Ofte stilte spørsmål

Trenger du hjelp til søknaden? Under finner du svar på noen av de mest vanlige spørsmålene i forbindelse med søknadsprosessen til stipendene våre.

FØR DU SØKER

Søknadskrav

Må jeg være medlem av NFFO for å kunne søke stipend?
Nei. Se for øvrig våre retningslinjer for de ulike stipendene.

Kan jeg søke om både forfatter- og oversetterstipend samme år?
Ja.

Er det mulig å søke nytt prosjektstipend før boken fra et tidligere prosjektstipend foreligger?
Ja. Så lenge du fortsatt arbeider med stipendprosjektet og sender inn en fremdriftsrapport sammen med den nye stipendsøknaden.

Er det mulig å søke på samme prosjekt flere ganger?
Ja. Du må i så fall skrive en ny søknad med en oppdatert prosjektbeskrivelse. Du må også legge ved en rapport for bruken av det allerede tildelte stipendet. I tillegg må du begrunne hvorfor du trenger ekstra støtte.

Hvor langt kan jeg ha kommet i et prosjekt når jeg søker stipend?
Et prosjekt kan være planlagt og/eller påbegynt, men ikke avsluttet før stipendperioden begynner. Det vil si at du ikke kan få stipend for det du har gjort før du får tildelt stipend, kun til det du skal gjøre.

Er det åpent for pensjonister å søke prosjekt- og arbeidsstipend?
Ja.

Må jeg ha kontakt med et forlag for å kunne søke prosjektstipend?
Nei. Men det er en fordel å ta kontakt med et forlag i en tidlig fase av prosjektet, og det kan virke positivt på søknaden hvis du har kontakt med et forlag. Forlagsredaktøren må være spurt på forhånd og være innforstått med at hen er oppført i søknaden som kontaktperson.

Går det an å søke støtte til bøker som skal utgis på eget forlag eller egenbokforlag (hvor du selv betaler for redaksjon og utgivelse)?
Ja. Hvis du skal søke prosjektstipend til en bok du skal utgi på eget forlag, må du oppgi en kompetent referanse som kan uttale seg om deg og ditt bokprosjekt. Referansen må være spurt på forhånd og være habil til deg som søker (det vil si ikke være i nær slekt, venn eller lignende).

Kan jeg søke på et prosjekt hvor jeg skal oversette til et annet språk og gi ut boken i utlandet?
Ja. Søknad til en bok eller lignende som skal skrives på et utenlandsk språk, kan unntaksvis få støtte hvis prosjektet har interesse for en norsk leserkrets eller hvis andre spesielle grunner tilsier at prosjektet bør få støtte.

Gir dere støtte til trykking og/eller markedsføring av bøker?
Nei.

Kan jeg få støtte til å skrive/oversette større artikler/essays?
Ja.

Kan jeg få støtte til redaktørarbeid?
Nei.

Hvis vi er to eller flere forfattere/oversettere som vil søke på samme prosjekt – hvordan gjør vi det?
En av dere sender inn søknaden og legger ved de øvriges personopplysninger (navn, fødselsdato og bosted). Alle medsøkere må også registrere en bruker på Min side før søknaden sendes inn. Prosjektbeskrivelsen lager dere i fellesskap, hvor dere også presiserer hva den enkelte skal skrive/oversette. Dersom noen av bidragsyterne som er nevnt i prosjektbeskrivelsen ikke søker stipend, må dere presisere dette.

Kan jeg søke på vegne av andre?
Nei.

Hva mener dere med en faglig referanse?
Med en faglig referanse mener vi en kompetent person som kjenner til prosjektet ditt og til dine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre prosjektet. Stipendkomiteen vil stille referansen spørsmål om deg og prosjektet ditt. Den faglige referansen må ikke være inhabil til deg som søker (nær familie, nære venner eller lignende er for eksempel inhabile) og hen må være spurt på forhånd.

Hva legger stipendkomiteen mest vekt på når de vurderer en søknad?
Prosjektbeskrivelsen er det viktigste ved søknaden. Det er søkeren selv som må overbevise stipendkomiteen om at: prosjektets form og innhold er gjennomtenkt, emnet er interessant for andre enn dem selv, det er sannsynlig at det blir noe ut av prosjektet og at det endelige resultatet bringer noe nytt eller kan være viktig av andre grunner.

Hva godkjenner NFFO av utgivelser?
Generelt godkjenner vi alle bøker som er utgitt på ordinære forlag og artikler i ordinære allmenntidsskrifter som har vært gjennom en redaksjonell kvalitetskontroll. Artiklene må være skrevet på samisk eller et skandinavisk språk. Alle andre publikasjoner må vi se nærmere på før vi eventuelt kan godkjenne dem. Se våre Retningslinjer for vurdering av utgivelser av 7-4-2019

Godkjenner dere vitenskapelige artikler i tidsskrift/skriftserie?
Ja. Vi godkjenner vitenskapelige artikler i tidsskrift/skriftserie, såfremt du kan fremlegge dokumentasjon på redaksjonell kvalitetskontroll. Artiklene må være skrevet på samisk eller et skandinavisk språk.

