Her er høstens akademiske bøker

Collageakademisk

Vi har samlet alle utgivelsene fra norske forlag – og her er den: høstlista for den såkalte bokgruppe to – lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet
Vi publiserte lista for bokgruppe tre, allmenn sakprosa, 15. august

Er du forfatter eller oversetter med bok ute i høst – og savner den på lista?
Kontakt sverre.gunnar.haga@nffo.no
Lista oppdateres fortløpende. Merk at det innsendte materialet må settes opp i tekst på samme måte som i lista under.

AUGUST

Innføring i kjemi og fysikk

Babak Asadi-Azarbaijani
Innføring i kjemi og fysikk – for studenter i sykepleie og helsefag 1. utg.
Boken gir deg forkunnskap om grunnleggende kjemiske, biokjemiske og fysiske begreper som er nødvendige for å forstå prosesser i menneskekroppen.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Helsetjenester til migranter

Ida Marie Bregård, Line Ruud Vollebæk (red.)
Helsetjenester til migranter i sårbare livssituasjoner 1. utg.
Boken utforsker tematikken og går i dybden på hvordan helsearbeidere kan utøve gode og likeverdige helsetjenester i møte med denne pasientgruppen.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Skolefravær

Trude Havik
Skolefravær 2.utgave
Hvorfor unngår Silje, Klara og Kristian skolen? Hva gjør lærere, skoleledere og foreldre når elever ikke kommer på skolen?
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Bevegelseslæring

Pål Jåbekk, Vegard Fånes Aaring, Marc Esser-Noethlichs
Bevegelseslæring
Denne boka handler om bevegelseslæring i et didaktisk perspektiv. På den ene siden gir den kunnskap om fysikken som beskriver våre bevegelser. På den andre siden handler boka om hvordan denne kunnskapen kan brukes til å hjelpe andre med å lære om, i og gjennom bevegelse.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Antirasistisk sosialt arbeid

Ariana Guilherme Fernandes, Marianne Rugkåsa
Antirasistisk sosialt arbeid
Ved å bidra til bevisstgjøring og å fremme et antirasistisk sosialt arbeid, skal kunnskapen i denne boka bidra til antirasistisk handling i praksis.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Velferdspolitikk

Aksel Hatland, Axel West Pedersen
Velferdspolitikk
I denne boken beskrives de norske velferdsordningene og det redegjøres for hvilke verdier, materielle drivkrefter og aktører som har formet velferdspolitikken.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Mbt g

Sigmund Karterud
Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)
Temaet for denne boken er gruppeterapi for pasienter med betydelige personlighetsproblemer. Slike grupper finnes det mange av i det offentlige helsevesen og de byr på store utfordringer.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Familierett i et nøtteskall

Asbjørn Strandbakken
Familierett i et nøtteskall
Fremstillingen omfatter reglene om inngåelse og oppløsning av ekteskap, samt reglene om de økonomiske konsekvensene av inngåelse og oppløsning av ekteskap.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Trygderett i et nøtteskall

Runar Narvland
Trygderett i et nøtteskall
Boken gir en god oversikt over folketrygdloven, og nyttig hjelp til å finne fram til relevante avgjørelser og mer dyptpløyende litteratur innen fagfeltet.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Psykisk helse i svangerskap

Gro Vatne-Brean
Psykisk helse i svangerskap og barseltid
Dette er først og fremst en bok for deg som møter gravide og nybakte mødre i helsetjenestene, enten det er som jordmor, helsesykepleier, lege eller psykolog.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Juridisk metode i et nøtteskall

Ragna Aarli, Synne Sæther Mæhle
Juridisk metode i et nøtteskall
Boken gir en innføring i hvordan du skal gå frem for å formulere og besvare rettsspørsmål.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Skolen og livet

Kitt Lyngsnes, Marit Rismark
Skolen og livet
Skolen og livet handler om unge mennesker og deres ferd gjennom ungdomstida der utdanningsvalg foretas og gjennomleves.
Allerede utkommet.
Gyldendal Akademisk

Performative innganger til undervisning (002)

Gunhild Brænne Bjørnstad, Stine Nielsen Ellinggard (red.)
Performative innganger til undervisning – perspektiver på skapende læring med tverrfaglige tema
I denne antologien utforsker forfatterne performative innganger til undervisning, og mulighetene til skapende, estetisk arbeid med de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling i grunnskolen.
Utgivelse: Allerede utkommet.
Universitetsforlaget

Project management. from startup to success

Jan Terje Karlsen
Project Management. From Startup to Success
Project management is a widely employed approach in both the public and private sectors. This book offers a comprehensive and easy-to-read introduction to all aspects of project work.
Utgivelse: Allerede utkommet.
Universitetsforlaget

Omslag pårørendefokus

Gisle Erlien & Randi Kveine
Pårørendefokus i demensomsorgen
Målgrupper for boka er helsepersonell som arbeider i demensomsorgen eller behandler demensrammede, studenter og undervisningspersonell innenfor alle type helse- og sosialfaglige utdanninger, administrativt personale, planleggere, politikere og ikke minst pårørende med interesse for og innsikt i hva som bør kreves av kompetanse i pårørendesamarbeid. Forord av professor ved NTNU Øyvind Kirkevold, assisterende forskningssjef i Aldring og Helse.
Utgivelse: Allerede utkommet.
Solum Bokvennen

4915 bibelfortolkning i skolen cover

Elisabet Haakedal
Elevtekster, læreboktekster og hellig tekst. En empirisk og praksisnær utforskning av hellig tekst-didaktikk
Boka handler om grunnskoleelevers møte og arbeid med hellig tekst. Boka anvender et vidt hellighetsbegrep. Omkring hundre elevarbeider fra tiden 1997 til 2017 i KRL/RLE/KRLE-faget er brukt i forskningen. Elevene har løst oppgaver i nær kontakt med lærebøkenes fagstoff om små og store religioners autoritative tekster og materielle uttrykk. Elevarbeidet handler om fortellinger fra Tanakh, den kristne Bibel, Koranen og Tripitaka, om hinduiske gudefortellinger, gresk mytologi og samisk sjamanisme. Elevene har møtt forestillinger om hellighet og modernitet, har lært om trostradisjoner og uttrykt egne tanker.
Utgivelse: Allerede utkommet
IKO-forlaget

9788215069784 c9acd434067a30e73cd2b100694bdf9b

Inger Furseth, Pål Repstad
Innføring i religionssosiologi, 2. utgave
Hvordan vokser fundamentalisme og religiøs radikalisering fram? Hvordan påvirker sosial klasse, kjønn, seksualitet, rase, etnisitet og andre faktorer religiøs tro, praksis og institusjoner? Er religion en grunnleggende drivkraft, eller bruker politiske ledere religion til å fremme egne interesser? Hvordan bidrar religion til fellesskap eller konflikt? Hvordan kan en definere religion – og ikkereligion? Dette er blant temaene i Innføring i religionssosiologi.
Utgivelse: Allerede utkommet.
Universitetsforlaget

Lærebok i kommunikasjon

Frode Thuen og Lennart Lorås (red.)
Lærebok i kommunikasjon
Det viktigste arbeidsredskapet for helse- og sosialarbeidere er kommunikasjon. I arbeid med mennesker er kommunikasjon avgjørende for å skape gode relasjoner og binde mennesker sammen. Boken bidrar til at studenter og fagfolk innen helse- og sosialfagene vil kunne øke egen bevissthet og kompetanse om kommunikasjon og styrke sine praktiske kommunikasjonsferdigheter i møte med hjelpetrengende.
Utgivelse: 1. august.
Cappelen Damm Akademisk

Prosjektledelse på 1 2 3

Anne Live Vaagaasar og Torgeir Skyttermoen
Prosjektledelse på 1-2-3
Boken gir en kortfattet oversikt innen fagfeltet prosjektledelse og presenterer sentrale prosesser og komplekse forhold innenfor fagfeltet på en lettfattelig måte og gir deg noen knagger til å hekte mer omfattende kunnskap på.
Utgivelse: 1. august .
Cappelen Damm Akademisk

Avvikende og uklare tilbud i konkurranser om offentlige kontrakter

Linda Midttun
Avvikende og uklare tilbud i konkurranser om offentlige kontrakter
Hvilket rettslig handlingsrom har oppdragsgivere som gjennomfører anskaffelser etter regelverket for offentlige anskaffelser ved mottak av uklare tilbud, og tilbud som avviker fra anskaffelsesdokumentene? Skal tilbudet vurderes som det er, må avviket eller uklarheten avklares eller må tilbudet avvises?
Utgivelse: 1. august.
Cappelen Damm Akademisk

