikle ditt lederskap. Boka viser hvorfor selvinnsikt skaper bedre ledelse, og den tilbyr konkrete verktøy og øvelser til å nå målet. Leseren lærer å bli mer fleksibel overfor medarbeidere og flinkere til å ta imot og bearbeide kritikk.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Foreldresamtalen

Maria Kristianne Myrann
Foreldresamtalen
Kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage
Denne boka gir en innføring i foreldresamtalen som samarbeidsform og tar opp formelle, praktiske, etiske og kommunikasjonsmessige aspekter. Forfatteren trekker inn aktuelle perspektiver som likeverd, interkulturalitet og digital kommunikasjon. Refleksjonsspørsmål etter hvert kapittel innbyr til arbeid individuelt eller i samarbeid med andre, i student- eller kollegagrupper.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Oppgjor av eiendomshandler

Erik Rosenvold
Oppgjør av eiendomshandler. Oppgaver med løsningsforslag
Oppgavene i denne samlingen belyser flere av problemstillingene som en oppgjørsmedarbeider kan møte i sitt daglige virke i et eiendomsmeglerfirma. Oppgavene løses i all hovedsak med posteringssammendrag, kundespesifikasjon og leverandørark. Sammen med oppgavene er det vedlagt komplette løsningsforslag.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Å skrive akademisk

Solveig Østrem
Å skrive akademisk. En veiviser for forskere
Å skrive akademisk innebærer å orientere seg i et uoversiktlig og krevende landskap. Denne boka er skrevet for å stake ut en kurs, peke på mulige veier og identifisere snublesteiner. Forfatteren tar for seg for seg spørsmål knyttet til formålet med skrivingen og diskuterer hva som kjennetegner et godt akademisk språk.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Nabospråk og nabospråkundervisning

Stian Hårstad
Nabospråk og nabospråkundervisning
Denne boka viser hvorfor arbeid med nabospråkforståelse er viktig og nyttig, hva de språklige utfordringene består i og ikke minst hvordan man kan arbeide med nabospråk på varierte og læringsfremmende måter. Boka er rettet mot lærere og lærerstudenter som har – eller kommer til å få – grunnskolen som sin arbeidsplass.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Undervisningsdesign

Helena Wallberg
Undervisningsdesign. En håndbok for lærere
Denne boken er et godt hjelpemiddel til lærere i planlegging av egen undervisning. Den gir mange konkrete råd, ideer og aktiviteter med utgangspunkt i et undervisningsdesign som tillater ulikhet blant elevene, samtidig som det fremmer delaktighet.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Arr i hjertet

Gudrun Aas og Jorun Buli-Holmberg
Arr i hjertet. Lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbing
Forfatterne retter søkelyset på elevers livssituasjon i etterkant av mobbing, og viser hvordan lærere kan gi disse elevene støtte. Boka bygger på resultater fra et forskningsprosjekt der stemmene til elever som har blitt mobbet i skolen, bringes fram. Elevenes mobbehistorier forankres i relevant teori og forskning knyttet til sosiale, emosjonelle, relasjonelle, psykiske og skolefaglige konsekvenser.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Oppdragelse til livsmestring og bærekraft

Per Schultz Jørgensen
Oppdragelse til livsmestring og bærekraft
Vi lever i en tid med trusler om klimakatastrofer og pandemiutbrudd. I denne lett tilgjengelige boken gir Per Schultz Jørgensen råd og inspirasjon til en ansvarlig livsstil i en tid der vi trenger både håp og handling. Boken gir innblikk i erfaringer fra åtte danske familier som ønsker å leve bærekraftig og oppdra barna sine til livsmot, med evne og vilje til livsmestring.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole

Pål Roland
Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole. Relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring
Boken handler om hvordan den autoritative voksenrollen i barnehage og skole kan fremme positiv sosial utvikling og forebygge negative handlinger og mobbing. Forfatteren forklarer hvordan man kan forstå og arbeide med en autoritativ voksenrolle, gjennom blant annet å bygge gode relasjoner, avklare krav og forventninger og utvikle et autoritativt klima i organisasjonen.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Pedagogikk og humor

Kirsten Flaten
Pedagogikk og humor – på godt og vondt
Boken setter fokus på hvor viktig humor er i barnehage og skole, og viser hvordan det kan styrke læringsprosesser, sosiale relasjoner og psykisk helse. Forfatteren presenterer forskning og sentrale begreper for å få frem bredden i fenomenet humor. Hun gir også pedagogiske tips til hvordan man kan få mer humor inn i barnehage og skole.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Broen til fagspråket

Helene Thise og Katja Vilien
Broen til fagspråket
32 ideer som styrker språket i alle fag
Broen til fagspråket har konkrete ideer og verktøy til faglærere som ønsker å gi elevene en språkutviklende undervisning. Boken bygger på en helhetlig tilnærming til utvikling av språk i skolens fag, med særlig blikk for elever med et annet morsmål enn norsk.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

Skatterett for eiendomsmeglere

Dag Sønsthagen
Skatterett for eiendomsmeglere
Forfatteren gir en grunnleggende innføring i emnet. Boken dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for gjennomføringen av handelen. Ved vurdering av om eiendomsmegleren i det enkelte tilfellet har handlet i overensstemmelse med god meglerskikk, vil kunnskap i skatterett være et av de elementer som tillegges vekt.
Utgivelse: Januar.
Cappelen Damm Akademisk

9788205538863 300dpi

Sigrun K. Ertesvåg og Pål Roland
Implementering av endringsprosesser i barnehagen 1. utgave
Denne boka presenterer faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen.
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

9788205538207 300dpi

Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum og Sheila A. M. Rauch
Prolonged Exposure Therapy for PTSD – Emosjonell prosessering av traumatiske erfaringer
1. utgave
Prolonged exposure therapy er en evidensbasert og intensiv behandlingsmetode for mennesker med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

9788205526327 300dpi

Bjørn Kristian Rudaa
Kommuneøkonomi – for politikere, tillitsvalgte og kommunale ledere 2. utgave
Boka er et praktisk hjelpemiddel og oppslagsverk om kommuneøkonomi og kommunal styring for folkevalgte, tillitsvalgte og ledere i kommunal sektor, og kan med stor nytte også leses av styremedlemmer i kommunale selskaper.
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

9788205538801 300dpi

Charlotte Ringsmose og Jonas Dissing El-Kabier
Små barns hjerneutvikling 1. utgave
Hjernen lærer hele tiden. I barndommen er hjernen spesielt formbar og plastisk, og nettopp dette stiller en rekke krav til de profesjonelle voksne i barnehagen.
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

Runar Narvland
Yrkesskade 1. utgave
Mange skades hvert år som følge av ulykke på arbeidsplassen, eller utvikler sykdom som følge av skadelig eksponering. Slik skade eller sykdom kan gi krav på en rekke ytelser fra både folketrygden og ansvarlig forsikringsselskap.
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

Ulikhet

Sigmund Grønmo, Ann Nilsen og Karen Christensen (red.)
Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser
Ulikhet er et sentralt tema i samfunnsdebatten, ikke minst fordi ulikheten mellom individer og grupper ser ut til å øke i mange land, særlig i rike land som Norge. I samfunnsvitenskapen, og spesielt i sosiologifaget, er ulikhet et av kjerneområdene. Denne boken bygger på nyere sosiologisk forskning, og forfatterne presenterer en rekke perspektiver og analyser, med særlig vekt på utviklingen av økonomisk, sosial og kulturell ulikhet i det norske samfunnet.
Utgivelse: Januar.
Fagbokforlaget

Perspektiver på kommunikasjonsmakt

Tor Bang
Perspektiver på kommunikasjonsmakt: Digital makt og avmakt
Hvordan står det til med demokratiet og samfunnslivet i en epoke der teknogiganter har stor innflytelse? Tilgang til digitale kommunikasjonsmetoder griper inn i og er utgangspunkt for endringer på alle nivåer som berører mennesker: individer og grupper, organisasjoner og samfunnsaktører, lokalt som globalt. Denne boken handler om perspektiver på makt i digitale sammenhenger. Den tar opp sosiale endringsfaktorer, sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene, og hvordan ytringsfrihet og etikk påvirkes i digitale sammenhenger.
Utgivelse: Januar.
Fagbokforlaget

Mikroøkonomi

Kjetil Bjorvatn
Mikroøkonomi: En abc på 1-2-3
Læreverket er skrevet for grunnkurs i mikroøkonomi på bachelornivå. Bjorvatn gir en kortfattet introduksjon til de mest sentrale teoriene innenfor mikroøkonomi basert på standard matematisk og grafisk metode. Med dette læreverket får studenten verktøyet og forståelsen som de trenger for å analysere økonomiske problemstillinger av relevans for enkeltpersoner, bedrifter og myndigheter. Læreverket består av en lærebok og en oppgavesamling (med løsningsforslag).
Utgivelse: Januar.
Fagbokforlaget

Norsk spesiell strafferett

Magnus Matningsdal
Norsk spesiell strafferett, 3. utgave
Her behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven, og denne utgaven er ajour med høyesterettspraksis fram til 1. oktober 2020. Etter en innledende omtale av typiske trekk ved oppbygningen av de enkelte straffebud, behandles bestemmelsene om dem. Både tidligere rettspraksis og nyere høyesterettspraksis er behandlet. Ved de fleste straffebudene er det foretatt en grundig behandling av straffutmålingsspørsmål og prosessuelle spørsmål som det aktuelle straffebudet reiser. Det er gjort utførlig rede for lovgivers standpunkt til et eventuelt nytt straffenivå. Denne utgaven er oppdatert med nye retningslinjer til straffegjennomføringsloven og enkelte deler av det teoretiske rammeverket er utvidet.
Utgitt: Januar.
Fagobokforlaget

