Her er høstens akademiske bøker (2020)

Den skarpe, fine luften betyr bare en ting: bokhøst!
Les hele lista over akademisk litteratur som utkommer i høst.

Collageakademisk

Listen over akademiske bøker favner over et bredt spekter, og viser at vi har mange aktive medlemmer i UH-sektoren som skriver fagbøker, innføringsbøker og pensumlitteratur. Disse utgivelsene er alle viktige bidrag til den norske offentligheten, sier NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.

Og uten videre introduksjon, her er bokhøsten for akademisk litteratur.
PS! Er du forfatter i bokgruppe 2 og finner ikke din bok?
Ta kontakt med sverre@nffo.no

9788202668075 folkehelse

Eivind Å. Skille, Ingeborg Barth Vedøy og Knut R. Skulberg (red.)
Folkehelse. En tverrfaglig grunnbok
Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike utdanninger. I denne boka blir leseren først presentert for temaet folkehelse gjennom to introduserende kapitler som definerer folkehelse og beskriver utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid, helsefremming og livsstilsendringer. Deretter gjennomgås andre etablerte fagområder som og viser hvordan disse står i forhold til folkehelse.
Utgivelse: Juni.
Cappelen Damm Akademisk

9788202616618 følelser

Tone Normann-Eide
Følelser. Kjennetegn, funksjon og vrangsider
Hvilken rolle spiller følelser i våre liv? Hva betyr de for våre valg, våre verdier og vår vitalitet?
Følelser – kjennetegn, funksjon og vrangsider utforsker hvordan følelsene våre utvikles, hvordan de kjennes, hvilket budskap de har og hvordan de kommer til uttrykk. Utgangspunktet for boken er sentrale teorier, forskning og klinisk praksis der menneskets følelsesliv står i sentrum.
Utgivelse: Juni.
Cappelen Damm Akademisk

9788202636890 bachelor  og masteroppgaver i sosial  og helsefag

Sidsel Sverdrup
Bachelor- og masteroppgaver i sosial- og helsefag. Råd og vink. Skritt for skritt
Denne boken viser deg hvordan du skriver en bachelor- eller masteroppgave, skritt for skritt. Den gir deg detaljert og strukturert veiledning i arbeidet med å gjennomføre dette. Boken redegjør for ulike forhold du må ta hensyn til både når det gjelder presentasjonsform og innhold, og vil fungere som en sjekkliste for om alle forhold som bør inkluderes i oppgaven faktisk er tatt med.
Utgivelse: Juni.
Cappelen Damm Akademisk

9788202643782 ledelse i klasserommet

Randi M. Sølvik og Sigrun K. Ertesvåg (red.)
Ledelse i klasserommet – undervisningskvalitet fra teori til praksis
Denne boka handler om lærerens ledelse i klasserommet og den interaksjonen som foregår mellom lærere og elever. I første del fokuseres det på hvordan lærer-elev-interaksjoner på ulike måter fremmer elevenes motivasjon og deres sosiale og faglige læring. I bokas andre del vises det hvordan skolen som organisasjon kan støtte lærernes arbeid med å utvikle god klasseromspraksis.
Utgivelse: Juni.
Cappelen Damm Akademisk

A eu

Jarle Trondal, Guri Rosén og Espen D. H. Olsen
Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. 2. utgave
EU fremstilles ofte som et byråkratisk uhyre eller et mellomstatlig samarbeidsprosjekt hvor bare de største medlemsstatene bestemmer. Systemet er imidlertid mer sammensatt: EU er også overnasjonalt og utgjør et politisk, rettslig og administrativt system der statene inngår.
Utgivelse: 31. juli.
Universitetsforlaget

9788202661250 slik løser du metodeproblemene

Tor Grenness
Slik løser du metodeproblemene i bachelor- og masteroppgaven
Det finnes flere bøker som behandler oppgaveskriving. Denne boka har avgrenset perspektivet og tar først og fremst for seg metodeutfordringene studentene møter underveis i oppgaveskrivingen. Det er ofte metodedelen som utløser flest spørsmål fra studentene når de arbeider med en oppgave, og de er ofte ganske like. Denne boken behandler noen av de vanligste spørsmålene og svarer på dem.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202683719 la gründere flytte

Ole Gjems-Onstad
La gründere flytte. Formuesskattens dilemmaer i krisenes tidsalder
I krisetider tilpasser inntektsskatten seg: null inntekt – null skatt. Tilsvarende er det med transaksjonsskatter som merverdiavgiften: Ingen omsetning, ingen avgift. Formuesskatten er derimot frikoblet økonomiske realiteter. Selv med underskudd påløper formuesskatt. Covid-19 er en leksjon i hvorfor Norge er tilnærmet alene om å opprettholde formuesskatt – en skatteform OECD ikke anbefaler.
Formuesskatten er gårsdagens skatt. Norge har ingen forretningseventyr av typen Lego, Novo, Carlsberg, Rockwool, ABB, Ecco, Maersk, Ikea, Volvo, Hennes & Mauritz, Ericsson, Assa, Atlas Copco, Electrolux, Husqvarna, Saab, Skanska eller Spotify. Tiden er kommet for å ta på alvor at formuesskatten vanskeliggjør ekstraordinær gründervirksomhet.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Akademisk Forlag

9788202644734 en fugl

Sarah Joy Lyons
En fugl i hånden og andre verktøy for innovasjon og entreprenørskap
En fugl i hånden gir en innføring i nyttige metoder og verktøy for innovatører og entreprenører. Boken forklarer sentrale teorier og begreper, og byr på teoretiske og praktiske øvinger og refleksjonsoppgaver. En fugl i hånden inneholder en rekke eksempler fra norske oppstartsbedrifter og organisasjoner, og egner seg som en innføring i fagfeltet for bachelorstudenter på tvers av studieretninger.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202570361 hrm  i norsk arbeidsliv

Karl Johan Gloppen
HRM i norsk arbeidsliv
Boka gir en innføring i HRM og beskriver hvordan man rekrutterer og ivaretar arbeidskraft i organisasjoner. Temaer som behandles er: personalledelse, rekruttering, karriereveier, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og seniorpolitikk. Boken er særlig relevant for studenter som tar bachelor i økonomisk-administrative fag, og for dem som arbeider i praksisfeltet, deriblant personalledere, rådgivere og HR-konsulenter.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202524838 maxweber

Pål Veiden
Max Weber
Max Weber er en klassiker innen samfunnsvitenskapene. Hans analyser av byråkrati, religion og stat har hatt stor innflytelse innen statsvitenskap, sosiologi og organisasjonsrelaterte fag. I år er det 100 år siden Webers død. Hva betyr han i dag for analysen av det moderne samfunn? I denne boken blir Webers tenkning introdusert og fortolket opp mot aktuelle perspektiver, inkludert også betraktninger om samfunnsvitenskapenes metoder og etikk.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202586393 differensiering i skolen

Ella Cosmovici Idsøe
Differensiering i skolen. En praktisk bok om tilpasset opplæring
Denne boken gir en praktisk innføring i hvordan lærere kan variere og differensiere undervisningen for å nå alle elevene. Boken inneholder en rekke eksempler fra forskjellige fag og nivåer, samt mange praktiske strategier som lærere kan bruke til å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over differensiert undervisning i eget klasserom.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202651077 perspektiver på livsmestring i skolen

Audun Myskja og Camilla Fikse (red.)
Perspektiver på livsmestring i skolen
I denne boken presenteres ny kunnskap om folkehelse og livsmestring i skolen. Antologien består av ni kapitler der forfatterne belyser tematikken fra ulike fagtradisjoner. Boken kombinerer perspektiver fra både pedagogikk og medisin, og den ser på læring og helse som en helhet.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug (red.)
Tilpasset opplæring
I denne boken drøftes ulike perspektiver ved tilpasset opplæring. Forfatterne klargjør betydningen av begrepet, og viser også hvordan ansvaret for tilpasset opplæring kan forstås, samt hvordan begrepet er erfart i en praktisk sammenheng.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202658588 fagdidaktikk i mat og helse

Else Marie Øvrebø og Dagrun Engeset
Fagdidaktikk i mat og helse
Dette er en fagdidaktisk lærebok i mat og helse, og denne 2. utgaven bygger på Fagfornyelsen 2020. Boken redegjør for fagets formål, dets egenart og kunnskaps- og læringssyn. Den gir konkrete råd om arbeidsmåter, planlegging, rom, utstyr, læremidler og hvordan man skal undervise og gi vurdering i faget.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

Bjørg Korsnes og Camilla Sandvik
Mat og helse
Boka gir en bred og grundig innføring i kosthold, ernæring og matvarekunnskap med vekt på sammenhengen mellom mat og helse. Blant temaene i boka er kosthold og helse, global og nasjonal ernæringspolitikk, kost- og måltidsplanlegging, hygiene, matvarekunnskap og ernæringslære.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202651237 urbant ungdomsliv

Tuva Beyer Broch
Urbant ungdomsliv
Mennesker er emosjonelle vesener og ikke minst ungdomstiden er preget av mange og sterke følelser. Emosjoner er et kjernebegrep innen psykolog, men tillegges mindre vekt i antropologiske og sosiologiske studier av barn og oppvekst. Boka tar for seg temaer og spørsmål om hvordan omgivelser spiller inn på ungdoms selvforståelse og hvordan det oppleves å bli introdusert for nye opplevelser og aktiviteter.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202562670 hvem er vi naa  forside

