Individuell vederlagsordning

Individuell vederlagsordning skal sikre at faglitterære opphavere mottar kompensasjon basert på faktisk bruk av deres åndsverk.

Du sender inn dokumentasjon for dine utgivelser i vår stipend- og vederlagsportal

Formålet med ordningen er å utbetale rettighetsvederlag fra Kopinor og Norwaco til faglitterære opphavere på bakgrunn av kopiering og annen sekundærbruk av faglitterære verk. Ordningen omfatter også statens individuelle kompensasjon for kopiering av åndsverk til privat bruk.

Hvem kan søke om penger?

Forfattere og oversettere av faglitteratur kan søke om individuelt vederlag. Det er en forutsetning at utgivelsen(e) er publisert mens forfatteren/oversetteren har bodd og virket i Norge.

Hvilke verk kan du søke kompensasjon for?

Som forfatter eller oversetter kan du søke kompensasjon for følgende verk:

  • Verk av faglitterær karakter.
  • Verk utgitt senest 31. desember året før søknadsåret eller i ett av de to foregående årene. I 2023 kan du søke kompensasjon for verk utgitt i 2022, 2021 og 2020.
  • Verk som er utgitt på en slik måte at de kan generere vederlag til NFFO gjennom kollektive forvaltningsorganisasjoner, som Kopinor og Norwaco. Det vil si at tekster utgitt under frie lisenser (Open Access), ikke vil kvalifisere til å motta kompensasjon.
  • Verket må være pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket eller registrert i Cristin, eller tilsvarende baser, som dokumenterer at det er gjort tilgjengelig for allmennheten.

Merk at du kan ikke motta kompensasjon for verk som du tidligere har mottatt reise- og diversestipend for.

Hvordan beregnes kompensasjonen?

Hvor mye du kan få i kompensasjon beregnes ut fra antall sider i verket, alternativt antall tegn. Én skrevet side tilsvarer 2 000 tegn med mellomrom. Minstebidrag for å få utbetalt vederlag er 10 sider eller 20 000 tegn med mellomrom.

Grunnpris utbetales til alle verk som kvalifiserer til individuelt vederlag.

  • Grunnpris per side originalverk: 80 kr
  • Grunnpris per side oversettelse: 40 kr

Tilleggskompensasjon

Tilleggskompensasjon utbetales til følgende verk:

  • akademisk faglitteratur, for forfattere: 20 kr per side
  • akademisk faglitteratur, for oversettere: 10 kr per side
  • sakprosa for barn, læremidler i grunnskolen og i den videregående skolen, for forfattere: 40 kr per side
  • sakprosa for barn, læremidler i grunnskolen og i den videregående skolen, for oversettere: 20 kr per side

Tilleggskompensasjon gis til disse verkene fordi Kopinor henter inn hovedvekten av midlene til NFFO gjennom utdanningssektoren. I 2022 utgjorde utgivelser fra sektoren til sammen 90 prosent av kopivederlaget NFFO mottok, og vi har lagt til grunn at det i denne sektoren kopieres mest av akademisk faglitteratur, læremidler og sakprosa for barn.

Du kan søke kompensasjon for flere verk samtidig. Minimumsutbetaling per opphaver per år er 1000 kroner. Maksutbetaling per opphaver per år et begrenset oppad til 30 000 kroner.

Krav til dokumentasjon

Når du søker kompensasjon, er du ansvarlig for å legge ved dokumentasjon som viser at verket oppfyller kravene listet over. Dette innebærer for eksempel at du kan dokumentere at du har skrevet utgivelsen du søker vederlag for og at verket ikke er publisert under Open Access-lisenser.

Normalt vil vi be søkeren sende inn innholdsfortegnelse og kolofonside, men søkeren kan også bli bedt om å sende inn hele utgivelsen eller be om bekreftelse fra eksterne på for eksempel sjanger eller skjevfordeling av sidetall.

Tidligere stipendordninger som erstattes av den individuelle vederlagsordningen

Reise- og diversestipendene og honnørstipendet er nå lagt ned. Reise- og diversestipendene erstattes av den individuelle vederlagsordningen. Honnørstipendet erstattes av pensjonstilskudd.

Informasjon om pensjonstilskuddet kommer i løpet av høsten 2023.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.