Rettsstat og menneskerettigheter

Jørgen Aall
Rettsstat og menneskerettigheter 2
Denne boken behandler de innsatsforpliktelser, krav og begrensninger Grunnloven og EMK stiller til en effektiv og samtidig rettferdig straffeforfølgning. Straffeprosessen er et så viktig menneskerettslig felt, at disse emnene som tidligere er behandlet i boken Rettsstat og menneskerettigheter, nå er skilt ut i en egen bok. Her videreføres og utvikles de. Det er de overordnede menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven og EMK som er bokens hovedfokus, men fremstillingen viser også hvordan disse forpliktelsene er gjennomført i lov og praksis. Boken tar opp både de virkemidler staten må ta i bruk for å verne den enkelte mot kriminalitet, og de grensene som gjelder for denne virksomheten.
Utgitt: Januar.
Fagbokforlaget

Hva koster en god bolig

Ketil Moe og Johan-Ditlef Martens
Hva koster en god bolig?
Mange unge sliter med å etablere seg i boligmarkedet. Ifølge Eiendom Norge hadde en sykepleier i 2019 bare råd til å kjøpe om lag 3 % av boligene i Oslo. Erfaringer viser at det å bygge stadig mindre boliger ikke har hjulpet. Kanskje bør vi nå vurdere å heve boligstandarden på de minste boligene og heller rette søkelyset mot de økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelsene? Alle har rett til en høvelig bolig til en overkommelig pris – og vi må vite hva det koster å bygge en slik bolig.
Utgivelse: Januar.
Fagbokforlaget

Digitalisering

Kristine Ask og Roger A. Søraa
Digitalisering: Samfunnsendring, brukerperspektiv og kritisk tenkning
Hverdagen kan føles som en digital jungel der både mulighetene og konsekvensene av digitalisering er uklare og vanskelig å få grep om. Denne boken utforsker hvordan digitalisering påvirker våre liv i temaer som helse, arbeid, kontroll, identitet og kultur. Formålet er å utvikle og styrke leserens evne til å tenke kritisk rundt utviklingen. Hva er det som endrer seg gjennom digitalisering? Hva forblir likt? Hvilke utfordringer løser vi, og hvilke nye problemer oppstår?
Utgivelse: Januar.
Fagbokforlaget

Geirbåten som system

Jon Bojer Godal
Geitbåten som system . Båtar i Møre og Romsdal band 3 Dei gamle forsto mykje 2
Denne boka set geitbåten inn i ulike samanhengar. Geitbåten representerer ein måte å rekne og måle på. Vi kallar det gjerne posisjonsbyggjeri. Geitbåtbyggjaren held seg ikkje til plane projeksjonar, men til koordinatar i ein romleg abstraksjon. Boka er aktuell for alle som interesserer seg for tradisjonsbåtar.
Utgivelse: Januar.
Fagbokforlaget

Opls

Ståle Finke (red.) Mattias Solli (red.)
Oppløsningen av det estetiske. Kunstteori og estetisk praksis
Dagens kunstfelt er så mangfoldig at ideen om et felles kunstbegrep er problematisk. Hva er sammenhengen mellom maleri, skulptur, litteratur, musikk, film og foto – og de senere årenes installasjoner, performative hendelser og åpne kunstpraksiser?
Utgivelse: 05. februar.
Universitetsforlaget

Ståle Finke og Mattias Solli (red.)
Oppløsningen av det estetiske. Kunstteori og estetisk praksis
Dagens kunstfelt er så mangfoldig at ideen om et felles kunstbegrep er problematisk. Hva er sammenhengen mellom maleri, skulptur, litteratur, musikk, film og foto – og de senere årenes installasjoner, performative hendelser og åpne kunstpraksiser? Gir det fortsatt mening å forstå kunstpraksis under kategorien estetikk? Eller sørger mangfoldet av kunst for en oppløsning av det estetiske? Og hva er forbindelsene mellom kunst og livsverden, kroppen, vår egen samtid og det politiske?
Utgivelse: 05. februar.
Universitetsforlaget

Soar

Irene Levin
Hva er sosialt arbeid 2.utgave
I denne nye utgaven av «hva er SOSIALT ARBEID» viser Irene Levin hvordan faget blir til, og hvordan det endrer seg med samfunnsutviklingen. Sosialt arbeid og sosialarbeidere befinner seg i flere spenningsfelt; mellom teori og praksis, mellom hjelp og kontroll og mellom individ og samfunn.
Utgivelse: 15. februar.
Universitetsforlaget

9788215026817 2126ab684f0863160181eac5c295f8b0

Britt-Evy Westergård
Livsfortellinger – fortellinger fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn
Denne boka handler om hvordan personer som trenger en samtalevenn for å fortelle om livet sitt, kan lede arbeidet og bestemme hvilke fortellinger det er viktig å dele med andre. Modellen for livsfortellingsarbeid er utviklet sammen med mennesker med utviklingshemming og deres nærmeste personale. Forfatteren fremhever retten til å fortelle om livet sitt og viser i boka flere fremgangsmåter for livsfortellingsarbeid.
Utgivelse: 19. februar
Universitetsforlaget

9788215041353 0f6da524d0361e7a60f732361f307f84

Anne Håland
Skrivedidaktikk. Korleis støtta elevane si skriving i fag, 2. utgåve
Korleis kan læraren støtta opp om elevane si skriveutvikling på de ulike faga sine premissar? Skal du verkeleg læra deg eit fag, må du læra deg språket og skrivemåtane til faget. Denne 2. utgåva er fagleg oppdatert i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. Boka har i tillegg eit vell av eksempel frå alle trinn i grunnskulen og frå ulike fag som norsk, naturfag og samfunnsfag. Skrivedidaktikken er utvikla i tråd med ny skriveforsking. Dette er viktig lesing for alle som arbeider med skriving i skule og lærarutdanning.
Utgivelse: 22. februar.
Universitetsforlaget

Andre

Oddbjørn Bukve
Forstå, forklare, forandre – om design samfunnsvitenskaplege forskningsprosjekt
Ein klar og målretta design er nøkkelen til å gjennomføre eit vellykka forskingsprosjekt. Forskingsdesign handlar om planen eller framgangsmåten for å gjennomføre eit forskingsprosjekt, stort eller lite. Det som kjenneteiknar ein bestemt forskingsdesign, er kombinasjonen av kunnskapsmål og strategiar for å produsere data.
Utgivelse: 26. februar.
Universitetsforlaget

Bjørnar Sæther
Kunnskapsbasert utviklingsarbeid i grenseland
Norge har siden 1996 deltatt i EUs arbeid for grenseoverskridende samfunnsutvikling, Interreg. Dette har resultert i over 300 prosjekter på tvers av riksgrensen i Indre Skandinavia. Dette er prosjekter som har mobilisert kommuner, fylkeskommuner, bedrifter, høyskole- og forskningsmiljøer. I boka undersøker hvordan arbeidet innen disse fem satsingsområdene har bidratt til a nå politiske mål om å utnytte og utvikle grenseregionens samlede ressurser og redusere riksgrensas barriereeffekter.
Utgivelse: 26. februar.
Universitetsforlaget

Nye perspektiver paa selvmord

Kari Dyregrov og Vigdis Songe-Møller (red.)
Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd
Hvert år begår mellom 500 og 600 personer selvmord i Norge. LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonalt talerør for etterlatte og berørte ved selvmord. En av organisasjonens fremste oppgaver er å arbeide for at færre mennesker mister noen ved selvmord i Norge i fremtiden. Med boken Nye perspektiver på selvmord – Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd ønsker LEVE å bidra til større åpenhet og en skarpere og mer høylytt debatt om selvmord og selvmordsforebygging, både i et folkehelseperspektiv og fra perspektivet til risikoutsatte, selvmordsoverlevende og etterlatte.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Arbeiderklassen forside

Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen (red.)
Arbeiderklassen
Arbeiderklassen har i mange år ligget i offentlighetens dødvinkel. Med endringer i det politiske landskapet, NAV-skandalen og korona-krisen har arbeidsfolk igjen kommet på agendaen. Også i forskningen. I denne boka bidrar flere av de fremste forskerne på feltet med ny og tilgjengelig kunnskap om den moderne arbeiderklassen i Norge. Blant temaene som analyseres er innvandring, kjønn, politiske holdninger, samhold og tillit, status, anerkjennelse og tilstedeværelse i medier og helseforskjeller.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2021

Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim
Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2021
Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er inntatt Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig.
Forskriftstekstene er ført à jour med vedtatte endringer pr. 1. januar 2021.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Pris

Ragnhild Silkoset
Pris. En håndbok i prisbeslutninger
Prisstrategi er det området hvor ledere føler størst press for å lykkes, men har minst kompetanse og evne til å ta gode langsiktige valg. Bedriftsledere kan lite om prisstrategi og prioriterer oftere å bruke ressursene på design, merkevarebygging, strategiplaner og produktutvikling framfor kunnskap om pris.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Kvifor vart det slik

Dag Hundstad (red.), Svein Ivar Angell, Knut Dørum og John Ragnar Myking
Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år
Dette er ei ny framstilling av dei lange linene i noregshistoria. Forfattarane går gjennom demografisk, økonomisk politisk, sosial og kulturell historie for å visa korleis det vi kjenner som det norske samfunnet i dag har vorte til. Boka si form er lett tilgjengeleg, og ho kan lesast med utbyte av alle som vil ha ei komprimert og lett tilgjengeleg framstilling av norsk historie.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Didaktiske utfordringer i kroppsøving

Erlend Ellefsen Vinje (red.)
Didaktiske utfordringer i kroppsøving
I boka presenteres problemstillinger som etter innføringen av fagfornyelsen har spesiell relevans i kroppsøvingsfaget. Forfatterne drøfter ulike sider ved lærerens undervisnings- og vurderingspraksis i faget.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Nærmiljøfriluftsliv i skolen i skolen omslag

Ketil Østrem (red.)
Nærmiljøfriluftsliv i skolen
Boken handler om hvordan elever kan lære gjennom friluftsliv i skolens nærmiljø. Den gir en innføring i sentrale pedagogiske perspektiver, og forfatterne presenterer en rekke uteaktiviteter som gir elevene gode mestringsopplevelser gjennom utforskning av naturen i nærområdet. Læringsaktivitetene kan gjennomføres under vekslende årstider og er grundig utprøvd i skolen.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Gode digitale lesestrategier