Alghasi, Simonsen, Eide
Hvem er “vi” nå?
Hvem er ”vi” nå? handler om identitet og tilhørighet, og dynamikken disse «størrelsene» skaper i den norske offentligheten, primært med søkelys på mediene i møte med migrasjon. I boka presenteres analyser av medieutviklingen på flere områder, samt medierepresentasjon av minoriteter med vekt på hvilke tema som tas opp, hvilke stemmer som kommer til uttrykk og innen ulike sjangre.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202635428 makt og opposisjon i arbeidslivet

Eivind Falkum
Makt og opposisjon i arbeidslivet
Falkum diskuterer ulike teorier om organisasjon, makt og ledelse, og knytter dem til empirisk arbeidslivskunnskap fra Norge. Han går historisk til verks, og viser hvordan ledelse og organisasjon er påvirket av skiftende politiske strømninger i det norske samfunnet, fra klassekampen på begynnelsen av 1900-tallet, over den sosialdemokratiske æraen etter 2. verdenskrig, til den liberalistiske epoken vi befinner oss i i dag.
Utgitt: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

9788202664589 historiefortelling på digitale plattformer

Brynjulf Hangaard
Historiefortelling på digitale plattformer
Virkeligheten er fragmentert og uendelig. Hvordan sette sammen biter av denne virkeligheten til historier som trenger gjennom i dagens strøm av informasjon, og hvordan skal vi unngå at norske fortellinger drukner i flommen? Denne boka tilbyr hjelp slik at du kan nå gjennom med ditt budskap. Den presenterer et sjutrinns spørsmålsdrevet faktoriseringsverktøy som kan hjelpe deg med å utvikle, produsere og analysere historier for mobiltelefon, nettbrett, stor skjerm og hodetelefoner.
Utgivelse: Juli.
Cappelen Damm Akademisk

Insekt

Hjørdis Bakke
Ode til insektene
En hyllest til den mest artsrike, mangfoldige og fargerike dyregruppa som finnes på kloden – insektene. De fleste andre dyr og planter er på en eller annen måte avhengig av at insektene fortsetter å fly, kravle, krype og svømme rundt. La deg fascinere og forføre av insektenes skjønnhet og finn ut hvorfor de minker i antall og hvordan du kan bidra til at de trives og overlever i ditt nærmiljø.
Utgivelse: 3. august.
Dis forlag

Abc film

Tore Helseth og Jo Sondre Moseng (red.)
Norsk film A/S. En kulturhistorie
Dette er historien om en av Norges viktigste kulturinstitusjoner i det 20. århundre: Norsk Film A/S. Selskapet ble etablert i 1932 av de kommunale kinoene, men ble senere overtatt av staten. At staten finansierer og driver et produksjonsselskap for spillefilm¬produksjon er svært uvanlig i internasjonal sammenheng. Historien om Norsk Film A/S er historien om filmproduksjon i annerledeslandet Norge
Utgivelse: 10. august.
Universitetsforlaget

A larsen

Ann Karin Larssen og Gjert Lage Dyndal
Strategisk ledelse i krise og krig- Det norske systemet
Denne boka tar for seg håndtering av ulike typer nasjonale kriser og diskuterer særlig utfordringer som går på tvers av departementer og etater. Hovedfokus er kriser som truer samfunnssikkerheten og statssikkerheten, som mulige hendelser i de maritime nordområdene, terror og cyber-trusler. Flere av kapitlene handler om koronakrisen.
Utgivelse: Primo august.
Universitetsforlaget

9788245033809

Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker
Python for realfag
Vil du lære å programmere i Python for å løse numeriske problemer innen realfag? Da har du funnet rett bok! Boken er skrevet for studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler, elever og lærere i videregående skoler, samt fagfolk i forskning, utvikling og industri. Boken har to deler: Grunnleggende Python-programmering og Anvendt Python-programmering. Boken inneholder oppgaver med detaljerte løsninger. Alle programmene som inngår i eksempler og løsninger, er tilgjengelige via lenker angitt i boken.
Utgivelse: Primo august.
Fagbokforlaget

A zimmer

Frederik Zimmer
Skatteparadis. Hvorfor betaler multinasjonale konserner lite skatt, og hva kan statene gjøre med det?
Hvorfor betaler internasjonale konserner lite skatt, og hva kan statene gjøre med det? Hvilken rolle spiller skatteparadisene, og hvordan bruker konsernene dem i sin skatteplanlegging? Bør spørsmålene reguleres internasjonalt, eller skal hver stat vedta sine egne regler?
Utgivelse: Primo august.
Universitetsforlaget

A spranget

Alexander Meyer
Det store skolespranget. For mer læring, mening, mestring og innsats
En mer motiverende skole med mer læringsglede, læring og mestring og med redusert fare for frafall og nederlag? Det store skolespranget representerer et paradigmeskifte og skisserer en ny måte å organisere skolen på. Den gir også en helt ny tilnærming til opplæring i grunnskolen, som ikke går på akkord med skolens formål og mandat.
Utgivelse: Medio august.
Universitetsforlaget

9788245018646

Knut Kolnar
Å leve på lånt begjær: Beretninger om det forbrukende mennesket
Boken handler om forbrukersamfunnet og hvordan dette opprettholdes og videreføres. Hvordan fungerer «planlagt foreldelse» som forbrukersamfunnets skjulte motor og sørger for at produktene enten går i stykker eller går ut på dato og blir erstattet av nye? Knut Kolnar undersøker hvordan markedskulturen skremmer oss med skammen ved ikke å passe inn og spiller på sosialt stigma og status, og tilbyr oss ulike identitetskonsept gjennom fenomen som cool, mote, kropp og skjønnhet. I ulike filosofiske beretninger belyses velstandens paradoks og hvordan vi sammenlikner oss med hverandre.
Utgivelse: Medio august.
Fagbokforlaget

9788245034325

Svein Brurås
Etikk for journalister, 6. utgave
Hva er god presseskikk? Dette er et hovedspørsmål i sjette utgave av dette hovedverket innen norsk presseetikk. I den nye utgaven går forfatteren dypere inn i etiske spørsmål knyttet til moderne nettjournalistikk, som for eksempel kravet om rask og umiddelbar publisering, brukermedvirkning og delingskultur, bruk av sosiale medier i journalistikken, journalistikkens grenser mot innholdsmarkedsføring, og andre utfordringer i en skiftende mediesituasjon. Denne utgaven har også en rekke nye caser, og den er oppdatert på de siste endringer.
Utgivelse: Medio august.
Fagbokforlaget

9788245034387

Maria Øksnes og Einar Sundsdal
Barns lek i skolen
Denne boken tar utgangspunkt i at barns lek er et sentralt kunnskapsområde for alle som arbeider med barn – også for lærere i skolen. I boken gir forfatterne en omfattende fremstilling av hva lek i skolen kan være. Gjennom en bred oversikt viser forfatterne til ulike faglige og vitenskapelige perspektiver på lek og diskuterer hvilke læringssyn og hvilket elevsyn som springer ut av disse perspektivene. Resultatet er en meget spennende bok som både lærere, lærerstudenter, rektorer og andre fagfolk bør lese.
Utgivelse: Medio august.
Fagbokforlaget

9788245034486

Jørn Jacobsen, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning og Asbjørn Strandbakken
Forbrytelser i utvalg: Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser
Forbrytelser i utvalg behandler nærmere en rekke sentrale forbrytelser i straffeloven. Volds-, seksual- og formuesforbrytelsene krenker viktige sider ved individets frihet. Narkotikaforbrytelser spiller også en viktig rolle i dagens strafferettspleie. I mange straffesaker inngår en kombinasjon av disse forbrytelsestypene. Boken setter søkelys på hva som etter loven kjennetegner de utvalgte forbrytelsene. Forfatterne har lagt vekt på å forklare sammenhenger både mellom ulike straffebud og mellom ulike vilkår i det enkelte straffebud
Utgivelse: Medio august.
Fagbokforlaget

Sakens prosa

Marte Blikstad-Balas og Johan L. Tønnesson
Inn i sakens prosa
Denne boka gir en innføring i tekstanalyse gjennom en rekke eksempler. Forfatterne presenterer verktøy til å forstå sjangrer og teksttyper, kontekst og leserkontrakt, modaliteter, resepsjon, metaforbruk, modellesere og intertekstualitet.
Utgivelse: 17. august.
Universitetsforlaget

9788245034523

Sven Lindbäck og Patrick Glavin
Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen
Sosial og emosjonell kompetanse er dessverre ikke noe vi er født med. Det er et kompetanseområde som er satt sammen av ulike ferdigheter som må læres, vedlikeholdes og videreutvikles gjennom hele livet. Ved siden av familien er skolen den viktigste sosialiseringsarenaen for alle barn og unge i Norge. Forfatterne har derfor laget en enkel, men allmenn, modell av sosial og emosjonell læring som de mener kan være en nøkkel i arbeidet med sosial og emosjonell læring i skolen.

