Her er vårens akademiske bøker!

Hvilke akademiske bøker kan vi vente oss til våren?
Se lista her!

Collakademisk

Vi har samlet utgivelsene fra norske forlag – og her er den: vårlista for den såkalte bokgruppe to – akademisk litteratur.

Det er mange store og små forlag i Norge, og det kan være at vi ikke har fanget opp alle – da det ikke finnes én oversikt over alle forlag noe sted.
Er du forlegger som leser dette, eller er du forfatter eller oversetter med bok ute i vår – og savner den på lista? Kontakt sverre.gunnar.haga@nffo.no
Lista oppdateres fortløpende. Merk at det innsendte materialet må settes opp i tekst på samme måte som i lista under.

JANUAR

Læring i en digital verden

Morten Oddvik og Tonje Stenseth (red.)
Læring og undervisning i en digital verden
Hvordan kan lærere effektivt utnytte mulighetene i det digitale klasserommet for å gi elevene best mulig undervisning og gode læringserfaringer?
Utgivelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Lærebok i bedriftsskatterett

Arvid Aage Skaar og Roy Kristensen
Lærebok i bedriftsskatterett 4. utgave
Boken gir en bred og grunnleggende innføring i skatterett for studenter og næringsdrivende.
Utgivelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Etikk i sykepleien

Berit Støre Brinchmann (red.)
Etikk i sykepleien 6. utgave
Denne 6. utgaven av Etikk i sykepleien er boken for deg som er sykepleierstudent og skal lære om etikk.
Utgivelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Kommunens barnevern

Hanne Ingerslev
Kommunens barnevern – samspill mellom politikk, administrasjon og fag
Kommunens barnevern skal gi hjelp til barn og familier i vanskelige livssituasjoner. Å sikre gode rammer for dette arbeidet har politikerne og forvaltningen et felles ansvar for.
Utgivelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Stemmens signatur

Åshild Kyvig Bauge og Kristin Kjølberg
Stemmens signatur – en holistisk tilnærming til sangopplæring
I Stemmens signatur blir leseren, gjennom teori og metode, introdusert for et stort spenn av sangfaglige emner, som levendegjøres gjennom bruk av konkrete eleveksempler.
Utgivelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Transformasjonsledelse

Lars Glasø og Geir Thompson (red.)
Transformasjonsledelse – teori, forskning og praksis 2. utgave
Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tretti årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner hos medarbeidere, team og organisasjoner.
Utgivelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Situasjonsbestemt ledelse

Lars Glasø og Geir Thompson
Situasjonsbestemt ledelse – teori, forskning og praksis 4. utgave
Situasjonsbestemt ledelse, Teori, forskning og praksis er skrevet for å inspirere ledere til å videreutvikle sin egen lederstil.
Utgivelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Årsregnskapet i teori og praksis 2023

Hans Rober Schwencke, Dag Olav Haugen, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim, Erik Avlesen-Østli
Årsregnskapet i teori og praksis 2023
Et sentralt oppslagsverk for alle som utarbeider, kontrollerer eller vurderer norske årsregnskaper og årsberetninger for regnskapsåret 2023.
Utgivelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Trygg som leder

Elisabeth Arntzen
Trygg som leder
Boken tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget til deg som leder i helse- og omsorgstjenesten.
Utgivelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Gode fagfolk vokser

Greta Marie Skau
Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med menneske, 6. utgave
Denne boka handler om personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Hva er egentlig personlig kompetanse, hvilken plass har den i vår samlede profesjonalitet, og hvordan utvikler vi den? Boka er skrevet for studenter som i framtiden skal jobbe i samspill med andre mennesker, hvor den personlige kompetansen må være en del av profesjonaliteten deres.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Statistikk og dataanalyse

Njål Foldnes, Steffen Grønneberg, Gudmund Horn Hermansen og Einar Wellén
DEBUTANT! (Wellén).
Statistikk og dataanalyse. En moderne innføring, 2. utgave
Dette er en grundig og pedagogisk innføringsbok skrevet for bachelorstudenter i økonomi og samfunnsfag. Den passer også for masterstudenter som vil skaffe seg en dypere forståelse av begreper som konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdier. Forfatterne tar først for seg statistiske metoder for én variabel, mens analyse av mer enn én variabel behandles i siste del av boken. Dette er et pedagogisk grep som gjør det lettere å bli kjent med de grunnleggende begrepene og prinsippene i en statistisk analyse.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Arbeidsbok i stata

Marit Oppen og Eirik Haus
Arbeidsbok i Stata for Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag
Boken gir en introduksjon til analyseprogrammet Stata, og sammen med hovedboken gir den leserne en innføring i ulike metoder innen økonomiske og administrative fag. Boken er svært lettfattelig og skrevet for de som ikke har anvendt Stata tidligere. Den gir også tips og eksempler på analyser som passer for de litt mer øvede. Boken er praktisk lagt opp med steg-for-steg-forklaring og tolkning av utskrifter, samt at det følger med ulike datasett som leseren kan anvende for å øve og teste analyseprogrammet Stata.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Hr i den norske arbeidslivsmodellen

Karen Modesta Olsen
HR i den norske arbeidslivsmodellen
Det stilles stadig nye krav til ledelse av menneskelige ressurser. Virksomheter må håndtere utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling, digitalisering og globalisering. I boken diskuteres aktuelle temaer i fagfeltet HR (Human Resources), og hvordan den norske arbeidslivsmodellen er rustet for framtiden. Denne boken gir deg en aktuell og faglig forankret oversikt over de mest sentrale temaene knyttet til ledelse av menneskelige ressurser.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Rettleiing i barnehagen – tilpassing eller danning

Hege Fimreite
Rettleiing i barnehagen – tilpassing eller danning?
Boka handlar om korleis rettleiing kan bidra til å utvikle barnehagen i lys av eit danningsperspektiv, med merksemd retta mot prosessar med mål om å lære, utvikle og endre praksis.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Riksrett

Marius R. Gulbranson
Riksrett – sovende motmakt
Grunnloven legger myndigheten til å behandle noen spesielle saker til riksretten, en særdomstol vi ikke har brukt på nesten 100 år. I denne boken gjennomgår forfatteren hva riksrett er i Norge og i andre land. Her beskrives også hva riksretten i Norge var, og nærmere de åtte sakene som den har behandlet. Til slutt behandles riksrettens fremtid: hva bør riksretten være i 2024?
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse

Øivind Bratberg
Årsaksforklaringer i kvalitativ metode
Samfunnsforskning er ofte opptatt av å finne årsakssammenhenger, men dette er både utfordrende og ofte i strid med forskningens intensjoner når man har kvalitative data og en fortolkende innfallsvinkel. Bratberg etablerer i denne boka et begrepssett og retningslinjer for kvalitativ analyse med fortolkende forklaring som mål.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Skatterett for eiendomsmeglere

Dag Sønsthagen
Skatterett for eiendomsmeglere, 3. utgave
Boken dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for gjennomføringen av handelen. Ved vurdering av om eiendomsmegleren i det enkelte tilfellet har handlet i overensstemmelse med god meglerskikk, vil kunnskap i skatterett være et av de elementer som tillegges vekt.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Med blikk for humor

Ingrid Nestås Mathisen og Anne-Stefi Teigland (red.)
Med blikk for humor. Studiar i barnelitteratur
Ei bok om humorens rolle og funksjon i bøker for barn. Forfattarane viser korleis humor kan underhalde, skape samhald og opne for refleksjon, men også korrigere, skape avstand og fungere nedsetjande.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Samarbeid med barnevernet

Grete Lillian Moen og Caroline Lund
DEBUTANT! (Lund)
Samarbeid med barnevernet
Hvordan få til et best mulig samarbeid mellom hjem, skole og barnevern? Gjennom konkrete eksempler viser forfatterne hvordan du som ansatt i skolen kan gå frem hvis du er bekymret for et barn, og hva som skjer når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding fra skolen.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Guttas campus

Omar Mekki, Knut Roald og Per Tronsmo (red.)
DEBUTANT! (Mekki)
Guttas Campus – et intensivt læringsløp for gutter som vil styrke seg faglig, personlig og sosialt
Gutter er klart overrepresentert i gruppen av ungdommer som faller ut av både skoleløpet og arbeidslivet. Denne boka tar opp sentrale spørsmål om hvordan vi møter gutter på vippepunktet mellom frafall og deltakelse i skole og samfunnsliv.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Tysk grammatikk

Kristin Børde Elstrand og Stine Oswald Komma
DEBUTANTER!
Tysk grammatikk
Denne lille og lettleste boka kan du bruke til å videreutvikle dine språkferdigheter når du skal skrive, snakke, lytte til eller lese tysk. Den egner seg godt til å slå opp i når man lurer på noe, og til repetisjon.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Fra fravær til fellesskap

Gro Emmertsen Lund
Fra fravær til fellesskap. Hva kan skolen gjøre?
Boka viser hvor sentral skolen er for å hindre langvarig fravær. Forfatteren gir en rekke konkrete tips, og gjennom tre elevfortellinger får vi vite mer om hva elever ønsker av livet på skolen og hvordan skoler og fagfolk kan få barn tilbake til fellesskapet.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Bedre samspillskvalitet

Elisabet Solheim Buøen, May Britt Drugli og Ratib Lekhal
Bedre samspillskvalitet
Denne boka beskriver Trygg før 3, en modell for systematisk barnehagebasert kompetanseutvikling, som har som formål å fremme god samspillskvalitet i småbarnsavdelinger.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Design med klart språk

Åsmund H. Eikenes
Design med klart språk
I denne boken gir Åsmund Eikenes en introduksjon til faget innholdsdesign, og viser hvordan du kan bruke språk og tekst for å forme gode og meningsfulle tjenester for folk flest. Et klart språk styrker designprosessen og gjør arbeidet mer presist, inkluderende og treffsikkert. Boken inneholder over 30 aktiviteter og teknikker som gjør det lettere å diskutere sammen, utforske muligheter og lage solide tjenester som gjør hverdagene bedre for folk. Du lærer å avdekke hva som egentlig er problemet, å presisere hva en tekst eller en digital tjeneste skal være, og hvordan du bør formidle slik at ledere, kollegaer, lesere og brukere forstår det du vil si.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Digital studieteknikk (2)

Marianne Hagelia
Digital studieteknikk. Hvordan lære i informasjonssamfunnet, 2. utgave
Boken presenterer nye metoder for studieteknikk slik at du kan frigjøre tid, jobbe mer effektivt og lære bedre. I denne gjennomgående reviderte utgaven av boken er det et nytt kapittel om AI og om hvordan bruke denne teknologien i læring som ChatGPT, produksjon av bilder til egne oppgaver og liknende. Ellers har boken med seg nye verktøy og endringer som har kommet siden forrige utgave fra 2017, som blant annet GDPR, universell utforming og Notion.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Oppgjør av eiendomshandler. oppgaver med løsningsforslag