Eva Wennås Brante og Øistein Anmarkrud
Gode digitale lesestrategier
Denne boka presenterer gode digitale lesestrategier fra de enkle til de mer avanserte. Forfatterne viser hvordan elever kan utvikle kompetanse i kritisk kildevurdering, også kalt kritisk literacy, fra mye støtte fra læreren til gradvis mer selvstendighet. Boka inneholder konkrete tips til undervisningsopplegg og arbeidsverktøy som er prøvd ut i norske klasserom.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Undervisningens gjenoppdagelse

Gert J. J. Biesta
Undervisningens gjenoppdagelse
I dagens utdanningspolitikk er interessen for undervisningen og læreren i ferd med å bli borte, hevder den nederlandske professoren i pedagogikk Gert J.J. Biesta. Læreren er redusert til en læringsfasilitator, og fokuset er flyttet over fra læreren til elevene og deres læring. Dette er ingen god utvikling, hverken for læreren eller elevene. Forfatteren ønsker med denne boken å gjenoppdage undervisningen og lærerens betydning.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Bjørn M. Hofmann, Morten Magelssen og Eivor Andersen Oftestad
Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk
Boka diskuterer ulike etiske spørsmål knyttet til fosterdiagnostikk. En særlig oppmerksomhet rettes mot fosterdiagnostisk screening; masseundersøkelser av presumptivt friske gravide og den etiske betydningen av hvordan vi regulerer slike undersøkelser i samfunnet. En inngående analyse av dagens system med tidlig ultralyd og blodprøver samt non-invasiv prenatal testing (NIPT), viser frem de sentrale argumentene og overveielsene som er, og har vært, viktige i den norske debatten.
Utgivelse: Februar.
Cappelen Damm Akademisk

Historie og demokrati

Geir Almlid og Jon Reitan
Historie og demokrati: Norsk historie etter 1900 – for demokratiets framtid
Historie og demokrati tar utgangspunkt i demokratiets økende utfordringer internasjonalt og nasjonalt. Demokratiopplæring har fått stor plass i skolens nye læreplaner. Med eksempler fra moderne norsk historie er målet å bidra til økt kunnskap og vilje til å bevare og utvikle demokratiet. Boka stiller spørsmål som kan utvikle kritisk tenkning og refleksjon over vår egen samtid og framtid.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

Lærerens arbeid med tidlig innsats

Jorun Buli-Holmberg
Lærerens arbeid med tidlig innsats
Forfatteren tar opp temaet lærerens arbeid med tidlig innsats i skolen, både når det gjelder å forhindre at problemer oppstår, å oppdage problemer tidlig og sette tiltak raskt i gang. Det legges vekt på å synliggjøre hvordan læreren kan oppdage elever som lærer på ulike måter og til ulik tid, avdekke elevers forskjellige utfordringer og tilrettelegge for at alle elever får et godt læringsutbytte.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

Demokrati og diktatur

Carl Henrik Knutsen
Demokrati og diktatur
Hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan vi måle det? Hvilke forhold gjør et demokrati robust, og hva kan føre et land i mer autoritær retning? Og har demokrati noe å si for økonomisk utvikling, ulikhet eller utdanningspolitikk? Denne boken gir en bred innføring i hva et demokrati er, hvordan et demokratisk styresett skiller seg fra et diktatur, og hvordan vi går frem for å måle forskjellige politiske regimer. Boken er også et forskningsbasert bidrag til den bredere samfunnsdebatten om demokratiet og dets årsaker og effekter.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

Ingvil Brügger Budal (red.), Karine Stjernholm og Bernt Ø. Thorvaldsen
Norsk språkhistorie for lærarar
Denne boka gjev ei grunnleggjande innføring i norsk språkhistorie og er skreddarsydd for grunnskulelæraren. Forfattarane fortel historia om norsk språk, og skildrar dei viktigaste endringane, frå urnordisk, via norrønt og mellomnorsk, og fram til moderne norsk. I boka er det lagt stor vekt på å visa skulerelevansen til fagstoffet og korleis dette kan bli formidla i klasserommet.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

Kroppslig litterasitet

Heid Osnes
Kroppslig litterasitet
Denne boka handler om egenverdien ved å være kroppslig aktiv og i bevegelse gjennom hele livet. Boka bygger på teorier av Margareth Whitehead og gir en bred forståelse av hvilke muligheter som ligger i en bevissthet om kroppens potensialer. Det handler om mer enn å fremme god helse, mer enn ferdighetslæring, mer enn å trene. Hele menneskets væren i verden er kroppslig, og kroppen har betydning for hvordan vi kommuniserer og hvordan vi forholder oss til andre mennesker.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

Vitenskapsfilosofi og kritisk realisme

Trond Gansmo Jakobsen
Vitenskapsfilosofi og kritisk realisme – et ikke-antroposentrisk alternativ
I denne boken tar forfatteren opp de vitenskapsfilosofiske tradisjonene slik de er fremstilt i Vestens filosofi. Den omhandler alle de viktigste tradisjonene fra kunnskapsteoretiske posisjoner, metodologiske spørsmål, naturvitenskapene, samfunnsvitenskapene og humaniora, pluss livsvitenskapene biologien og økologien og de virkelighetsoppfatninger som knyttes til disse. Boken henvender seg til alle som er interessert i filosofi og vitenskapsfilosofi.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

9788215028705 14f9450bb120119567044507e9a053a7

Synnøve Matre (red.), Randi Solheim (red.), Hildegunn Otnes (red.), Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Ragnar Thygesen
Nye grep om skriveopplæringa. Forskningsfunn og praksiserfaringar
Korleis kan ei felles forståing av skriving og tydelege forventningar om skrivekompetanse gi betre skriveopplæring? Og korleis kan ein utnytte læringspotensialet som ligg i skriving i ulike fag og samanhengar? I fleire år har forskarar følgt ei stor gruppe lærarar og elevar i arbeidet deira med skriving og vurdering. Funna er interessante og oppsiktsvekkande. Denne boka presenterer bakgrunnen for det landsomfattande Normprosjektet, gjennomføringa, funn og erfaringar.
Utgivelse: 01. mars.
Universitetsforlaget

Mamma

Erik Nakkerud
Min psykotiske mamma
«Det jeg trengte å snakke om da du ble syk, var ting jeg ennå ikke visste noe om. Hvordan kunne jeg be om noe jeg ikke visste hva var? Da Erik var 15 år, ble moren tvangsinnlagt med psykose. Erik ble brått voksen og følte seg ansvarlig for moren; et ufrivillig rollebytte. Det ble aldri snakket om disse erfaringene og følelsene rundt dem, før nå.
Utgivelse: 08. mars.
Universitetsforlaget

Meta

Einar Duenger Bøhn
Hva er metafysikk
Er det lenge siden du så opp på stjernehimmelen og lot deg overvelde av det ufattelige, ikke bare ved størrelsen på universet, men hvorfra universet i det hele tatt kommer? Og har du stilt deg spørsmålet om hva virkeligheten egentlig består i? Er alt egentlig bare fysisk materiale, eller er det noe mer? «Hva er METAFYSIKK» er en kort, engasjerende innføring i metafysikkens grunnspørsmål og tenkemåte.
Utgivelse: 16. mars.
Universitetsforlaget

9788215012926 241d2e33c931322a1ece489e03820c37

Pål Repstad og Inger Furseth
Moderne sosiologer om religion og samfunn
Hva kan vår tids fremste sosiologer fortelle oss om samfunnet vi lever i? Hva har de sagt om religion? Hvordan kan deres begreper og perspektiver brukes til å fortolke samfunn og religion i konkret forskning? Forfatterne av denne boka gir en oversikt over hvordan vår tids viktigste sosiologer tolker det samfunnet vi lever i.
Utgivelse: 16. mars.
Universitetsforlaget

9788215043852 7116c9aa2d42bcd4b1df864cbc0250a2

Branca Lie
Redde for skolen – om skolefobi og skolevegring
De aller fleste barn liker å gå på skolen, men noen barn utvikler en frykt for skolen som kan bli svært intens og langvarig. Denne boka forklarer hvorfor det er slik og hvordan skoleansatte, foreldre og andre kan hjelpe elever med skolefobi.
Utgivelse: 19. mars.
Universitetsforlaget

Lund

Knut Lundby
Religion i medienes grep – medialisering i Norge
Religion er omstridt. Færre tror på Gud, og oppslutningen om organisert religion går tilbake. Samtidig er religion godt synlig i mediebildet. Hva er egentlig sammenhengen mellom vår oppfatning av religion og det mediene skriver? Den voldsomme oppmerksomheten religion har fått, har forandret forståelsen av religion i offentligheten. Boka viser dette gjennom flere eksempler, fra demonutdrivelse på 1970-tallet til kreative møter på nett under koronakrisen i 2020.
Utgivelse: 26. mars.
Universitetsforlaget

Bratte

Tone Bratteteig
Design for, med og av brukere. Å inkludere brukere i design av informasjonssystemer
Hvordan kan designere vite at de lager noe som folk vil ha? Hvordan kan designere sikre seg at brukerne forstår hvordan det de designer, kan brukes? Hva er egentlig design, og hvordan kan brukere delta i designarbeid? Hva må designere egentlig kunne om bruk?
Utgivelse: 26. mars.
Universitetsforlaget

By

Kari Anne Jørgensen-Vittersø og Unni Vik (red.)
Barn i by
Hvordan kan barnehagebarn i byene få tilstrekkelige muligheter for bevegelse og opplevelser når det stadig bygges tettere? Kan man egentlig bedrive friluftsliv i by? Målet med boka er å synliggjøre for barnehagelærerstudenter, barnehagepersonell og utdannere hvordan by og byrom kan tas i bruk i fagområdene «Natur, miljø og teknologi», «Kropp, bevegelse, mat og helse» og «Kunst, kultur og kreativitet».
Utgivelse: 30. mars.
Universitetsforlaget