Etikk for beslutningstakere

Siri Granum Carson og Tom Skauge
Etikk for beslutningstakere
Hvilket ansvar har private og offentlige virksomheter overfor resten av samfunnet? Denne gjennomreviderte 3. utgaven gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, bærekraftig forretningsdrift og samfunnsansvar med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking. Boken gir mange nye eksempler og er skrevet både for studenter og for aktører i nærings- og samfunnslivet.
Utgivelse: 1. august.
Cappelen Damm Akademisk

Islam

Marianne Hafnor Bøe og Mona Helen Farstad
Islam – tradisjon, tilhørighet og praksis
Hvordan kan vi studere og forstå islam som religion? Hvilket mangfold finnes blant muslimer? Denne boka tar utgangspunkt i hovedtemaene tradisjon, tilhørighet og praksis når den presenterer islams tekster og tradisjoner, samt viser hvordan muslimer faktisk lever, og hvordan de forholder seg til sin religion.
Utgivelse: 2. august
Cappelen Damm Akademisk

Det digitale klasserommet

Ann Sørum Michaelsen
Det digitale klasserommet – utnytt mulighetene!
En praktisk bok som viser hvordan man med enkle grep kan utnytte digitale muligheter i klasserommet. Denne nye utgaven er oppdatert med nye verktøy og tips, inkludert bruk av kunstig intelligens.
Utgivelse: 3. august.
Cappelen Damm Akademisk

Moral og etikk i islam

Safet Bektovic
Moral og etikk i islam
Denne boka gir en introduksjon til islamsk grunnlagsetikk, gjør rede for kildene til moral i islam, presenterer de viktigste tolkningsperspektiver og forklarer den praktiske bruken av etiske prinsipper, historisk og i nåtid.
Utgivelse: 4. august.
Cappelen Damm Akademisk

Tenk det!

Lisbet Karlsen
Tenk det! Utforsking, forståelse og samarbeid – elever som tenker sjæl i matematikk
Boka belyser spørsmål knyttet til utforsking, forståelse og samarbeid i matematikkundervisningen. Forfatteren viser hvordan vi kan lage undervisningsopplegg med vekt på elevaktivitet og presenterer åtte konkrete opplegg som kan bidra til en mer spørrende holdning i matematikkundervisningen.
Utgivelse: 4. august.
Cappelen Damm Akademisk

03372 ein tingas lydhøyre mann forside (002)

Sveinung Nordstoga
Ein tingas lydhøyre mann. Arvid Torgeir Lie – ein tekstbiografi
Arvid Torgeir Lie (1938–2020) er blant dei fremste norske lyrikarane i etterkrigstida. I denne boka trekkjer Sveinung Nordstoga nokre linjer gjennom heile forfattarskapen, som i tillegg til elleve diktsamlingar også inneheld gjendiktingar, ei novellesamling og eit upublisert skodespel.
Utgjeving: 4. august.
Scandinavian Academic Press

Teorier i sosialt arbeid

Gurli Olsen (red.) Siv Oltedal, Gunn Strand Hutchinson
Teorier i sosialt arbeid
Hvilken betydning har teori i sosialt arbeid, og hvilke teorier er relevante? Hvordan er sammenhengen mellom teoretisk forståelse og praksis? I tillegg til svar på disse spørsmålene gir forfatterne en oversikt over de mest brukte teoriene. Teoriene er gruppert i interaksjonistiske teorier, konfliktteorier og systemteorier. De ulike teoriene blir sammenlignet, og forfatterne diskuterer relevansen for sosialt arbeids teori og praksis. Dette er kunnskap som åpner for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis.
Utgivelse: 4. august.
Universitetsforlaget

Å se framtiden gjennom fortiden

Merethe Roos
Å se framtiden gjennom fortiden. Historieformidling for videregående skole
I denne boka diskuterer Merethe Roos historiefagets betydning som undervisningsfag, og presenterer konkrete forslag til opplegg som læreren kan ta med seg inn i klasserommet.
Utgivelse: 4. august.
Universitetsforlaget

Tenk

Pål Antonsen, Solveig Bøe, Erlend M. Dons, Fredrik Haraldsen, Ole Hjortland, Cathrine Holst, Asle Kiran, Miriam Kyselo, Espen André Lauritzen, Kjartan Koch Mikalsen, Kjetil Skjerve, Hannah Winther
Tenk! Lærebok til ex.phil.
Tenk! er laget for å hjelpe deg som student til å få godt utbytte av ex.phil (examen philosophicum). Forfatterne gir en introduksjon til et utvalg av filosofiske teorier, modeller og begreper og viser hvordan du anvender den filosofiske verktøykassen.
Utgivelse: 7. august.
Universitetsforlaget

Elevtekstanalyser

Leiv Inge Aa (red.) Ola Harstad (red.)
Elevtekstanalyser. Nye tilnærminger
«Elevtekstanalyser» byr på nye tilnærminger og måter å analysere elevtekster på, ved å se på hvordan de er koplet til litterære tradisjoner og språkvitenskapen uavhengig av sitt opphav i skolen.
Utgivelse: 9. august.
Universitetsforlaget

Organisasjon og ledelse

Bjørn-Tore Blindheim
Organisasjon og ledelse i antropocen. Skisse til en naturnær teori om organisasjon
Dette er den første fagboken på norsk som med utgangspunkt i et organisasjonsteoretisk perspektiv diskuterer hvordan vi kan forstå og håndtere samtidens miljøutfordringer.
Utgivelse: 9. august.
Universitetsforlaget

God undervisningsplanlegging

Toril Frafjord Hoem (red.)
God undervisningsplanlegging – med det digitale verktøyet DigUp
Boka presenterer det digitale planlegginsverktøyet DigUp og gir inspirerende eksempler på verktøyet i bruk. DigUp støtter lærere i å planlegge engasjerende undervisning som virkeliggjør læreplanens intensjoner om utforsking, dybdelæring og utvikling av fagspesifikk literacy.
Utgivelse: 10. august.
Cappelen Damm Akademisk

Politikk i urolige tider

Johannes Bergh og Atle Haugsgjerd (red.)
Politikk i urolige tider. En analyse av stortingsvalget 2021
Boken gir en oppdatert analyse av norske velgere og norsk politikk ved stortingsvalget 2021. Forfatterne tar for seg temaer som sakseierskap, velgernes viktigste saker, regjeringsspørsmålet, politisk polarisering, oppslutning om demokratiet, valgkampens betydning og følelser i politikken.
Utgivelse: 10. august.
Cappelen Damm Akademisk

Åpenhetsloven i praksi

Mads Karlsrud Haugse, Maria Stokseth Hurlen, Ole André Oftebro, Tonje Platou og Nils Kristian Lie
Åpenhetsloven i praksis
Åpenhetsloven pålegger virksomheter i Norge å motvirke menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. Lovens tre hovedsøyler er aktsomhetsvurderinger, redegjørelsesplikt og en plikt til å besvare informasjonskrav, og denne boken gir en praktisk veiledning for complianceansvarlige, HR-medarbeidere, daglige ledere, styremedlemmer, advokater og andre rådgivere og alle som har behov for kunnskap om loven.
Utgivelse: 10. august.
Cappelen Damm Akademisk

Demokratisk medborgerskap

Janicke Heldal
Demokratisk medborgerskap – en pedagogisk tilnærming
Demokratibegrepet presenteres historisk og filosofisk og knyttes til moderne demokratiteori og borgerbegrepet. Forfatteren kobler også demokrati og medborgerskap til kritisk pedagogikk og læringsteori, og hun viser at begrepene bør ses i sammenheng med deltagelse i den politiske offentligheten.
Utgivelse: 15. august.
Cappelen Damm Akademisk

Allmennmedisin

Steinar Hunskår (red.)
Allmennmedisin, 4. utgave
Læreboken legger vekt på å beskrive symptomer og sykdommer som er relevante for allmennleger, og å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis.
Utgivelse: Medio august.
Gyldendal Akademisk

Hr boka
Hjelper til investering og finansiering

Åshild Egerdal (red.)
HR-boka, 3. utgave
HR-boka tar for seg bredden av det en HR-enhet vil kunne få ansvar for. Dette inkluderer eksempelvis arbeid med mangfold, konflikter på arbeidsplassen, karriere- og lederutvikling og omstillingsprosesser i organisasjonen.
Utgivelse: Medio august.
Gyldendal Akademisk

Tinglysning

Borgar Høgetveit Berg
Tinglysing. Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 og lov om dokumentavgift 12. desember 1975 nr. 59 kap. I og II med kommentarar
Tinglysingslova regulerer registrering og tredjemannsvern av eigedomsrett og avgrensa rettar, inkludert panterettar, i fast eigedom. Tinglysingslova heimlar også Lausøyreregisteret. Forfattaren gjev ei grundig, samla framstilling av tinglysingslova, tinglysingsforskriftene og dokumentavgiftsreglane for fast eigedom.
Utgivelse: 21. august.
Cappelen Damm Akademisk