Erik Rosenvold
Oppgjør av eiendomshandler. Oppgaver med løsningsforslag, 2. utgave
Oppgavene i denne samlingen belyser flere av problemstillingene som en oppgjørsmedarbeider kan møte i sitt daglige virke i et eiendomsmeglerfirma. Oppgavene løses i all hovedsak med posteringssammendrag, kundespesifikasjon og leverandørark. Til alle oppgavene er det komplette løsningsforslag.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Handbook of healthcare innovation

Kari J. Kværner og Thomas Hoholm (Eds.)
Handbook of Healthcare Innovation. Research-based tools and methods for shaping the health service of the future
Håndbok i helseinnovasjon gir deg verktøyene du trenger for å bidra til å forme fremtidens helsetjenester. Boken samler forskningsbaserte råd og verktøy som hjelper deg til å involvere menneskene som bruker tjenestene, ta gode beslutninger underveis, legge til rette for samarbeid med private aktører og spre de gode løsningene slik at enda flere får nytte av dem. Boken utgis nå i engelsk utgave.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Matforgiftning (1)

Marina Aspholm og Per Einar Granum (red.)
Matforgiftning. Smitte gjennom mat og vann, 5. utgave
Matforgiftning gir oppdatert kunnskap om smittestoff, hvordan de spres gjennom mat og vann, og hvordan spredningen av smitte og sykdom kan hindres. Forfatterne beskriver smittestoffene som kan føre til sykdom, og de viser også hvilke symptomer mat- og vannbårne forgiftninger og infeksjoner kan gi, og hvordan smittekildene kan avsløres.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Forskriftssamling for eiendomsmeglere

Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim (red.)
Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2024, 5. utgave
Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig og de nye reglene om arealmåling tatt med. Samlingen er à jour per januar 2024.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

9788245039023

Bo Terje Kalsaas, Kai Haakon Kristensen, Astrid Renata Van Veen, Agnar Johansen og Olav Torp
Prosjekteringsprosesser — verdiskaping, bærekraft og kompleksitet
Ledelse av prosjekteringsprosesser i store bygg- og anleggsprosjekter er et krevende og undervurdert kunnskapsområde. Denne boken gir innsikt i fenomenet prosjektering og hvordan vi kan bruke tilpassede metoder og teknikker for å lede plan- og utviklingsprosesser i deres forskjellige faser. I tillegg til verdiskapingsperspektivet har boken vektlagt perspektivene bærekraft og kompleksitet.
Januar
Fagbokforlaget

9788245049121

Anne Robberstad
Sivilprosess, 6. utgave
Boken er en systematisk fremstilling av den norske sivilprosessen, basert på tvisteloven av 2005 og rettspraksis frem til oktober 2023. Den viser fagets tenkemåte, og gir kunnskap om de viktigste reglene. Boken er egnet både for studenter, dommere, advokater og andre som trenger kunnskap om sivile rettssaker.
Januar
Fagbokforlaget

9788245040296

Jostein Askim, Yngve Flo, Eirik Holmøyvik, Kristoffer Kolltveit, Marte Mangset og Bjørn Erik RaschKarl Bjørnar Alstadhaug
Regjeringen — Historien, makten, hverdagen
Hvordan fungerer egentlig den norske regjeringsmakten? Dette er utgangsspørsmålet for Regjeringen: Historien, makten og hverdagen, som er den første brede innføringsboken i hva regjeringen er og gjør. Boken er produkt av et samarbeid mellom forskere innenfor statsvitenskap, rettsvitenskap, sosiologi og historie, og er primært myntet på studenter fra alle disse fagfeltene.
Januar
Fagbokforlaget

9788245046403

Cecilie Pedersen Dalland og Silje Hølland
Oppgaveskriving for lærer- og pedagogikkstudenter
Uansett oppgavetype er det essensielt å beherske evnen til å redegjøre, drøfte og strukturere en akademisk tekst eller oppgave, samt å kunne uttrykke seg klart og presist på et akademisk språk. Denne boken henvender seg primært til lærerstudenter, men er også nyttig for andre studenter som ønsker å forbedre sine ferdigheter i oppgaveskriving.
Januar
Fagbokforlaget

9788245040067

Anders Todal Jenssen og Toril Aalberg
Å studere politisk atferd
Hvorfor kan oppslutningen om et politisk parti svinge så voldsomt? Hvor mye påvirkes vi av sosiale medier ved valg? Og hvorfor lar noen være å bruke stemmeretten sin? Slike spørsmål tilhører studiet av politisk atferd.
Januar
Fagbokforlaget

9788245041057

Sari Lindeman og Lennart Lorås
Håndbok i relasjonelt arbeid
Relasjonelt arbeid handler om å legge til rette for gode samtaleprosesser. I denne boken vil du få tilgang til det forskningsbaserte grunnlaget for relasjonelt arbeid. I tillegg presenteres ulike verktøy og praksisnære beskrivelser av relasjonelt arbeid på ulike arenaer. Boken gir også en grundig innføring i ivaretagelse av den profesjonelle og hvordan være en god kollega.
Januar
Fagbokforlaget

9788245037340

Kari Dyregrov og Monika Alvestad Reime
Etterlatte ved unaturlig død – Et særlig fokus på narkotikarelatert død
Bokens hovedmål er å gi praksisnær og forskningsbasert kunnskap om etterlatte ved brå, uventet, ofte tidlig og stigmatisert død (unaturlig død) – med et spesielt blikk på narkotikarelatert død. Boken vil gi råd til de som skal gi hjelp og støtte, enten man er ansatt i hjelpeapparatet eller er studenter, frivillige hjelpere eller sosiale støttenettverk. Boken kan også være nyttig for etterlatte.
Januar
Fagbokforlaget

Ingri-Hanne Brænne Bennwik, Turid Misje og Einar Aadland
Profesjonsetikk i sosialt arbeid
Boka gir ein introduksjon til etikk i sosialt arbeid og viser korleis ein kan arbeide systematisk for å førebu seg på utfordrande situasjonar i jobbkvardagen.
Utgiving: Januar.
Samlaget

Herner Sæverot og Glenn-Egil Torgersen
Undervisning for det uføreseielege. Ei handbok
Nyttig handbok som viser korleis lærarar kan førebu seg på å takle ukjende situasjonar og kunne bruke dei som potensial for læring.
Utgiving: Januar.
Samlaget

FEBRUAR

Lov om arbeidsmiljø

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 13. utgave
En praktisk og lett forståelig kommentarutgave til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Teksten i denne utgaven er helt nyskrevet, og stikkordregisteret er oppdatert og betydelig utvidet.
Utgivelse: 12. februar.
Gyldendal Akademisk

Kunstig intelligens i skriveopplæringen

Agnar Lirhus
Kunstig intelligens i skriveopplæringen
Her får du en rekke konkrete tips til hvordan kunstig intelligens kan brukes i skriveopplæringen. For enten du elsker eller hater det, må du som lærer forholde deg til generative språkmodeller. I boka møter du Lars, en niendeklassing som bruker ChatGPT til å gjøre skriveoppgavene for seg. Hvilke muligheter har læreren til likevel å lære Lars å skrive?
Utgivelse: 14. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Europa 1350 1789

Sverre Bagge
Europa 1350-1789
Dette er en ny lærebok for bachelortrinnet i historie, skrevet av Sverre Bagge, en av nestorene i historiefaget i Norge. Boken gir et velskrevet oversiktsbilde over europeisk historie i tidlig moderne tid, uten å fortape seg i oppramsinger og detaljer. I så måte gir den historiestudenter den nødvendige grunnkunnskapen om perioden.
Utgivelse: 14. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Akselerasjon og resonans

Hartmut Rosa
Akselerasjon og resonans. Artikler om livet i senmoderniteten
Den tyske sosiologen Hartmut Rosas berømte nøkkelbegreper akselerasjon og resonans blir i denne tekstsamlingen utgangspunkt for engasjerende samtidsdiagnoser som har fått stor oppmerksomhet både hos et bredt publikum og hos akademikere. Gjenkjennelige hverdagserfaringer får en eksistensiell og poetisk dybde, samtidig som fenomenene han undersøker blir gjenstand for presise analyser.
Utgivelse: 19. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Oversatt litteratur i middelalderens norge

Stefka G. Eriksen
Oversatt litteratur i middelalderens Norge
Denne boka handler om litteraturen historikerne «glemte» da de skulle skrive den norske nasjonens historie på 1900-tallet, nemlig den oversatte middelalderlitteraturen. På 1200-tallet, under det norske rikets storhetstid, ble Norge bygget som en del av et internasjonalt kulturelt og politisk fellesskap. Dette førte blant annet til at Europas litteraturarv ble gjort tilgjengelig på norrønt.
Utgivelse: 19. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Barns fysiske utvikling

Gerd Lise M. N. Nordbotten
Barns fysiske vekst og utvikling
Boka beskriver den normale fysiske utviklingen til barn fra fødsel til pubertet og viser hvordan variert fysisk aktivitet i ulike bevegelsesmiljø påvirker denne utviklingen. Denne reviderte utgaven omhandler i større grad enn tidligere hvilken betydning kosthold og ernæring har for barns vekst og utvikling.
Utgivelse: 20. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Sykepleiefaglige arbeids og tenkemåter

Marit Kirkevold og Kristin Heggen
Sykepleiefaglige arbeids- og tenkemåter
Hvordan arbeider og tenker erfarne sykepleiere i komplekse pasientsituasjoner? Hvordan og når settes ulike former for fagkunnskap i spill og av hvilke grunner?
Utgivelse: 20 februar.
Gyldendal Akademisk

Lars Olav Skårberg
Yrkesskade – forsikring og trygd
Boken gir en grundig, systematisk og helhetlig framstilling av reglene om yrkesskade. Boken er egnet som oppslagsverk for alle som har befatning med yrkesskadebestemmelsene. Det er lagt vekt på å drøfte problemstillinger som praktikere møter i sitt arbeid.
Utgivelse: 26. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Lee G. Bolman og Terrence E. Deal
Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse 6. utgave
Bolman og Deals Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse har vært en klassiker innen ledelsesfaget helt siden den første utgaven kom ut i 1984.
Utgivelse: Ultimo februar.
Gyldendal Akademisk

Jonas Sharma-Bakkevig
Min vei ut av søvnløsheten
Denne boken er skrevet for at du som sliter med søvnløshet, skal kunne behandle deg selv.
Utgivelse: Ultimo februar.
Gyldendal Akademisk