Abc hvaer

Benjamin de Carvalho og Halvard Leira
hva er INTERNASJONAL POLITIKK
Boka handler om temaer som krig, handel og diplomati, men også om mer hverdagslige temaer som turisme, innvandring og hvordan vi påvirkes av globaliseringen. Begrepet internasjonal politikk brukes både om hendelser og prosesser i verden rundt oss – og om studiet av disse.
Utgivelse: 27. august.
Universitetsforlaget

Abcd sjøkrig

Tor Jørgen Melien
Norges globale sjøkrig. Skipsfartsberedskap fra 1914 til i dag
I mer enn 150 år har Norge vært en stormakt på havet. Maritim virksomhet har i hele denne perioden vært en sentral del av det norske næringslivet og har hatt stor betydning for handelsbalansen. Skipsfartsberedskapen derimot har gjennom årene fått liten oppmerksomhet til tross for at denne er en forutsetning for at den sivile sjøtransporten kan seile og ha betydning i kriser og krig. I denne boken undersøker Tor Jørgen Melien blant annet hvordan handelsflåten utviklet seg, hva slags trusler den sto overfor, og hvilken strategisk betydning den norske flåten hadde gjennom årene fra 1914 til i dag.
Utgivelse: August
Scandinavian Academic Press (SAP)

Abcd wille

Mona Wille (Ed.)
Freedom of expression in universities and university colleges. More democracy, more openness, and more humanity?
Liberale demokratier opplever endringer knyttet til sikkerhet, populisme, polarisering og en stadig hardere retorikk i meningsutvekslinger og tro. Hvordan påvirker dette universitetene og høgskolene som forventes å utgjøre en arena for fri og åpen debatt, for nysgjerrighetsdrevet forskning og demokratisk, åpen og studentsentrert læring? Når er innblanding i ytringsfriheten nødvendig i et demokratisk samfunn? Er ytringsfriheten på universiteter truet? Og hva kan gjøres for å ivareta akademisk frihet og ytringsfrihet på campus?
Denne antologien presenterer en rekke perspektiver for å svare på disse spørsmålene, skrevet av forfattere med forskjellig faglig bakgrunn og kompetanse innen områdene fri ytring, politikkutvikling og høyere utdanning.
Utgivelse: August
Scandinavian Academic Press (SAP)

9788202603748 intensivsykepleie

Dag-Gunnar Stubberud og Tove Gulbrandsen (red.)
Intensivsykepleie
Hvordan kan intensivsykepleieren ivareta de grunnleggende behovene til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke? Bokas forfattere svarer gjennom å beskrive hvordan intensivsykepleierens spesialkompetanse kommer til uttrykk i profesjonens ulike funksjons- og ansvarsområder.
I denne fjerde reviderte utgaven er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å styrke kompetansen for dermed å bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet.
Utgivelse: August.
Cappelen Damm Akademisk

9788202537531 kommunalrett

Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren og Ingun Sletnes
Kommunalrett
Forfatterne gir en praktisk gjennomgang av kommunalretten, herunder kommunenes oppgaver og inntektsgrunnlag, organisering, kompetansefordeling, de folkevalgte, beslutningsprosesser og økonomiforvaltning, kommunale foretak, interkommunalt samarbeid og selskapsorganisering, etikk, egenkontroll og tilsyn.
Utgivelse: August.
Cappelen Damm Akademisk

9788202649203 regnskapsteori

Kjell Magne Baksaas og Tonny Stenheim
Regnskapsteori
Boken gir en grundig behandling av regnskapsteorien som ligger til grunn for IFRS og god regnskapsskikk. Dette inkluderer regnskapets formål, brukergrupper, kvalitetskrav og prinsipper for innregning og måling av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Boken behandler også temaer som regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.
Utgivelse: August.
Cappelen Damm Akademisk

9788202613471 forretningsforståelse

Kari Håvåg Voldsund, Tale Skjølsvik og Judit Bragelie
Forretningsforståelse
En praktisk anlagt lærebok hvor man finner gode metoder og verktøy for forretningsutvikling. Denne reviderte utgaven har en bredere og mer samfunnsmessig tilnærming til temaet, der blant annet FNs 17 bærekraftsmål og sirkulær økonomi er innarbeidet. Boken følger arbeidsprosessen i utviklingen av en forretningsplan, og gir innsikt i både forretningsideer og -modeller, forretningsplanlegging og forretningsdrift.
Utgivelse: August.
Cappelen Damm Akademisk

9788202675264 gruppedynamikk og ledelse i idrett

Rune Høigaard
Gruppedynamikk og ledelse i idrett
Boken gir en innføring i gruppepsykologi for studenter i idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. Boken er også aktuell for trenere, idrettsledere og utøvere som ønsker å få en mer teoretisk forståelse av hvordan idrettsgrupper fungerer. Forfatteren gir en grundig innføring i sentrale teorier, fenomener og prosesser innen gruppedynamikk og ledelse i idrettsgrupper.
Utgivelse: August.
Cappelen Damm Akademisk

9788202671082 teaching and learning english

Christian Carlsen, Magne Dypedahl and Sarah Hoem Iversen (Eds.)
Teaching and Learning English
This new edition of the Teaching and Learning English provides up-to-date knowledge on some of the most essential aspects of modern English teaching and learning in Norway and shows how teachers can help learners increase their learning outcomes. The book centers around the four basic skills of language teaching and learning: speaking, listening, reading and writing.
Utgivelse: August.
Cappelen Damm Akademisk

9788202687243 eldst i barnehagen og yngst i skolen

Ingeborg Tveter Thoresen og Sigurd Aukland
Eldst i barnehagen og yngst i skolen
– om lek, læring og overganger

Sentrale spørsmål i denne boka er om vi tilbyr 5- og 6-åringene en hverdag som bygger på det forskning om lek og læring viser, og hvordan skolen best mulig kan være klar til å ta imot 6-åringene. Forfatterne presenterer forskning, utdanningspolitiske dokumenter og politiske prosesser og vedtak. Er det samsvar mellom forskningsbidrag og politikernes prioriteringer?
Utgivelse: August.
Cappelen Damm Akademisk

9788202681760 mobbing i barnehage og skole

Ingrid Lund og Anne Helgeland
Mobbing i barnehage og skole. Nye perspektiver
Boka handler om hvordan synet på barn og unge påvirker forståelsen av mobbing og de tiltak som settes inn i barnehage og skole. Mobbing i barnehage og skole drøftes, med bakgrunn i nasjonal og internasjonal forskning, hvordan nye perspektiver på mobbing kan få betydning for barnehager og skolers arbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Barneperspektivet og etiske perspektiver er en rød tråd gjennom hele boken.
Utgivelse: August.
Cappelen Damm Akademisk

9788202621551 globaliserings historie før 1800

Andreas Aase
En kort introduksjon til globaliseringens historie før 1800
Boken trekker lange linjer gjennom menneskenes historie for å vise hvordan kulturer har blitt knyttet sammen de siste 5 000 årene. De viktigste aktørene i denne prosessen har vært handelsfolk, imperiebyggere og religionsstiftere. Tverrkulturelle nettverk var mest intense i Asia før år 1500, både på land og til havs. Men etter at sjøfarere som Kristoffer Columbus og Vasco da Gama etablerte handelsruter fra Vest-Europa og ut i verden, fikk globaliseringen gradvis et nytt sentrum i de påfølgende århundrene. Et viktig spørsmål i boken er hvilke prosesser som lå bak den europeiske ekspansjonen.
Utgivelse: August.
Cappelen Damm Akademisk

A håndbok

Tore Tveitstul og Siv Elin Pignatiello
Akuttpsykiatrisk håndbok
Håndboken er innrettet mot å løse de ulike faglige utfordringene man står overfor i akuttpsykiatrien og består av fem kapitler: Akuttpsykiatrisk vurdering, Sykdommer og behandling, Rusrelaterte tilstander og behandling, Psykofarmakologi – i et akutt perspektiv og Relevant lovverk. En rekke tabeller, plansjer, flytdiagrammer og andre figurer gjør informasjonen oversiktlig og komplekse sammenhenger lettere forståelig. Boken er et hjelpemiddel for klinikere som møter akutt og alvorlig psykisk syke pasienter.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

A verktøy

Liss Anda
Som om jeg ikke var redd
Opplever du at angsten tar for mye plass i hverdagen? Er du nysgjerrig på hvordan du kan jobbe for å ta makten fra angsten og leve livet som du selv ønsker? Som om jeg ikke var redd passer for alle som ønsker å mestre angsten sin på nye måter. Boka kan også være nyttig om du er behandler eller kjenner noen som opplever angst.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

A overskuddsflytting

Gregar Berg-Rolness
Overskuddsflytting
Skatt er utvilsomt politikk. Alle vet det, når det kommer til stykke, den solidariske skattedugnaden er en forutsetning for våre velferdsordninger og våre institusjoner for øvrig. Men hvordan henger det sammen når søkkrike personer blir nullskatteytere og flertallet av våre flernasjonale selskaper ikke betaler skatt? For de fleste er det nærmest et mysterium når verdiene som skapes på norske arbeidsplasser blir nullet ut i de norske regnskapene og dukker opp i skatteparadisene. Det er behov for å kaste lys over de metodene som anvendes. Metodene for overskuddsflyttingen er det sentrale temaet for denne boka.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

A innhold

Pål Nisja
Innholdsmarkedsføring 2. utg.
Denne oppdaterte og omskrevne utgaven av Norges første bok om kommersiell innholdsmarkedsføring gir en rask og praktisk oversikt over fagområdet. Boken viser hvordan innhold kan være merkevarebyggende, både som fortjent, eid og kjøpt.
Temaer som innholdsstrategi, innholdsledelse og produksjon av innhold leder fram til nøkkelspørsmålet: Hva er godt innhold? Boken gir mange tips, forslag og praktiske eksempler på gode løsninger for sosiale medier, podkast, egne nettsider, kjøpt innhold med mer. Andreutgaven av boken inneholder mange nye eksempler, helt nytt innhold om sosiale medier og et større fokus på bærekraftig kommunikasjon.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