9788215046402 141c2f0005c0be5b780cf25dcadc9db8

Knut Axel Jacobsen, Roald E. Kristiansen og Håkan Rydving
Verdensfilosofier. Førmoderne filosofi i India, Kina og Midtøsten
I India, Kina og Midtøsten blomstret den førmoderne filosofien innenfor de religiøse tradisjonene. Forfatterne av denne boka viser at filosofi har en lang historie i flere ikke-europeiske kulturområder. Boka gir en generell innføring i den tette sammenkoblingen mellom religion og filosofi i de førmoderne kulturene og retter oppmerksomheten mot erkjennelsesteori og forståelsen av relasjonen mellom mennesket, verden og det guddommelige.
Utgivelse: 30. mars.
Universitetsforlaget

Kompe

Glenn Ruud
Kompetanseutvikling som virker
Det brukes årlig enorme ressurser på opplæring i både private og offentlige virksomheter. I denne boken viser forfatteren på en overbevisende måte hvordan virksomheter, ofte med enkle grep, kan få mye mer igjen for sine investeringer i læring og kompetanseutvikling.
Utgivelse: 31. mars.
Universitetsforlaget

Trond Lekang og Torill Moen (red.)
Tilpasset opplæring og tidlig innsats – i ordinær undervisning og i spesialundervisning
Denne boka handler om tilpasset opplæring og tidlig innsats i skolen. I nasjonale styringsdokumenter blir begrepene omtalt som prinsipper for grunnopplæringen. I boka blir det fremhevet at prinsippene forutsetter hverandre, og at de er to sider av samme sak. Det blir videre presisert og poengtert at tilpasset opplæring og tidlig innsats gjelder i all undervisning i grunnopplæringen, både i ordinær undervisning og i spesialundervisning.
Utgivelse: 31. mars.
Universitetsforlaget

Stian Hårstad, Brit Mæhlum og Rikke van Ommeren
Blikk for språk
Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Marte Monsen og Verónica Pájaro (red.)
Andrespråkslæring hos voksne
Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Karianne Skovholt, Anne Marie Dalby Landmark, Rein Ove Sikveland og Marit Skarbø Solem
Samtaleanalyse
En praktisk innføring
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Menneskets dimensjoner

Leif A. Helgesen
Menneskets dimensjoner
Menneskets dimensjoner – lærebok i psykologi introduserer leseren for generell psykologi, utviklingspsykologi, helserelatert psykologi og sosialpsykologi. Med denne fjerde utgaven har boka gjennomgått en ny grundig revisjon, samtidig som den grunnleggende strukturen fra tidligere utgaver er beholdt.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Knut Dørum, Øyvind Tønnesson og Ralph Henk Vaags (red.)
Arven etter 1968
Debatten om hva «1968» var, og om hva som det året ledet til protest, opprør eller ‘revolusjon’, har medført at “1968” blir brukt som både et positivt og et negativt ladet symbol og referansepunkt. Boka kaster lys over viktige sider ved virkningshistorien til 1968-fenomenet, blant annet innenfor politikk, kunst, litteratur, pedagogikk, feminisme, kristendom og filosofi. Hovedfokuset er på Norge, men også andre land som USA, Frankrike og Tyskland drøftes. De ulike kapitlene får fram både intenderte og uintenderte konsekvenser av 1968-opprøret innenfor de ulike samfunnsområdene.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Bård Frydenlund
En kort introduksjon til dansketiden
En kort introduksjon til dansketiden tar for seg perioden da Norge var underlagt dansk styre, fra reformasjonen ble innført med makt i 1537, til Norges ble selvstendig fra Danmark i 1814. Forfatteren sammenfatter den nyeste forskningen på feltet og drøfter blant annet hvordan det danske styret påvirket de økonomiske, demografiske og sosiale forholdene i Norge i perioden.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Hilde Gunn Slottemo
En kort introduksjon til Norge på 1900-tallet
Norge var på 1900-tallet preget av en rekke økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle forskjeller. Skillelinjene gikk mellom sosioøkonomiske klasser, etniske grupper, mellom kvinner og menn, by og land og mellom ulike geografiske områder i landet. Denne boka kaster lys over norsk 1900-tallshistorie gjennom en analyse av samfunnsorganiseringen og hvordan de forskjellige formene for likhet og ulikhet ble oppfattet.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

En kort introduksjon til vikingtiden

Bjørn Bandlien
En kort introduksjon til vikingtiden
Boka gir en oversikt over den nyeste forskningen om vikingtidens samfunn, politikk, krig, verdensbilde, religion og økonomi. Denne perioden har fascinert mennesker langt utover Norden, også de som forsker på den. Vikingene reiste helt til Sentral-Asia i øst, Nord-Afrika i sør, og det amerikanske kontinentet i vest, delvis for å plyndre men også for å handle og etablere byer og riker. I denne boka kan du lære mer om de storslåtte skipsgravene, utnyttingen av naturressursene, den rike kunsten og mytologien, samt de spektakulære litterære sporene de etterlot seg på runesteiner og i skaldedikt.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Ragnar Hanås
Bli ekspert på din egen diabetes
Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne
Dette er boka som viser hvordan man i praksis kan ta hånd om sin egen diabetes. For å ha det bra med diabetes i dag, og for å forebygge at det oppstår komplikasjoner senere i livet, trenger enhver som har diabetes bred og oppdatert kunnskap om sykdommen. Moderne forskning viser entydig at et lavere gjennomsnittlig blodsukker minker faren for komplikasjoner senere. Denne boka gir kunnskap om hvordan man kan oppnå dette
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Einar Duenger Bøhn
Teknologiens filosofi
Vi lever midt i en teknologisk revolusjon, hvor kunstig intelligens tar over mer og mer av samfunnet. Teknologiens filosofi stiller og diskuterer de grunnleggende spørsmålene i denne nye virkeligheten:
• Hva er egentlig teknologi, informasjon og kunstig intelligens?
• Hva gjør dagens teknologiske utvikling med oss?
• Hvordan bør vi forholde oss til teknologi i fremtiden?
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Samiske stemmer i barnehagen

Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen Swart og Unni Jernberg (red.)
Samiske stemmer i barnehagen
Etter ny rammeplan i 2017 skal alle barnehager formidle samiske perspektiver i det daglige. I denne boken møter vi samiske formidlere, styrere og barnehagelærere som gir et mangfoldig innsyn i samisk kultur, historie og tradisjoner. De presenterer nye og kreative måter å inkludere samiske verdier i barnehagens hverdagsliv på.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Tor Langbach
Om rettsmedisin og sakkyndighet
Rettsmedisinske uttalelser kan være avgjørende i rettssaker, men har også ført til justismord. Tor Langbach har kurset rettsmedisinere i mange år, og gir i denne boka en teoretisk og praktisk innføring i arbeidet som rettsmedisinsk sakkyndig.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar

Arild Aambø
Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar
Hvilket ansvar har jomsorgsarbeidere i møte med innvandrere? I Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar vil du få innsikt i de hyppigst forekommende helseproblemene blant innvandrere, kunnskap om hva som er helse- og omsorgsarbeideres ansvar i møte med denne pasientgruppen og kjennskap til noen viktige strategier for å gjøre møtet mer effektivt og produktivt.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Fra barnevern til voksenliv (1)

Elisabeth Backe-Hansen
Fra barnevern til voksenliv. Utfordringer og mestring
I Fra barnevern til voksenliv – utfordringer og mestring oppsummeres praktisk og forskningsbasert kunnskap om hvordan ettervernstiltak kan bidra til at unge voksne kan få et liv de opplever som verdt å leve. Forfatteren argumenterer for at helhetlig og godt ettervernarbeid bygger på fire grunnpilarer med et viktig, innbyrdes forhold seg imellom: medvirkning, relasjon, støtte og samarbeid.
Boken er skrevet for studenter på bachelorstudiet i barnevern.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Anestesisykepleie

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.)
Anestesisykepleie
Denne tredje utgaven av Anestesisykepleie er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Boken formidler allsidigheten og kompleksiteten i anestesisykepleierens kompetanse og rolle i teamet. Boken er primært skrevet for studenter som tar utdanning i anestesisykepleie. Den er også nyttig for anestesisykepleiere som ønsker en faglig oppdatering.
Utgivelse: Mars.
Cappelen Damm Akademisk

Ingunn Fornes
Straff av barn
Utgivelse: Mars.
Gyldendal Akademisk

Ståle Grut
Digital kildekritikk
Utgivelse: Mars.
Gyldendal Akademisk

Fjeld og Herde
Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre
Utgivelse: Mars.
Gyldendal Akademisk

Maria Cabrera Stråtveit og Ane Fuglesang Herskind
Barnets beste
Utgivelse: Mars.
Gyldendal Akademisk

Haakon Aakre, Stian Fagernæs og Thomas Rieber-Mohn
Åndsverkloven med kommentarer
Utgivelse: Mars.
Gyldendal Akademisk

Runar Narvland
Kontantytelser ved sykdom
Utgivelse: Mars.
Gyldendal Akademisk

Anders Landmark
Når barn har psykiske vansker
Utgivelse: Mars.
Gyldendal Akademisk