Børre Lid, Truls Nygård og Claus Brynhildsen
Forsikringsavtaleloven – med kommentarer 4. utgave
Denne boken dekker behovet for en samlet kommentar til loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndspraksis og oppgjørspraksis i forsikringsselskapene.
Utgivelse: Ultimo februar.
Gyldendal Akademisk

Jørgen Vangsnes
Sivilprosess i et nøtteskall
Sivilprosess i et nøtteskall gir en innføring i reglene for løsning av sivile tvister.
Utgivelse: Ultimo februar.
Gyldendal Akademisk

Kjellevold, Alice og Liv Jorunn Baggegård Skippervik
Retten til individuell plan, 6. utgave
Den sjette utgaven av boken er oppdatert med henvisninger til lovgivning som forteller hvilke instanser som er forpliktet til å utarbeide slike planer, og hvem som skal delta i planleggingsprosessen. NAV-kontorets og barneverntjenestens ansvar er innarbeidet i fremstillingen, og det er også ny felles forskrift som behandles.
Februar
Fagbokforlaget

9788245045840

Øyvind Sandbakk, Pål Rise, Per Elias Kalfoss, Thomas Losnegard og Brit Baldishol (red.)
Utviklingstrappa i langrenn, 3. utgave
Mange unge langrennsløpere som drømmer om en gang å stå på toppen av pallen. Denne boka er en guide til utøvere som ønsker å ta ut sitt idrettslige potensial, og til trenerne som vil hjelpe dem dit. Leserne får innsikt i en hensiktsmessig, langsiktig utvikling, fra barn til toppidrettsnivå.
Boka er integrert i Skiforbundets utviklingsmodell, som har som mål å skape mange, gode og glade skiløpere!
Februar
Fagbokforlaget

9788245048223

Inger Brit Steinsland og Jon Besse Fjeld
Fra lek til friidrett, 2. utgave
Boken tar for seg sammenhengene mellom lekeaktiviteter og trening av friidrettsferdigheter. Den beskriver hvordan en organiserer friidrettsrelaterte aktiviteter for barn, og mye av plassen er viet praktiske aktiviteter med ferdige timeopplegg til bruk i skolen eller idrettslag. Forfatterne tar til orde for å se barneidrett som en forlengelse av barns egosentriske lek.
Februar
Fagbokforlaget

9788245049008

Marcus Nilsson og Eivind Tysdal
Innebandy, 3. utgave
Med 25 000 spillere over hele landet er innebandy den største lagidretten i Norge, etter fotball og håndball. Innebandy er også en meget populær og godt egnet aktivitet i skolen. Denne boka gir deg tips til hvordan du kan organisere variert aktivitet, lek, trening og spill i innebandy, gjennom lettlest teori og 100 ulike øvelser/leker.
Februar
Fagbokforlaget

9788245037173

Willly Aagre
Anna Rogstad, Kampen for en mer praktisk skole, en pedagogisk biografi
Anna Rogstad (1854–1938) var en betydningsfull skikkelse i norsk utdanningshistorie, kjent for sitt arbeid med jenters praktiske utdanning, lærerinnenes organisering, og som en skolepolitisk stemme i over femti år. Boken er en pedagogisk biografi som fokuserer på Rogstads innflytelse, inkludert hennes kamp for kvinnelig skoleledelse, stemmerett, og hennes betydning for norsk skolehistorie.
Februar
Fagbokforlaget

9788245048018

Berit Bae
Politikk, lek og læring — Barnehageliv fra mange kanter, 2. utgave
Boken utforsker hvordan barnehagelærerens arbeid er forankret i nasjonale og internasjonale dokumenter, samtidig som den belyser barns liv i barnehagen og de samfunnsmessige rammer som påvirker deres hverdag. Den gir konkrete eksempler på lek og læring i barnehagepraksis og hvordan barnehagelærere kan møte barn på utviklende måter.
Februar
Fagbokforlaget

9788245026917

Åse Kvalbein og Anne-Brit Soma Reienes
Leire og keramikk
I denne boka får leseren en innføring i teoretisk kunnskap og praktisk verkstedarbeid, med eksempler på hvordan leire og keramikk kan brukes i undervisning med barn og ungdom. Samtidskeramikk og kulturelle referanser setter bilder av elevarbeider i en større sammenheng og viser et levende fagfelt i stadig utvikling.
Februar
Fagbokforlaget

9788245048292

Kåre Kverndokken og Jannike Ohrem Bakke (red.)
101 måter å fremme muntlige ferdigheter på, 2. utgave
Hva er muntlig kompetanse og grunnleggende muntlige ferdigheter? Hvordan skal vi legge til rette for trygge talesituasjoner og gode, lærende samtaler? Hvordan kan vi skape aktive lyttere og fremme elevers evne til muntlig tekstskaping og framføringskompetanse? Dette er noen av spørsmålene boka søker å svare på.
Februar
Fagbokforlaget

9788245044706

Ellen Syrstad og Flacké og Astrid Kleppe
Konflikt – Forståelse og håndtering i møte med familier
Alle som jobber med mennesker, vil stå overfor små eller store konflikter i sitt daglige virke. Dette gjelder både de direkte involverte og de som møter konfliktene i sitt arbeid. Boken tar opp temaer som språk, makt og etikk, og vi får innblikk i hvordan konflikter kan utspille seg på ulike arenaer. Boken presenterer også konkrete løsningstilnærminger og konflikthåndteringsverktøy.
Februar
Fagbokforlaget

Mary Boyle og Lucy Johnstone
En enkel innføring i makt–trussel–mening-rammeverket
Makt–trussel–mening-rammeverket (The Power Threat Meaning Framework) ble utviklet av britiske psykologer i 2018, og vakte global interesse. Rammeverket skaper en tilnærming som ikke sorterer mennesker ut fra de konkrete plager de har, men ut fra hvilke omstendigheter som ga opphavet til dem. Boken gir leserne en god innføring både i den praktiske bruken av rammeverket og det faglige grunnlaget det hviler på.
Februar
Fagbokforlaget

Jostein Sæther
Haldningsdanning i pedagogisk arbeid. Bakgrunn og metodeprinsipp
Haldningsskapande arbeid har alltid vore ei viktig oppgåve i skolen, og i denne boka drøftar forfattaren moglegheiter og begrensningar i dei vanlegaste metodane for slikt arbeid.
Utgiving: Februar.
Samlaget

MARS

9788215070810 (002)

Harald Ødegaard
Håndboka for ferske lærere
2. utgave
Den første tiden som lærer er tøff!
Foreldremøte, utviklingssamtale, klasseledelse, kollegasamarbeid, kontaktlærer, mobbeparagrafen… Skolen trenger gode lærere mer enn noensinne. Hva skal til for å lykkes som fersk lærer? I en tid hvor antallet som søker seg til lærerutdanningen synker dramatisk og PISA-undersøkelsen viser at ferdighetene til norske 15-åringer har falt kraftig. “Håndbok for ferske lærere” er en overlevelsesguide skrevet for å gjøre livet som ny litt enklere.
Utgivelse: 1. mars.
Universitetsforlaget

Anne cath. vestly

Agnes-Margrethe Bjorvand, Siv-Terese Omland og Cecilie Takle (red.)
Anne-Cath. Vestly. Nye lesninger av forfatterskapet
Boka byr på diskusjoner av forfatterskapet til Anne-Cath Vestly opp mot aktuelle temaer i vår tid, som blant annet barnesyn, mangfold, bærekraft, livsmestring og relasjonell etikk. I tillegg får leseren god oversikt og mange dypdykk i Vestlys fortellinger, samt innblikk i hennes arbeidsmetode som forfatter, skuespiller og radiostemme.
Utgivelse: 4. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Lars nyre teknologi

Lars Nyre
Teknologi. Hvordan kan vi forstå det moderne teknologiske samfunnet?
De teknologiske tingene er gjerne håndfaste og begripelige når vi får dem i hus, som bilen, vaskemaskinen eller mobiltelefonen, men de prosessene som har ledet frem til den konkrete tingen er det sjeldent vi får innsikt i. Om vi løfter blikket og forsøker å forstå den teknologiske utviklingen i et lengre tidsperspektiv, blir bildet raskt uklart. For hva er det egentlig som driver denne utviklingen, og hvilken påvirkningskraft har vi på hvor veien går?
Utgivelse: 4. mars.
Universitetsforlaget

Terje Rasmussen
Norsk suverenitet. Debatten om folkestyre og selvbestemmelse 1824-2024
Forfatteren presenter og drøfter debattene om Grunnlovens hovedprinsipper i Norge gjennom 200 år, med et særlig fokus på diskusjonene omkring nasjonal suverenitet. Hvilke prinsipper og rettsregler skal ligge til grunn for styringen av landet? Hvordan har sosiale bevegelser tolket Grunnloven og kjempet for å endre den? Hvordan har debattene om demokrati og nasjonal selvstendighet utfoldet seg opp gjennom historien?
Utgivelse: 13. mars.
Cappelen Damm Akademisk

May Olaug Horverak, Gerd Martina Langeland og Mariette Aanensen
Medvirkning
I denne boka ser forfatterne på hva reell medvirkning i skolen kan være, det vil si at elevene får muligheten til å påvirke undervisningen, læringsaktivitetene og sin egen skolehverdag. Boka er utgitt i Skoleserien, en bokserie rettet mot lærere i grunnskolen.
Utgivelse: 15. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Æresrelatert kriminalitet

Terje Bjøranger og Gunnar Svensson
Æresrelatert kriminalitet
Boka beskriver æresbegrepet og viser hvordan kravet om ære styrer hverdagen innenfor en æreskultur. I Norge knytter fenomenet ære seg særlig til innvandrergrupper med røtter i Midt-Østen, Nord-Afrika, Pakistan og Afghanistan. Etter hvert som gruppene vokser, øker også den interne justisen. Særlig går dette ut over jenter og kvinner som utsettes for sterk seksuell kontroll, berøvelse av sin personlige frihet og påtvungne arrangerte ekteskap.
Utgivelse: 15. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Paasche søvnoglykke front

Marit Paasche
Søvn og lykke – Norsk kunst og det moderne gjennombruddet
Hvor dyptgripende var det moderne gjennombruddet for norsk kunst? Det moderne gjennombruddet omtales gjerne som et skifte innen litteratur og kunst, hvor man vendte et kritisk blikk mot sin egen samtid. Kunstnernes oppmerksomhet ble rettet mot sider av samfunnet som ikke hadde blitt fremstilt i kunsten tidligere, som kvinnesak og klasse, og med det ble også kunstnerrollen en annen. Men hvor radikalt var dette skiftet? Og hva kan det si oss i dag om hvordan vi forstår norsk kunst og kunsthistorie?
Utgivelse: 15. mars.
Universitetsforlaget