A publisering

Ellen Lexreød Hovlid
Publiseringsregler for journalister
Hvor går grensene for hva journalister kan publisere? Er det greit å navngi politikeren som er tiltalt for å ha lastet ned overgrepsmateriale? Hva kan man publisere om partilederen som har innledet et forhold til en annen politiker? Er det lov å bruke bilder fra Facebook til å illustrere slike saker? Boken tar for seg de viktigste rettsreglene for journalistisk publisering: reglene om ærekrenkelser, privatlivets fred, rett til eget bilde, omtale av straffesaker og opphavsrett. Boken er spesielt egnet for journalister og journaliststudenter, men er nyttig for alle som er interessert i journalistikk og medierett.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Anne Lise Ellingsæter, Aksel Hatland, Per Haave og Steinar Stjernø
Den nye velferdsstatens historie
I boka presenteres ny, samlet kunnskap om de mange og sammensatte sidene ved velferdsstatens utvikling etter folketrygdreformen i 1966, og om hvordan velferdsstaten har endret livsvilkårene for familier og individer.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Dag Harald Claes ogTor Egil Førland
EU mellomstatlig samarbeid og politisk system
Den europeiske union er både en internasjonal organisasjon med særlig tette bånd mellom medlemslandene og et særegent politisk system med føderale trekk. Et sentralt perspektiv i denne innføringsboka er spenningen mellom EU-statene på den ene siden og fellesskapsinstitusjonene på den andre. Hvorfor ble Unionen opprettet, og hva har drevet europeiske land til nye integrasjonsskritt? Hvorfor vil stadig flere land være med i Unionen, og hvorfor ville Storbritannia ikke være med lenger? Hvilken rolle spiller EU på felter som migrasjon, klima og smittevern? Dette er spørsmål som undersøkes i EU: Mellomstatlig samarbeid og politisk system.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Anita Iversen og Nanna Hauksdottir
Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid : kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester
Boken belyser kompetanseområdene for tverrprofesjonell samhandling som alle studenter i helse- og sosialfagutdanningene må lære for å opptre som profesjonelle i sin yrkesutøvelse. Her får leserne innsikt i dokumenterte samfunnsendringer og politiske føringer som ligger til grunn for det erkjente globale og nasjonale behov for økt samhandling på tvers av tjenestenivå og mellom pasient, bruker, pårørende og profesjonsutøvere. Organisering av helse- og velferdstjenestene og pasient- og brukerperspektivet løftes frem som sentralt for samhandling. En bruker-/pasienthistorie danner grunnlaget for tematisering av rolleforståelse, kultur, kommunikasjon, verdier, koordinering og teamarbeid, alt i en tverrprofesjonell sammenheng.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

A psykiske

Marianne Gonzalez (red.)
Psykiske lidelser – faglig forståelse og terapeutisk tilnærming
Bokens ulike deler fokuserer på sentrale kunnskapsområder, og kapitlene er skrevet av forfattere som formidler oppdatert kunnskap og forskning på sine respektive fagfelt. Det har vært et sentralt anliggende i boken å bidra til å tydeliggjøre og styrke det sykepleiefaglige perspektivet innenfor psykisk helsearbeid.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

A greia

Vilde Vollestad
Hva er greia med meg og deg – og alle andre – Håndbok i psykisk helse
I denne boka deler forfatteren kunnskap, råd og funfacts om de viktigste sidene ved hvordan vi fungerer. På en lettlest og leken måte får du en innføring i 15 allmenne temaer. Du får også konkrete tips, enten det gjelder kroppspress, utenforskap, samfunnsengasjement, eller hva du skal si dersom kompisen din har det vanskelig. Dette er boka for alle som ønsker å forstå mer av seg selv – og alle andre. Boka er skrevet til ungdom, men passer for alle som ønsker å lære mer om psykisk helse og livsmestring.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

A emosjon

Jan Reidar Stiegler
Emosjonsfokusert terapi
Hva skjer når følelsene våre går fra å være hjelpsomme og nyttige til å medføre smerte og lidelse?
I denne boken ser forfatteren på hvilken verdi og funksjon følelsene våre har, og hva som skjer når de ikke lenger fungerer hensiktsmessig.
Boken gir innsikt i følelsenes betydning for mennesket generelt. Samtidig er den en innføring i hvordan en kan benytte emosjonsfokusert terapi for å få et bedre forhold til sine følelser.
Utgivelse: August.

A hms

Solvor Osborg Ose og Hans Jacob Busch
HMS i offentlig sektor
Det er helt andre risikofaktorer for ansattes helse og velferd i offentlig sektor, og særlig i de kvinnedominerte yrkene. Det er derfor behov for å tenke nytt om HMS i offentlig sektor, og særlig på arbeidsplasser der oppgavene tilsier at de ansatte eksponeres for folk. Dette er i seg selv ikke helseskadelig, men det kan bli det. Det høye sykefraværet tyder på at HMS-arbeidet ikke fungerer godt nok, og at det er mye arbeidsrelatert sykefravær som det ikke arbeides med å forebygge i tilstrekkelig grad.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Anskaffe

Marianne Dragsten
Anskaffelsesloven. Med forskrift. Kommentarutgave
Lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften gir regler for offentlige innkjøp. Regelverket er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere og leverandører.
Denne kommentarutgaven gir grundige kommentarer til både lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften.
Utgivelse: 4. september.
Universitetsforlaget

Abc rein

Kirsti Strøm Bull
Reindriftsloven. Lovkommentar
For det samiske reinbeiteområdet skal reindriftsloven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.
Utgivelse: 14. september.
Universitetsforlaget

Abc imm

Harald Irgens-Jensen (red.) og Camilla Vislie (red.)
Immaterialrett, kontrakter og erstatning
Immaterialretten får større betydning for økonomi og samfunn, og den blir stadig mer kompleks. Samtidig må vi ikke miste dens nære sammenheng med annen formuerett, i første rekke kontraktsretten og erstatningsretten, av syne.
Utgivelse: 14. september.
Universitetsforlaget

Abc jur

Lars Andre Strøm Arnesen
DEBUTANT!
Lov og endring av juridisk kjønn, Lovkommentar
Lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser. Personer over 16 år som opplever å tilhøre et annet kjønn enn det de er registrert med i folkeregisteret, kan endre sitt juridiske kjønn.
Denne loven kom i 2016. Man kan endre sitt juridiske kjønn uten at det stilles krav om diagnose, gjennomgått medisinsk behandling eller sterilisering.
Utgivelse: 15. september.
Universitetsforlaget

9788245027884

Irene Vanja Dahl og Øystein Jensen (red.)
Svalbardtraktaten 100 år: Et jubileumsskrift
Den 9. februar 1920 ble Svalbardtraktaten vedtatt på Fredskonferansen i Paris. Traktaten gir Norge suverenitet over Svalbardøygruppen og de tilstøtende sjøterritorier, og har blitt kalt verdens første mellomfolkelige miljøvernavtale og har regler for å sikre dyre- og plantelivet på Svalbard. Etter 100 år er det tid for å se på hvordan traktaten har oppfylt sine oppgaver og hvordan norsk politikk har tilpasset seg traktatens bestemmelser. Hvordan er forholdet mellom Svalbardtraktaten og norsk rett? Forfatterne i antologien er jurister, historikere og statsvitere.
Utgivelse: Primo september.
Fagbokforlaget

9788245025088

Maria Nordheim Alme
Genetikk: ei innføring
Ei grunnleggande lærebok i genetikk retta mot bachelorutdanningane i helsefag. Grunnleggande kunnskap i genetikk er viktig for å forstå korleis gena våre påverkar helsa vår, og korleis vi kan nytte denne kunnskapen i forsking, førebygging og behandling. Teksten er kort og konsis, og det er brukt mange figurar for å illustrere innhaldet. De som studerer helsefag, vil ha nytte av denne boka gjennom heile studiet, og den vil kunne hjelpe dykk til å forstå og sette dykk inn i diskusjonar og dilemma de kan møte som studentar og i dykkar arbeid. Boka inngår i Fagbokforlagets «kortlest»-serie i naturvitenskapelige emner for sykepleierstudenter.
Utgivelse: Primo september.
Fagbokforlaget

9788245032024

Hilde Dybvik og Eivind Karlsson (red.)
Fra bordvers til bildebøker: Mat og måltider i barnelitteraturen
Denne boka kobler mat og måltider til barnelitteratur. Gjennom nye analyser av tekster og mange nye problemstillinger bringer boka ny innsikt. Bakteppet er norsk barnehagevirkelighet, men mye av stoffet er like relevant for skolen. Boka gir kunnskap om mat og måltider i barnelitteraturen og inspirerende eksempler. Den henvender seg til forskere og undervisere på universiteter og høgskoler, studenter i lærerutdanningene og andre som er opptatt av utdanning, barnelitteratur og barnehagekultur.
Utgivelse: Primo september.
Fagbokforlaget

9788245031966

Ola Morris Innset
Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge
Nyliberalistiske tenkere utviklet allerede i mellomkrigstida teorier om den sterke statens rolle i et moderne markedssamfunn. Selv om norske politikere i liten grad var inspirert av disse tenkerne, ble det norske samfunnet etter 1970-tallets økonomiske kriser stadig mer formet av. Hvorfor skjedde dette? Omdannelsen av Norge til et markedssamfunn er blitt misforstått, karikert og til og med benektet. Denne boka gir en nyansert framstilling av hva som skjedde, hvordan og hvorfor.
Utgivelse: Medio september.
Fagbokforlaget

9788245031997

Ida Marie Andenæs Galtung
Med høyest befaling: Om internasjonale militæroperasjoner og Grunnloven § 26
Norsk militærbistand etterspørres i krigssituasjoner utenfor Norge. Beslutninger om hvordan Norge skal delta militært i krig og væpnet konflikt må være grundig funderte og konsekvente. Bør norsk krigsdeltakelse formelt besluttes ved åpne vedtak i Stortinget, eller bør regjeringen beslutte dette alene i konsultasjon med den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen? Ida Marie Andenæs Galtungs drøftelse i denne boken tar utgangspunkt i Grunnloven § 26, med fokus på forholdet mellom Stortinget og regjeringen.
Utgivelse: Medio september.
Fagbokforlaget