Pål Kristensen, Atle Dyregrov og Kari Dyregrov
Sorg og komplisert sorg: Forebygging og behandling
Forlenget sorglidelse ble i 2018 inkludert i WHO’s internasjonale klassifikasjonssystem for sykdommer ICD-11. Denne boken inneholder beskrivelser av denne diagnosen, samt andre former for komplisert sorg, som for eksempel bortskjøvet sorg, traumatisk sorg og komplisert familiesorg. Beskrivelsene er praksisnære og basert på oppdatert forskning. Første del tar for seg historiske, teoretiske, kliniske, og differensialdiagnostiske perspektiver ved ulike former for komplisert sorg, andre del tar for seg kliniske og behandlingsmessige aspekter.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Kjell B. Hjertø, Tom Zachariassen & Marit Skei Andersen
Team i skolen
Boka skal gi lærere, skoleledere, skoleeiere og studenter evidensbasert kunnskap om hva et team faktisk er, nødvendige ferdigheter i teamsamarbeid og forståelse av team-nivåets rolle i en skoleorganisasjon. Boka er en systematisk innføring i hvordan man bygger en profesjonell teamkultur.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Øystein Elle og Mette Røe Nyhus (red.)
Kunstmøter og estetiske prosesser for de yngste barna (0-3 år)
Boka knytter sammen ulike pedagogiske, estetiske og filosofiske teorier og forskningsperspektiver med skapende og utøvende kunstnerisk praksis. Artiklene viser bredden og kompleksiteten i hva estetiske prosesser kan være og kan bli; i hverdagslivet i barnehagen, i møter mellom mennesker og materialiteter, og i møtene mellom barn og kunstneriske hendelser og forestillinger.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Hege Eikeland Tjomsland, Nina Grieg Viig & Geir Kåre Resaland (red.)
Folkehelse og livsmestring i skolen: I fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming
Folkehelse og livsmestring, ett av tre tverrfaglige tema i overordnet del i LK20, er et nytt og komplekst tema i skolesammenheng. Men hvilket innhold kan/skal dette tverrfaglige temaet ha? Og hva innebærer egentlig begrepet tverrfaglig undervisning? I denne antologien presenteres ulike faglige perspektiv på det tverrfaglige temaet, og forfatterne gir eksempler på hvordan dette kan tematiseres i skolen.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Eva Skogen, Richard Haugen, Magritt Lundestad & Mette Vaagan Slåttan (red.)
Å være leder i barnehagen, 3. utgave
Denne boka handler om ledelse i barnehagen. Boka inneholder psykologiske og sosiologiske prinsipper og beskriver mellommenneskelige forhold og relasjoner i en ledelsessammenheng. Denne tredje utgaven av boka er oppdatert i forbindelse med nyere forskning og teori, samt lov og rammeverk for barnehagene.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Kari Carlsen
Reggio Emilias pedagogiske filosofi og praksis
Denne boka gir innsikt i den pedagogiske filosofien og praksisen i barnehagene i Reggio Emilia, Italia. På en språklig ukomplisert måte tar den for seg utgangspunktet for utbredelsen av en Reggio Emilia-inspirert praksis som er tydelig i alle de nordiske landene, også globalt.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Line Torbjørnsen Hilt & Lars Petter Storm Torjussen (red.)
Grunnspørsmål i pedagogikken
Boka viser at pedagogiske diskusjoner gjerne hviler på grunnleggende normative oppfatninger om hva et menneske er, hva et godt samfunn er, eller hva rettferdighet er. Forfatterne av boka kaster nytt lys over dagsaktuelle pedagogiske spørsmål og viser hvordan disse spørsmålene knytter seg til pedagogikkens grunnleggende begreper, diskusjoner og spenningsforhold.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Harald Baldersheim, Morten Øgård, Are Vegard Haug og Linda Hye
Den moderne mellomlederen: Selvstendig lagspiller
Bli med på en oppdagelsesreise i kommunene. Endringer i samfunnet rundt merkes tidlig i her, i førstelinjen i den offentlige forvaltningen. Hvordan opplever nøkkelpersonell i kommunen dette forandringstrykket? Reisens tema er hverdagsheltene i kommuneorganisasjonen – mellomlederne. Denne rollen er ifølge forfatterne krumtapper i den kommunale virksomheten. Rollen som krumtapp består ganske enkelt i å få andre hjul til å gå rundt. Når den fungerer, merkes den ikke. Når den svikter, stopper mange andre funksjoner opp, ikke bare i det kommunale apparatet, men også i lokalsamfunnet som kommunen skal betjene. Men hvilket handlingsrom har mellomlederne i organisasjonen? Og hvor går veien videre mot framtidskommunen?
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

9788215043708 ce339fce5615caf34144e0dfeb5dacf9

Tone Pernille Østern, Øyvind Bjerke, Anne Grete Sørum og Gunn Engelsrud (red.)
Kroppslig læring – perspektiver og praksiser
Forfatterne av denne boka utforsker kroppslig læring som har kommet inn som et nytt begrep i læreplanen gjennom fagfornyelsen, Kunnskapsløftet 2020. Boka redegjør for interessen for kroppen i nasjonal og internasjonal forskning og åpner opp et bredt spekter av perspektiver på kroppslig læring fra ulike teoritradisjoner og fag- og profesjonspraksiser.
Utgivelse: 04. april.
Universitetsforlaget

T3em

Endre Sjøvold
Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper, 2. utgave
I en verden med økende digitalisering og globalisering er det viktigere enn før å utvikle team som presterer bedre enn konkurrentene. Dette er en grundig innføringsbok i teamarbeid og hvordan team bør utvikles for å yte godt. Boken er rikt illustrert med eksempler fra norske grupper og henvender seg til alle som vil studere, utvikle og mestre team.
Utgivelse. 16. april.
Universitetsforlaget

Christian Bjerke og Mari Nygård (red.)
Norskboka 1. og Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7, 2. utgave
Norskfaget er skolens største og viktigste fag. «Norskboka 1 og 2» er et basisverk som gir innsikt i de sentrale emnene i norskfaget. Verket er skreddersydd for norsk i GLU 1‒7. 2. utgave er grundig oppdatert i tråd med ny læreplan, ny forskning og lesernes erfaringer med bøkene. En rekke nye kapitler har kommet til, blant annet om begynneropplæring, ordforråd, læremidler, kartlegging, talemålsvariasjon, syntaks og grammatikkdidaktikk.
Utgivelse: 21. mars.
Universitetsforlaget

Abort

Kari Tove Elvbakken
Abortspørsmålets politiske historie
Abortspørsmålet er kontroversielt, ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Boka er en vitenskapelig monografi som analyserer abortspørsmålet fra et historisk og statsvitenskapelig aperspektiv.
Utgivelse: 30. april.
Universitetsforlaget

Monica Wammen Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt og Malene Wøhlk Gundersen
Jobb kunnskapsbasert!
Denne arbeidsboken gir en innføring i kunnskapsbasert praksis og viser hvordan helsearbeidere kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke kvalitetsvurdert oppsummert forskning i fagutøvelsen. Boken er bygget opp etter trinnene for kunnskapsbasert praksis med øvingsoppgaver som er rettet mot hvert av trinnene. Det er i tillegg utarbeidet digitale ressurser som videoer, podkaster og oppgaver. Ved hjelp av QR-koder i boken, vil leseren lett få tilgang til ressursene det henvises til.
Utgivelse: April.
Cappelen Damm Akademisk

Kollektiv arbeidsrett

Tron Løkken Sundet
Grunnleggende arbeidsrett
En innføring i de viktigste reguleringer og prinsipper som gjelder for arbeidsforholdet.
Sentrale temaer i boken er:
• tariffavtalens betydning for arbeidsforholdene
• diskrimineringsforbud
• ansettelse og annen bruk av arbeidskraft
• styringsrett og lojalitetsplikt
• retten til medbestemmelse og medvirkning
• krav til arbeidsmiljø
• arbeidstid og ferie
• opphør av arbeidsforhold
Utgivelse: April.
Cappelen Damm Akademisk

Elisabeth Njøsen
Konfliktløsning i bomiljø
Dette er en lettfattelig og praktisk rettet bok om de vanligste kranglene blant naboer, og som dekker alle eierformer. Den inneholder informasjon om lovreguleringen, muligheter og sanksjoner ved tvister og konkrete råd om hvordan du forebygger og løser konflikter.
Utgivelse: April.
Cappelen Damm Akademisk

Marion Hirst og Signhild Blekastad
Personvern og kontroll
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

Lasse Simonsen
Bustadoppføringslova
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

Torgeir Storberget og Alexander Schiander
Anti-hvitvasking
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

Line Stänicke, Unni Tanum Johns og Anders Landmark (red.)
Leketerapi
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

Mary-Ann Stamsø
Norsk boligpolitikk og boligmarked
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

Lars Smith
Refleksjoner omkring barns utvikling
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

Omgangsskolelæreren

Gry Heggeli
Omgangsskolelæreren i den norske allmueskolens tjeneste 1800–1860. Lærerens virke i klem mellom tekst og talemål
I perioden 1740–1860 var omgangsskolelærerne i den norske allmueskolen det vi i dag ville kalle for ufaglærte arbeidere. Disse lærerne reiste fra gård til gård for å undervise barna på omgang, og det er noen av disse skoleholderne denne boka handler om. De stod utsatt til i brytningen mellom lokal virkelighet og nye kunnskapssystemer, mellom egne talemål og dansk skriftspråk. Fortellingene om skoleholdernes virksomhet viser hvordan bokkunnskapen og tekstpraksiser i allmueskolen førte til standardisering og polarisering av livsformer, kunnskap og språk.
Utgivelse: April.
Scandinavian Academic Press

Jan Thorsvik
Hvordan vårt politiske system fungerer
Hvordan fungerer vårt politiske system? En ting er hvordan det ideelt sett er ment å fungere, noe annet er hvordan offentlig politikk faktisk kommer i stand, hva som kjennetegner politikken, og hvordan den iverksettes og virker i samfunnet. Denne boken gir en historisk og kontekstualiserende innføring til norsk politikk og forvaltning som går i dybden og viser hvordan alle aktivitetene i det politiske system henger sammen.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Håkon Lunde Saxi og Martin Lau Slåtten
Krig i Europa: Forsvaret på Balkan, 1992–2005
Mellom 1992 og 2005 gjorde mer enn 12 000 norske menn og kvinner tjeneste i internasjonale militæroperasjoner på Balkan. De skulle skape fred og få slutt på den etniske rensningen i «Europas urolige hjørne». Denne boken gir den første samlede fremstilling av Forsvarets engasjement på Balkan, fra tiden som fredsbevarere i FNs tjeneste til krig under NATOs ledelse. Den forteller om 14 år med skremmende og brutale krigshandlinger. Den gir innsyn i regjeringens diskusjoner og offiserers og byråkraters overveielser. Men først og fremst får du et enestående innblikk i norske soldaters opplevelser på Balkan.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Niels Gunnar Juel
Plager i bekken og hofte. En guide til diagnostikk og behandling
Dette er en klinisk håndbok med konkrete og praktiske råd om diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettrelaterte plager i bekken–hofte-regionen. Leseren vil finne nødvendig bakgrunnskunnskap, detaljerte beskrivelser av symptomer, funn, diagnostiske kriterier og behandlingsmuligheter ved de fleste tilstandene i området, og om særlige forhold ved langvarige tilstander. Supplert med nettressurser.
Utgis: April.
Fagbokforlaget

