Skjemaveiledning prosjektstipend - oversettere

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND –
OVERSETTERE


Mer utfyllende informasjon om prosjektstipend finner du i «Retningslinjer for tildeling av
stipend».


1. Personalia

Alle punktene under Personalia må fylles ut. Søker flere oversettere sammen, skal det
leveres en felles søknad for alle søkerne, men personalia på de ulike søkerne skal ligge
som eget vedlegg til søknaden.

1.1 Konto for overføring av stipend
Hvis du blir innstilt til prosjektstipend, vil stipendet bli utbetalt til den kontoen du oppgir.
Stipendet blir utbetalt uten skattetrekk og vil bli innberettet som næringsinntekt.

1.2 Statsborgerskap
For å kunne komme i betraktning til prosjektstipend må du enten være norsk statsborger
eller utenlandsk statsborger som bor og virker i Norge. Unntak fra kravet til å ha bopel i
Norge for utenlandske statsborgere kan gjøres for oversettere av utenlandske verk til
norsk når det oversatte verket førstegangspubliseres av norsk utgiver.

2. Opplysninger om prosjektet

2.0 Prosjektets navn/arbeidstittel og språk det skal oversettes fra/til
Prosjektets navn/arbeidstittel og språket det skal oversettes fra og til, må oppgis.

2.1 Originalverkets forfatter, tittel og sidetall
Originalverkets forfatter, tittel og sidetall må oppgis.

2.2 Måneder
Hver oversetter kan søke om 1–12 månedsverk hver, og ett månedsverk utgjør kr 27 000.

2.3 Fordeling av månedsverk
Søkere som er nevnt under punkt 1, skal oppgi hvor mange månedsverk hver av dem
søker. Prosjektstipend er et personlig stipend og kan ikke deles med eventuelle
medoversettere/illustratører/fotografer eller lignende.

2.4 Når prosjektet ventes avsluttet
Vi gjør oppmerksom på at et innvilget stipend gjelder det arbeidet som gjøres fra januar
og fremover og at prosjektet derfor ikke kan være avsluttet før den tid.

2.5 Om søknaden opprettholdes selv om stipend innvilges for færre antall måneder
Stipend fra Det faglitterære fond er ikke ment å fullfinansiere et prosjekt. Hvis du krysser
av for at du opprettholder søknaden selv om antall månedsverk blir redusert av
stipendkomiteen, har vi full forståelse for at prosjektet vil ta lenger tid enn det du har
oppgitt i søknaden.

2.6 Tidligere stipend til samme prosjekt
Selv om du har fått stipend til samme prosjekt tidligere, er det mulig å søke om ytterligere
stipend. I så fall må du skrive en oppdatert prosjektbeskrivelse med en begrunnelse for
hvorfor du trenger ekstra støtte. I tillegg må du legge ved en rapport for bruken av det
allerede tildelte stipendet.

2.7 Faglig referanseperson
En faglig referanseperson er en kvalifisert person som kjenner til deg og til det prosjektet
du søker støtte til. Hvis du ikke har oppgitt kontaktperson i forlaget (se under), vil
referansepersonen bli kontaktet. Det er søkers plikt å oppgi korrekt telefonnummer og
e-postadresse.

2.8 Forlagskontakt
Det er ikke krav om at du skal ha tatt kontakt med et forlag før du søker, men det er en
fordel. Hvis du ikke har kontakt med forlag eller hvis du skal utgi på eget forlag, må det
oppgis en faglig kvalifisert referanseperson (som ikke er deg selv). Det er søkers plikt å
oppgi korrekt telefonnummer og e-postadresse. Ved søknadsbehandlingen blir det videre
vektlagt om søkeren allerede har etablert et formalisert samarbeid med et forlag, og om
normalkontrakten følges.

3. Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelsen er det viktigste ved søknaden. Det er søkeren selv som må
overbevise stipendkomiteen om at emnet er interessant for andre enn en selv, at det er
sannsynlig at det blir noe ut av prosjektet, og at det endelige resultatet bringer noe nytt
eller kan være viktig av andre grunner. På to-tre sider skal du altså kunne overbevise
stipendkomiteen om at ditt prosjekt er støtteverdig.