Pedagogisk grunnlagstenkning

Irene Haslund
Pedagogisk grunnlagstenkning – kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen
Forfatteren belyser begreper som danning, kritisk tenkning, praktisk klokskap og dialog, både fra en filosofisk og en institusjonell side. Hun får frem de ulike og ofte kontrastfylte sidene ved skolen som kunnskapsprodusent, kunnskapsformidler og identitetsdanner.
Utgivelse: 28. august.
Cappelen Damm Akademisk

Vegtrafikklovgivningen

Vegtrafikklovgivningen 2023
Lovsamlingen inneholder alle de viktigste norske lovene og forskriftene og de mest sentrale EU-reglene relatert til vegtransport. Den er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for vanlige bilister, yrkessjåfører, trafikkskoler, kjørelærere, transportbedrifter og vegmyndigheter. Ajourført per 1. juli 2023.
Utgivelse: 31. august.
Cappelen Damm Akademisk

Detmedialegjennombruddet forside (002)

Anders Skare Malvik, Silje Haugen Warberg og Frode L. Boasson (red.)
Det mediale gjennombruddet. Medieestetiske lesninger av det sene 1800-talles litteratur
Boken viser hvordan litteraturen fra andre halvdel av 1800-tallet tok del i og, reagerte på, kommunikasjonsutviklingen fra innføringen av teknologier som jernbane, telegraf, telefon, fotografi, fonograf og kino, til etableringen av den kommersielle pressen og utviklingen av et stadig mer abstrahert pengemedium.
Utgivelse: 31. august.
Scandinavian Academic Press

Tallogtanke1

Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth
Tall og tanke 1, 2. utgave
Tall og tanke 1 viser hvordan god matematikkundervisning kan gjennomføres, basert på internasjonal forskning og praktiske erfaringer fra norske klasserom. Kapitlene i Tall og tanke 1 komplementerer Tall og tanke 2, dels ved å videreføre temaene og dels ved å belyse andre sider av temaene
Utgivelse: Ultimo august.
Gyldendal Akademisk

9788234011436 nlå 23

Nora Simonhjell og Benedikt Jager (red.)
Norsk litterær årbok 2023
Norsk litterær årbok er ein årleg litteraturvitskapleg antologi
Utgivelse: August.
Samlaget

Bård Bogen og Lars Peder Bovim (red.)
Gangfunksjon — Undersøkelse og trening
Boken gir fysioterapistudenter innsikt i betydningen av ganganalyse som verktøy innen fysioterapi, med anvendelige metoder for både grunnleggende og avansert praksis, og redigeres av eksperter som dekker ulike aspekter av feltet.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Sverre Faafeng Langfeldt, Tore Bråthen, Monica Viken og Stine Winger Minde
Lov og rett for næringslivet — Lærebok, 30. utgave
«Lov og Rett for Næringslivet» er en praktisk juridisk ressurs som består av lærebok og lovsamling, rettet mot næringsdrivende og studenter innen økonomi og administrasjon, og inneholder omfattende informasjon om rettslige rammebetingelser for næringsvirksomhet samt oppdatert lovverk.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Sverre Faafeng Langfeldt (red.)
Lov og rett for næringslivet — Lovsamling 2023
Lovsamlingen utgis i eget bind. Den er oppdatert pr. 1. juli 2023 og inneholder 135 lover og forskrifter av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Magne Supphellen, Helge Thorbjørnsen og Sigurd V. Troye (red.)
Markedsføring 2. utg. Verdibasert forventningsledelse
Boken tar for seg markedsføring som verdibasert forventningsledelse med fokus på kundenes rolle som verdiskapere, og den knytter strategi, innovasjon, etikk, bærekraft og samfunnsansvar sammen, samtidig som den introduserer nye kapitler om bærekraft, digital markedsføring og internasjonal markedsføring, og er redigert av ledende eksperter innen markedsføring, strategi, innovasjon og etikk.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Per Bergsjø, Asle M. Sandvik og Meland, Sigurd (red.)
Politipatruljen — En lærebok i patruljetjeneste
Boken gir en helhetlig forståelse av politipatruljetjenesten, inkludert viktige fagområder som kommunikasjon, juss, forebygging, psykologi og arrestasjonsteknikker, og utforsker sammenhengen mellom teori og praksis for politiets daglige oppgaver, presentert av erfarne forfattere med politibakgrunn.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Tarjei Alvær Heggernes
Digital forretningsforståelse — Fra store data til små biter, 4. utgave
Den fjerde oppdaterte utgaven av «Digital forretningsforståelse» gir leserne en grunnleggende innsikt i hvordan digital teknologi påvirker forretningsdrift, med fokus på data, kunstig intelligens, bærekraft og etikk, og er egnet for studenter og praktikere som ønsker å forstå den digitale innflytelsen på arbeidshverdagen og verdiskapingen i bedrifter.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen
Frihet, forbrytelse og straff — En systematisk fremstilling av norsk strafferett, 3. utgave
Boken gir en oppdatert og grundig gjennomgang av norsk strafferett med fokus på straffansvar, fastsetting og gjennomføring av straff, og inneholder analyser av strafferettens begrunnelse, funksjoner, konstitusjonelle rammer og internasjonale perspektiver, skrevet av professorer ved Universitetet i Bergen, egnet for studenter, praktikere og de med interesse for strafferett.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Kirsten E. Thorsen, Hanne Christensen og Cecilie Pedersen Dalland (red.)
Jeg er lærer! — Reflektert, analytisk, kompetent, 2. utgave
Boken, rettet mot syklus 2 i lærerutdanningen, fungerer som en fagovergripende ressurs for studenter og masterprosjekter, med mål om å fremme profesjonell lærerkompetanse og drøfte lærerens balanse mellom samfunnsmandat, politiske føringer og individuelle elevbehov, og den nye utgaven er tett knyttet til profesjonsfaglig pedagogikk og inkluderer temaer som sosial reproduksjon, psykisk helse og skole–hjem-samarbeid
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Kjell Ove Ernes og Tron Løkken Sundet
Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2023–2025
Denne samlingen inneholder sentral arbeidsrettslig lovgivning, forskrifter, internasjonale kilder og hovedavtaler, og er et essensielt verktøy for studenter og praktikere innen arbeidsrett, redigert av erfarne jurister og undervisere Kjell Ove Ernes og Tron Løkken Sundet
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Henrik Berg
Vitenskapsteori i psykologiske fag
Boken utforsker psykologiens vitenskapelige karakter og praktiske anvendelser, dekkende dens kompleksitet som både naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap med ulike vitenskapsteoretiske perspektiver, og inkluderer kapitler om forholdet mellom vitenskap og praksis samt kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, skrevet av psykolog og filosof Henrik Berg, professor i vitenskapsteori ved UiB og UiA.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Elling Ulvestad
Homo sapiens alienus — Essays i biologiens og medisinens filosofi
Boken utforsker menneskets påvirkning på Jorden, dets endringer og egenart i antropocen-epoken, og drøfter hvordan fag som biologi, filosofi, medisin, psykologi og sosiologi kan bidra til å forstå og håndtere disse utfordringene, skrevet av Elling Ulvestad, avdelingssjef og professor i medisin ved UiB.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Sigmund Loland
Idrettsetikk, 3. utg.
Professor Sigmund Loland utforsker idrettens verdilæring for barn og unge, det etiske idealet om fair play og dopingforbudets begrunnelser i boken, med praktiske eksempler og illustrasjoner, henvendt til studenter i idrettsfag, utøvere, trenere og ledere samt alle med interesse for idrettens verdier, basert på forfatterens ekspertise som professor i idrettsfilosofi og idrett og etikk ved Norges idrettshøgskole.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Bjørn Normann Sandaker og Solveig Sandness
Materialkunnskap — En innføring i bygningsmaterialer, 2. utg.
Boken gir en omfattende oversikt og introduksjon til de vanligste bygningsmaterialenes egenskaper og bruksområder, organisert etter fire materialgrupper i den reviderte utgaven, og er målrettet mot elever og studenter innen bygg og anlegg, samt som innføring for arkitektur- og ingeniørutdanning, bedriftsopplæring og selvstudium.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Tine Degerstrøm Stenvold og Sissel With Stephansen
Regnskapsorganisering — Forretningsforståelse, risikovurdering og regnskapsførers rolle
Boken gir en omfattende innføring i hvordan regnskapsførere kan sikre lovmessig praksis og profesjonsansvar, og veileder leseren gjennom grunnleggende oppgaver innenfor regnskapsutarbeidelse, inkludert referanser til ny regnskapsførerlov, bærekraft og økonomisk kriminalitet, og er rettet mot studenter i regnskap og revisjon samt praktiserende regnskapsførere og revisorer.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Trond Kristoffersen
Årsregnskapet – en grunnleggende innføring, Lærebok, 7. utgave
Boken gir en omfattende introduksjon til årsregnskapet og regnskapsanalyse i samsvar med rammeplanen for økonomisk-administrative høgskolestudier, med pedagogisk fremstilling og praktiske eksempler. Dem er oppdatert til gjeldende regelverk per 1. januar 2023 inkludert endringer i oppstillingsplanen i regnskapsloven.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Trond Kristoffersen
Årsregnskapet – en grunnleggende innføring, Oppgavesamling med løsninger, 7. utgave
Den tilpassede oppgavesamlingen følger kapittelinndelingen til læreboken «Årsregnskapet – en grunnleggende innføring», dekker et bredt spekter av emner innen utarbeidelse og analyse av finansregnskap, og inkluderer oppdateringer til gjeldende regelverk per 1. januar 2023.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Gunnar Høvding (red.)
Oftalmologi — Nordisk lærebok og atlas, 16. utgave
I over 100 år har boken vært grunnlaget for nordiske legers kunnskap om øyesykdommer, med oppdatert tekst og over 650 fargebilder samt tegninger; dens inndeling i ulike hoveddeler letter forståelsen av klinisk relevant stoff og generell informasjon, inkludert en del om symptombasert oftalmologisk diagnostikk og en bildeseksjon for trening i diagnostiske ferdigheter og praktisk håndtering av øyetilstander.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Aina Mee Ertzeid
Lærebok i straffeprosess
Denne boken er skrevet for de som skal lære om straffeprosess, med fokus på å forklare bakgrunnen for reglene og deres praktiske anvendelse, illustrert gjennom en fiktiv straffesak og andre eksempler, oppgaver og kontrollspørsmål, med mål om både bedre forståelse og økt engasjement. Forfatteren, Aina Mee Ertzeid, har omfattende erfaring som tingrettsdommer, tidligere statsadvokat og politiadvokat, samt undervisning i strafferett og straffeprosess.
Utgivelse: August.
Fagbokforlaget