9788245017236

Kjell Inge Bjerga og Sigurd Sørlie
Forsvarsdepartementets historie 2: Et departement for politikk?
1940-2014
Etter krigen ble Forsvarsdepartementet utviklet på linje med andre departementer. Politisering sto i sentrum, og departementet var gjenstand for en rekke vellykkede reformer med mål om å initiere, utforme og gjennomføre en bærekraftig politikk under den kalde krigen. Men dette er også historien om tilbakeslag frem mot den akutte styringskrisen på 1990-tallet. Andre bind i forsvarsdepartementets historie tar for seg perioden 1940–2014.
Utgivelse: Medio september.
Fagbokforlaget

9788245032598

Jorunn Øveland Nyhus og Astrid Syse Talsethagen
Dypt og grunnleggende norskfaglig: Dybdelæring i teori og praksis
I fagfornyelsen er dybdelæring et helt sentralt begrep. Ingen vet hvordan det fremtidige samfunnet vårt kommer til å se ut, men det vi vet, er at vi kan forvente raske endringer og ukjente problemstillinger. Kan dybdelæring gi elevene de nødvendige verktøyene for å løse komplekse utfordringer? Norskfaget har dype røtter i dybdelæring, og boka gir leseren et teoretisk grunnlag og en praktisk innføring i hva dybdelæring kan gi av muligheter i faget.
Utgivelse: Medio september.
Fagbokforlaget

9788245032000

Cecilie Slinning Knudsen og Olaf Husby
Uttaleundervisning: Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet
Hva betyr det å snakke med god uttale? Det innebærer langt mer enn å uttale enkeltlyder korrekt. Aspekter som trykk, lengde, tone og hva som skjer i sammenhengende tale er også viktig for å gjøre seg forstått. Når man snakker førstespråket sitt, er det ikke nødvendig å tenke over uttalen sin. Derimot befinner man seg plutselig på ukjent grunn når man skal lære et annet språk. Hvilke områder i norsk uttale er vanskelige for de som skal lære seg norsk, og hvorfor er det slik?
Utgivelse: Medio september.
Fagbokforlaget

9788245027877

Cathrine Filstad
Politiledelse som praksis
Ledelse-som-praksis-perspektivet forstår ledelse som en kollektiv praksis, hvor fokuset er på leder–medarbeider-relasjoner heller enn på den individuelle leder. Perspektivet bidrar med kunnskap om ledelse i alle typer av organisasjoner. Boka er basert på mangeårig forskning på politiledelse, og boken demonstrerer hvordan perspektivet gir en helhetlig forståelse av ledelse i politiet. Bokens argument er: for å forstå det komplekse fenomenet ledelse, må alle forhold som hemmer og fremmer læring, utvikling og endring identifiseres.
Utgivelse: Medio september.
Fagbokforlaget

Gro Ulland og Renate Jensen (red.)
Ord og begreper i klasserommet
Det nye læreplanverket understreker hvor viktig det er å skape sammenheng i fag og på tvers av fag. Elevene skal oppleve at det de lærer, er relevant, og at de får mulighet til å lære i dybden. Ord- og begrepsopplæring med tydelig progresjon hjelper elevene til å systematisere kunnskap. Målet med denne boken er å tilby en faglig solid og innholdsrik verktøykasse; en bruksbok som presenterer arbeidsmåter der det å reflektere, leke, undre seg over og å samle på ord er sentralt, og som samtidig begrunner faglig hvorfor det er viktig å samtale om ord og begreper sammen med elevene. Inneholder en idébank med 34 ulike aktiviteter som er egnet i arbeidet med ord og begreper i klasserommet.
Utgivelse: Medio september.
Fagbokforlaget

9788245024722

Tone Aarre
Samer og nasjonale minoriteter i klasserommet
Barnehagen utgjør et læringsfellesskap der barn skal tilegne seg begynnende kunnskaper, og der holdninger utvikles og formes. I barnehagen skal barna bli kjent med kulturelt mangfold. Det vil blant annet si at barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med samene og får kjennskap til nasjonale minoriteter. Boken gir en innføring i norsk urfolkspolitikk, ulike kulturelle minoriteter og hvordan rammeplanen for barnehagen legger til rette for kunnskap om dem. Boken inneholder også forslag til hvordan barnehagen kan arbeide med hver av folkegruppene på en positiv og engasjerende måte.
Utgivelse: Ultimo september
Fagbokforlaget

Abc straff

Erik Keiserud, Knut Erik Sæther, Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal og Jarle Golten Smørdal
Straffeprosessloven, 5.utgave Bind I og II
Lovkommentaren til straffeprosessloven inneholder grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i straffeprosessloven. I femte reviderte utgave av kommentarutgaven til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til straffeprosessloven av 1981 med senere endringer.
Utgivelse: 23. og 30. september.
Universitetsforlaget

A torv

Olav Torvund
Ytringsfrihet og medieregulering
Dette er et nyttig og oppdatert oppslagsverk som gir en innføring i medierett og behandler temaer som pressens rolle, ytringsfrihetens grenser og vern og de rettslige rammene for ytringsfriheten. Eksempler fra offentligheten veves inn i boka for å gi et bilde av hvordan jussen skal og kan forstås. Gjennomgående stiller boken et spørsmål ved om et «ytringsansvar» kan være problematisk.
Utgivelse: 28. september.
Universitetsforlaget

Abcd walton

Stephen J. Walton
¡Muxe! Du treng ikkje å vere kvinne for å vere dame
Boka handler om genussystemet i Istmo de Tehuantepec, sør i Mexico. Dette systemet er en variant av de flergenussystemene som fantes over hele Amerika før den europeiske erobringen. Her finner man altså et særpreget system med tre genus, eller sosiale kjønn, med menn, kvinner, og muxes, anatomiske menn som spiller en sosial kvinnerolle.
Forfatteren undersøker blant annet årsakene til hvorfor dette systemet har overlevd, som de økonomiske og politiske dypstrukturene i området, og ikke minst i habitusen og den relativt sterke sosiale posisjonen til kvinnene.
Utgivelse: September.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Odin Lysaker (red.)
Between Closness and Evil: Festschrift to Arne Johan Vetlesen, 60 Years
Festskrift i forbindelse med at Arne Johan Vetlesen fyller 60 år i september 2020. Vetlesen betraktes av mange som blant Norges fremste akademikere, filosofer og samfunnsdebattanter. Inspirert av ham skriver de fleste av forfatterne i denne boken om temaer i miljødebatten, men her er også bidrag om etikk, biologi, ondskap og religion.ny
Utgivelse: September.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Kristoffer Momrak
Midtøstens metropoler
Midtøstens metropoler tar for seg byens framvekst, utvikling og egenart i Midtøstens tidlige historie. Vekten ligger på bykulturen som vokste fram i Mesopotamia i overgangen mellom steinalder og bronsealder, men perspektivet utvides etter hvert som bykulturen sprer seg til andre deler av regionen. Ved siden av en grundig gjennomgang av begivehetshistorie diskuteres byens egenart, årsakene til at byen vokste fram, og spørsmål rundt hvordan byen ble styrt og organisert, med særlig vekt på folkelige eller kollektive innslag i bystyret.
Utgivelse: September.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Abcd freud

Atle Møen
Sigmund Freuds samfunnsteori
I denne boken vil forfatteren rekonstruere Freuds samfunnsteorier med utgangspunkt i fire av hans hovedverk som inneholdt en samfunnsteori, eller en sosiologisk analyse av den vestlige sivilisasjonen og framveksten av det moderne mennesket.
På en klar og tydelig måte framstiller Møen konsentrater av komplekse arbeider og teoretiseringer. Freuds teorier er ikke bare «teori», men en del av vår kultur. Boken bringer også fruktbare perspektiv på forholdet psykoanalyse–sosiologi.
Utgivelse: September.
Scandinavian Academic Press (SAP)

9788202610425 oversikt over familieretten

Peter Lødrup og Tone Sverdrup
Oversikt over familieretten
Forfatterne gir en lettfattelig innføring i alle sentrale spørsmål innenfor familieretten og behandler blant annet inngåelse og oppløsning av ekteskap, formuesforholdet mellom ektefeller under ekteskapet og hvis partene går fra hverandre, rettslig regulering av samboerskap og forholdet mellom barn og foreldre.
Utgivelse: September.
Cappelen Damm Akademisk

9788202689131 skolelovsamlingen

Skolelovsamlingen 2020-2021
Dette er en lov- og forskriftssamling som er svært nyttig for undervisningssektoren. Samlingen er beregnet på skoleeiere, skoleledere, lærere, SFO-ansatte og administrasjonen ved grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter.
Utgivelse: September.
Cappelen Damm Akademisk

9788202631413 bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk

Ragnhild Näumann, Kirstine Riis og Helene Illeris
Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk
Gjenbruke – Oppvinne – Skape

Dette er den første norske boken som tar for seg bærekraftdidaktikk og bærekraftig utvikling i faget kunst og håndverk. Med utgangspunkt i ny forskning ønsker forfatterne å endre måten vi tenker på når det gjelder læring, kunnskap og danning slik at bærekraft inngår som en naturlig del av alt arbeid i kunst- og håndverksfaget. Gjennom didaktiske modeller viser forfatterne blant annet hvordan bærekraftdidaktikk kan integreres i undervisningen.
Utgivelse: September.
Cappelen Damm Akademisk

Vivian D. Haugen og Richard Haugen
Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen
Boka handler om de ulike spesialpedagogiske utfordringene som ansatte i skolen møter. Viktige tema er språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, emosjonelle vansker, oppmerksomhetssvikt (ADHD), tics og Tourettes, synsvansker, hørselsvansker, utviklingshemning, hjerneskade og autisme.
Utgivelse: September.
Cappelen Damm Akademisk

9788202686505 samfunnsfag for barnehagelærere

Olav Kasin og Sigurd Bergflødt
Samfunnsfag for barnehagelærere
Samfunnsfag for barnehagelærere tar opp sentrale problemstillinger knyttet til barnehagelæreryrket. Boka gir en bred samfunnsfaglig presentasjon av temaer knyttet til barns sosialisering og oppvekst, og drøfter barnehagens betydning for barns utvikling, tilknytning og deltakelse i samfunnet.
Utgivelse: September.
Cappelen Damm Akademisk

A skattefunn

Christian Hambro
SkatteFUNN
En praktisk håndbok for næringsliv, rådgivere, revisorer, advokater og skattemyndigheter.
Utgivelse: September.
Gyldendal Akademisk.