Stipendkomiteen legger vekt på at det redegjøres for følgende punkter:
 Kort presentasjon av prosjektet.
 Redegjørelse for innholdet, eventuelt en innholdsfortegnelse.
 Hvor langt du er kommet med prosjektet og hvor mye som gjenstår.
 Form, omfang, sjanger og planlagt sluttresultat/publiseringsform:
- Du må oppgi om boken skal illustreres, hvor mange sider den skal inneholde,
om boken skal innbindes, hvor stort format boken er tenkt utgitt i etc.
- Gjør rede for tekstens sjanger. Hvis den har en sjangeroverskridende form
(faglitteratur-skjønnlitteratur), må dette presiseres og redegjøres for.
- Ved digitale prosjekter må du redegjøre nærmere for hvor stort omfang
tekstdelen har i forhold til de øvrige elementene i prosjektet.
- Oppgi planlagt sluttresultat/publiseringsform: Du må oppgi om prosjektet skal
utgis som trykt bok, på internett eller i en annen type medium.
 Medoversettere: Hvis dere er to eller flere medoversettere på prosjektet, bør dere angi
hva den enkelte skal oversette.
 Målgrupper.
 Tidsplan.
 Vanskelighetsgrad på teksten og redegjørelse for hvorfor du trenger stipend.
 Stipendets betydning for realisering av prosjektet: Gjør rede for din mulighet til å
utvikle og fullføre prosjektet, for eksempel om du vil søke permisjon fra ditt arbeid.
Er det aktuelt å reise, bør du kort fortelle hva du kan skaffe deg av bakgrunnsstoff,
konkrete opplysninger etc.
 Søkerens kvalifikasjoner: Utdannelse og yrkeserfaring.
 Utgitte bøker/artikler som er sentrale for denne søknaden. Det holder ikke å vise til
NFFs tittelregister.
 Vedlegg: Oppgi antall vedlegg (reduseres til et minimum). Stipendkomiteen vil ikke
ha tilsendt halvferdige manus eller utkast.

Vi forbeholder oss retten til å få alle opplysninger verifisert.

BEHANDLING AV SØKNADER

Stipendkomiteen legger mest vekt på kvaliteten på søknaden (innhold og fremstillingsform),
prosjektets allmenne og faglige interesse, hvilke muligheter søkeren har til å få gjennomført
prosjektet på annen måte enn ved stipend fra fondet, søkerens kvalifikasjoner og sannsynlighet
for gjennomføring av prosjektet ifølge søkerens oppsatte plan.
Innstilling foreligger i begynnelsen av februar hvert år, og utbetalingen av stipendet skjer i løpet
av mars samme år.
Hvis du får avslag på søknaden, får du ikke begrunnelse for avslaget. Stipendkomiteens
skjønnsmessige vurdering av søknaden er ikke gjenstand for klage.

DERSOM DU FÅR STIPEND

Stipendet utbetales uten trekk av skatt, og innberettes som næringsinntekt (tilsvarende royalty).

Tildelt prosjektstipend medfører visse forpliktelser:
 Før vi utbetaler prosjektstipendet, må du skrive under på avtalen som ligger ved
tildelingsbrevet og returnere den til oss innen den oppsatte tidsfrist.
 På slutten av det året du har mottatt prosjektstipend, skal du sende en kort rapport over utført
arbeid. Unnlater du det, blir ikke din neste søknad om prosjektstipend behandlet. Går
prosjektet over flere år, skal du ved hvert årsskifte inntil prosjektet er avsluttet, sende inn en
rapport om arbeidets fremdrift.
 Du må sørge for at forlaget på bokas kolofonside opplyser om at oversetteren har
mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Ved andre typer utgivelser må det likeledes framgå at
du har mottatt støtte.
 Når boka/publikasjonen foreligger, må du sende et eksemplar til Norsk faglitterær forfatterog
oversetterforening.
 Stipendet må brukes etter forutsetningene og til det prosjektet du har søkt om midler til.
Dersom stipendet ikke kan brukes etter forutsetningene, skal det tilbakebetales. Dersom det
skjer endringer i prosjektets karakter eller i dine muligheter for videre framdrift, må du søke
fondsstyret om at endringene kan godtas innenfor det tildelte stipendets ramme. Hvis du ikke
søker, eller hvis søknaden ikke innvilges, må hele eller deler av stipendet tilbakebetales.

Menu