Inger vant i trygderetten med NFFOs hjelp

NFFO-medlem Inger Thorstensen Tømte fra Tønsberg får tilbakebetalt nesten 100 000 kroner etter en kjennelse i trygderetten.
– Jeg er veldig takknemlig og glad for den juridiske hjelpen jeg har fått fra NFFO gjennom denne saken, sier Tømte.

Img 0604 beskjært
– Jeg er veldig takknemlig og glad for den juridiske hjelpen jeg har fått fra NFFO gjennom denne saken, sier Inger Thorstensen Tømte.

Thorstensen Tømte er forfatter av en rekke lærebøker i skriftforming for 1.-3. klasse på barnetrinnet. Nå er det over 10 år siden siste bok i serien kom ut, men hun mottar fortsatt royaltyinntekter for bøkene.

NAV mente hun hadde hatt for høy inntekt ved siden av uføretrygden i årene 2018, 2019 og 2020, og at hun som følge av dette hadde fått for mye utbetalt i uføretrygd. De krevde derfor at hun skulle tilbakebetale totalt 95 400 kroner for disse tre årene.

Bli medlem!

– Dette mente vi ikke var riktig, sier Stine Borge, juridisk rådgiver i NFFO.
– Vi tolket lovverket slik at royaltyinntektene som stammet fra virksomheten hun hadde avsluttet før hun ble innvilget uføretrygd, skal ses bort fra ved etteroppgjør. Med andre ord at hun ikke skulle få avkortning i uføretrygdutbetalingen grunnet disse royaltyinntektene. Vi tok derfor saken for Inger, og mottok nylig kjennelsen fra Trygderetten om at vi hadde vunnet frem.
Som resultat av dette vil hun nå få tilbakebetalt de 95 400 kronene hun feilaktig er blitt avkrevd.

Thorstensen Tømte er naturligvis glad for kjennelsen.
– Jeg er veldig takknemlig og glad for den juridiske hjelpen jeg har fått fra NFFO gjennom denne saken. Jeg ble jo ganske oppskjørta da de første kravene kom. Og når jeg nå leser meg gjennom alle sakspapirene skjønner jeg at det ville vært helt umulig for meg å klare dette på egen hånd, med alt det advokatspråket og lovhenvisningene som kreves i slike saker, sier hun.

Saken har gått over flere år, og det er nå over ett år siden NFFO anket den til Trygderetten.
– Folketrygdloven og regelverket til NAV kan være vanskelig å orientere seg i og forstå, og det å engasjere en advokat på egenhånd kan være en kostbar affære. Det er ikke alle som har ressursene til dette. Kanskje særlig når man er i en økonomisk situasjon hvor man er avhengig av ytelser fra NAV kan det, naturlig nok, være ekstra vanskelig. Derfor vil vi presisere viktigheten av å organisere seg.
– Om du er medlem hos oss, hjelper vi deg å vurdere om du har en sak å gå videre med. I denne saken valgte vi å ta saken helt til en rettslig instans (Trygderetten) på vegne av medlemmet, og dette får man helt kostnadsfritt dersom man er medlem hos NFFO. Om du ikke er medlem, anbefaler vi deg å bli det, sier Borge.

20230824 nffo stine 006 web
Stine Borge, juridisk rådgiver i NFFO.

Kjennelsen

– For de som er spesielt interessert i gangen i denne saken, kan du gi en liten juridisk oppsummering?
– Gjerne. Da inntekten i dette tilfelle utelukkede var royaltyinntekter for bøker Inger hadde skrevet før hun ble ufør, tolket vi gjeldende lovverk slik at det ikke skulle tas med i beregningen. Vi mente det fulgte av folketrygdloven § 12-14 jf. § 12-9 femte ledd (og tilhørende forskrift § 3-2 første ledd bokstav b), at da inntekten stammet fra virksomhet som var helt avsluttet før medlemmet fikk innvilget uføretrygd, skal det holdes utenfor beregningen og ikke redusere medlemmets uføretrygd.
NAV hadde da en annen lovtolkning enn oss og vektla i større grad NAVs rundskriv og egen praksis, som talte for motsatt resultat. Vi mente man måtte legge mest vekt på ordlyden i lovteksten og forskrift og forarbeidene til loven, samt at vi viste til en tidligere Trygderettskjennelse, der NFFO også hadde bistått det samme medlemmet, som talte for vår tolkning.

Og slik lyder avslutningen av Trygderettens kjennelse:

«Klageinstansen har anført at utbetaling av uføretrygd for samme tidsrom som Tømte har hatt royaltiesinntekter være en dobbeltkompensasjon. Når det ikke er bestridt at inntektene stammer fra virksomhet som var avsluttet da Tømte ble ufør er det imidlertid klart at hun ikke dobbeltkompenseres om uføretrygden hennes ikke reduseres. Hun ville hatt samme inntekt fra royalties om hun ikke var blitt ufør, men ville da også kunne skaffe seg inntekt ved arbeid uten at denne ble redusert av inntekt fra royalties. Hensynet som ligger bak forskriften § 3-2 første ledd bokstav b tilsier derfor at uføretrygden hennes ikke skal reduseres av inntekt hun også hadde hatt som frisk. Det motsatte vil innebære urimelige og utilsiktede resultater ved anvendelse av hovedregelen at all pensjonsgivende inntekt skal vektlegges, som omtalt i det over siterte fra rundskriv til § 12-9 femte ledd. Retten har kommet til at det ikke var grunnlag for etteroppgjør for årene 2018, 2019 og 2020. Retten har lagt avgjørende vekt på ordlyden i forskriften § 3-2 første ledd bokstav b og har ikke vært i tvil.

Anken og klagen har etter dette ført frem. Klageinstansens to vedtak av 14. juni 2022 og NAV Arbeid og ytelsers vedtak av 19. oktober 2021 omgjøres slik at Tømte ikke skal betale noe tilbake ved etteroppgjør for årene 2018, 2019 eller 2020.».

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.