Identitet og tilhørighet

Lill Salole
Identitet og tilhørighet 3. utgave
Denne boken utforsker grunnleggende sider ved det å vokse opp med krysskulturelle erfaringer.
Utgivelse: Medio mars.
Gyldendal Akademisk

Lekbasert læring

Størksen, ten Braak, Breive, Carlsen, Erfjord, Hundeland, Lenes, Lunde og Rege
Lekbasert læring. Ressursbok for barnehage, skole og SFO
Ved å tilby barn spennende leker med en pedagogisk intensjon, stimuleres barn både kognitivt og sosialt. I denne boka viser forfatterne hvordan veiledet lek kan brukes i barnehagen, i skolens friminutt, i klasseromsundervisning eller på SFO. Den inneholder 130 forslag til aktiviteter.
Utgivelse: 22. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Begynneropplæring i krle

Eli Kristine Toft Rosland, Ragnhild Laird Iversen og Eli-Anne Vongraven Eriksen (red.)
Begynneropplæring i KRLE
Det er en mangel på empirisk forskning på arbeidet med KRLE i småskolen og dette gjør det vanskelig for lærerutdanningene å oppfylle kravet fra styringsdokumentene om at begynneropplæring skal være sentralt i alle fag. Denne boka er et bidrag til hva begynneropplæring i KRLE er – og kan være – ute i skolen.
Utgivelse: 29. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Kaja Næss Johannesen, Hanne Rosten og Ann-Karin Nielsen Bakken
Traumefokusert miljøterapi i praksis
Hvordan kan vi gi utviklingstraumatiserte barn og unge som bor på institusjon best mulig støtte til utvikling? De siste årene har det kommet ny og viktig forskning om konsekvensene av vedvarende livsbelastninger i barn og unges liv.
Utgivelse: Ultimo mars.
Gyldendal Akademisk

Kaija Bjelland, Kirsten Kolstad Kvalø og Henrik Vaaler
Robins guide til rettskildelæren 2. utgave
Denne boka gir en praktisk og eksamensrettet innføring i rettskildelære for ferske jusstudenter.
Utgivelse: Ultimo mars.
Gyldendal Akademisk

9788245048278

Einar Bergsholm
Rettigheter i fast eiendom — En innføring i tingsrett, 3. utgave
Denne boka handler om å ha juridiske rettigheter i fast eiendom. Eksempler på slike rettigheter er eiendomsrett, bruksrett, tomtefeste og andre leierettigheter. I tiden etter at andre utgave ble utgitt i 2019, har det kommet flere viktige avgjørelser fra Høyesterett om både tingsrett og jordskifterett. Disse er innarbeidet i denne utgaven. Flere av kapitlene i boka er dessuten betydelig revidert.
Mars
Fagbokforlaget

Tobias Werler og Herner Sæverot (red.)
Pedagogiske handlinger
Forfatterne utforsker hva en pedagogisk handling innebærer og hvordan man kan fremme læring gjennom ulike metoder og tilnærminger. Boken kombinerer empiriske studier og teoretiske refleksjoner for å bygge en bro mellom forskning og praksis, med fokus på både de mellommenneskelige og strukturelle aspektene av pedagogisk praksis, supplert med praktikerrefleksjoner i hvert kapittel.
Mars
Fagbokforlaget

Bakke, Inger Marie; Bakke, Ingrid Bårdsdatter; Schulstok, Torild (red.)
Ikke bare god å snakke med
Karriereveiledning handler om å utvikle en persons kompetanse til å navigere i karriereutfordringer, hvor veilederen må engasjere seg i individets kontekst, vurdere behov for selvforståelse, og benytte ulike pedagogiske perspektiver for å støtte overganger i arbeid, liv og læring. I denne antologien fokuseres det på profesjonaliseringen av karriereveilederrollen, bygget på nasjonale kvalitetsrammeverkets definisjoner og forfatternes bidrag til å utdype og styrke veilederens kompetanse.
Mars
Fagbokforlaget

9788245037944

Øyvind Bucher Sandbakk og Silvana Bucher Sandbakk
Innføring i treningsfysiologi
Dette er en lærebok som beskriver kroppens anatomi, fysiologiske responser under fysisk aktivitet og tilpasninger som skjer ved systematisk trening. Boka beskriver treningsfysiologi på en helhetlig måte og dekker fysiologipensum i mange emner innen idretts- og helsevitenskaplige retninger på bachelornivå, i tillegg til personlig trener-utdanninger og idrettens egne utdanninger.
Mars
Fagbokforlaget

Temainnganger studie

Vibeke Sæther og Anita Melvold
Temainnganger i praksis – norsk for studieforberedende
Denne boken konkretiserer hva en tematisk organisering av norskfaget på studieforberedende linje på vgs kan innebære rent praktisk og didaktisk. Forfatterne gir detaljerte beskrivelser av temaperioder for alle de tre årene, basert på et gjennomtenkt progresjons- og vurderingsløp.
Mars
Fagbokforlaget

9788245045338

Jonas Bakken
Norskdidaktiske klassikere
En samling tekster som har vært med å forme norskdidaktikken. Et knippe nyskrevne kommentarartikler viser hvilken relevans klassikertekstene har for norskundervisning etter fagfornyelsen. Boken løfter norskdidaktikkens historie inn i debatten om dagens norskfag og henvender seg til norsklærere, studenter og forskere i norskdidaktikk.
Mars
Fagbokforlaget

Ralf Kirchhoff, Erlend Vik og Atle Ødegård (red.)
Helseledelse – om utfordringer og lederroller i endring
En vitenskapelig antologi for alle som er opptatt av helseledelse. Den er skrevet for deg som vil forstå endringene og utfordringene som har formet helsetjenestene i Norge. Boken viser til forskning basert på praksis og empiri samt teoretiske perspektiv på hva som har gjort at helsetjenestene er organisert slik de er i dag.
Mars
Fagbokforlaget

9788245049039

Sidsel Tveiten
Veiledning, 6. utgave
I Veiledning – mer enn ord utdypes veiledning som begrep, prosess og resultat, veiledningens grenseområder og veiledning som pedagogisk. Boken inneholder også pedagogiske metoder som kan legge til rette for læring. 6. utgave er gjennomgående revidert og oppdatert i tråd med ny forskning på området. Utgaven tematiserer også skikkethetsvurdering av studenter og digital veiledning.
Mars
Fagbokforlaget

Henning Mohaupt
Vold og foreldreskap
Boken beskriver sammenhengen mellom vold i nære relasjoner, foreldreskap og utvikling hos barn og voksne og hvordan familiesystemet kan bli preget av vold. Intervjudata og utstrakt bruk av kliniske eksempler legger grunnlaget for en presentasjon av konkrete intervensjoner egnet for å tematisere vold og å styrke foreldreskapet. Boken er skrevet for både praktikere og studenter i flere disipliner.
Mars
Fagbokforlaget

Dorthe Birkmose
Når gode mennesker handler ondt – Mulige løsninger på forråelse som et gjenstridig problem
Alle ansatte og ledere i velferdssektoren ønsker å gjøre det gode, men kan likevel krenke og svikte mennesker som trenger profesjonell hjelp. Det er et tabubelagt paradoks at gode mennesker kan handle ondt. Denne boken ble første gang utgitt i Danmark i 2013. Nå kommer den i en ny og gjennomgående revidert utgave, og den inneholder en rekke eksempler fra den norske virkeligheten.
Mars
Fagbokforlaget

Svend Brinkmann
Opplevelsessamfunnet
I opplevelsessamfunnet har opplevelser blitt kamparena for mange av tidens debatter. I denne boken introduserer Svend Brinkmann ideen om opplevelsessamfunnet på norsk, analyserer kritisk dets grunnleggende funksjonsmåte og gir et forslag til forståelse av mennesker som ikke begrenser seg til psykologiserte opplevelsesområder.
Mars
Fagbokforlaget

Kari Nyheim Solbrække og Hilde Bondevik (red.)
Kreftoverlevelse på nye måter
I dagens Norge er det mer enn 300 000 personer som har hatt kreft, eller som lever med kreftsykdom. Kunnskapen om de sosiale og personlige sidene ved det å overleve en kreftsykdom er likevel begrenset. I denne boken undersøker forskere med ulik fagbakgrunn hvordan det erfares å få kreft, og hvordan disse erfaringene er knyttet til storsamfunnets forestillinger om kreft og kreftoverlevelse.
Utgivelse: Mars.
Scandinavian Academic Press

Kjersti Breivega og Magnhild Selås
Skriveboka. Innføring i skriveopplæring
Grunnleggande innføringsbok i skrivedidaktikk retta mot lærarstudentar og lærarar som underviser i norsk i grunnskulen.
Utgiving: Mars.
Samlaget

APRIL

Ketil Østrem og Aron Gauti Laxdal (red.)
Bevegelsesaktiviteter i kroppsøving
En praksisnær bok som presenterer og utforsker ulike måter å gjennomføre alternative bevegelsesaktiviteter på i kroppsøvingsfaget. Den gjør også rede for hvordan en kan modifisere mer tradisjonelle aktiviteter for å skape mer gunstige læringssituasjoner, eller lage egne aktiviteter fra bunnen av.
Utgivelse: 2. april.
Cappelen Damm Akademisk

En kort introduksjon til bronsealderen

Nils Anfinset
En kort introduksjon til bronsealderen i Norge
Boka gir en omfattende fremstilling av bronsealderen og tidlig metalltid i hele Norge, og knytter funnene opp mot en økende globalisert verden. Mangfold av tilpasningsformer og materielle uttrykk viser store kulturelle og sosiale variasjoner, og betydningen til metallet, samfunnsendringer og forestillingsverdener diskuteres. Boka viser flere endringer i bronsealderen som har hatt betydning helt frem til vår tid.
Utgivelse: 8. april.
Cappelen Damm Akademisk

En kort introduksjon til jernalderen

Ingrid Ystgaard
En kort introduksjon til jernalderen i Norge
Denne boka gir en oversikt over perioden fra år 500 fvt. til år 800 evt. i Norge. Gjennom den nyeste forskningen om jernalderen utforskes tema som menneske og miljø, fellesskap og individ, identitet og etnisitet, samt ytre impulser og indre dynamikk. Et eget kapittel er viet den store kollapsen i årene som fulgte den store klimahendelsen i 536 evt.
Utgivelse: 8. april.
Cappelen Damm Akademisk

