Litteraturmøte med SV og Venstre

– NFFOs viktigste innspill til å fremme leselyst sammenfaller med vårt viktigste innspill til statsbudsjettet for 2023: Styrk Kulturrådets innkjøpsordninger som omfatter sakprosa, sa NFFOs generalsekretær Arne Vestbø i innspillsmøte til SV og Venstre på Stortinget.

Litteraturlunsj5

En rekke litteraturorganisasjoner møtte nylig SV og Venstres representanter i kulturkomitéen på Stortinget om boklov, leselyst og statsbudsjett 2023.
Her er NFFOs innspill:

Boklov

NFFO mener en boklov vil være et betydningsfullt virkemiddel for å ivareta bredde og mangfold i norsk litteratur, og har følgende innspill til loven:

  • Formålsparagrafen må være klar på hva som er begrunnelsen for og den ønskede effekten av bokloven. Betydningen en boklov vil ha for ytringsfriheten og en åpen og opplyst offentlighet, må tas med.
  • Å lovfeste fastprisprinsippet er grunnleggende. Etter NFFOs mening bør varigheten settes slik at muligheten til rimelig vederlag for forfattere holdes ved like over tid og ikke blir for ferskvarepreget. Vi mener en fastprisperiode bør omfatte utgivelsesåret og påfølgende kalenderår.
  • Fastprisen bør gjelde for alle formater og boktyper, og fungere slik at hver utnyttelsesform utløser en egen fastprisperiode.
  • Bokloven må ha en egen paragraf om muligheten for opphavere til å inngå standardavtaler med forlag.
  • Bokloven må ha tydelige og gode definisjoner av de sentrale begrepene som brukes i loven. Dette gjelder særlig for ulike utnyttelsesformer av litteratur, og av hva som omfattes av begrepene leverandør og forhandler.
  • Vi er usikre på hvorvidt avanseregulering er et riktig virkemiddel å ha med i bokloven. Slik dagens normalkontrakter er utformet, er det forskjell i de ulike normalkontraktene og utnyttelsesformene på om bokhandelrabatten får direkte konsekvens for opphaverens inntekt. Generelt er det likevel ingen tvil om at høye rabatter til bokhandlerleddet vil innvirke på økonomien til dem som skaper bøkene som selges. På den annen side har vi forståelse for bokhandlernes analyse av at et rabattak kan påvirke breddesalget negativt, ved at de tar inn færre titler. Spørsmålet om rabattak må derfor sees i sammenheng med abonnementer og eventuelt andre virkemidler.Skaffe- og leveringsplikten har vært en sentral del av fastprisregimet, og viktig for å nå lesere over hele landet. Selv om det er betydelige forskjeller mellom fysiske og digitale utsalg, mener vi i utgangspunktet det er viktig å beholde dette prinsippet så langt som mulig av hensyn til enkeltforfatteres mulighet til å tjene penger på sine bøker i fleste mulig kanaler og lesernes tilgang til litteratur.

Leselyst og statsbudsjett 2023

NFFOs viktigste innspill til å fremme leselyst sammenfaller med vårt viktigste innspill til statsbudsjettet for 2023: Styrk Kulturrådets innkjøpsordninger som omfatter sakprosa (kap 320, post 55 Norsk kulturråd) med 35 millioner kroner. De siste årene har kun ca. 25 prosent av de påmeldte bøkene blitt innkjøpt på ordningen for ny, norsk sakprosa for voksne. Basert på sine kvalitative vurderinger, har Kulturrådet uttalt at det burde være rom for at minst halvparten av bøkene kjøpes inn.
Vi lever i en dramatisk tid, der skriving av og tilgang på litteratur er viktigere enn noensinne. Sakprosabøker utforsker verden rundt oss, legger til rette for kritisk refleksjon, kunnskapsdeling og meningsbrytning, og fremmer demokratiet og ytringsfrihet. Dette inkluderer både sakprosa originalt skrevet på norsk og oversatt sakprosa. Oversatt litteratur til norsk fra all verdens språk er særlig viktig for å hente inn perspektiver utenfra, og bidrar til et større mangfold i norsk offentlighet. Innkjøpsordningene som virkemiddel er genial litteraturpolitikk, fordi et og samme vedtak sørger for forbedret skribentøkonomi, støtte til gode redaksjonelle miljøer og spredning av litteratur over hele landet.
Både SV og Venstre nevner innkjøpsordningene i sine programmer for inneværende Stortingsperiode, og regjeringspartiene har ved flere anledninger lovet å prioritere sakprosaen. Dessverre er signalene negative med tanke på hva som kommer i budsjettforslaget for 2023, og vi setter derfor vår lit til at dere får gjennomslag for en styrking av sakprosa i budsjettforhandlingene i høst. For relativt lite penger vil dere her få stor oppmerksomhet og støtte fra NFFO, der mange sentrale personer i norsk offentlighet er blant våre rundt 5000 medlemmer.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.