Naturfag for lærere

Bodil Louise Svendsen, Lars Arne Juel, Alex Strømme
Naturfag for lærere, 5-10 trinn
Naturfag for lærere 5–10. trinn er både en naturfaglig og en naturfagdidaktisk bok. Boka retter seg mot studenter på grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn, PPU/FPPU, naturfaglærere i grunnskolen og lærerutdannere.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Stemmebruk og sangglede i barnehagen

Anne Haugland Balsnes, Liv Anna Hagen, Siri Haukenes
Sangglede og stemmebruk i barnehagen
Boka vil gi deg kunnskap om temaer som stemmelek, sang og bevegelse, spontansang, språkutvikling, sang, sosiale fellesskap og inkludering, joik, sangstemmen som instrument, stemmebruk i ulike sjangre med mer.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Når venner dør

Iren Johnsen
Når venner dør
Denne boken viser hva som kjennetegner sorg hos unge som har mistet en venn, og hva som er særlig vanskelig og utfordrende med denne typen sorg.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Ungdom, livsstil

Knut-Inge Klepp, Jens Christoffer Skogen, Leif Edvard Aarø
Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid, 5. utgave
Denne boka presenterer på en populær og engasjerende måte kunnskap om helse, livsstil og helsefremmende arbeid blant ungdom. Den bygger på forskning og er skrevet av forskere.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Innføring i tollavgift og vareførsel

Helge Lindrup, Linn Marie Meisfjordskar
Innføring i tollavgift og vareførsel, 1. utgave
Tollretten kan oppleves både kompleks og vanskelig og bygger i stor grad på internasjonale regelverk.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Innføring i skatterett

Even Fallan, Stine Mari Børthus, Astrid Svendgård
Innføring i skatterett 2023-2024, 41. utgave
Innføring i skatterett er skrevet for studenter i økonomisk-administrative fag på universitets- og høgskolenivå.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Organisasjon og ledelse

Ståle Valvatne Einarsen, Øyvind Lund Martinsen og Anders Skogstad (red.)
Organisasjon og ledelse, 2. utgave
Denne læreboken gir en grundig innføring i faget organisasjon og ledelse. Den andre utgaven av boken er gjennomgående revidert og oppdatert med ny forskning og praksis.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Taushetsplikt i tverrfaglig samarbeid

Liv Henriette Altmann, Kari Paulsrud
Taushetsplikt i tverrfaglig samarbeid, 1. utgave
Det er et uttalt politisk mål å skape en velfungerende samordning i velferdstjenestene. Brukerne skal møtes av helhetlige og sammenhengende tjenester.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Personsentrert helsearbeid

Brendan McCormack, Tanya McCance, Cathy Bulley, Donna Brown, Ailsa McMillian, Suzanne Martin
Personsentrert helsearbeid – en innføring , 1. utgave
Personsentrert helsearbeid – en innføring presenterer forskningsbaserte perspektiver på personsentrert praksis i helsetjenesten.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Norges lover   lovsamling for helse  og sosialsektoren

Aslak Syse
Norges lover : Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2023-2024, 33. utgave
Denne lovsamlingen dekker det velferdsrettslige feltet og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Norges lover   lovsamling for rettslære

Anne Bang Lyngdal, Svein Børre Lyngdal
Norges Lover : Lovsamling for rettslære 2023-2024, 1. utgave
Denne lovsamlingen er spesielt tilpasset programfaget rettslære i videregående skole og på høyskolenivå. For noen større lovers vedkommende er det bare tatt inn pensumrelaterte paragrafer. Etter noen lover er det også tatt med forskrifter gitt i medhold av loven.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Norges lover for studenter

Eivind Furuseth, Ole Gjems-Onstad
Norges lover : Skattelovsamling for studenter 2023-2024, 1. utgave
Denne skattelovsamling er ment å dekke pensum på grunnleggende kurs i skatte- og avgiftsrett.
I salg
Gyldendal Akademisk

Fosterhjemsarbeid

Vigdis Bunkholdt
Fosterhjemsarbeid, 6. utgave
Å flytte barn i fosterhjem er en vanskelig og viktig oppgave som krever grundig og systematisk kunnskap. Håpet er at denne boka kan bistå de som må ta alle de vanskelige beslutningene i denne prosessen.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

Vigdis Bunkholdt, Inge Kvaran
Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid, 3. utgave
Boken gir en innføring i barnevernets samfunnsoppdrag og rammene for barnevernstjenestens arbeid; oppgaver, organisering og oppgavefordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Varemerkerett i et nøtteskall

Kristiane Aarvik, Dina Camilla Brask, Maria Høye Haugstad
Varemerkerett i et nøtteskall
Boken gir en grunnleggende og oversiktlig innføring i varemerkelovens regler om vern av varemerker, samt en oversikt over relevant spesiallovgiving på tilgrensende rettsområder.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Runar Narvland
Trygderett i høyesterett
Denne boka gir en tematisk oversikt over dommer og kjennelser fra Høyesterett med betydning på trygderettens område, avgjørelser som det er viktig for en rettsanvender på trygderettens område å kjenne til.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Målbevisst ferdighetstrening

Vidar Maxmilan Sætre Husby
Målbevisst ferdighetstrening
Målbevisst ferdighetstrening lærer deg å identifisere læringsmål, og viser deg hvordan du kan trene på dem. Teksteksempler og treningsvideoer gjør det lett for deg å øve på akkurat det du trenger å bli bedre på.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Syk eller frisk

Ane Wilhelmsen-Langeland
Syk eller frisk?
Det finnes mye kunnskap om psykologien ved å leve med en kronisk sykdom. Syk eller frisk presenterer en del av denne kunnskapen, og gir deg konkrete psykologiske verktøy som kan hjelpe deg til å leve et bedre liv med kronisk sykdom.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Lokale lønnsforhandlinger

Bjørn Rudaa
Lokale lønnsforhandlinger
Boken inneholder en rekke konkrete råd og tips for tillitsvalgte som forbereder seg til lokale lønnsforhandlinger.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Kliniske undersøkelser

Marit Mauset, Lene Elisabeth Blekken, Hanne Cecilie Johnsen, Susan Saga (red.)
Kliniske undersøkelser – fra hode til tå
Anatomiske beskrivelser, kliniske undersøkelser og prosedyrer er rikt illustrert med medisinske illustrasjoner, figurer og foto. Du kan også skanne boksider med din telefon og få fri tilgang til videoer, 3D-modeller og lydfiler, dette bedrer læringsutbyttet.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Ivar Bredesen
Investering og finansiering, 7. utgave
Investering og finansiering er tilpasset kurs i investeringsanalyse på de økonomisk-administrative studiene ved høyskolene og universitetene.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Hjelper til investering og finansiering