A uroi

Kaja Johannessen og Ann-Karin Bakken
Fra uro til ro. Utfordrende atferd og barns muligheter for læring
I hvert eneste klasserom i Norge sitter det barn som ikke fungerer på skolen fordi de lever med vold, overgrep, alvorlig omsorgssvikt eller andre former for vedvarende belastninger. Barn som vandrer rundt i klasserommet og forstyrrer. Som må holdes fast. Som stadig havner i konflikt. Selv erfarne lærere opplever at det er elever de ikke når fram til. Hva gjør man når selv den beste pedagogikk ikke er nok?
Utgivelse: September.
Gyldendal Akademisk

A de utrolige

Carolyn Webster-Stratton
De utrolige årene 3. utgave
Helt siden den første utgaven av De utrolige årene kom på norsk, har tusenvis av foreldre hatt glede av konkrete råd for hvordan man kan møte problemsituasjoner i oppdragelsen og bekymringer med hensyn til barna sine. Denne tredje utgaven er oppdatert og delvis omskrevet, og nye kapitler om coaching, kommunikasjon og problemløsning er kommet til. De utrolige årene bygger på mer enn 30 års forskning og erfaring fra praksis med familier og foreldreveiledning. Boka er skrevet til foreldre som ønsker informasjon og kunnskap om hvordan de kan gi barnet sitt god utviklingsstøtte og sette grenser på en trygg og positiv måte. Den inngår også som kurslitteratur for gruppeledere i De Utrolige Årenes (DUÅ) ulike foreldreprogrammer.
Utgivelse: September.

9788202634919 den viktige kjærligheten

Sue Gerhardt
Den viktige kjærligheten. Hvordan følelser former barnets hjerne
Boken forklarer hvorfor kjærlighet er avgjørende for hjernens utvikling og belyser hvordan samspillet mellom barnet og foreldrene i de første leveårene får varige og viktige følger. Forfatteren gir en tilgjengelig og inspirerende beskrivelse av de seneste funnene innen nevrovitenskap, utviklingspsykologi og nevrobiologi. Boken er en verdifull og utrolig populær veileder for både foreldre og fagpersoner.
Utgivelse: September.
Cappelen Damm Akademisk

A trakassering

Lill Egeland, Thorgeir Hole og Ingrid Fladberg Brucker
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Metoo har skapt en bevissthet om at seksuell trakassering kan anta flere former og være et større problem enn bare enkeltstående hendelser av mer alvorlig karakter. Det har i sin tur skapt usikkerhet om hva som faktisk er å anse som seksuell trakassering i juridisk forstand, og om det kanskje skal mindre til enn hva man tradisjonelt har antatt. Det har også etter hvert blitt stilt klare krav til arbeidsgivere når det gjelder å forebygge seksuell trakassering. Boka er skrevet både som et verktøy for HR-medarbeidere og ledere, som en utlegning av gjeldende rett og som et bidrag til rettsutviklingen. Boka bidrar til å bringe klarhet i hva som er seksuell trakassering, og hva som ikke er det.
Utgivelse: September.
Gyldendal Akademisk

9788202543631 hvordan gjore dokumentanalyse forside

Kristin Asdal og Hilde Reinertsen
Hvordan gjøre dokumentanalyse?
Dokumenter er overalt – de er viktige i samfunnsliv, arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv. Likevel forblir de ofte en ubrukt ressurs for studenter og forskere. Denne boka viser hvordan du kan utnytte det rike potensialet som ligger i dokumentene, og du får praktiske råd og et tverrfaglig analytisk rammeverk for å gjøre dokumentanalyse.
Boka fungerer som en metodisk verktøykasse som gjør det mulig å kombinere tekstanalyse, arkivstudier, intervjuer, feltarbeid og digitale metoder.
Utgivelse: September.
Cappelen Damm Akademisk

A mestring

Johanne Tonga og Martin Bystad (red.)
Psykisk helse hos eldre. Mestring og behandling
Eldre blir ofte betraktet som en homogen gruppe med ensartede behov. Men andre del av livsløpet er framfor alt preget av stort mangfold og store individuelle variasjoner i funksjonsnivå, interesser, vaner og preferanser. Dette stiller høye krav til helsepersonell: Hvordan kan man hjelpe eldre som strever psykisk, for eksempel med angst og bekymring, depresjon, selvmordstanker eller begynnende demens? For å kunne gi eldre god nok og tilstrekkelig hjelp med psykiske vansker er det helt nødvendig å ha solid kunnskap om normal aldring, biologisk psykologi, nevropsykologi, helsepsykologi og klinisk psykologi. Denne boken er et bidrag til dette.
Utgivelse: September.
Gyldendal Akademisk

Abc beslag

Borgar Høgtveit Berg
Beslagsretten
Boka tar for seg beslagsretten i den dynamiske fasen der formuesgode eller retter er i ferd med å skifte eier eller rettshaver – eller har gjort det. Verdiene er enten på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor.
Utgivelse: 1. oktober.
Universitetsforlaget

Abc ekspert

Johan Christensen og Cathrine Holst
Ekspertenes inntog
Er folkestyret i ferd med å erstattes av et «ekspertokrati»? Utformingen av politikk settes i hvert fall i økende grad ut til fagorganer, ekspertutvalg, tenketanker og konsulentselskaper. Denne boka skildrer et stadig mer eksperttungt politisk system og et demokrati i endring: Politikk settes ut til fagorganer, sivilsamfunnet profesjonaliseres, det blir stadig flere ekspertutvalg, og tenketanker og konsulentselskaper får i økende grad sette politisk agenda. Hvordan kan man på best mulig måte forene demokratiske hensyn og ideen om en kunnskapsbasert politikk?
Utgivelse: 1. oktober.
Universitetsforlaget

Askje

Erlend Eriksen Gjein
DEBUTANT!
Aksjeklasser
Aksjeklasser innebærer et brudd med likhetsprinsippet i aksjeselskapsretten: at alle aksjer gir lik rett i selskapet. Bruken av aksjeklasser reiser en rekke teoretiske og praktiske problemstillinger. I denne boken analyserer forfatteren regelverket knyttet til aksjeklasser i Norge, herunder hvilke begrensninger som finnes for aksjeeiernes bruk av aksjeklasser.
Utgivelse: 5. oktober.
Universitetsforlaget

James Godholt
Nesten norsk: 50 år med innvandring
Drammen er regnet som Norges fremste «tyrkerby» med omkring 2000 mennesker med opphav i Tyrkia. Det er hver femte innvandrer i byen. I Norge er det totalt ca 16 000 mennesker med tyrkisk bakgrunn. Dette bokprosjektet dreier seg om innvandring og integrering i Drammensområdet, med vekt på utviklingen av den flerkulturelle bydelen Fjell i et 50 års-perspektiv. Det er et lokalhistorisk prosjekt: både en slags bygdebok for tyrkerbefolkningen, og en bok som kan bidra til større innsikt i migrasjonsprosessen – også i et nasjonalt perspektiv.
Utgivelse: Primo oktober.

