Honorar for ny bruk av oversettelse

Skal du forhandle med et forlag etter normalkontraktens punkt 2.2? Les mer om dette og finn anbefalt kontraktsmal her.

Dersom forlaget har mistet utgiverretten til originalverket, går rettighetene til oversettelsen tilbake til oversetteren. Oversetteren kan på helt fritt grunnlag forhandle med en eventuelt ny utgiver. Dette følger av normalkontraktens punkt 2.2.

Normalkontraktens 2.2 lyder som følger:
"2.2. Oversettelser av verk som er opphavsrettslig beskyttet

Har forlaget mistet utgivelsesretten til originalverket i de tre utnyttelsesformene nevnt under pkt. 1.1, går rettighetene til oversettelsen tilbake til oversetteren, og denne kan på helt fritt grunnlag forhandle med en eventuell ny utgiver. Oversetteren skal på forespørsel få opplyst om forlaget fortsatt har utgivelsesretten".

Mange oversettere opplever at ny utgiver / opprinnelig utgiver som har mistet utgivelsesretten til originalverket kun tilbyr salgsavhengig honorar etter normalkontraktens 1.3. Dette honoraret, som omhandler forlengelse av rettigheter, er ment som et tillegg til grunnhonoraret for et forlag som allerede har rettighetene til oversettelsen. Ved ny utgivelse skal utgiver betale oversetteren honorar også for rettighetene til selve oversettelsen.

Kort forklart:

Som oversetter skal du i slike tilfeller kreve:

 1. Engangshonorar for overdragelse av rettigheter til oversettelsen (en andel av indeksjustert grunnhonorar).
 2. Forskudd på salgsavhengig honorar. Her anbefaler vi å bruke samme bestemmelser som i Normalkontrakt for oversettelser (5 % av indeksjustert grunnhonorar).
 3. Salgsavhengig honorar. Her anbefaler vi å bruke samme satser som i Normalkontrakt for oversettelser (se under).

Anbefalt kontraktmal

For en avtale om utgivelse etter punkt 2.2 vil det ikke passe å bruke normalkontrakten, da denne har mange punkter som handler om at verket skal skapes. Disse punktene er ikke aktuelle ved utnyttelse etter normalkontraktens 2.2. Videre tilsier ordlyden i punkt 2.2 at normalkontrakten ikke skal benyttes, da oversetter skal forhandle på helt fritt grunnlag.

Vi har i samarbeid med Norsk Oversetterforening satt opp en kontraktmal som kan brukes i disse tilfellene. Honorar, varighet/rettighetsperiode, utnyttelsesformer og antall frieksemplarer fyller du ut etter avtale med forlaget. Dette er kun en anbefalt avtale, og vi minner om at oversetter og forlag forhandler på helt fritt grunnlag. Kontraktmalen finner du nederst på denne siden.

Veiledning og anbefalinger til kontraktinnholdet

Hvis du blir kontaktet av et forlag som har mistet rettighetene til originalverket eller av et nytt forlag som har overtatt rettighetene til originalverket og vil utgi din oversettelse, må du bli enig med forlaget om en godtgjørelse for å overdra rettighetene i form av et engangshonorar. Foreningene anbefaler at du innledningsvis bør foreslå 50 % av indeksjustert grunnhonorar. Det betyr at du skal ta utgangspunkt i honoraret du ville fått for samme oversettelse i dag. Det understrekes at oversetter og forlag her forhandler på frie vilkår, så mange vil nok oppleve at forlaget ikke er villig til å betale den foreslåtte prosentsatsen eller at de svarer med et motbud.

Det overnevnte engangshonoraret skal komme i tillegg til det salgsavhengige honoraret du får etter normalkontraktens punkt 1.3.

Ved fastsetting av salgsavhengig honorar anbefaler vi å benytte de samme prosentsatsene som i normalkontraktens 1.3:

 • 5 % for trykte utgaver,
 • 10 % for digital utnyttelse
 • 6 % for fysisk lydutnyttelse.

Du bør også be om forskudd på det salgsavhengige honoraret, etter normalkontraktens bestemmelser 5 % av indeksjustert normalhonorar.

NFFO/NO anbefaler oversetteren å ikke avtale en rettighetsperiode som er lenger enn 5 år. Dette gjelder særlig dersom man inngår avtale uten oppsigelsesadgang.

NFFO/NO anbefaler at oversetter får samme antall frieksemplarer som etter normalkontraktens punkt 6 for de utnyttelsesformer det er inngått avtale om. Normalkontrakten sier at oversetter har krav på inntil 15 frieksemplarer av første trykte utgave, ett eksemplar av nye utgaver/opplag, 6 eksemplarer av fysiske lydbøker og 5 nedlastinger av digitale utgaver.

Utregning av nytt, justert honorar:

 • Metode 1: Hvis du har tilgang til manuset ditt, ganger du antall tegn (inkl. mellomrom) med det nye normalhonoraret og deler på 1000.
 • Metode 2: Hvis du ikke har tilgang til manuset, men vet hvor mye du opprinnelig fikk betalt og hva normalhonoraret var da du oversatte, deler du det du fikk utbetalt med det gamle normalhonoraret og ganger det deretter med det nye
 • Metode 3: Dersom du vet hva du fikk betalt, men ikke kjenner det gamle normalhonoraret, kan du bruke indeksen under. Da deler du beløpet du fikk utbetalt, med indekstallet for året da du oversatte og ganger deretter med årets indekstall.

Indeks for regulering av grunnhonorar for oversettere

Uansett hvilken metode for utregning du bruker, ganger du beløpet med aktuell prosentsats (for eksempel 50) og deler på 100 for å få riktig totalbeløp.

Eksempel:

Hvis du i 2006 gjorde en oversettelse på 423 601 tegn og fikk utbetalt 59 727 kr, med utgangspunkt i et normalhonorar på 141 kr skal du i 2023 ta utgangspunkt i et normalhonorar på 242 kr, slik at det justerte grunnhonoraret blir 102 511 kr.

 • 50 % av dette tilsvarer 51 256 kr
 • 30 % av dette tilsvarer 30 753 kr

Osv.

Se anbefalt kontraktmal ved utgivelse hos ny utgiver /utgiver som har mistet rettighetene til originalen/originalverk under.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.