Ivar Bredesen
Hjelper til Investering og finansiering
Boken er skrevet som et tillegg til læreboka Investering og finansiering av Ivar Bredesen, men kan også brukes uavhengig av denne.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Smittevern

Per Espen Akselsen, Kristin Stenhaug (red.)
Smittevern i helsetjenesten 4. utg.
Smittevern i helsetjenesten gir en solid og praktisk innføring i grunnlaget for et godt smittevern, basale smittevernrutiner og hvordan klassiske infeksjoner kan forbygges gjennom smitteverntiltak i helsetjenesten.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

Kunnskapsbasert politiarbeid

Hege Nilsen Barsted, Karin Henriksen Glasø
Kunnskapsbasert politiarbeid, 2. utgave
I denne boken beskrives hva som kjennetegner kunnskapsbasert politiarbeid, og hvorfor det er nødvendig å jobbe kunnskapsbasert.
Utgivelse: August.
Gyldendal Akademisk

SEPTEMBER

Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter

Larsen, Alu, Antonsen, Ellefsen, Granrud, Haave Hanssen, Strøm-Andresen, Sundalskleiv, Tryggestad
Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter
Denne boken viser hvilken rolle regnskap, økonomistyring og finans spiller for sirkulære virksomheter, samt hvilke utfordringer de sirkulære forretningsmodellene ofte møter. Bokens første del gjennomgår regnskaps-, skatte- og avgiftsregler med utgangspunkt i casestudier av sirkulære virksomheter. Bokens annen del inneholder kapitler om innkjøp, finansiering, likviditet, bærekraftsrapportering, samt et kapittel med konkrete råd og starthjelp for sirkulære oppstartsvirkomheter.
Utgivelse: 1. september.
Cappelen Damm Akademisk

Politi og skjønn

Hild Rønning
Politi og skjønn. Sett i lys av rettslige rammer
«Politi og skjønn» redegjør for hvilke rettslige rammer som gjelder for politiets skjønnsutøvelse. Bokens hovedformål er å få frem hvilket rom for skjønn politibetjenter i ordenstjeneste har, gjennom en avklaring av de rettslige rammer som gjelder for skjønnsutøvelsen.
Utgivelse: 1. september.
Universitetsforlaget

Kristendemokrati

Eilev Hegstad (red.)
Kristendemokrati
Kristendemokrater har formet det Europa vi lever i, men kristendemokratiet som tradisjon er lite kjent i Norge. Denne boken har som mål å vise hva kristendemokratisk tenkning er, og presenterer noen av dens viktigste bidragsytere. Fra Pave Leo XIII til Maritain, og fra Adenauer til Merkel.
Utgivelse: 1. september.
Universitetsforlaget

Når fortiden blir digital

Henrik G. Bastiansen
Når fortiden blir digital: Medier, kilder og historie i digitaliseringens tid
Boken gir en bred innføring i hva digitaliseringen av historiske kilder betyr for vår oppfatning av fortiden, landet og oss selv. Du kan blant annet lese om hva massedigitalisering er, om hvordan ulike medieformer omskapes av digitaliseringen, om det nye fagfeltet digital historie. Sentralt i fremstillingen står mediebegrepet, som går igjen i alle prosessene boken omtaler.
Utgivelse: 7. september.
Universitetsforlaget

Digital kompetanse i ki samfunnet

Rune Johan Krumsvik
Digital kompetanse i KI-samfunnet
I en stadig mer digitalisert verden med kunstig intelligens (KI) og en rask teknologisk utvikling, er det avgjørende å ha digital kompetanse for å kunne navigere i KI-samfunnet. I denne boken utforsker forfatteren ulike aspekter av digital kompetanse og KI, samt deres innvirkning og konsekvenser for helse- og utdanningssektoren. Kunnskapsgrunnlaget viser at innvirkningen av KI på disse sektorene er såpass banebrytende at det kan beskrives som et paradigmeskifte.
Utgivelse: 15. september.
Cappelen Damm Akademisk

Psykiske plager hos veteraner

Rolf Wynn
DEBUTANT!
Psykiske plager hos veteraner
Boken gir kunnskapen om psykiske helseproblemer hos soldater som har deltatt i internasjonale militære operasjoner, og gir praktisk informasjon om hvor man kan få behandling og støtte. Den er aktuell for studenter innen medisin, psykologi og helse- og sosialfaglige utdanninger, for klinikker som spesialiserer seg på behandling av veteraner og for ansatte i Forsvaret, veteraner og deres familier.
Utgivelse: 15. september.
Cappelen Damm Akademisk

Tallogtanke2

Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth
Tall og tanke 1, 3. utgave
Tall og tanke 1 viser hvordan god matematikkundervisning kan gjennomføres, basert på internasjonal forskning og praktiske erfaringer fra norske klasserom.
Utgivelse: 15. september.
Gyldendal Akademisk

03235 responding to the anthropocene forside (002)

Thomas Hylland Eriksen, Sara Asu Schroer and Ursula Münster (eds)
Responding to the Anthropocene. Perspectives from Twelve Academic Disciplines
It is by now widely acknowledged that the facts of environmental destruction and climate change require new ideas, methods and perspectives. In this volume scholars from the humanities as well as the social and natural sciences reflect on challenges for research and teaching in and on the Anthropocene.
Publication date: 15. september.
Scandinavian Academic Press

Observatoriet forsidecmyk (002)

Bjørn Ragnvald Pettersen
Observatoriet. Norges første forskningsinstitusjon 1833–1934
Historien om Universitetet i Oslos observatorium på Solli plass er en viktig del av fortellingen om hvordan vi forstår verden vi lever i, og rommet over oss. Her tegner professor i deodesi Bjørn Ragnvald Pettersen et fascinerende bilde av en bygning, et miljø og en rekke fagpersoner som var helt i front i Europa forskningsmessig.
Utgivelse: 15. september.
Scandinavian Academic Press

Ebba Wergeland
Verneombudet, 5. utgave
Verneombudet er det eneste bokverket som henvender seg til alle verneombud med et bredt spekter av arbeidsmiljøfaglige emner skrevet på et enkelt språk og med solid faglig innhold.
Utgivelse: Primo september.
Gyldendal Akademisk

Christine Alteren
Styreleders plikter og erstatningsansvar , 1. utgave
Om styreleders plikter og erstatningsansvar.
Utgivelse: Primo september.
Gyldendal Akademisk

Smittevern

Aslak Syse, Anne Kjersti Befring (red.)
Pandemijuss – smittevern og beredskap, 1. utgave
Artikkelsamling bestående av juridiske artikler om smittevern, beredskap i helsetjenesten, pasientskader, erstatning mm.
Utgivelse: Medio september.
Gyldendal Akademisk

Torleiv Ole Rognum (red.)
Lærebok i rettsmedisin, 4. utgave
Boken gir en innføring i moderne rettsmedisin og er oppdatert på alle sentrale områder.
Utgivelse: Medio september.
Gyldendal Akademisk

Karen Walseth Hara, Liv Kvalvik
Veileder i trygdemedisin, 10. utgave
Trygdemedisin dreier seg om forholdet mellom medisinsk praksis og trygd. Leger og annet helsepersonell er viktige premissleverandører for en rekke trygdeytelser og har derfor behov for å ha oppdatert oversikt over det relevante regelverket.
Utgivelse: Medio september.
Gyldendal Akademisk

02887 denpopulærkulturelleibsen forside (002)

Ellen Rees
Den populærkulturelle Ibsen. En studie i norsk resepsjon
Ibsens status som verdensforfatter gjør ham til et norsk folkeeie. I denne boka undersøker Ellen Rees hvordan Ibsen blir brukt utenfor litteraturvitenskapen – i media, på tv og radio, i tegneserier og i turistattraksjoner.
Utgivelse: 19. september.
Scandinavian Academic Press

Utmattelse og utbrenthet

Alv A. Dahl
Utmattelse og utbrenthet: Klinikk, teori og behandling
De siste årene er det kommet mye ny forskingsbasert kunnskap om de ulike formene for vedvarende utmattelse. Forskningen omfatter diagnostikk, årsaksfaktorer, forløp og behandling. Boka gir en samlet presentasjon av denne nye kunnskapen og gir også en kritisk vurdering av dens styrker og svakheter.
Utgivelse: 22. september.
Universitetsforlaget

Intervju som metode

Bengt Andersen og Joar Skrede
Intervju som metode
I hvilke forskningsprosjekter kan intervjuer være et strategisk riktig valg? Hvordan utfører man et intervju i praksis? Hvordan gå fra intervjudata – via analyse og teoretisk refleksjon – til ferdigstilling av en fagtekst? I denne boken gir forfatterne sine svar på disse og andre spørsmål.
Utgivelse: 25. september.
Cappelen Damm Akademisk