Hva regner dere som en vitenskapelig artikkel i tidsskrift/skriftserie?
Vi tar utgangspunkt i hvordan publikasjonen artikkelen er trykket i, presenterer seg selv. Vitenskapelige artikler har gjerne som formål å legge frem nye forskningsresultater på grunnlag av en avgrenset vitenskapelig undersøkelse med fagfeller som primær målgruppe, heller enn å formidle faglitteratur for en større allmennhet. Artiklene blir som oftest trykket i tidsskrifter med en vitenskapelig redaksjon og fagfellevurderinger.

Godkjenner dere tekster som er publisert som Open Access eller under liknende lisenser?
Nei. Kopinor kan ikke kreve inn kollektive vederlagsmidler for denne typen utgivelser, noe som betyr at de ikke generer vederlagsmidler inn i Det faglitterære fond. Det er disse midlene som deles ut i stipend.

Godkjenner dere bøker utgitt på eget forlag eller på et såkalt egenbokforlag?
Ja. For at vi skal kunne godkjenne bøker på eget forlag / egenbokforlag, må manuset ha gjennomgått en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll, det vil si minst én kvalifisert person som går gjennom det språklige og én kvalifisert person som går gjennom det faglige, før utgivelse. I tillegg må utgivelsen være spredt og tilgjengelig for allmennheten.

Hva godkjenner dere ikke av utgivelser?
– tekster på andre språk enn de skandinaviske språkene eller samisk, publisert i tidsskrift/skriftserie/antologi
– tekster som åndsverkloven ikke gir vern som åndsverk
– tekster som publiseres på måter som ikke kan generere kollektive vederlagsmidler til Det faglitterære fond
– eksamensrelaterte arbeider (på alle nivåer, også doktorgradsavhandlinger)
– rapporter, utredninger, papers, proceedings, notater og lignende
– bruksanvisninger, manualer og brosjyrer
– internt kursmateriell
– forelesningshefter
– teksting av audiovisuelle produksjoner
– datamaskinprogrammer
Vi godkjenner heller ikke tekster som ikke er av faglitterær karakter.

Kan jeg søke flere prosjektstipender til ulike bokprosjekter samtidig?
Ja. Du kan søke prosjektmidler til flere bokprosjekter ved samme utlysning. Da må du sende inn én søknad per prosjekt. Søknadene blir behandlet uavhengig av hverandre. Dersom du får innvilget prosjektstøtte til alle, må du rapportere på hvert enkelt prosjekt frem til verkene er utgitt.

Når får jeg svar på min søknad?
De som søker prosjektstipend om våren, vil få endelig svar på søknaden i andre halvdel av juni, og de som søker om høsten, vil få endelig svar i andre halvdel av desember.

INDIVIDUELL VEDERLAGSORDNING

Jeg har fylt ut alle feltene i søknadsskjemaet, men får fortsatt ikke til å sende det inn.
Skjemaet skal gi deg beskjed om hvor det mangler et utfylt felt. Gå tilbake dit, og sjekk at du har fått hake ved alle de obligatoriske feltene. De obligatoriske feltene er markert med stjerne. Vi anbefaler også at du bruker en nyere nettleser når du fyller ut skjemaet. Internet Explorer er ikke å anbefale. Ring oss gjerne dersom du trenger mer veiledning, "eller si ifra dersom du vil at vi skal ringe deg. ":mailto:stipend@nffo.no

Jeg får ikke mulighet til å krysse av for ja eller nei til spørsmålet Er det et oversatt verk? I søknadsskjemaet.
Det skyldes at du har krysset av på “Ja” på spørsmålet foran, og svart at det er et forfattet verk. Skjemaet vil ikke da gi deg mulighet til å svare på spørsmålet om det er et oversatt verk. Dette er heller ikke noe krav for å få sendt inn søknaden.

Hvorfor har dere lagt ned reise- og diversestipend?
Reise- og diversestipend ble vedtatt nedlagt av årsmøtet 18.03.23 på bakgrunn av ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett. Vi har utformet en individuell vederlagsordning som lyses ut 1.september.

Reise- og diversestipendene var stipender som ble tildelt på bakgrunn av allerede utgitte verk, og kan derfor sies å være en slags rettighetsbasert ordning. Men ordningen tilfredsstiller ikke lovens krav til utbetalinger til rettighetshavere hvis verk er i bruk, og vi har derfor måttet etablere en ny ordning. Det at forvaltningen av det rettighetsbaserte vederlaget må flyttes fra fond til forening gjør også at reise- og diversestipendet slik det er må legges ned.