Original omslagsforside helsestasjonismen og andre essays

Ole Jacob Madsen
Helsestasjonismen og andre essays
I denne boken viser psykolog og filosof Ole Jacob Madsen hvordan psyke og identitet påvirkes av teknologiske, institusjonelle og historiske endringer. Et underliggende tema i mange av tekstene er å vise hvordan psykisk helse og uhelse henger sammen med samtidskulturen og samfunnstrender. Han viser hvordan spørsmål som ofte overlates til eksperter som psykologer og leger, også handler om menneskesyn, verdsetting og politiske ideologier, og derfor også bør være gjenstand for offentlig innsyn og demokratisk debatt.
Utgivelse: 8. april.
Cappelen Damm Akademisk

Veier til god ph.d. veiledning

Linda Nesby
Veier til god ph.d.-veiledning
I Norge er det i dag mer enn 10 000 ph.d.-veiledere. Som veileder vet du at det å veilede en doktorgradsstudent er et privilegium, men også et krevende arbeid. Som ph.d.-veileder skal du ikke bare ha god fagkunnskap, men også god rolleforståelse og gode ferdigheter innen kommunikasjon, og du må også være forberedt på å håndtere problemer som skrivevegring, prestasjonsangst, prokrastinering eller private vanskeligheter hos stipendiaten.
Utgivelse: 8. april.
Cappelen Damm Akademisk

Sosiologiske perspektiver på barnevern

Amela Pacuka
Sosiologiske perspektiver på barnevern
I denne boken utforskes de ulike sosiologiske aspektene som er relevante for barnevernsfeltet. Boken viser hvordan samfunnsmessige endringer påvirker barnevernet og hvordan sosiale institusjoner former foreldre og barns liv. Boken diskuterer også det moralske ansvaret som påhviler barnevernet i møte med familiene.
Utgivelse: 11. april
Cappelen Damm Akademisk

9788215066431 (002)

Åsne Midtbø Aas
Dysleksihåndboka for foreldre
Dysleksi er en livslang lærevanske. 5-7 prosent av befolkningen har dysleksi, men mange flere sliter med lesing og skriving. Erna Solberg, Albert Einstein, Bill Gates og Keira Knightley er alle eksempler på at dyslektikere kan få fantastiske karrierer. Men dyslektikere som ikke får den oppfølgingen de trenger, kan ha det fryktelig vanskelig. Ofte helt unødvendig.
«Dysleksihåndboka for foreldre» inneholder det foreldre trenger å vite om de vanlige utfordringene med dysleksi. Boka forklarer hva dysleksi er, og gir gode råd til hvordan forelder kan og bør følge opp.
Utgivelse: 12. april.
Universitetsforlaget

En kort introduksjon til samenes historie

Mikkel Berg-Nordlie
En kort introduksjon til samenes historie
Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra de eldste tider til i dag. Forfatteren legger særlig vekt på den politiske historien; hvordan skiftende historiske omstendigheter har påvirket samenes livsbetingelser, og hvordan samene har handlet politisk og organisatorisk i møte, og i konfrontasjon, med det omkringliggende storsamfunnet.
Utgivelse: 15. april
Cappelen Damm Akademisk

Demokrati og medborgerskap

Knut Dørum
Demokrati og medborgerskap. Fra 1814 til i dag
Demokrati og medborgerskap følger det norske demokratiet fra 1814 og fram til våre dager. Forfatteren foretar en grundig gjennomgang av det norske demokratiets historie, samtidig som han viser hvordan demokratiet, som et system for politisk deltagelse, har fungert – og fungerer i dag – på ulike nivåer i samfunnet. Boka har følgelig både en historisk og en statsvitenskapelig tilnærming.
Utgivelse: 15. april
Cappelen Damm Akademisk

9788215067520 (002)

Kjerstin Aukrust og Pernille Rieker
Franske tilstander – Forstå det moderne Frankrike
Hvorfor streiker franskmenn så ofte? Hvorfor er terrortrusselen i landet så høy? Til tross for at Frankrike er godt kjent for nordmenn flest både som ferieland, gastronomisk verdensener og kulturell høyborg, har fransk politikk og samfunnsliv lett for å forbli en gåte for mange. Når det franske samfunnet fremstår som litt fremmed, så er det et resultat av at informasjonen er mindre tilgjengelig enn tilsvarende informasjon om Storbritannia og USA. Med Franske tilstander ønsker Norges fremste eksperter på Frankrike og franske forhold å bøte på dette.
Utgivelse: 17. april.
Universitetsforlaget

9788215031132 (002)

Torbjørn L. Knutsen
Terrorismens vekst og fall
Hvorfor er terrorismen i det 21. århundre annerledes enn hva den var før? Helt siden anarkister sprengte bomber i Paris på 1880-tallet har akademikere forsøkt å forstå og forklare terrorisme som fenomen. Siden 1970-tallet har terrorismeforskning utgjort et eget forskningsfelt, og i kjølvannet av terrorangrepet mot USA den 11. september 2001 har den politiske og allmenne interessen eksplodert.
Utgivelse: 28. april.
Universitetsforlaget

Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom
Denne boka beskriver hvilke psykososiale behov pasienter har, når de behandles for akutt og/eller kritisk somatisk sykdom i sykehus, og hvordan sykepleieren kan ivareta psykososiale behov hos barn, ungdom og voksne.
Utgivelse: Primo april.
Gyldendal Akademisk

Barn og unde i midten

Baard Johannessen og Torhild Skotheim (red.)
Barn og unge i midten – tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst 2. utgave
I Barn og unge i midten utforsker forfatterne grunnleggende aspekter ved det å få til et godt samarbeid i skolen rundt barn og unge som opplever utfordringer.
Utgivelse: Primo april.
Gyldendal Akademisk

Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkaasa (red.)
Mellom mennesker og samfunn 4. utgave
Mellom mennesker og samfunn er en innføringsbok i sosiologi og sosialantropologi for profesjonsutdanninger innenfor helse- og sosialfag.
Utgivelse: Medio april.
Gyldendal Akademisk

Krittikk ideologi og livsform

Rahel Jaeggi
Kritikk, ideologi og livsform. Utvalgte tekster
I vår tids sosialfilosofi trer Rahel Jaeggi fram som en ny og mye omtalt skikkelse. Dette utvalget viser viktige sider ved hennes forfatterskap. Foruten drøftinger av hvordan livsformer kan kritiseres, hvordan vi kan bedrive maktavslørende ideologikritikk og hva som kjennetegner en god institusjon, får vi her innblikk i måten Jaeggi fortolker to moderne tenkere med vedvarende innflytelse på hennes verker, nemlig Hannah Arendt og Theodor W. Adorno.
Utgivelse: 24. april
Cappelen Damm Akademisk

Sigrid Røyseng og Liv Hemmestad
Klokskap og ledelse i høypresterende miljøer
Forfatterne viser i denne boka at ledelse utøves i komplekse situasjoner hvor flere hensyn ofte står opp mot hverandre samtidig. Boka gir ingen enkel oppskrift på ledelse, men tilbyr en tilnærming som kan være verdifull for å utvikle kloke responser på komplekse situasjoner.
Utgivelse: 29. april
Cappelen Damm Akademisk

Rettens ironi

Rune Slagstad
Rettens ironi. Den rettsliberale tradisjon i norsk historie
I boka rekonstruerer Rune Slagstad norsk rettstenkning gjennom 200 år. Spenningen mellom nytteorientert styringsjus og rettsliberal rettighetsjus er et gjennomgangstema som utdypes i nyskrevne kapitler om «Jussen i de skiftende kunnskapsregimer» og «Den forsømte sedeligheten». Nyutgaven har også et stort kapittel om «De juridiske strateger» (bl.a. A.M. Schweigaard, T.H. Aschehoug, Ragnar Knoph, Torstein Eckhoff, Frede Castberg og Tove Stang Dahl). Bokens sentrale del er fortsatt den grunnleggende studien «Rett og politikk – et liberalt tema med variasjoner».
Utgivelse: 30. april.
Cappelen Damm Akademisk

Lisa Øien og Ole Greger Lillevik
Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon, 2. utgave
I denne monografien drøftes sentrale temaer knyttet til miljøterapi i møte med vold og aggresjon.
Utgivelse: Ultimo april.
Gyldendal Akademisk

Hedvig Nordeng og Olav Spigset (red.)
Legemidler og bruken av dem
Legemidler og bruken av dem gir grunnleggende innføring i klinisk farmakologi.
Utgivelse: Ultimo april.
Gyldendal Akademisk

Åge Johnsen og Helge Svare (red.)
Tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse
Mange organisasjoner i offentlig sektor har i de siste årene arbeidet med tillitsbasert styring og ledelse. Likevel er innholdet i tillitsreformer uklart for mange. Denne boka ser nærmere på hva som menes med disse begrepene. Boka presenterer et rammeverk og undersøker hvordan tillitsbasert styring og ledelse oppfattes og iverksettes i Skandinavia, særlig i case fra Oslo og Århus kommune.
April
Fagbokforlaget

9788245049510 (002)

Jennybeth Ekeland
Mentoring. Lærende allianser 2. utgave
Boken beskriver hva god mentoring er, hva som kreves for at samarbeidet mellom mentor og mentee skal fungere, og hvordan lage og gjennomføre mentoringprogrammer. Boken bygger på forskning, teori og praktisk erfaring. Ikke minst vises det til caser og historier for å tydeliggjøre hva mentoring handler om. Den beskriver også ulike former for mentoring og hvordan for eksempel mentoring skiller seg fra coaching og veiledning.
April
Fagbokforlaget

Ann Elisabeth Gunnulfsen og Jeff Hall
Rektor som rettsanvender
Økt rettighetsfokus i utdanningsfeltet har introdusert nye begreper som rettspraksis i skolen og rektor som rettsanvender, noe som stiller spørsmål ved betydningen av dette for læring og skoleledelse. Boken representerer et betydelig bidrag til utdanningsledelsesfeltet både i forskning og praksis.
April
Fagbokforlaget

Wenche Waagen
Kulturskolen
Denne boka er først og fremst skrevet for deg som tar lærerutdanning med kunstfaglig bakgrunn, som har praksis i kulturskolen eller som ser for deg skoleslaget som en framtidig arbeidsplass. Innholdet dekker sentrale didaktiske spørsmål i kulturskolen, om lærerkompetanse, undervisningsplanlegging, vurdering i kunstfag, strategisk læring, kunnskapsbegrepet i kulturskolen, elevmedvirkning og observasjon i praksis.
April
Fagbokforlaget

9788245041439

Eirik Irgens
Skolen, 2. utgave
Skolen 2. utgave er oppdatert i henhold til nyere utvikling og forskning og gir en oversikt over de viktigste retningene innenfor organisasjon og ledelse og drøfter hvilken innvirkning de kan ha på praksis i skole og utdanning. Boka belyser hva som kjennetegner god praksis, mulige dilemmaer når ideer om styring møter forventninger om lokal frihet, og hvordan vi kan ivareta skolens doble samfunnsoppdrag – utdanning og danning.
April
Fagbokforlaget