English for engineers

Anders Ulstein og Sandy Tippett
English for Engineers
Denne læreboka i engelsk er beregnet for Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning (bachelorgradsstudier i ingeniørfag) og til integrerte masterstudium i teknologiske fag. Boka skal øve grunnleggende ferdigheter og spesielt arbeid med akademisk skriving som forberedelse til studiet.
Utgivelse: 25. september.
Universitetsforlaget

Barnevernsrett

Elisabeth Gording Stang (red.) Kirsten Sandberg (red.)
Barnevernsrett
Barnevernsrett er en rettsvitenskapelig antologi om barnevernsloven av 2021. Det er den første samlede publikasjonen fra det norske barnerettslige miljøet som gir en grundig og analytisk gjennomgang av den nye barnevernsloven.
Utgivelse: 27. september.
Universitetsforlaget

Strategi for bærekraftig forretningsdrift

Caroline D. Ditlev-Simonsen
Strategi for bærekraftig forretningsdrift. Fra teori til handling
I denne boken viser forfatteren hvordan vi kan tenke nytt om sammenhengen mellom samfunnsansvar og forretningsdrift. Boken er nyttig for bedriftslederen som vil lykkes med å håndtere overgangen til en mer ansvarlig og bærekraftig måte å drive forretning på.
Utgivelse: 29. september.
Universitetsforlaget

Matias I.S.W Nielsen, Chris Jensen og Ø. Stefan V. Brunvatne (red.)
Arbeidsrettet rehabilitering — En vei mot deltakelse
Denne boka utforsker arbeidsrettet rehabilitering for å styrke håp, deltakelse og livskvalitet hos de med helse- og arbeidsrelaterte utfordringer. Den gir teoretisk innsikt, forskningsbakgrunn og praktiske verktøy i norsk sammenheng, og er en verdifull kilde for rehabiliteringsutøvere, forskere og studenter som ønsker å forbedre arbeidsrelaterte rehabiliteringstiltak.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Åshild Odden Miland
Respirasjonssystemet — En innføring
Dette er en pedagogisk innføringsbok i anatomi og fysiologi som gir nødvendig kunnskap for å forstå menneskets funksjon og sykdommer knyttet til respirasjonssystemet, spesielt rettet mot sykepleierstudenter, men også relevant for andre helsefag- og idrettsfagstudenter.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Geir Hønneland og Jørgen Holten Jørgensen
Russisk politikk — En innføring, 2. utgave
Boken gir en innføring i Russlands politiske og administrative system, med fokus på grunnlovens endringer i 2020 og beskriver viktige statsinstitusjoner, inkludert presidentembetet, regjeringen og parlamentet, samt relasjonene mellom sentrum og regionene, med spesiell vekt på temaer av interesse for Norge som naboland, som petroleumspolitikk, fiskeriforvaltning, miljøvern, og diskuterer også den kritiske situasjonen for opposisjonen og sivilsamfunnet i Russland etter hendelsene som kulminerte med Ukraina-angrepet i 2022.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Bjørn Terjesen og Hans Jørgen Wiborg
Sjømakt — Politikk, strategi og militære operasjoner i det maritime domenet
Boken drøfter sjømakt i en norsk og internasjonal kontekst, med fokus på hvordan ulike aspekter av sjømakt påvirker Norge, og tar for seg temaer som sjømaktens betydning for kyststaten Norge, strategiske implikasjoner av beliggenhet og operasjoner, sjømilitær ledelse, forsvarsplanlegging, og sjømaktens rolle i internasjonal politikk, med særlig vekt på Norges avhengighet av sjømilitære maktmidler i usikre tider.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Elisabeth Hesjedal og Bjarte Furnes (red.)
Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin — En utviklingslinje i tre deler
Boken utforsker grunnlagsspørsmål og historiske utviklingslinjer i spesialpedagogikk, med mål om å initiere diskusjon om fagets innhold, identitet og utvikling, og den presenterer 13 fagfellevurderte bidrag som tar opp sentrale temaer i spesialpedagogikk, henvendt til studenter, forskere og fagfolk.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Lars Smith
Tilknytning og barns utvikling, 2. utgave
Den andre utgaven av «Tilknytning og barns utvikling» (2002), er en revidert og nyskrevet versjon som tar hensyn til den økte interessen for tilknytning hos barn i skolealder og den revitaliserte rolle evolusjonsbiologien spiller i forståelsen av barns tilknytning, samtidig som kritiske synspunkter på den opprinnelige tilknytningsteorien også er inkludert.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Torill Moe og Øyvind Kvello (red.)
Barnevernledelse for framtiden
«Barnevernledelse for framtiden» fokuserer på barnevernlederrollen, ledelsesfunksjonen og behovet for faglig utvikling i tråd med god praksis, og gir inspirasjon og nytenkning for dagens og framtidens barnevernledere gjennom diskusjoner om utfordringer, fagledelse, menneskerettigheter, og styring i barnevernet.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Gro Næsheim-Bjørkvik og Veslemøy Hausken Sjöqvist
Friidrett for ungdom — Innføring i friidrett for unge i alderen 13-17 år, 2. utgave
Boken gir råd om å skape gode treningsmiljøer for ungdom i alderen 13 til 17 år, samt tekniske og metodiske råd for trening i ulike friidrettsøvelser, inkludert oppdatert fagstoff og og utvidet med flere øvelser som kappgang.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Iris Hansson Myran og Henning Fjørtoft
God skole-hjem-kommunikasjon om barns lese- og skriveutvikling
Boken fokuserer på lese- og skriveutvikling som en viktig del av lærerjobben, med forfatternes filosofi om at empiri og empati er grunnsteiner i skole-hjem-kommunikasjon. Den presenterer ny kunnskap og praktiske råd for lærere, lærerutdannere og skoleutviklere basert på forskning, med mål om meningsfylt kommunikasjon mellom skole og hjem, og er rettet mot lærerstudenter, lærere, skoleledere og lærerutdannere.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Berit Misund Dahl og Hanne Nissen Bjørnsen (red.)
Helsesykepleie i praksis
Boken ‘Helsesykepleie i praksis’ gir metoder og verktøy for praktisk arbeid i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, med fokus på kunnskapsbasert praksis og kvalitetssikring, og den oppdateres i tråd med endringer i forskrifter, retningslinjer og utviklingen i helsesykepleiens yrkesutøvelse, med målgruppe som inkluderer studenter, helsesykepleiere og andre helse- og sosialfaglige profesjonelle som arbeider med barn og unge.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Jan Merok Paulsen og Mette Marit Forsmo Jenssen
Strategisk skoleledelse, 2. utgave
Boken gir innsikt i skoleledelse gjennom metaforen ‘den pedagogiske verdikjeden’, med fokus på strategisk samarbeidende lederskap fra skoleeiernivå til klasserommet, styrket med nyere forskning om ledelse av profesjonelle læringsfellesskap.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Monica Johannesen, Pål Lundberg og Bjørn Smestad (red.)
Utdanning for tverrfaglige mål
Boka gir inngående kjennskap til fagovergripende kompetanse for lærere, rettet mot tverrfaglighet og fagovergripende mål i grunnskole og lærerutdanning, med kapitler som presenterer fagovergripende lærerkompetanser fra ulike synsvinkler for lærerstudenter og lærere.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Øyvind Sandbakk, Guro Strøm Solli og Hanne Staff (red.)
Den kvinnelige idrettsutøveren — Trening, helse og prestasjon
Forskningen og praksisen innen idrettsfysiologi og trening har hovedsakelig favorisert menn, og boken «Den kvinnelige idrettsutøveren» presenterer kunnskapsbaserte bidrag fra norske eksperter for å fylle kunnskapsgapet og gi innsikt i trening, helse og prestasjon for kvinnelige idrettsutøvere og studenter innen idrettsfeltet
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Åshild Fause, Espen Gade Rolland og Karina Sebergsen (red.)
Klar for praksisstudier i psykiske helsetjenester — Sykepleierens særegne ansvar
Hensikten med denne boka er å tydeliggjøre sykepleiens bidrag, betydning og ansvar i tjenesteområdet psykisk helse og rus.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Åse Kvalbein og Anne-Brit Reienes
Leire og keramikk — Håndbok for studenter og lærere
Denne boken demonstrerer bruk av leire og keramikk i undervisning med barn og ungdom, stimulerer kreativitet og fremmer læring gjennom praktisk og teoretisk tilnærming.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