Carl F. Dons, Nils Ole Nilsen og Siw Skrøvset (red.)
Ledelse innenfra
Relasjonell ledelse kan ikke utføres fra distanse eller med et utenfra-perspektiv. Det må gjøres en jobb innenfra. I denne boka retter vi derfor søkelyset mot hvordan slik ledelse, ledelse innenfra, kan skje i praksis. Det ene av bokas to viktige motiver er ønsket om å bidra til en grunnleggende debatt om hvilke verdier, premisser og perspektiver som er særlig betydningsfulle for skoleledelse. Det andre er lysten til å bidra med berikende kunnskapstekster til den nasjonale rektorutdanningen og skolefeltet for øvrig om disse verdiene, premissene og perspektivene.
Utgivelse: Primo oktober.
Fagbokforlaget

Rold Piene Halvorsen
Få øye på tegn: Innføring i norsk tegnspråk
Få øye på tegn er en lærebok i norsk tegnspråk, et norsk språk som produseres med ansiktet og hendene og oppfattes med øynene og synet. Det er helt forskjellig fra norsk talespråk og blir omtalt som et 3D-språk, et språk som bruker rommets tredimensjonale mulighet når mening får form. Tegnspråk gir mange muligheter og fordeler alle kan glede seg til å oppdage.
Utgivelse: Medio oktober.
Fagbokforlaget

Bente I. Borthne Hvidsten, Ieva Kuginyte-Arlauskiene og Göran Söderlund (red.)
Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis
Målet med denne boken er å løfte fagområdets kunnskap slik at det kan gi elever i grunnskolen bedre tilrettelegging, og gi en forståelse om hva og hvordan vi kan forstå elevene med særlige behov. Boken er en fagfellevurdert antologi som tre medlemmer av forskergruppen «Sirius» ved HVL står bak. Alle bidrag er fra fagpersonell som jobber og forsker innenfor spesialpedagogiske tema på Vestlandet. Temaene som presenteres bygger på forskning om elever i grunnskolen og handler om bedre tilrettelegging og tiltak for elever med ulike vansker, lidelser og diagnoser.
Utgivelse: Medio oktober.
Fagbokforlaget

Odd Jarl Borch og Natalia Andreassen
Beredskapsorganisasjon og kriseledelse
Boken belyser ulike måter å organisere en virksomhets kriserespons. I boken ser en nærmere på ressursbehov og ulike lederoppgaver i krise, og hvordan de ulike ledelsesnivåene interagerer. Beredskapssamvirke mellom flere aktører har fått en sentral plass. Boken tar for seg både etater som er spesialisert for kriserespons, som for eksempel nødetatene, og virksomheter som har en beredskapsorganisasjon som en del av øvrig virksomhet. Den har et særlig fokus på hendelser som har konsekvenser for liv og helse, miljø og samfunnsverdier, men tar også for seg andre typer alvorlige hendelser som kan true en virksomhets verdier og eksistensgrunnlag
Utgivelse: Medio oktober.
Fagbokforlaget

Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen
Urfolk og nasjonale minoriteter: i skole og lærerutdanning
Denne boka handler om urfolk og nasjonale minoriteter i skolen i Norge – altså om samene som Norges urfolk og de nasjonale minoritetene (jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolk/tatere og skogfinner). Målsettingen er å gi en kort introduksjon til samenes og de nasjonale minoritetenes historie, samfunnsliv og kultur, og å tilby refleksjoner knyttet til hvordan de er integrert i skolens læreplaner og undervisning. Målgruppen er lærerstudenter og lærere.
Utgivelse: Medio oktober.
Fagbokforlaget

Abc ferie

Ragnhild J. Nakling og Julie Piil Lorentzen
Ferieloven. Lovkommentar
Ferieloven skal sikre at arbeidstakere får ferie og feriepenger. Loven inneholder blant annet bestemmelser om hvor lang ferie arbeidstaker har krav på, når ferien skal avvikles, og hvordan feriepenger beregnes. Denne lovkommentaren til ferieloven inneholder grundige kommentarer til ferielovens bestemmelser.
Utgivelse: 19.oktober.
Universitetsforlaget

Vivi Nilssen og Siri-Malén Høynes (red.)
Samtaleorientert matematikk – et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner
Den matematiske samtalen er noe mange studenter og lærere strever med å få til, men det mangler forskningsbasert litteratur om lærerstrategier som ivaretar elevenes mulighet til å resonnere og argumentere matematisk for løsningsforslag. Den matematiske dialogen spiller en nøkkelrolle i elevens læring og utvikling, og å tilrettelegge for klassesamtaler og gruppesamtaler der elevene deltar aktivt, lytter til medelever, stiller spørsmål og viser når de ikke forstår, er en helt grunnleggende kompetanse matematikklæreren må ha. Målgruppen er lærerstudenter, lærerutdannere og andre med interesse for matematikkdidaktikk og begynneropplæring.
Utgivelse: Ultimo oktober.
Fagbokforlaget

Knut Hermundstad Aukrust
Folkevennen og mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland
Aukrust presenterer og gir en innledning til en tapt bok av forfatteren, redaktøren og skolereformatoren Ole Vig om mestertyven Ole Høiland. I tillegg bruker han de to Olenes biografier til å plassere boken i en samfunnshistorisk sammenheng og han ser den i sammenheng med en litterær tradisjon for å fortelle om forbryterhelter.
Utgivelse: Oktober.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Sigrid Aksnes Stykket
Ho sette seg sjov te styre. Kvinneframstilling i balladar over tid og rom
Boken handler om øst- og vestnordiske ballader. Aksnes Stykket undersøker særlig hvordan disse skildrer kvinneroller, og hun belyser ulike faktorer som har vært med på å forme balladesjangeren helt fra det som regnes som balladens opphavstid og opphavssted. Et viktig spørsmål er om de mest signifikante forskjellene knyttet til hvordan kvinnerollen skildres, er mellom øst- og vestnordiske varianter, eller om andre faktorer kan være like viktige som de geografiske, og om forskjeller kan knyttes opp mot ulik mentalitet i miljøene variantene ble til i.
Utgivelse: Oktober.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Bård Frydenlund og André Larsen Avelin (red.)
USA–Norge. Transatlantiske forbindelser over 200 år
Antologien ser på forskjeller og likheter i opphavet til to forfatninger på hver sin side av Atlanteren – Grunnloven av 1814 i Norge og den føderale forfatningen av 1787 i USA. Det er aldri tidligere gjort en så omfattende analyse av dette temaet før, og komparasjonene mellom forfatningshistorien til to land er et eksempel på spenstig og nyttig forskningsformidling.
Selve det tematiske startpunktet for antologien er hvordan lovskaperne av den føderale amerikanske forfatningen av 1787 påvirket og inspirerte eidsvollsmennene i deres arbeid med Grunnloven av 1814.
Utgivelse: Oktober.
Scandinavian Academic Press (SAP)

9788202681234 zygmuntbauman

Øystein Nilsen
Zygmunt Bauman. Aggresjon på avveier
Zygmunt Bauman er av de mest kjente og toneangivende moderne sosiologer. Han er kjent for sine teorier og sin tenkning om det moderne samfunnet, moderniteten, og dens senere fase, postmoderniteten eller den flytende moderniteten. Han er også en viktig kritiker av økonomisk globalisering og kapitalismens nedbrytende konsekvenser for samfunn, kultur og sosiale felles
Utgivelse: Oktober.
Cappelen Damm Akademisk

A arbeid

Atle Sønsteli Johansen og Einar Stueland (red.)
Arbeidsmiljøloven – kommentarer og praksis 3. utg.
Kommentarutgaven har en praktisk tilnærming og et lett tilgjengelig språk. Den er oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. juli 2020 og vil være et referanseverk for alt arbeid på arbeidsmiljølovens områder. Hele boken er gjennomgått og ajourført, og noen kapitler er i større eller mindre grad omarbeidet. Boken henvender seg til så vel tillitsvalgte og personalledere som til advokater og andre fagfolk med interesse for arbeidsrett.
Utgivelse: Oktober.
Gyldendal Akademisk

9788202641559 varsling i arbeidslivet

Brita Bjørkelo og Birthe Eriksen
Varsling i arbeidslivet. Arbeidsgivers og leders roller og ansvar
Denne boken tar for seg hvordan varsler om kritikkverdige forhold i arbeidslivet tas imot og håndteres, og hvordan de som er involvert blir ivaretatt. Boken er forskningsbasert og retter søkelyset mot arbeidsgiverens og lederens rolle. Den går grundig gjennom varslingsprosessen og dens ulike faser. Denne boken er nyttig for ledere og arbeidstakere som f.eks. verneombud og tillitsvalgte, samt for jurister, journalister og psykologer.
Utgivelse: Oktober.
Cappelen Damm Akademisk

DC:0-5 Diagnostisk klassifisering av psykisk helse og utviklingsforstyrrelser i sped- og småbarnsalderen
Zero to three

DC:0-5 er en manual for diagnostisering av psykisk helse i tidlig barndom, som kombinerer den beste tilgjengelige generelle kunnskapen fra forskning og klinisk praksis og den beste tilgjengelige kunnskapen om sped- og småbarns utvikling.
Utgivelse: Oktober.
Gyldendal Akademisk

9788202517502 kvifor vart det slik

Dag Hundstad (red.), Svein Ivar Angell, Knut Dørum og John Ragnar Myking
Kvifor vart det slik? Norsk historie for lærarutdanning
Ei ny framstilling av dei lange linene i noregshistoria. Boka si form er lett tilgjengeleg, og eignar seg særleg for lærarutdanninga. Framstillinga spenner heilt frå steinalderen til 2020, og byggjer på nyare forsking om norsk historie. Forfattarane går gjennom demografisk, økonomisk politisk, sosial og kulturell historie for å visa korleis det vi kjenner som det norske samfunnet i dag har vorte til.
Utgivelse: Oktober.
Cappelen Damm Akademisk

Bjørn Johan Bolann og Arne Åsberg
Riktig svar på biokjemiske analyser – Praktisk veileder i kvalitetskontroll for medisinske laboratorier
Boken gir en systematisk gjennomgang av grunnleggende prinsipper og prosedyrer med hovedvekt på intern kvalitetskontroll og bruk av statistiske kontrollregler. Boken knytter teori opp mot en praktisk og pragmatisk hverdag i laboratoriet. Innholdet spenner fra det elementære til problemstillinger hvor også de med gode forkunnskaper kan finne noe å bryne seg på.
Utgivelse: Oktober.
Cappelen Damm Akademisk

9788202625030 omslagsforside skolen som samfunnsbygger

Bjørg-Elin Moen og Grete Lillian Moen
Skolen som samfunnsbygger
Lærere er en av de viktigste bidragsyterne for å bygge morgendagens samfunn. Måten de presenterer verdier for elevene, hvordan de ser på hver enkelt elev og klassen som helhet, har stor betydning. Denne boken handler om hvordan ungdom opplever mestring og tilhørighet i skolen og hva det har å si for deres individuelle utvikling og for samfunnsutviklingen.
Utgivelse: Oktober.
Cappelen Damm Akademisk