Nora Bilalovic Kulset
Hva er musikk egentlig?
Boka viser hva musikk er og hvordan vi bruker musikk. Musikk skaper samhold, etablerer fellesskap, bekrefter tilhørighet, og etablerer dermed demokrati, inkludering, likestilling, og bedre lokalsamfunn.
April
Fagbokforlaget

Marit Bøe og Karin Hognestad
Pedagogisk medarbeiderledelse i barnehagen
Boken har med et praksisperspektiv fokus på den pedagogiske lederens ledelse av personalet på avdeling i barnehagen. Begrepene hybridledelse og kunnskapsledelse introduseres som nye måter å forstå den pedagogiske lederens komplekse praksiser.
April
Fagbokforlaget

9788245047189

Aud Solbjørg Skulstad
Current issues in English teaching
Current issues in English teaching explores a rich array of practical and theoretical approaches to teaching and assessing English in the twenty-first century. Several of the chapters deal with aspects of technology rich English classrooms, such as the use of VR head-mounted displays and computer technology allowing educational uses of fictional films, narrative apps, digital games and AI models.
April
Fagbokforlaget

Per Morten Schiefloe
Mennesker og samfunn, 4. utgave
Nå kommer denne sosiologi-klassikeren i ny utgave: Boka gir en solid og lettfattelig innføring i sosiologiske begreper, teorier og forståelsesformer. Dette rammeverket brukes og belyses i forbindelse med temaer som ulikhet, kjønn, sosiale fellesskap, innvandring, kultur, kriminalitet, samfunnsinstitusjoner og globalisering.
April
Fagbokforlaget

9788245043730

Bengt Karlsson og Marit Borg
Psykisk helsearbeid – Medborgerskap, menneskerettigheter og økologi
Det er klare sammenhenger mellom psykisk helse og levekår, sosial inklusjon og klimaendringer både lokalt og globalt. Boken diskuterer hvordan menneskerettigheter, medborgerskap og økologi er avgjørende for hvordan vi forstår og arbeider med psykisk helse.
April
Fagbokforlaget

Kristine Kirkeby Fuskeland
Dermatologi – Sykepleie ved hudsykdom
Alle sykepleiere bør kunne noe om frisk og syk hud. Huden er kroppens største organ og den er og viktig også for immunforsvaret. Dette er en generell innføringsbok som gir sykepleiestudentene en oversikt over de viktigste dermatologiske og venerologiske problemstillingene, og den spesielle sykepleien disse pasientene trenger.
April
Fagbokforlaget

Eli Bjørhusdal, Ingunn Ims og Leiv Inge Aa
Språkplanlegging i samfunnet. Konsekvensar for skulen
Boka viser korleis lovverk, læreplanar, didaktikk og lærarar spelar inn på korleis elevar brukar språket og kvifor lærarar derfor treng kompetanse i språkplanlegging.
Utgiving: April.
Samlaget

MAI

Steinar Høydal (red.)
Nyhetsvurderinger 2.0
Hva er en god nyhetssak? Hvilke nyhetsvurderinger og kvalitetskriterier legger en moderne nyhetsredaksjon til grunn for utvelgelse, bearbeiding og presentasjon av nyheter? Denne boken gir deg et innsyn i journalistisk arbeid i fem nasjonale nyhetsredaksjoner. Forfatterne har fått tilgang til morgenmøter, arbeidsmetoder og vært «flue på veggen» i en uke. I løpet av denne tiden har de fått innsikt og forståelse for hvordan de ulike mediehusene arbeider og hvordan de enkelte redaksjonene vurderer hva som er en god sak.
Utgivelse: 2. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Hans Erik Næss (red.)
Idrettsledelse i praksis
Denne boka gir et mangfoldig innblikk i hva som er idrettsledelse i praksis. Målet er å forme idrettsledelse som fag og å tilby forskere, praktikere, media og studenter en samling med fersk forskning om hva som gjøres i praksis av lederskap i norsk idrett.
Utgivelse: 2. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Narrativ metode

Rita Sørly
Narrativ metode
Boka Narrativ metode er en innføringsbok for de som ønsker å forske på fortellinger. Mennesker skaper fortellinger, og organiserer fortellingene sin i henhold til kulturelt tilgjengelige fortellinger. Over tid blir narrativer akseptert eller avvist som versjoner av fortiden, nåtiden og fremtiden. Noen blir dominerende fortellinger, andre blir motstandsfortellinger. Fortellinger antar moralske perspektiver, og forklarer ikke bare hva som skjedde og hva det betyr, men også hva som burde ha skjedd eller hva historiene skulle betydd.
Utgivelse: 6. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Adam smith

Sigve Tjøtta
Adam Smith. Marked og moral
I 2023 er det 300 år siden Adam Smith ble født, og hans arbeider er fremdeles toneangivende innenfor de samfunnsvitenskapelige fagene i dag. Adam Smith – Marked og moral viser hvordan og hvorfor Smiths teorier og tanker fremdeles er relevante. Med utgangspunkt i originaltekstene i The Theory of Moral Sentiments og The Wealth of Nations viser denne boken hvordan moral er innlemmet i Smiths økonomiske teorier, og diskuterer hva det betyr for vår forståelse av dem.
Utgivelse: 6. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Mirjam Dahl Bergsland og Gry Mette D. Haugen (red.)
Vitenskapsteori for masterstudenter i barnehagelærerutdanningen
Dette er en klassisk lærebok i vitenskapsteori som gir en innføring i de mest sentrale og aktuelle vitenskapsteoretiske retninger for masterstudenter i barnehagelærerutdanningen. Hensikten er å gi studentene et solid vitenskapsteoretisk grunnlag for å ta forskningsmetodiske og etiske valg, samt ferdigheter i å vurdere anvendelsen av ulike teorier og metoder knyttet til masterens tematikk.
Utgivelse: 10. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Marianne Hem Eriksen
Hvordan overleve doktorgraden. En selvhjelpsbok for aspirerende akademikere
Denne boken er ment som en støttespiller for deg som skriver en doktorgradsavhandling. Teksten er basert på internasjonal forskning om akademisk skriving og avhandlingsarbeid, diskuterer vanlige utfordringer og angir forskningsbaserte løsninger og strategier. Boken gir praktiske råd og vink og er full av gjenkjennelige anekdoter og nyttige øvelser.
Utgivelse: 15. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Sangglede og stemmebruk i skolen

Anne Haugland Balsnes, Ingrid Danbolt og Siri Haukenes (red.)
Sangglede og stemmebruk i skolen
Denne boka er ment som hjelp til å innlemme sang i skolehverdagen. Her kan du lese om stemmen – både talestemmen og sangstemmen – som kanskje er det viktigste redskapet du har i samværet med elevene.
Utgivelse: Primo mai.
Gyldendal Akademisk

Fjellenes filosofi 1

Gunnar Karlsen
Fjellenes filosofi
Fjell. Er du en av dem som bare ved å lese ordet, kjenner suget? Ser for deg Jotunheimen, Hallingskarvet, Matterhorn eller Mount Everest? Du bare må ut og opp. "Because it’s there», var svaret George Mallory ga i 1923 på spørsmålet om hvorfor han måtte opp på Mount Everest. Han kom aldri tilbake derfra. Filosofien har mange interessante perspektiv på møtene mellom mennesker og fjell. Denne lille boken retter seg mot alle dem som vil forstå mer av suget mot fjellet. Enten om du leser den hjemme i sofakroken eller når du endelig kryper ned i soveposen og skrur på hodelykten i det lille teltet der oppe i mørket.
Utgivelse: Primo mai.
Universitetsforlaget

Sigrid Nakrem, Marikken Høiseth og Jóhannes B. Sigurjónsson (red.)
Velferdsteknologi i praksis. Perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste, 2. utgave
Velferdsteknologi i praksis gir en innføring i hva velferdsteknologi er, hvilke muligheter ny teknologi kan gi og de utfordringene som kan oppstå i forbindelse med utvikling og implementering av velferdsteknologi. Velferdsteknologifeltet utvikler seg raskt, og denne andre utgaven er omstrukturert og oppdatert med ny kunnskap. Boken inviterer til etisk refleksjon og viser hvor viktig det er med individuell tilrettelegging.
Utgivelse: 24. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Peter drucker

Åge Johnsen
Peter Drucker. Styrings- og ledelsestenkeren
Mange forbinder Peter Drucker med tre forhold: målstyringsmodellen, rådet om at lederlønninger bør være innenfor 20 ganger vanlig ansattes lønn og påstanden om at «kultur spiser strategi til frokost». Mange oppfatter Drucker som en tvilsom styrings- og ledelsestenker fordi det er så delte oppfatninger om ham. Drucker ble kjent for å fange tidsånden med nye begreper og modeller, men hvor mye av hans bidrag er aktuelle for oss i dag?
Utgivelse: 27. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Ebba Wergeland
Verneombudet, 5. utgave
Verneombudet er det eneste bokverket som henvender seg til alle verneombud med et bredt spekter av arbeidsmiljøfaglige emner skrevet på et enkelt språk og med solid faglig innhold.
Utgivelse: Ultimo mai.
Gyldendal Akademisk

Magne Nylenna
Helsetjenesten i Norge – et overblikk 3. utgave
Nyttig, kunnskapsbasert bok for helsepersonell og andre som ønsker et overblikk over helsetjenesten i Norge.
Utgivelse: Ultimo mai.
Gyldendal Akademisk

Hanne Holme, Ellen Solstad Olavesen, Lisbeth Valla og Marit Bergum Hansen (red.)
Helsestasjonstjenesten – barns psykiske helse og utvikling 2. utgave
Denne boken viser hvordan anvendelse av nyere utviklingspsykologi og forskning om sped- og småbarns psykiske helse og utvikling, kan påvirke innhold og utøvelse av helsestasjonstjenesten.
Utgivelse: Ultimo mai.
Gyldendal Akademisk

Rune Assmann, Bjørn Helge Gundersen, Tore Hillestad og Marius Jones
Teamorganisering, 2. utgave
Boken gir oppdatert kunnskap om fleksible organisasjonsformer, og vurderer team og ledergrupper i møte med økende endringstakt og kompleksitet. Med vekt på ny forskning, anerkjent teori og omfattende praksis, gir forfatterne tips og anbefalinger om når teamorganisering egner seg og hva man bør ta hensyn til for å få team til å fungere, belyser organisasjonskultur og lederskapets rolle og ser på muligheter, feller og farer.
Mai
Fagbokforlaget