Leidulf Melve og Eivind Heldaas Seland
Å studere historie
Denne boken handler om hvordan man kan få mest mulig ut av å studere fortellinger om fortiden. Den diskuterer hva som er mål og mening med historiefaget, forklarer hvordan historikere arbeider, og ser blant annet på hvordan historisk kunnskap ble forstått i tidligere perioder og hvordan vi forstår den i dag.
Utgivelse: September.
Fagbokforlaget

OKTOBER

Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Kristne strateger
Denne boka handler om kristen strategi i Norge på 1800- og 1900-tallet slik et trettitalls strateger, fra Hans Nielsen Hauge til Rosemarie Köhn, utformet og arbeidet med strategi. De utvalgte strategene satte seg ekstraordinære mål og arbeidet systematisk for å realisere dem. Boka gir ny kunnskap både om kristendomshistorien og strategifeltet.
Utgivelse: 2. oktober.
Cappelen Damm Akademisk

Storyline i begynneropplæringen

Ragnhild Louise Næsje, Stein Arnold Berggren, Gitte Cecilie Motzfeldt, Margaretha Häggström og Kristine Høeg Karlsen
Storyline i begynneropplæringen: En estetisk og leken tilnærming til læring
Storyline er en problemorientert, tverrfaglig og temabasert metode hvor læreprosessen sentreres rundt en fortelling. Boken inneholder retningslinjer for hvordan lærere praktisk kan gjennomføre tverrfaglige læringsforløp og gir ideer og verktøy som kan være til hjelp når storyline skal gjennomføres i praksis.
Utgivelse: 5. oktober.
Universitetsforlaget

Originalrgb omslagsforside fokusgrupper som metode

David Jordhus-Lier
Fokusgrupper som metode
Dette er boka for alle studenter og forskere som er nysgjerrige på fokusgruppemetodikk. Fokusgrupper gir forskere muligheter som andre metoder mangler. Det særegne ved fokusgruppeforskningen kan imidlertid lett gå tapt om den gjennomføres uten god planlegging og med en mangelfull metodologisk bevissthet. Denne boka følger de ulike valgene som leder opp til en vellykka fokusgruppesamtale, og gir leseren et innblikk i hvordan fokusgruppedata kan analyseres og formidles.
Utgivelse: 9. oktober.
Cappelen Damm Akademisk

Dynamisk immaterialrett

Morten Smedal Nadheim
Dynamisk immaterialrett
I denne boken redegjør forfatteren for hvordan tredjemannskonflikter som gjelder immaterialrettigheter bør og skal løses, og ikke minst hvordan slike konflikter kan unngås. Med denne boken ønsker forfatteren å bidra til rettslig forutberegnelighet ved transaksjoner av immaterialrettigheter og til en effektiv gjeldsforfølgning.
Utgivelse: 9. oktober.
Cappelen Damm Akademisk

Hege Fimreite
Rettleing i barnehagen – tilpasning eller danning?
Boka handlar om korleis rettleiing kan bidra til å utvikle barnehagen i lys av eit danningsperspektiv, med merksemd retta mot prosessar med mål om å lære, utvikle og endre praksis.
Utgivelse: 10. oktober.
Cappelen Damm Akademisk

Storyline i ungdomskolen

Gitte Cecilie Motzfeldt, Ragnhild L. Næsje, Margaretha Häggström, Stein A. Berggren og Kristine Høeg Karsen (red.)
Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft
Storyline er en problemorientert, tverrfaglig og temabasert metode, hvor læreprosessen sentreres rundt en fortelling. Forfatterne løfter særlig det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling og gir verktøy og redskaper som er nødvendige for å kunne planlegge et tverrfaglig storylineforløp i lærerteamet på 8. – 13. trinn.
Utgivelse: 12. oktober.
Universitetsforlaget

En kort introduksjon til sovjetunionen

Kåre Johan Mjør
En kort introduksjon til Sovjetunionen
Boka presenterer Sovjetunionen, som eksisterte fra 1922 til 1991 og var en forbundsrepublikk som dekket den nordlige del av Asia og den østligste delen av Europa. Sovjetunionens kommunistiske parti (SUKP) hadde maktmonopol, i det som i praksis var en ettpartistat. Partiet hadde også full kontroll med massemediene og organisasjonslivet, og samfunnet var strengt overvåket av sikkerhetspolitiet.
Utgivelse: 15. oktober.
Cappelen Damm Akademisk

En kort introduksjon til det moderne irans historie

Hulda Kjeang Mørk
En kort introduksjon til det moderne Irans historie
Boka gir en innføring i Irans historie fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Forfatteren formidler et komplekst, men tilgjengelig bilde av Irans moderne historie, der ulike moderniseringsprosesser og et konfliktfylt forhold til stormaktene farget samfunnsutviklingen. I 1979 førte den iranske revolusjonen til radikale samfunnsomveltninger, som fortsatt setter sitt tydelige preg på samfunnet.
Utgivelse: 15. oktober
Cappelen Damm Akademisk

Donatella De Paoli
Tilstedeværende ledelse
En bok om ledelse i en arbeidshverdag preget av digital kommunikasjon og hybride kontorløsninger. Ifølge forfatteren handler ledelsesgjerningen i dag i stor grad om aktiv tilstedeværelse. Ledere må være til stede, med hele seg, både overfor medarbeidere og seg selv. Med utgangspunkt i nyere ledelsesteorier viser hun hvordan økt tilstedeværelse kan bidra til bedre trivsel og økt produktivitet på arbeidsplassen.
Utgivelse: 15. oktober.
Cappelen Damm Akademisk

Kjersti B. Tharaldsen og Edvin Bru (red.)
Sosial og emosjonell læring i skolen, 1. utgave
Bakgrunnen for boken er innføringen av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring høsten 2020.
Utgivelse: Primo oktober.
Gyldendal Akademisk

Marit Helene Hem og Trond F. Aarre
Relasjonens betydning, 1. utgave
Bok som er rettet særlig mot videreutdanning i psykisk helsearbeid. Tar opp svakheter ved dagens psykiske helsehjelp som bygger på den medisinske modellen, og fremmer relasjonsarbeid som et alternativ.
Utgivelse: Primo oktober.
Gyldendal Akademisk

Kristin Kjølberg, Åshild Kyvig Bauge
Stemmens signatur, 1. utgave
Fagbok for sangpedagoger. Samler hele sangfaget. Til bruk av både studenter i sangfag og sangpedagoger, kordirigenter.
Utgivelse: Primo oktober.
Gyldendal Akademisk

Morten Walløe Tvedt
Lærebok i statsforfatningsrett, 1. utgave
Lærebok om norsk statsforfatning med mye internasjonal juss.
Utgivelse: Primo oktober.
Gyldendal Akademisk

Marit Borg, Bengt Eirik Karlsson
Recovery, 2. utgave
Recovery har røtter i opprør og kamp for like menneske- og samfunnsrettigheter for alle innbyggere.
Utgivelse: Medio oktober.
Gyldendal Akademisk

Kierulf, Spurkland, Hansen
Hatkriminalitet, 1. utgave
Boken gir en gjennomgang av de norske rettsreglene om hatkriminalitet. Leseren får også innblikk i utviklingen av dette rettsområdet i Norge, drøfting av hatkriminalitet og ytringsfrihet, og i tillegg et blikk mot folkeretten.
Utgivelse: Medio oktober.
Gyldendal Akademisk

Kaja Næss Johannesen, Hanne Rosten og Ann-Karin Nielsen Bakken
Traumefokusert miljøterapi i praksis, 1. utgave
Hvordan kan vi gi utviklingstraumatiserte barn og unge som bor på institusjon best mulig støtte til utvikling? De siste årene har det
kommet ny og viktig forskning om konsekvensene av vedvarende livsbelastninger i barn og unges liv.
Utgivelse: Medio oktober.
Gyldendal Akademisk

Klasse

Jørn Ljunggren og Magne Flemmen
Klasse
Klasse og ulikhet er et av de mest grunnleggende temaene i samfunnsforskningen og utgjør et sentralt perspektiv for å forstå sosiale endringer og motsetninger i dagens samfunn. På en pedagogisk og tilgjengelig måte forklarer forfatterne hvordan sosiologiske perspektiver og begreper kan forklare kjente og erfaringsnære sider ved klasseforskjeller i dagens samfunn.
Utgivelse: 16. oktober.
Cappelen Damm Akademisk

Samskapt kunnskapsutvikling

Anne Berit Emstad (red.)
Samskapt kunnskapsutvikling i skolen: Der praksis og forskning møtes
Denne boka presenterer kunnskap utviklet i samarbeid mellom praktikere og forskere i skole og utdanning og vil kunne inspirere de med interesse for skoleutvikling eller partnerskap i lærerutdanning.
Utgivelse: 16. oktober.
Universitetsforlaget