Hvorfor har dere lagt ned honnør- og utvidet honnørstipend?
Honnørstipend og utvidet honnørstipend ble vedtatt nedlagt av årsmøtet 18.03.23 på bakgrunn av ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett. Det er derfor blitt utformet en ny individuell vederlagsordning og en ordning med pensjonstilskudd. Individuell vederlagsordning utlyses 1.september og pensjonstilskuddet utlyses 1.november.

PENSJONSTILSKUDD

Når kan jeg søke pensjonstilskudd?
Du kan søke fra og med det året du fyller 67 år og oppfylle vilkårene til tilskuddet: å ha skrevet og utgitt minst 8 bøker. Oversettere må ha oversatt minst 5 000 000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang. Les om pensjonstilskuddet her

Går det an å søke om både pensjonstilskudd og prosjektstipend samme år?
Ja. De blir behandlet uavhengig av hverandre.

Kan jeg motta pensjonstilskudd flere ganger?
Pensjonstilskuddet gjelder for ett år av gangen, og ønskes ytterligere tilskudd, må det søkes på nytt.

REGISTRERING AV UTGIVELSER

Se også «Hva godkjenner NFFO av utgivelser?»

Hva er «eget tekstbidrag»?
Eget tekstbidrag er teksten skrevet/oversatt av deg. Illustrasjoner, fotografier, blanke sider og innholdsfortegnelse skal trekkes fra. Annet materiale som ikke har verkshøyde eller som du ikke har opphavsrettigheter til, må også trekkes fra. Register og litteraturliste skal telle med. Dersom dere er flere forfattere/oversettere som sammen har skrevet/oversatt teksten, skal sidetallet deles på antall bidragsytere. Dersom boka er en revisjon, gir vi deg uttelling for 30 prosent av sidetallet.

Hvordan omfangsberegner jeg «eget tekstbidrag»?
Du kan omfangsberegne enten i trykte sider (se spørsmålet over) eller elektronisk. Hvis du omfangsberegner elektronisk, finner du antall sider ved å dele antall tegn med mellomrom på 2000. Eksempel: 150 000 tmm / 2000 = 75 sider.

Kan fotografier jeg selv har tatt regnes med som «eget tekstbidrag»?
Det faglitterære fond mottar ikke vederlagsmidler for fotografier (de går blant annet til Norsk fotografisk fond). Du må derfor trekke fra fotografier når du oppgir antall sider eget tekstbidrag. Annet materiale som ikke har verkshøyde eller som du ikke har opphavsrettigheter til, må også trekkes fra.

Kan illustrasjoner jeg selv har laget regnes med som «eget tekstbidrag»?
Det faglitterære fond mottar ikke vederlagsmidler for illustrasjoner (de går blant annet til Grafill). Du må derfor trekke fra illustrasjoner når du oppgir antall sider eget tekstbidrag. Eneste unntak er illustrasjoner som du selv har opphavsrettigheter til og som er en integrert del av teksten, for eksempel instruksjonstegninger. Annet materiale som ikke har verkshøyde eller som du ikke har opphavsrettigheter til, må også trekkes fra.

Kan noter til musikk regnes som «eget tekstbidrag»?
Nei. Det faglitterære fond mottar ikke vederlagsmidler for musikknoter, så de må trekkes fra sidetallet.

TILDELT STIPEND

Må jeg skatte av stipend?
Alle forfatterstipender innberettes som næringsinntekt. Oversettere kan velge om stipendene skal innberettes som næringsinntekt eller trekkfritt stipend. Ta kontakt med administrasjonen dersom du har flere spørsmål om skatt.

Må jeg rapportere om bruken av reise- eller honnørstipendet?
Nei. Du trenger ikke rapportere til NFFO eller Det faglitterære fond om bruken av reisestipendet. Du bør imidlertid ta vare på kvitteringer, billetter og lignende i tilfelle skattemyndighetene ber om å få se dokumentasjon på at stipendet er brukt til å reise for.

Når en stipendbok blir utgitt på eget forlag/egenbokforlag. Hva kreves da?
Før du utgir boken må du sørge for at manuset gjennomgår en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll. Redaksjonell kvalitetskontroll betyr her at minst to uavhengige konsulenter – én språklig og én faglig – har gjennomgått manuset før publisering. Stipendmottakere må kunne fremskaffe skriftlige redegjørelser fra konsulentene hvor det fremgår hva de konkret gjorde med manuset før publisering. NFF etterspør dokumentasjon ved behov. Ved publisering på eget forlag eller egenbokforlag må dokumentasjonen alltid fremlegges.

Må jeg ta permisjon fra mitt ordinære arbeid tilsvarende det stipendet jeg eventuelt blir tildelt?
Nei, vi krever ikke at du skal ta permisjon fra ordinært arbeid. Unntaket er ett- og treårig arbeidsstipend. Ved disse stipendene er det et krav om at søkeren må være frilans minst 50 % av arbeidstiden hvis hen mottar stipendet.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.