Abc avfall

Einar Bratteng
Avfallsrett. Rettsreglene for håndtering og behandling av avfall
Håndtering og behandling av avfall har stor betydning for samfunnet både av miljø- og helsemessige årsaker, men også fordi avfall er en viktig ressurs og et råstoff for nye materialer og produkter. Boken gir en praktisk veiledning til virksomheter og personer som arbeider med avfallhåndtering, ved at fremstillingen følger de enkelte ledd i verdikjeden slik at man kan få oversikt over hvilke regler som gjelder ved innsamling, levering, mottak og eksport av avfall med videre.
Utgivelse: 10. november.
Universitetsforlaget

Abc matrikkel

Per Kåre Sky, Fredrik Holth, Dag Høgvard og Veslemøy Faafeng
Matrikkelloven, Lovkommentar
Matrikkelloven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.
Utgivelse: 15. november.
Universitetsforlaget

Sverre Blandhol
Konfliktkoden: Forstå hva som foregår i konflikt
For å kunne håndtere konflikter, må man forstå dem. Denne boken gir deg innsikt i hva konflikter handler om, hvordan konflikter oppstår, de grunnleggende konfliktstrategier og de viktigste taktikker. Opptrapping og nedtrapping av konflikter er også fyldig behandlet. Utrustet med denne kunnskapen vil du lettere kunne håndtere egne konflikter eller bistå i andres. Boken henvender seg til ledere, tillitsvalgte, advokater, dommere og andre som arbeider med konflikthåndtering, samt de som ønsker en oppdatert faglig fremstilling av konfliktteorien.
Utgivelse: Primo november.
Fagbokforlaget

Marte Blikstad-Balas, Per Kornhall og Jenny Maria Nilsson
Det store digitaliseringseksperimentet i skolen
I denne boken stiller forfatterne vesentlige spørsmål knyttet til bruken av datamaskiner og digitale verktøy i klasserommet. De ser på det forskningsmessige belegget for å bruke digitale verktøy for å fremme læring, på hva som er målet med undervisning og læring i skolen, og på hvordan digitale verktøy passer til dette målet. De sier også noe om hvilke kompetanser og ferdigheter som faktisk er viktige når det gjelder digitale verktøy. Målgruppe er lærerstudenter og lærere.
Utgivelse: Medio november.
Fagbokforlaget

Vibeke Sæther og Anita Melvold
Temainnganger til norskfaget – en verktøykasse for klasserommet
Denne boka gir inspirasjon til hvordan læreren kan bruke allmenngyldige tema som tilnærming til all norskundervisning. Ei tematisk tilnærming legger godt til rette for at undervisninga ivaretar sentrale prinsipp i LK20. Viktige mål er dybdelæring og kritisk refleksjon, og elevene skal oppleve undervisninga som relevant. Gjennom arbeid med tema som oppleves viktige, motiveres elevene til å gå i dybden når de arbeider med både eldre og nyere tekster. Dette kan gjøres uten at grunnleggende norskfaglige komponenter får mindre oppmerksomhet. Med en tematisk organisering blir også tverrfaglige temaer integrert som en organisk del av faget.
Utgivelse: Medio november.
Fagbokforlaget

Ingvild Folkvord
Stemmene etter Utøya
I denne boken undersøker Folkvord hvordan reaksjonene og responsen på terroren 22. juli 2011, gjennom minnemarkeringer, litteratur og rettslige prosesser, har bidratt til selve opplevelsen og forståelsen av hendelsene. Noen av tekstene hun ser på er blant andre Karl Ove Knausgårds radioessay «Det hendte hjemme», Gro Dahles diktsamling Støvet, skyggen, hunden og jeg, samt Aage Borchgrevinks En norsk tragedie og Åsne Seierstads En av oss. Videre ser Folkvord på hvordan reaksjonene på angrepene har utviklet seg over tid. Omdreiningspunktet for undersøkelsen er menneskestemmen. I dette ligger det et forsøk på å favne noe grunnleggende relasjonelt i denne responsen, på tvers av sjangre og institusjoner.
Utgivelse: November
Scandinavian Academic Press (SAP)

Silje Warberg
Den fødte forbryter
Hva forårsaker kriminalitet, hva kjennetegner den kriminelle, og er det kriminelle mennesket født sånn eller blitt sånn? Dette var høyaktuelle spørsmål i norsk litteratur og offentlighet rundt århundreskiftet 1900. I denne perioden vokste kriminalvitenskapene frem, pressen dekket kriminalsaker både nasjonalt og internasjonalt, og den moderne kriminallitteraturen etablerte seg. Gjennom studier av tre norske kriminalsaker som fikk mye oppmerksomhet i offentligheten, undersøker Warberg hvordan vitenskap, presse og litteratur bidro til å forme sin tids kriminalitetsforståelse.
Utgivelse: November.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Trond Risto Nilssen og Jon Reitan
Falstad – brudd og kontinuitet i en leirverden 1941–1949
Boken er en samlet framstilling av Falstads krigs- og etterkrigshistorie med tydelige og overgripende nasjonale perspektiver på de to respektive – og ulike – fangeleirsystemene som eksisterte i Norge i tidsrommet cirka 1940–1950 (tidlig inn på 1950-tallet). Vi får et glimt inn i to høyst ulike leirverdener innenfor et tidsspenn på vel åtte år, under og etter andre verdenskrig. I tillegg undersøker og belyser forfatterne hvordan det norske etterkrigssamfunnet har forvaltet minnet om krigen og dens konsekvenser.
Utgivelse: November.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Gisle Selnes og Hans Jacob Ohldieck (red.)
The aesthetics of violence
Antologien undersøker røttene, funksjonen til og effektene av vold fra et estetisk utsiktspunkt. Litteratur og kunst skildrer ikke bare forskjellige typer voldelige scenarioer, de reagerer også på og forvandler vold til et kreativt prinsipp. Siden denne praksisen ofte er unntatt fra de umiddelbare effektene av vold, kan estetiske uttrykksformer gi verdifull innsikt i det psykologiske og kulturelle arbeidet med «ekte» vold.
Utgivelse: November.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Sveinung Nordstoga og Arnfinn Åslund (red.)
Vinje-boka (arbeidstittel)
Antologi i forbindelse 150-årsjubileet for Aasmund Olavsson Vinjes fødsel. Ved siden av at Vinje er en av våre viktigste poeter, gjorde han en stor innsats for det norske folkespråket, og han er en journalistisk og essayistisk pioner. I sin prosa viser han seg som en original og kunnskapsrik tenker med blikk for folkeliv og talende detaljer.
Temaer som belyses i antologien er Vinjes berømte tvisyn, humoren og den karnevaleske og satiriske siden ved hans verk. Samt retorikken hans, religionskritikken og Vinje som turistpioner og journalistisk reiseskildrer. Men boken har også kritiske bidrag om Vinje og anti-semittismen.
Utgivelse: November.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Knut Bergo
Børs- og verdipapirrett
Knut Bergo gir en grundig og oppdatert oversikt over børs- og verdipapirretten. Forfatteren behandler bl.a. finansielle instrumenter, reglene for handel og kursnotering, børsregelverket, regelverket for verdipapirforetak, regelverket for utstedere og investorer, reglene for registrering i Verdipapirsentralen og reglene for oppgjør av handel. Boken er ajourført med EUs regelverk for verdipapirmarkedene.
Utgivelse: November.
Cappelen Damm Akademisk

Anne Gjelsvik (red.)
Bearbeidelser
Hvordan har 22.juli blitt bearbeidet i ulike kunstneriske uttrykk? Hva har de ulike kunstartene betydd for forståelsen av det som skjedde? Hvorfor trenger vi billedkunsten, talekunsten, poesien, romanen og filmen for å bearbeide en traumatisk hendelse? Bearbeidelser er en bok om og med kunstneriske bearbeidelser av 22.juli. I tillegg inneholder boken analyser av ordene og kunsten, skrevet av fagfolk fra mange ulike felt.
Utgivelse: 1. desember
Universitetsforlaget

Abc kontrakt

Sverre Blandhol
Kontraktsforhandlinger og forliksforhandlinger
Boken handler om inngåelse av avtaler med økonomisk formål og håndteringen av konflikter som kan oppstå, enten det gjelder byggeprosjekter, anskaffelser eller økonomisk samarbeid.
Utgivelse: 10. desember.
Universitetsforlaget

Kari Jegerstedt, Per Arne Michelsen og Anemari Neple (red.)
Politikk, kunst og kjærlighet. Nye perspektiver på Torborg Nederaas’ forfatterskap
Torborg Nedreaas (1906–1987) er kanskje mest kjent for romanen Av måneskinn gror det ingenting og de prisbelønte bøkene om Herdis (Trylleglasset, Musikk fra en blå brønn og Ved neste nymåne), ved siden av sin store produksjon av noveller og radiokåserier. Forfatterskapet kjennetegnes av politisk engasjement og omsorg for de svake, men har også en poetisk nerve som kan være både humoristisk og sår. Nedreaas regnes som en av 1900-tallets fremste norske forfattere, og hun er stadig aktuell. Forfatterskapet kan langt på vei leses som virkelighetslitteratur og tar blant annet opp abort, krig, jødisk identitet og tyskertøsenes situasjon. Med dette som utgangspunkt er det ingen tvil om at bøkene hennes fortjener flere lesere og en bredere akademisk resepsjon enn det som hittil har vært tilfelle.
Utgivelse: Desember.
Scandinavian Academic Press (SAP)

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.