Temainnganger yrkesfag

Vibeke Sæther og Anita Melvold
Temainnganger i praksis – norsk for yrkesfag
Boken gir detaljerte forslag til en tematisk organisering av norskfaget gjennom tre år på yrkesfag – praktisk og didaktisk. Den inneholder trinnvise og detaljerte beskrivelser av opplegg, progresjonstenkning og vurdering i åtte temaperioder.
Mai-juni
Fagbokforlaget

9788245028522

Kaja Borthen, Ingrid Lossius Falkum, Signe Rix Berthelin
Kommunikasjon, ass!
Denne læreboka gir en innføring i pragmatikk, altså tolkningslære – et fagfelt som undersøker språket i bruk og hvordan vi klarer å tolke hverandres ytringer. Boka tar utgangspunkt i gjenkjennelige eksempler fra dagliglivet. Den er skrevet for lingvistikk- og nordiskstudenter på universiteter og høyskoler, men er også aktuell for lærere og andre som er opptatt av språket i bruk.
Mai
Fagbokforlaget

9788245045314

Kjersti Maria Rongen Breivega
Å studere argumentasjon
Argumentasjon er viktig i all språkleg samhandling, det vere seg i det private og uformelle som i den faglege og offentlege «samtalen». Folk treng innsikt i argumentasjon både med tanke på lesekompetanse, skrivekompetanse og munnleg og multimodal samhandling med andre.
Mai
Fagbokforlaget

Thomas Hegghammer
R for alle. Innføring i programmering for kvalitative studier
Tenker du at programmering bare er for statistikere og teknologer? Programmering er lettere enn du tror og kan brukes til mye mer enn å analysere tall. Denne boken avmystifiserer koding ved å applisere den på andre ting enn det lærebøker vanligvis gjør. Hvis R kan brukes på arabisk språkanalyse og gamle kirkebøker fra Lødingen, kan det brukes til det meste.
Mai
Fagbokforlaget

9788245038354

Ingvild Sagberg
Å studere arbeidsmiljø
En oppdatert og praksisrelevant innføring i arbeidsmiljø som begrep og fenomen. Boken tar for seg det juridiske, fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidslivet, og oppsummerer hva vi vet om faktorer som bidrar til et godt arbeidsmiljø, og hva som skjer med arbeidsmiljøet når vi jobber hjemmefra, utenom arbeidstid eller i prosjekt på tvers av organisasjoner og landegrenser.
Mai
Fagbokforlaget

Inge Nordhaug og Thor Aage Egeland
Barn i konfliktsonen
Denne boka handler om konflikter der barn er involvert. Konflikten kan være mellom to foreldre eller mellom foreldre og barnevern. Ofte handler de om omsorg og samvær, og det er særlig når en konflikt blir betent og kronisk at den virker negativt inn på barnet. Forfatterne tar for seg ulike etaters behandling av slike konflikter, og beskriver prosesser som kan øke eller dempe dem.
Mai
Fagbokforlaget

9788245023213

Ole Jacob Madsen
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Samfunnspsykologi ser på mennesket som et sosialt vesen. Dermed påvirker forhold som tilhørighet, sosial ulikhet, politikk og økonomi vår psykiske helse. Internasjonalt er samfunnspsykologi gjerne systemkritisk, mens i Norge er den trygt plassert innenfor det bestående. Hva kan årsakene til denne forskjellen være? Boken gir en innføring i samfunnspsykologien fra felleskapstenkning til systemarbeid.
Mai
Fagbokforlaget

Camilla Fikse, Kristian Firing og Ottar Ness (red.)
Relasjonell brobygging — Kunnskap og ferdigheter for individ, team og organisasjon
Boken bidrar med teorier og praksiser slik at vi blir dyktigere i å samskape gode relasjonelle prosesser, bygge kapasitet til brobygging slik at vi kan bidra til lærings- og utviklingsprosesser mellom personer, mellom team og organisasjoner i ulike kontekster, og likeledes på samfunnsnivå for bærekraftig liv.
Mai
Fagbokforlaget

Aleksander Husby Carlsen og Henning Jordet
Mentaliseringsbasert terapi for engstelig unnvikende personlighetsproblematikk – En behandlingsguide
I Skandinavia er engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse den personlighetsforstyrrelsen med høyest prevalens. På tross av dette finnes det nesten ikke empiri og konkrete behandlingsmetoder for denne lidelsen. Forfatterne har utviklet et behandlingsopplegg som over flere år har blitt brukt ved DPS Vestfold. I boken blir både problematikken og behandlingsopplegget skildret inngående.
Mai
Fagbokforlaget

Anne Eriksen
Fortidsformateringer: Borre, Hafrsfjord, Stiklestad
Historiske steder blir ikke til av seg selv. Det er ikke nok at noe viktig en gang har hendt der. For at stedene skal ha betydning i ettertiden, kreves det vedvarende og kontinuerlig arbeid. Gjennom slikt arbeid blir fortiden formatert inn i nåtiden. Denne boka undersøker slikt formateringsarbeid på tre steder i Norge: Borre i Vestfold, Hafrsfjord ved Stavanger og Stiklestad i Verdal.
Utgivelse: Mai.
Scandinavian Academic Press

Siv Gøril Brandtzæg
I elementenes vold: Naturkatastrofer i skillingsviser
I et værhardt land som Norge har folk til alle tider levd i elementenes vold. Flom, sjøulykker i storm, kvikkleireskred, steinras, snøskred: Små naturhendelser og store naturkatastrofer har vært en del av den norske hverdagen. Hva våre forfedre- og mødre kan ha tenkt og følt i møte med de voldsomme naturkreftene, vet vi ikke så mye om. Denne boken tar deg med inn i norske og skandinaviske arkiver hvor det ligger et hundretall trykte sanger om naturkatastrofer.
Utgivelse: Mai.
Scandinavian Academic Press

Dag Jenssen
Vitskapsteori i helse- og sjukepleievitskap
Bok gir ei innføring i dei grunnleggande føresetnadene for kunnskap innan sjukepleie og helsevitskap.
Utgiving: Mai.
Samlaget

Frode Fadnes Jacobsen, Hans Lund og Katrine Aasekjær
Metodar i helsefagleg forsking. Ein introduksjon
Boka gir ein første introduksjon til metodar i helsefagleg forsking. Målet er at studentane både i studia og i seinare praksis skal vere i stand til å lese og kritisk vurdere ny kunnskap.
Utgiving: Mai.
Samlaget

Stian Bones og Hallvard Tjelmeland
Noreg under den andre verdskrigen
I boka oppsummerer forfattarane forskinga om den andre verdskrigen i Noreg og gir ei oppdatert innføring i emnet.
Utgiving: Mai.
Samlaget

JUNI

Barnevern i barnehage og skole

Evelyn Eriksen
Barnevern i barnehage og skole. Møte mellom barn, foreldre og profesjoner, 2. utgave
Denne boka har fokus på læreres arbeid med barn som bekymrer i barnehager og skoler. Et viktig spørsmål som diskuteres er hvordan samarbeidet mellom barnehagen, skolen og barneverntjenesten kan realiseres.
Utgivelse: 7. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Magritt Lundestad
Konflikter – bare til besvær? Konfliktløsning i barnehagen, 4. utgave
Hvilke typer konflikter oppstår i personalgrupper i barnehager? Hvordan bør styrer og ansatte forholde seg til disse? Hvordan kan en være forberedt på konflikter? Og hvordan kan vanskelige samtaler gjennomføres? Konflikter kan styres, håndteres og løses, og denne boken er et godt redskap for leseren til å gjøre nettopp det.
Utgivelse: 7. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Hjørdis H.K. Bakke
Natur 1. Barn opplever naturen, 3. utgave
Boka gir en grunnleggende fagkunnskap innen biologi, økologi og evolusjon og har en innføring i begrepene biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. Den har i tillegg forslag til turer og aktiviteter som kan gjennomføres i barnehagenes nærområde. Det er tur- og aktivitetsforslag for alle årstider, både inne og ute.
Utgivelse: 7. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Ingeborg Tveter Thoresen
Foreldresamarbeid i barnehagen. Til barnets beste, 2. utgave
Samarbeidet mellom hjem og barnehage av avgjørende betydning og bidrar til barnets trygghet. Barnehagen er en bro mellom hjem og storsamfunnet, og i denne boka er barnehagen og foreldresamarbeidet sett i et samfunnsperspektiv.
Utgivelse: 14. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Martin Carlsen, Unni Wathne og Gro Blomgren
Matematikk for barnehagelærere, 4. utgave
Det at barnehagelæreren undrer seg sammen med barna, at barnehagelæreren og barna stiller spørsmål til hverandre, diskuterer og argumenterer, er et viktig grunnlag for matematikklæring i barnehagen. I denne reviderte utgaven er det flere nye konkrete forslag til matematikkaktiviteter. Aktivitetene er prøvd ut i praksis med studenter, barn og personale ved barnehager. Boka er oppdatert med nyere forskning.
Utgivelse: 14. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Anders Kluge
Læring med digital teknologi. Teorier og utviklingstrekk, 2. utgave
Forfatteren viser hvordan teknologien gir nye muligheter og nye utfordringer for læring. Tema som vektlegges er samarbeidslæring, programmering i skolen, læring med digitale spill og interaktive digitale representasjoner, læringsanalyse, kritisk tenkning og kunstig intelligens (KI).
Utgivelse: 14. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Anita Medhus, Nina Sophie Rudolph og Lykke Frost Thorup
Sansestimulering i teori og praksis. Snoezelens magi
Snoezelen en terapeutisk tilnærming som, ved hjelp av sansestimulering, aktivt fremmer trivsel og livskvalitet for mennesker med for eksempel demens, hjerneskader, autisme eller psykiske lidelser. Boken viser, både gjennom teori og praktiske eksempler, hvordan man effektivt kan engasjere sansene ved å benytte ulike stimuli, som lys, lyd/musikk, farger, berøring, bevegelse og dufter.
Utgivelse: 14. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Cato Grønnerød
Psykologisk utredning av voksne
Psykologisk utredning av voksne gir en innføring i teori, empiri og praksis i utredning av voksne. Boken tar for seg grunnlagsproblematikk, gir praktisk veiledning i utredningsarbeid, inkludert sakkyndighet, og presenterer aktuelle modeller for beskrivelse av personlighet og psykisk lidelse. Målgruppen er profesjonsstudenter i psykologi og psykologer i klinisk praksis.
Utgivelse: 14. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Stress på jobben

Tove Helene Edvardsen
Stress på jobben – en veileder for deg som leder andre
I Stress på jobben får du kunnskap og virkningsfulle verktøy til å fremme en bærekraftig, motiverende og produktiv arbeidshverdag for både deg selv og de du leder.
Utgivelse: Medio juni.
Gyldendal Akademisk