Wenche Aasen
Lederskjønn i barnehagen – personalets handlingskompetanse
Alle som arbeider i barnehagen, bruker skjønn og tar valg i de pedagogiske situasjonene som oppstår. Den pedagogiske lederen har ansvar for å utvikle dette skjønnet slik at personalet alltid foretar handlingsvalg som får positive konsekvenser for barna. Denne boka forklarer og drøfter hvordan lederskjønnet utøves i praksis.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Else Cathrine Melhuus & Solveig Nordtømme
Mellom steder, rom og materialer. Teoretiske utforskninger i barnehagen
Steder, rom og materialer møter og omslutter barn i barnehagen hver dag. Betydningen de har for barnehagens praksiser er ofte underkommunisert, og barnehagelæreren ses ofte som den avgjørende kraften i utviklingen rommenes innhold. Denne boka tar leseren med inn i møter med steder, rom og materialitet teoretisk og gjennom eksempler fra hverdagslivet i barnehagen.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Silje Hølland
Inkludering – til alle elevers beste
Denne boka tar for seg gråsonen mellom spesialpedagogiske tiltak og differensiert undervisning for alle elever, alt innenfor rammene av ordinær undervisning. Den drøfter sentrale prinsipper, utfordringer og muligheter i arbeidet med tilpasset opplæring i ordinær undervisning og spesialundervisning innenfor et inkluderende klassefellesskap.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Svein Sando, Sølvi-Ann Fætten, Arnt Nordli, Marianne Schram, Gjertrud Stordal & Marit Svare
Broer og speil. Fortellingens muligheter i barnehagen
Broer forbinder det som er skilt. Speil gjør at vi kan se oss selv utenfra. Hvordan kan fortellinger bidra til å skape forbindelser mellom mennesker og kulturer, og gi grunnlag for etisk refleksjon i en barnehage med stadig mer mangfold? Boka retter seg mot barnehagelærere og studenter, og er særlig relevant for kunnskapsområde Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE).
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Sverre Blandhol
Konfliktkoden: Forstå hva som foregår i konflikt
Om du skal kunne håndtere konflikter, må du først forstå dem. Du bør kjenne igjen hvordan en konflikt oppstår, eskaleres og trappes ned, forstå hva konflikten handler om og hvordan menneskene som står i konflikten oppfører seg. Bevæpnet med denne kunnskapen vil du kunne ta et steg tilbake og analysere konflikter du må håndtere. Slik vil du kunne finne veien ut av fastlåste situasjoner både i arbeidslivet og privat. Konfliktkoden er en bok som henvender seg til ledere, tillitsvalgte, advokater, dommere og andre som arbeider med konflikthåndtering, samt de som ønsker en oppdatert faglig fremstilling av konfliktteorien.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

101 grep om grammatikk

Kåre Kverndokken, Jannike Ohrem Bakke og Ingvil Brügger Budal (red.)
101 grep om grammatikk
Hva er grammatikkens rolle i fagfornyelsen (LK20)? Hva er formålet med grammatikkundervisning, og hvordan lykkes man med den? 101 grep om grammatikk er den åttende boka i Kåre Kverndokkens populære 101-serie, og i likhet med de andre bøkene i serien legges det også her stor vekt på å forene teori og praksis. Boka har et knippe vitenskapelige artikler, en fyldig oppslagsdel om språket som system og 101 metodiske grep om grammatikk som binder teori og praksis sammen. Her får undervisere på ulike nivåer en stor didaktisk verktøykasse til egen grammatikkundervisning.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Aksel Tjora og Willy Martinussen
Sosiologiske anfektelser: Ansats – anvendelse – ansvar
Sosiologien kan lett oppfattes som diffus, fragmentert og livsfjern. I denne boka forsøker forfatterne å gjøre noe med dette ved å gripe tak i fagets ansats, anvendelse og ansvar: Hvordan kan sosiologien kan brukes til å forstå samfunnet? Hvordan kan den brukes til å arbeide i og med samfunnet og til å ta et ansvar for samfunnet? Boka peker ut noen retninger for sosiologers engasjement, til glede for studenter på bachelornivå.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

9788215048079 68c4dc318ccfc10bd8587a606fc7cf0c

Leidulf Melve og Eivind Heldaas Seland
hva er GLOBALHISTORIE
Covid 19-pandemien viser oss tydelig hvor tett verden er bundet sammen. Det gjør også klimakrisen og demonstrasjonene over hele kloden mot rasisme og politivold i kjølvannet av drapet på George Floyd. Vår tids globalisering er særpreget, men globale sammenhenger er ikke noe nytt historisk fenomen. Globalhistorie dreier seg om å forstå de virkelig lange linjene og store sammenhengene i menneskenes historie. Denne boken gir en tankevekkende oversikt over hvordan historikernes fortelling om verden har endret seg gjennom flere tusen år og hvor fruktbart og viktig det er å ha det globale som perspektiv.
Utgivelse: 3. mai.
Universitetsforlaget

Anne – Britt Gran
Kreativ næring. Lokale, digitale og økonomiske perspektiver
Kreativ næring har fått økt oppmerksomhet på 2000-tallet. Det skyldes at næringen har blitt viktigere som økonomisk sektor, at kultur benyttes i by- og stedsutvikling, og at det har blitt lagt større vekt på kreativitet i samfunnet for øvrig. I denne boken analyserer forfatterne kreativ næring fra mange kanter.
Utgivelse: 10. mai.
Universitetsforlaget

Markus Lindholm
Nysgjerrighet – Pedagogikk for dybdelæring
Nysgjerrighet og kunnskapsglede er en forutsetning for livslang læring og innovasjon. Likevel vet vi lite om hva som fremmer eller hemmer nysgjerrighet gjennom oppvekst og utdanning. Og hva skjer med nysgjerrigheten når all kunnskap bare er et tastetrykk unna? I denne boken undersøker Lindholm nysgjerrighetens levekår hos barn og ungdom i informasjonssamfunnet.
Utgivelse: 16. mai.
Universitetsforlaget

Barnev

Reidun Follesø
Hva er barnevern
Hva er omsorg, og hva er omsorgssvikt? Hvordan formes forståelsen av barn, barndom, omsorg og foreldreskap innen bestemte geografiske og historiske kontekster? Fortellinger om menneskers møter med barnevernet danner bokas fundament. De er utgangspunktet når forfatteren identifiserer og utforsker ulike tema som kan svare på hva barnevern og barnevernet er.
Utgivelse: 27. mai.
Universitetsforlaget

Fure

Erik Furevik
Operativt lederskap i kritiske situasjoner
At noen tar operative beslutninger i kritiske situasjoner, har avgjørende betydning for mange menneskers liv og helse, miljø og materielle verdier. Boken presenterer viktig lærestoff om beredskapsplanlegging og -øving, belyst blant annet ved aktuelle caser.
Utgivelse: 28. mai.
Universitetsforlaget

Bre

Erling Holden og Kristin Linnerud
Bærekraftig utvikling
FNs bærekraftsmål har satt bærekraftig utvikling på dagsorden. Men hva er ideen som målene hviler på? Hvilke verktøy har vi for å omsette målene til handling? Boka gir et innblikk i ideens historie og teoriene som fyller ideen med innhold. De presenterer fortellinger som viser hvordan bærekraft kan realiseres, og de gir en oversikt over hvilke verktøy som står til rådighet når politikere, bedrifter og individer vil gi sine bidrag til en bærekraftig utvikling.
Utgivelse: 29. mai.
Universitetsforlaget

Forandr

Kenneth Dahlgren, Timon Linderud og Knut Schreiner
Forankring fryder. En bok om medvirkning i byutvikling og arkitektur
Denne boken er et tverrfaglig og tverrsektorielt forsøk på å undersøke medvirkningens potensial, utfordringer, roller og betydning i arkitektur- og byutviklingsspørsmål. Boken retter seg mot studenter og fagpersoner innen planlegging, arkitektur, urbanisme og samfunnsvitenskap, ansatte i offentlig forvaltning, eiendomsbransje og media og allment byutviklingsinteresserte.
Utgivelse: 31. mai.
Universitetsforlaget

Dysle

Åsne Midtbø Ås
Dysleksihåndboka for lærere
Dysleksi er en livslang lærevanske. I hver klasse har 1-3 elever slike vansker med å lese og skrive. Dermed har hver eneste lærer – ikke bare spesialpedagogene – ansvar for å legge til rette for at også dyslektikerne får tilpasset undervisning. Denne boka forklarer hva dysleksi er, gir oversikt over verktøyene du trenger for å finne fram til dyslektikerne og kyndig veiledning til dysleksivennlig undervisning.
Utgivelse: 31. mai.
Universitetsforlaget

Lise Rye
En kort introduksjon til EUs historie
Spør du hva EU er, vil du få mange svar. For noen er det et økonomisk samarbeid som har gått for langt, for andre er det et uttrykk for solidaritet som kommer til kort. Der noen ser en trussel mot demokratiet, ser andre et forsvar for det liberale demokratiets verdier. Denne boken diskuterer sentrale dimensjoner ved EU-samarbeidet, slik det har utviklet seg fra 1950 og frem til i dag.
Utgivelse: Mai.
Cappelen Damm Akademisk

Bors og verdipapirrett

Knut Bergo
Børs- og verdipapirrett
Knut Bergo gir en grundig og oppdatert oversikt over børs- og verdipapirretten. Forfatteren behandler bl.a. finansielle instrumenter, reglene for handel og kursnotering, børsregelverket, regelverket for verdipapirforetak, regelverket for utstedere og investorer, reglene for registrering i Verdipapirsentralen og reglene for oppgjør av handel. Boken er ajourført med EUs regelverk for verdipapirmarkedene.
Utgivelse: Mai.
Cappelen Damm Akademisk

