Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Fra årsmøtet i EWC

EUs opphavsdirektiv var en av de viktigste sakene under årsmøtet i European Writers’ Council, skriver Trond Andreassen.

Europa
De norske representantene Victoria Bø fra Forfatterforeningen (t.v), Arne Vestbø og Trond Andreassen fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (t.h.) med den nyvalgte presidenten Nina Georg og den nyvalgte visepresidenten Daniel Cristea-Enache fra Romania.

Forfattere og oversettere fra Hviterussland i øst til Irland i vest, Spania i sør til Norge i nord har i to dager vært samlet i Riga. Anledningen har vært årsmøte i European Writers’ Council (EWC). Foruten de vanlige årsmøtesakene, har vi brukt mye tid på å gjennomgå EUs nye opphavsrettsdirektiv.

EWC har i fem år drevet en intens lobbyvirksomhet for å få inn bestemmelser i direktivet som kan styrke forfattere og oversettere i deres arbeid med å bedre kontraktsvilkårene. I mange land har opphaverne svært svake utgivelseskontrakter og er lett bytte for grådige forleggere som får opphavere til å skrive under på kontrakter som gir lite igjen til forfatterne for primærutgivelsen, og lite og ingenting for andre utnyttelsesformer, som helt og holdent styres av utgiverne.
I direktivet er reguleringene tatt inn i kapittel 3, som slår fast at forfattere og oversettere skal ha «fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers", og artikkel 18 knesetter “principle of appropriate and proportionate remunera-tion”

I de følgende bestemmelsene slås det også fast at opphaverne har rett til regelmessig informasjon om utnyttelsen av rettighetene, og, i tilfelle boken selger langt mer enn forventet enn det en forutså i den opprinnelige avtalen, skal forfatteren ha rett til et passende tilleggshonorar. I tilfelle opphaver og utgiver skulle være uenige om kontraktsvilkårene, skal medlemslandene sørge for at det finnes en tvisteløsningsmekanisme i opphavsrettsloven.
Skulle utgiveren unnlate å utnytte rettighetene, skal det finnes en mulighet for opphaverne til å få tilbakeført retten til seg.

Det nye direktivet skal inntas i de nasjonale opphavsrettslovene i løpet av de kommende to år. Direktivet gir en god plattform for mange forfatter- og opphavsrettsorganisasjoner til å forhandle fram nye og bedre kontrakter for forfattere og oversettere, men det blir mye opp til organisasjonene selv å påvirke kontraktsvilkårene i sine egne land. EWC vil bistå medlemsorganisasjonene i dette arbeidet.

Den mye omtalte artikkel 12 som skal sikre forleggerne kompensasjon når det inngås avtaler om sekundær bruk av verket (for eksempel ved kopiering), gjenfinnes som art 16 i det endelige direktivet. Opphavere var redd for at denne bestemmelsen skulle åpne for at forleggerne også kan kreve andeler i bibliotekvederlaget i land hvor de i dag ikke nyter godt av dette vederlaget.
I den endelige bestemmelsen går det fram at den skal gjelde «without prejudice to the existing and future arrangements in the Member States concerning public lending rights». Public lending right = bibliotekvederlag.

Det fant også sted en redegjørelse om utlån av e-bøker fra bibliotek, og hvordan vederlagene skal be-regnes for dette. Ingen klare svar ble gitt, men styret fikk i oppgave å utforme et rådgivende dokument til medlemsorgansasjonene i løpet av året.

NFFO var representert med generalsekretær Arne Vestbø og internasjonal sekretær Trond Andreassen. Gunnar Ardelius fra Sveriges Författarförbund ble takket av som president. Den tyske forfatteren Nina George ble valgt til ny president. Neste års møte blir i Madrid i begynnelsen av juni.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.