Haakon Utne Kierulf
Ferieloven -Håndbok, 1. utgave
Praktisk håndbok om ferieloven til bruk for HR, tillitsvalgte og andre.
Utgivelse: Medio juni.
Gyldendal Akademisk

Vinje, Fon, Sandell og Vagle (red.)
Kroppsøving etter fagfornyelsen
Boka bidrar med ny kunnskap og innsikt til det kroppsøvingsdidaktiske fag- og forskerfellesskapet, og om hvordan det nye kroppsøvingsfaget utspiller seg i skolehverdagen.
Utgivelse: 19. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Mats Hordvik, Lars Bjørke og Øyvind Førland Standal (red.)
Modellbasert praksis i kroppsøving
Boken introduserer modellbasert praksis med utgangspunktet i en norsk kroppsøvingskontekt. Målet er å bidra til å utvikle en norsk versjon av, og språk for, modellbasert praksis.
Utgivelse: 25. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Matematikk for økonimi og finans

Eivind Eriksen
Matematikk for økonomi og finans, 2. utgave
Matematikk for økonomi og finans er skrevet for å dekke innføringskurs i matematikk for økonomi- og finansutdanninger. Den er pedagogisk lagt opp, og åpner med en behandling av algebra og algebraiske uttrykk for de som trenger å repetere de nødvendige forkunnskapene. Forfatteren skriver lettfattelig og presist, og boken inneholder øvingsoppgaver til hvert delkapittel.
Utgivelse: Ultimo juni.
Cappelen Damm Akademisk

Inger Ulleberg og Per Jensen
Systemisk veiledning i profesjonell praksis, 2. utgave
Boken gir et bredt grunnlag for veiledningssamtaler innenfor helse- og sosialfagfeltet og pedagogisk virksomhet. Forfatterne retter oppmerksomheten mot veiledningssamtaler der hensikten er å utforske, utfordre, utvide og utvikle den profesjonelle praksisen. Andre utgave oppdateres med dialogperspektiv og ny metodikk, blant annet mer kreative metoder i veiledningen.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Bjarne Isaksen og Anne Eriksen (red.)
Kunsten å være til stede
Denne fagboken tar for seg estetikkens plass i begynneropplæring i grunnskolen. Forfatterne av antologien viser hvordan en kan forstå og nyttiggjøre seg estetikk og kunst i arbeid med alle fagene, i de første årene i grunnskolen. Det å lære er å være. Å være barn er å leke, å være kreativ, å være sin egen kropp bevisst og å lære.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

9788245038132

Anniken Hagelund
Å studere arbeidsliv og velferdsstat
Denne boken viser hvor viktig arbeidslivets organisering og velferdsordningene våre er. Den forklarer sentrale trekk ved norsk arbeidsliv og velferdsstat, hvordan institusjonene påvirker hverandre, og hvordan de utvikler seg og preger våre liv. Dette temaet er sentralt innen sosiologi, statsvitenskap, offentlig administrasjon og ledelse, arbeids- og velferdsfag og sosialt arbeid.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Ana Lucia Lennert Da Silva og Christina Elde Mølstad
Lykken er en læreplan
Læreplanen er et av de viktigste styringsdokumentene i skolen. Denne boka forklarer hvorfor læreplanen er så viktig, hvordan planen er bygd opp, hvem som påvirker planen, hvordan LK20 og andre læreplaner har sett ut og hva slags handlingsrom LK20 gir.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

9788245026948

Olaf Husby
Innvandreres morsmål II
Denne boka gir en oversikt over hovedtrekkene i ti innvandrerspråk i Norge: amharisk, kurmandsji, litauisk, kinesisk, pashto, persisk, polsk, russisk, thai og ukrainsk. Boka gir en orientering om språkenes utbredelse og språklige slektskap, og gir kortfattede beskrivelser av alfabet, lydverk og grammatikk.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Ann-Kristin Fjørtoft
Hjemmesykepleie — Ansvar, utfordringer og muligheter, 4. utgave
Hjemmesykepleien er en sentral del av dagens helsetjeneste, og stadig flere mottar sykepleie i sitt eget hjem. Hensikten med boken er å forberede og inspirere sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter til dette arbeidet: Hvordan er det å jobbe i hjemmesykepleien? Hvordan oppleves det å motta sykepleie i eget hjem? Hva slags tjenester kan ytes i den enkeltes hjem?
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Brynjar Foss
Nyrene og urinveiene – en innføring
Nyrene og urinveiene er en innføringsbok i et sentralt tema og er tilpasset bachelorutdanningen i sykepleie. «Rett på sak!» -serien inneholder korte og lettleste innføringsbøker i naturvitenskapelige emner for sykepleiestudenter. Serien dekker faginnholdet for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi på bachelorutdanningen i sykepleie, og er svært gode hjelpemidler for studenter.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Geir Sverre Braut
Helse- og omsorgstjenesten på tvers
Denne grunnboken gir full oversikt over aktører, oppgaver, organisering, regulering, finansiering og ledelse i den norske helse- og omsorgstjenesten. Boken gir innsikt i kompetanseområder og ferdigheter som kreves av aktørene i en helsesektor som er kompleks og i endring. Slik legger den bedre til rette for god ledelse, tverrfaglig samarbeid, gode pasientforløp og samarbeid med pasienter og pårørende.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Lennart Lorås og Ottar Ness (red.)
Håndbok i kvalitativ forskning – For helse- og sosialfag
Hensikten med boken er å gi en lettleselig og praksisorientert redegjørelse for kvalitativ forskning slik den gjennomføres i helse- og sosialfagene. Målet er at boken skal inneholde all nødvendig informasjon som studenter og praktikere trenger for å gjennomføre et vellykket kvalitativt forskningsprosjekt.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Øyvind Kvello
Observasjon av barn i samspill
Boken er en innføringsbok i observasjon som metode i arbeidet med barn, spesielt rettet mot psykologi- barnevern- og sosionomutdanningene. Den tar for seg teori, forberedelse, gjennomføring, bearbeiding og tolking og tilbakemelding. Den er skrevet for studenter i psykologi, barnevern, sosialt arbeid og spesialpedagogikk samt praktikere.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Jarle Eid, Roar Espevik og Bjørn Helge Johnsen
Operativ psykologi 4 – Operativ teamledelse i kriser
Den fjerde boken i serien Operativ psykologi henvender seg til alle som har ansvar for eller ønsker å bidra til forebygging, krisehåndtering og ivaretakelse av ansatte og innbyggere etter kritiske hendelser. Forfatterne tar utgangspunkt i en kunnskapsbasert og praksisnær tilnærming til samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Boken er aktuell både som faglitteratur og håndbok.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Åse Renolen
Forståelse av mennesker, 3. utgave
Psykologi handler om forståelse av mennesker. Denne boken gir en innføring i psykologiske fenomener og teorier som er særlig relevante for helsepersonell i deres møter med mennesker. Kunnskap om utvikling, læring, motivasjon, stress og mestring, kriser og sorg samt sosial påvirkning gir et forståelsesgrunnlag for samarbeid med og støtte av mennesker i ulike livssituasjoner.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Bjørn Øglænd
Risiko-reduksjon
Etter alvorlige pasienthendelser forventes det at hendelsene brukes til læring. I boken vil du lære om narrativer og tre alternative modeller som gir hver sin forståelse av hvordan alvorlige pasienthendelser oppstår. Alle er sanne på sin måte. Boken gir praktisk gjennomgang av hvordan du gjennomfører kvalitetsarbeid etter en slik alvorlig pasienthendelse.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Kjell Sverre Pettersen, Sølvi Helseth og Astrid Wahl
Helsekompetanse
Dette er den første norske, store læreboken om helsekompetanse (Health literacy). Boken har mange bidragsytere fra forskjellige utdanningsinstitusjoner i Norge som er eksperter i sine felt. Helsekompetanse er et nytt begrep i de nye retningslinjene innenfor helsefagene, og vil derfor kunne nyttes på tvers av helsefagutdanningene.
Utgivelse: Juni.
Fagbokforlaget

Torleif Hamre, Bård Frydenlund and Andé Larsen Avelin (eds.)
Iconic National Monuments – and the Stories We Make Them Tell
Throughout the world, it is common that certain monuments have been singled out and imprinted in the minds of the public as national icons and tokens of shared identity, occupying a privileged position in each nation’s memory culture. This book will pay visit to a select string of historic house museums in Eidsvoll and Philadelphia, Buenos Aires and Tucumán, Virginia and Massachusetts, in order to explore how this kind of memory sites came about and what they mean today.
Publication: June.
Scandinavian Academic Press

Göran Söderlund
Alt ein lærar treng å vite om hjernen
Boka gir ei innføring i kva lærarar og lærarstudentar bør vite om hjernen og ulike nevrobiologiske prosessar som påverkar elevars læring og læreføresetnader.
Utgiving: Juni.
Samlaget

JULI

Mikkel Magnus Thørrisen og Hege Kristin Ringnes
Scoping review. En systematisk og fleksibel metode for kunnskapsoppsummering
Boken gir studenter og forskere den kunnskapen som trengs for å gjennomføre en scoping review. Boken dekker hva scoping review er, hvordan gjennomføre og hvordan skrive en oppgave basert på metoden. Målgruppen for boken er bachelor- eller masterstudenter og forskere med interesse for scoping review.
Utgivelse: 14. juli.
Cappelen Damm Akademisk

Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere

Anita Borch, Camilla Thorvik, Ingjerd Legreid Ødemark og Sabine Wollscheid
Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere
Mange studenter og forskere har behov for å skaffe seg en oversikt over tidligere forskning. Men å gjøre kunnskapsoppsummeringer kan være vanskelig, gitt den stadig økende mengden av forskningslitteratur som finnes i dag. Kunnskapsoppsummeringer kan enten gjøres som del av en empirisk studie (primærdata), eller som en egen studie av tidligere forskning (sekundærdata) der forskningen i seg selv er studieobjektet. Kunnskapsoppsummeringer har som mål å analysere og syntetisere forskning på en måte som skaper ny kunnskap, og ikke bare oppsummerer den.
Utgivelse: Primo juli.
Cappelen Damm Akademisk

Teknologi i omsorg

Mari Synnøve Berge
Teknologi i omsorg. En grunnbok
Teknologi i omsorg gir en innføring i hvordan teknologi endrer helsetjenestene. Boken gir innsikt i de helsepolitiske satsingene på e-helseløsninger og teknologi og undersøker forutsetninger, muligheter og begrensninger. Målgruppen er både bachelor- og masterstudenter, og boken gir et solid grunnlag for videre studier og forskning innen e-helseområdet.
Utgivelse: 31. juli.
Cappelen Damm Akademisk

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.