Svein Mønnesland
En kort introduksjon til borgerkrigen i Jugoslavia
I 1990-årene gikk Jugoslavia i oppløsning og ble til sju stater. Hvorfor klarte ikke de jugoslaviske nasjonene å holde sammen i én stat? Hvorfor skjedde oppløsningen på en så voldelig måte? Denne boken forklarer bakgrunnen for Jugoslavias sammenbrudd og gir en oversikt over krigene i Kroatia, Bosnia og Kosovo, samt det internasjonale samfunnets rolle med fredsbevarende styrker og fredsplaner.
Utgivelse: Mai.
Cappelen Damm Akademisk

Arveloven

Ernst Moe
Arveloven. Kommentarer til lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte
Ernst Moe gir i denne boken en veiledning til alle paragrafene i den nye loven om arv og dødsboskifte. Her knyttes forarbeidene og rettspraksis fra den gamle loven om arv samt de relevante deler av skifteloven til de nye bestemmelsene. Boken er et praktisk arbeidverktøy for alle som vil orientere seg i loven, forskriftene og de nye reglene som gjelder fra 1. januar 2021.
Utgivelse: Mai.
Cappelen Damm Akademisk

Henry mintzberg

Kjell Aage Gotvassli
Henry Mintzberg. Struktur og strategi
Henry Mintzberg. Struktur og strategi er en klassiker innenfor organisasjonsteori og strategisk ledelse. Hans femdelte typologi av organisasjonsstrukturer har hatt stor innflytelse på organisasjonsfaget, og han har gitt viktige bidrag til forståelsen av hva praktisk strategi og ledelse innebærer.
Utgivelse: Mai.
Cappelen Damm Akademisk

Ove Dalen
Innholdsstrategi
Utgivelse: Mai.
Cappelen Damm Akademisk

Olav Johansen, Hanne Stavelie og Katusha Otter Nilsen
Case og oppgavesamling i forhandling og påvirkning
Utgivelse: Mai.
Cappelen Damm Akademisk

Vibeke B Strand og Anne Hellum
Likestilling- og diskrimineringssrett
Utgivelse: Mai.
Gyldendal Akademisk

Thomas Olsen m.fl.
Personvernhåndboken for helsesektoren
Utgivelse: Mai.
Gyldendal Akademisk

Alexander Næss Skjønberg
Styringsrett og medbestemmelse
Utgivelse: Mai.
Gyldendal Akademisk

Gjermund Aasbrenn
Sakskostnader i sivile saker
Utgivelse: Mai.
Gyldendal Akademisk

Karen Walseth Hara
Veileder i trygdemedisin
Utgivelse: Mai.
Gyldendal Akademisk

Ronny Aaserud
Kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens
Utgivelse: Mai.
Gyldendal Akademisk

Pål Ellingsen og Knut Arne Kvitting
Brukerorientert ledelse
Utgivelse: Mai.
Gyldendal Akademisk

Sveinung Nordstoga og Arnfinn Åslund
Antologi om Aasmund Olavsson Vinje (arbeidstittel)
Antologi i forbindelse 150-årsjubileet for Aasmund Olavsson Vinjes fødsel. Ved siden av at Vinje er en av våre viktigste poeter, gjorde han en stor innsats for det norske folkespråket, og han var en journalistisk og essayistisk pioner. I sin prosa viser han seg som en original og kunnskapsrik tenker med blikk for folkeliv og talende detaljer.
Temaer som belyses i antologien er Vinjes berømte tvisyn, humoren og den karnevaleske og satiriske siden ved hans verk. Samt retorikken hans, religionskritikken og Vinje som turistpioner og journalistisk reiseskildrer. Men boken har også kritiske bidrag om Vinje og antisemittismen.
Utgivelse: Mai.
Scandinavian Academic Press

Silje Warberg
Den fødte forbryter
Hva forårsaker kriminalitet, hva kjennetegner den kriminelle, og er det kriminelle mennesket født sånn eller blitt sånn? Dette var høyaktuelle spørsmål i norsk litteratur og offentlighet rundt århundreskiftet 1900. I denne perioden vokste kriminalvitenskapene frem, pressen dekket kriminalsaker både nasjonalt og internasjonalt, og den moderne kriminallitteraturen etablerte seg. Gjennom studier av tre norske kriminalsaker som fikk mye oppmerksomhet i offentligheten, undersøker Warberg hvordan vitenskap, presse og litteratur bidro til å forme sin tids kriminalitetsforståelse.
Utgivelse: Mai.
Scandinavian Academic Press

Heidi Østbø Haugen og May-Len Skilbrei
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Forskningsetikk står høyere på agendaen enn noen gang før. Forskningsetikk diskuteres i media og i akademia, og i mange sammenhenger kreves det både av studenter, forskere, forskningsledere og forskningsrådgivere at de har god oversikt over relevant regelverk, prosedyrer og prinsipper. Denne boka er en håndbok skrevet for å veilede studenter, forskere og institusjoner slik at de unngår etiske overtramp og lovbrudd.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Animasjon gjort enkelt

Ole Goethe
Animasjon gjort enkelt: For film, TV og apper
Boken Animasjon gjort enkelt har som mål å gjøre leserne kjent med de grunnleggende animasjonsprinsippene som har vært i bruk på tvers av ulike bransjer. Den forklarer de standardiserte og globalt anerkjente konseptene og gjør det mulig for leserne å anvende dem effektivt gjennom en praktisk metode for hvordan man kan utforme animasjoner for film, TV, apper og spill.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Anne Tjønndal (red.)
Idrett, kjønn og ledelse. Festskrift til Jorid Hovden
Denne samlingen artikler er en hyllest til professor Jorid Hovden. I 40 år har hun forsket, skrevet bøker og artikler, forelest og veiledet idrettssosiologi i Norge og i utlandet. Artiklene i dette festskriftet er viet til hennes primære forskningsfelt: kjønn og ledelse i idretten.
Utgis: Mai.
Fagbokforlaget

Ketil Gjølme Andersen
Grossraum: Fritz Todt og Albert Speer – Hitlers byggmestre i Norge
Denne boken handler om de enorme byggprosjektene som Fritz Todt og Albert Speer var ansvarlige for i Norge. Særlig handler boken om Polarjernbanen: Organisation Todts største og uten sammenlikning meste krevende prosjekt i Norge, og hvor arbeidet pågikk helt til krigens slutt. Likevel har det fått liten oppmerksomhet av norske og tyske historikere, men som Ketil Gjølme Andersen viser i denne boken, kan dette arbeidet oppfattes som et symbol for hele den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen: sementblanderne til Organisasjon Todt skulle bygge det kommende nazistiske storriket.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Atle Dyregrov og Martin Lytje
Håndbok i barns sorg
Barn som opplever tap av nære, vil oppleve store utfordringer, og mellom 10 og 20 % utvikler mer alvorlig, komplisert sorg. Denne boken er kunnskapsbasert og praksisnær. Den tar utgangspunkt i forskning og klinisk praksis, men har samtidig mange konkrete og gjenkjennelige eksempler. Den retter seg mot helsepersonell, lærere og andre som kommer tett på barns sorg, men også mot foreldre som skal ha omsorg for et barn som har mistet en forelder, et søsken eller en nær venn.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Anne Grete Danielsen
Lærerens arbeid med livsmestring
Denne boka handler om lærernes profesjonelle arbeid med livsmestring. Hensikten er å bidra til at en styrket lærerprofesjon tar eierskap til livsmestring som tema i skolen. Hvordan kan lærerprofesjonen løse dette oppdraget? Forfatter undersøker opplæringsloven, fagfornyelsen, kompetansemålene, elevenes psykiske helse og skolens prestasjonspress, og ser livsmestring i lys av pedagogiske perspektiver. Boka diskuterer noe av den omfattende kritikken som er kommet mot livsmestring på timeplanen.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Merete Henden
Skriv for livet!
Hvordan kan lærere hjelpe elevene til å bli glade i å skrive? Denne boka er skrevet for lærere som ønsker å styrke elevenes skrivekondis. Boka er tro mot nasjonal og internasjonal skriveforskning, den er nyskapende og dynamisk, og den ivaretar fagfornyelsens kjerneelementer. Målgruppa er både ferske og garvede lærere som ønsker en vitamininnsprøytning med skrivedidaktikk og praktiske øvelser.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Guri Langholm & Elly Tuset Herikstad
Matglede i barnehagen, 2. utgave
Det er mye et barn skal lære seg for å kunne spise. Derfor er det viktig at personalet i barnehagen
er nysgjerrig på mat og er kjent med barns spiseutvikling. I denne reviderte utgaven av boka er den didaktiske tilnærmingen til matfag forsterket. I tillegg er det lagt mer vekt på hvordan mat og måltider kan være bærekraftige.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Turi Pålerud & Helene Berntsen Svensson
Profesjonsskriving i barnehagen
Barnehagelærere skriver for å lære, og for å forstå sin egen praksis. De skriver også informasjonstekster til foreldre, og rapporter til myndigheter. I denne boka belyses barnehagelæreres skrivearbeid, med oppmerksomhet på skrivingens ulike funksjoner og målgrupper.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Marit Aas & Kirsten Foshaug Vennebo (red.)
Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen
Gjennom kollektive læringsprosesser i skolens «profesjonelle læringsmiljø» finner utvikling og nyskaping i skolen sted. I denne boka bidrar ledende norske forskere innenfor feltet skoleutvikling og ledelse. De skriver om hvilke muligheter og utfordringer som oppleves som sentrale i ledelse av profesjonelle læringsfellesskap basert på forskning.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Gunhild Vehusheia
Håndbok for utsatte og fornærmede
Hvem skal du kontakte hvis du blir utsatt for vold? Hvordan er forholdet mellom hjelpers taushetsplikt og meldeplikt? Boka gir en oversikt over de juridiske rettighetene til ofre for vold som utøves i nære relasjoner.
Utgivelse: 01. juni.
Universitetsforlaget

Ekstre

Anders Ravik Jupskås
hva er HØYREEKSTREMISME
Hvem blir rekruttert til høyreekstreme grupper og hvorfor? I hvilken grad har internett bidratt til å gjøre den høyreekstreme subkulturen mer heterogen og sammensatt? Høyreekstreme partier, bevegelser og aktivister i ulike avskygninger finnes i de fleste land i verden – også i Norge. Denne boka tilbyr en poengtert analyse av høyreekstrem ideologi, dens årsaker og dens samfunnsmessige konsekvenser.
Utgivelse: 15. juni.
Universitetsforlaget

9788215047508 afaaebe5c3e8b79d01a5bf58791821ae

Emilia Andersson-Bakken og Cecilie Dalland (red.)
Metoder i klasseromsforskning. Forskningsdesign, datainnsamling og analyse
Skal du forske på noe av det som foregår i et klasserom, læreres undervisning eller elevers læring? Da står du overfor mange viktige valg. Metodemangfoldet er stort. I denne boken gis forskningsbaserte presentasjoner av forskningsdesign, datainnsamlings- og analysemåter.
Utgivelse: 30. juni.
Universitetsforlage

9788215049755 22e48dd85307a8d86aafe118bd315060

Henrik Edgren, Kari H. Nordberg og Merethe Roos
Masteroppgaven i samfunnsfag – en håndbok for lærerstudenter
Denne boka viser hvordan du som lærerstudent skriver en masteroppgave i samfunnsfag. Den presenterer et bredt tilfang av teorier, kvalitative metoder og ulike former for empiri. Boka er egnet som en innføring i teori og kvalitativ metode og vil være nyttig både som håndbok for veilederen og for dem som skal undervise i vitenskapsteori og metode ved lærerutdanninga.
Utgivelse: 30. juni.
Universitetsforlaget

Ranvir Rai, Adeline Hvidsten, Stephanie Helland og Theodor Henriksen
Introduksjon til tjenestedesign
Utgivelse: Juni.
Cappelen Damm Akademisk

Anne Kjersti Befring
Helse- og omsorgsrett
Utgivelse: Juni.
Cappelen Damm Akademisk

Ådel Bergland, Adelheid Hummelvold Hillestad, Rita Jakobsen og Kari Lislerud Smebye (red)
Avansert klinisk allmennsykepleie
Utgivelse: Juni.
Cappelen Damm Akademisk

Lars André Olsen
Praktisk medikamentregning
Utgivelse: Juni.
Cappelen Damm Akademisk

Gjems-Onstad, Kildal, Aasprong Dyrnes, Kristensen og Mikelsen
MVA-kommentaren, 6. utgave
Utgivelse: Juni.
Gyldendal Akademisk

Sverre Blandhol og Agnes Camilla Bernt
Mekling i et nøtteskall
Utgivelse: Juni.
Gyldendal Akademisk

Ståle Einarsen og Harald Pedersen
Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet 3. utg.
Utgivelse: Juni.
Gyldendal Akademisk

Torgny Hasås
Arbeidsmiljøkriminalitet på norsk
Utgivelse: Juni.
Gyldendal Akademisk

Marion Hirst og Sven Ivar Lønneid
Ferieloven i et nøtteskall
Utgivelse: Juni.
Gyldendal Akademisk

Alexander Næss Skjønberg
Individuell arbeidsrett 3. utgave
Utgivelse: Juni.
Gyldendal Akademisk

Norsk amerikanske relasjoner og linjer i 200 år omslag

Bård Frydenlund, Torleif Hamre og André Larsen Avelin (red.)
Transatlantiske forbindelser. Norsk-amerikanske relasjoner og linjer i 200 år
Boken tar for seg hvordan forbindelseslinjene mellom USA og Norge utviklet seg fra den store utvandringen fant sted på 1800-tallet og frem til i dag. Hva førte utvandringen med seg, og hva slags forbindelseslinjer ble etablert hjem til moderlandet? Hva slags inntrykk ble skapt i Norge av det nye landet i vest, og hvordan påvirket den norske utviklingen den videre utviklingen av USA, særlig i Midtvesten? Forfatterne ser også på hvordan de etablerte statene Norge og USA samhandlet i en stadig mer globalisert verdensorden på 1900-tallet, gjennom bilateralt statslånssamarbeid og multilaterale initiativer i folkehelsens og fredens tjeneste på verdensbasis.
Utgivelse: Juni.
Scandinavian Academic Press

Jan Eivind Myhre (red.)
Myten om det fattige Norge
Utgangspunktet for denne antologien er forestillingen om at Norge i begynnelsen av forrige århundre (1900–1920) var relativt fattig, umoderne og udemokratisk sammenlignet med andre europeiske land. Forfatterne drøfter denne myten og spør hvordan og hvorfor den har oppstått. Skyldes det tidsblindhet, påvirkning fra skjønnlitterære verker, ellers skyldes misforståelsen at noen har behov for en fattig fortid, slik at man kan ta æren for den rike nåtiden?
Utgivelse: Juni.
Scandinavian Academic Press

Anemari Neple, Kari Jegerstedt og Per Arne Michaelsen (red.)
Politikk, kunst og kjærlighet. Nye perspektiver på Torborg Nederaas’ forfatterskap
Torborg Nedreaas (1906–1987) er kanskje mest kjent for romanen Av måneskinn gror det ingenting og de prisbelønte bøkene om Herdis (Trylleglasset, Musikk fra en blå brønn og Ved neste nymåne), ved siden av sin store produksjon av noveller og radiokåserier. Forfatterskapet kan langt på vei leses som virkelighetslitteratur og tar opp temaer som abort, krig, jødisk identitet og tyskertøsenes situasjon. Nedreaas behandler disse mer nyansert enn de fleste forfattere. Med dette som utgangspunkt er det ingen tvil om at bøkene hennes fortjener flere lesere og en bredere akademisk resepsjon enn det som hittil har vært tilfelle.
Utgivelse: Juni.
Scandinavian Academic Press

Falstad omslag

Trond Risto Nilssen og Jon Reitan
Falstad. Brudd og kontinuitet i en leirverden 1941–1949
Boken er en samlet framstilling av Falstads krigs- og etterkrigshistorie med tydelige og overgripende nasjonale perspektiver på de to respektive – og ulike – fangeleirsystemene som eksisterte i Norge i tidsrommet cirka 1940–1950.
Vi får et glimt inn i to høyst ulike leirverdener innenfor et tidsspenn på vel åtte år, under og etter andre verdenskrig. I tillegg undersøker og belyser forfatterne hvordan det norske etterkrigssamfunnet har forvaltet minnet om krigen og dens konsekvenser.
Utgivelse: Juni.
Scandinavian Academic Press

John Pløger, Anniken Førde og Anne-Lene Sand (red.)
Improvisasjoner i planforskningen
Forskere fra Norge og Danmark reflekterer begrepslig, analytisk og empirisk over forholdet mellom det planlagte og det planløse og hvordan vi kan skape rom for improvisasjon – i byplanlegging og forskning. Antologien har kapitler med praktiske eksempler og analyser fra nordiske kontekster.
Boken har perspektiver på «omtenksom» by og stedsutvikling, som bygger på en forståelse for menneskets sanselighet og sensitive omgang med landskap, rom og sted.
Utgivelse: Juni.
Scandinavian Academic Press

Rune Johan Krumsvik (red.)
Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiv på skolegang og skoleprestasjoner
Hva vet vi om skoleprestasjoner? belyser ulike kunnskapssyn på vår forståelse av skoleprestasjoner, kjønnsmessige likheter og/eller ulikheter omkring skoleprestasjoner, hva skolebidraget har å si for skoleprestasjoner, og hvordan sosiokulturelle variabler spiller inn på skoleprestasjoner.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Toril Kristin Sjo og Trine Rørhus
Stup i det! Norsk for internasjonale studenter og akademikere 1
Dette tobinds læreverket er skrevet for internasjonale studenter og ansatte i høyere utdanning som ønsker å lære norsk med rask progresjon. Første bind er delt i nivå A1, A2 og B1 etter CEFR-skalaen og har fokus på utvikling av vokabular, språkfølelse og forståelse av grunnleggende grammatikk. Læreverket kan brukes på alle norskkurs i høyere utdanning, både i Norge og i utlandet. Det er også godt egnet til selvstudium. I tillegg vil bøkene være nyttige på norskkurs med rask progresjon på høyere nivå i voksenopplæringen.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Marit Granholt
Barnehagelæreren som inspirator. Refleksjon over praksis.
En barnehagelærer er i posisjon til å være en inspirator. Hvilken betydning har barnehagelæreren og hva gjør at barnehagelæreren kan kalles en inspirator? Sentrale spørsmål i boka er hva som kan hemme og hva som kan fremme barnehagelærerens mulighet til å være en inspirator og hva som kan gjøre barnehagelæreren til en inspirator i dagens og morgendagens barnehager.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Emil Øversveen og Håvard T. Rydland
Sosial ulikhet i helse: En samfunnsvitenskapelig innføring
I Norge og i de fleste andre land i verden finnes det en tydelig sammenheng mellom helsetilstanden din, hvor lenge du lever og hvor du er plassert i samfunnets sosiale hierarki. Sosial ulikhet i helse er en bred innføring i sosiale helseforskjeller som samfunnsvitenskapelig forskningstema. Hvordan påvirker samfunnet helsen vår? Hvorfor dør mennesker med lav sosial status tidligere enn andre, og hva påvirker den globale fordelingen av sykdom og død? Hva er forholdet mellom samfunnsvitenskap og medisin som vitenskapelige perspektiver? Og hvorfor er de sosiale helseforskjellene større i Norge enn i mange andre europeiske land?
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Helge Løvskar (red.)
Roens rike. Fridykking for alle (arbeidstittel)
Den som våger å dykke ned under vannoverflaten på ett eneste pust, vil vektløs, stille og helt avslappet finne sitt eget rom. Fridykking lar deg oppdage havet og deg selv på en helt ny måte.
Utgis: Juni 2021
Fagbokforlaget

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.