Biologisk og medisinsk psykologi

Anne Marita Milde, Magne Arve Flaten, Janne Grønli (red.)
Biologisk og medisinsk psykologi
Mange lidelser har et biologisk grunnlag, men også tanker, følelser og atferd kan påvirke helse. Det er dette samspillet som er den røde tråden i denne læreboken.
Utgivelse: 16. oktober.
Universitetsforlaget

Oppgaveskriving for psykologistudenter

Elisabeth Norman
Oppgaveskriving for psykologistudenter
Formålet med boken er å gjøre arbeidet med oppgaveskriving i psykologi enklere og mer lystbetont for studenten. Enten det dreier seg om en bacheloroppgave, masteroppgave, hovedoppgave, emneoppgave eller en annen innleveringsoppgave. Denne boken er ment å gi svar på spørsmål som kan dukke opp underveis, og dermed gjøre arbeidet med oppgaven lettere.
Utgivelse: 23. oktober.
Universitetsforlaget

Psykopatiske personligheter

Pål Grøndahl
Psykopatiske personligheter
I motsetning til andre med psykiske lidelser, er det ytterst få, om noen, med psykopatisk personlighetsforstyrrelse som har egen opplevelse av at de har en slik lidelse. Tvert imot vil mange med en slik personlighetsforstyrrelse anse at det er alle andre som har et problem.
Boken presenterer psykopati på et bredt grunnlag, både som en psykisk lidelse og et samfunnsmessig problem. Den presenterer også forslag til utredning og behandling.
Utgivelse: 27. oktober.
Universitetsforlaget

Bjørn Willadssen
Arbeidsmiljø og HMS – arbeid, 3. utgave
Boka har et helhetlig blikk på arbeidsmiljø og HMS, og forfatteren har valgt å bygge opp stoffet langs en rød tråd spunnet rundt aspektene integrasjon, problemløsning og utvikling.
Utgivelse: Ultimo oktober.
Gyldendal Akademisk

9788252194760 profesjonsetikk i sosialt arbeid

Ingri-Hanne Brænne Bennwik, Turid Misje og Einar Aadland
Profesjonsetikk i sosialt arbeid
Boka tek for seg profesjonsetiske tema for sosialarbeidarar.
Utgivelse: Oktober.
Samlaget

9788234002496 vitskapsteori i sjukepleie

Dag Jenssen
Vitskapsteori i sjukepleie
Innføring i dei fortolking og årsaksanalyse, og spørsmålet om evidensbasert praksis.
Utgivelse: Oktober.
Samlaget

9788234011146 profesjonsetikk for barnevernpedagogar

Jan Storø og Einar Aadland
Profesjonsetikk for barnevernspedagoger
Boka tek for seg profesjonsetiske tema for barnevernspedagogar.
Utgivelse: Oktober.
Samlaget

Øyvind Sandbakk, Per Elias Kalfoss, Thomas Losnegard og Berit Baldishol (red.)
Utviklingstrappa i langrenn, 3. utg.
Denne boka er en guide til utøvere som ønsker å ta ut sitt idrettslige potensial, og til trenerne som vil hjelpe dem dit. Leserne får innsikt i en hensiktsmessig, langsiktig utvikling, fra barn til toppidrettsnivå.
Utgivelse: Oktober.
Fagbokforlaget

Øystein Gilje
Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen, 2. utgave
Denne betydelig reviderte utgaven av «Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen» gir et forskningsbasert grunnlag for hvordan du som lærer kan variere arbeidsformen for å oppnå bedre læring i det digitale klasserommet.
Utgivelse: Oktober.
Fagbokforlaget

Ida Aalen
Bedre produkter — Håndbok i digital produktledelse og produktutvikling
Denne boka gir innsikt i hvordan norske virksomheter, både offentlige og private, små og store, takler utfordringene med kontinuerlig digital produktutvikling og -ledelse, og viser at i en verden som stadig utvikler seg med nye behov, vaner og utfordringer, er produktledelse avgjørende for å skape verdifulle digitale produkter som løser problemer for mange
Utgivelse: Oktober.
Fagbokforlaget

Kristina Bakke Åkerblom og Torbjørn Mohn-Haugen (red.)
Erfaringskonsulenten — Funksjoner, roller og involvering
Denne boken er den første om erfaringskonsulenter i Norge, og den tar for seg deres roller og involvering i helse- og velferdstjenester gjennom en samskapende tilnærming mellom fag, forskning og erfaringskonsulenter. Formålet er å presentere mangfoldet av erfaringskonsulenters roller i norske tjenester, vise deres nytteverdi i ulike sammenhenger, inkludert unge, utdanning og forskning, samt belyse internasjonal forskning om dette området.
Utgivelse: Oktober.
Fagbokforlaget

NOVEMBER

Omslagsforside adam smith (2)

Sigve Tjøtta
Adam Smith. Marked og moral
I 2023 er det 300 år siden Adam Smith ble født, og hans arbeider er fremdeles toneangivende innenfor de samfunnsvitenskapelige fagene i dag. Adam Smith. Marked og moral viser hvordan og hvorfor Smiths teorier og tanker fremdeles er relevante. Med utgangspunkt i originaltekstene i The Theory of Moral Sentiments og The Wealth of Nations viser denne boken hvordan moral er innlemmet i Smiths økonomiske teorier, og diskuterer hva det betyr for vår forståelse av dem.
Utgivelse: 1. november.
Cappelen Damm Akademisk

En kort introduksjon til vietnamkrigen

Stein Tønnesson
En kort introduksjon til Vietnamkrigen
Boka presenterer bakgrunnen for, og de viktigste hendelsene og konfliktlinjene i Vietnam-krigen, som foregikk i årene fra 1957 til 1975. Krigen, som kostet mer 2 millioner menneskeliv, begynte som et opprør i Sør-Vietnam, som var støttet og ledet fra Nord-Vietnam. På 1960-tallet utviklet den seg til å bli en amerikansk intervensjonskrig, der også Laos og Kambodsja ble involvert. Krigen ble også en del av den kalde krigen.
Utgivelse: 2. november.
Cappelen Damm Akademisk

Aksel Tjora og Ida Marie Henriksen
Samhandling og samfunn – en kafésosiologisk tilnærming
I denne boka rettes blikket på kaféen som åpen arena for samhandling som en tilgjengelig illustrasjon av sosiale prosesser i vårt samfunn. Forfatterne vil med dette vise hvordan vi kan utvikle innsikt i ulike sider ved samhandling og inspirere leseren til selv å oppdage slike fenomener.
Utgivelse: 8. november.
Cappelen Damm Akademisk

Peter drucker

Åge Johnsen
Peter Drucker
Mange forbinder Peter Drucker med tre forhold: målstyringsmodellen, rådet om at lederlønninger bør være innenfor 20 ganger vanlig ansattes lønn og påstanden om at «kultur spiser strategi til frokost». Mange oppfatter Drucker som en tvilsom styrings- og ledelsestenker fordi det er så delte oppfatninger om ham. Drucker ble kjent for å fange tidsånden med nye begreper og modeller, men hvor mye av hans bidrag er aktuelle for oss i dag?
Utgivelse: 8. november
Cappelen Damm Akademisk

Sverre Bagge
Europa 1350-1789
Dette er en ny lærebok for bachelortrinnet i historie, skrevet av Sverre Bagge, en av nestorene i historiefaget i Norge. Boken gir et velskrevet oversiktsbilde over europeisk historie i tidlig moderne tid, uten å fortape seg i oppramsinger og detaljer. I så måte gir den historiestudenter den nødvendige grunnkunnskapen om perioden.
Utgivelse: 15. november
Cappelen Damm Akademisk

Litteratur og politikk i middelalderens norge

Stefka G. Eriksen
Litteratur og politikk i middelalderens Norge
Denne boka handler om litteraturen historikerne «glemte» da de skulle skrive om den norske nasjonen på 1900-tallet, nemlig den oversatte middelalderlitteraturen. På 1200-tallet, under det som kalles storhetstiden, ble Norge bygget i kontakt med Europa, og som en del av et internasjonalt kulturelt og politisk fellesskap. Som en del av dette ble Europas litteraturarv gjort tilgjengelig på norrønt.
Utgivelse: 15. november.
Cappelen Damm Akademisk

Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen
Kommentarer til NS 8405, 1. utgave
Kommentarer til NS 8405.
Utgivelse: Primo november.
Gyldendal Akademisk

Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen
Kommentarer til NS 8405, 1. utgave
Kommentarer til NS 8405.
Utgivelse: Primo november.
Gyldendal Akademisk

Hanne Ingjerdslev
Ansvaret for det kommunale barnevernet – samspill mellom politikk, administrasjon og fag, 1. utgave
Godt barnevernsarbeid krever gode rammer og god styring. Dette er bakgrunnen for at det fra 2022 er iverksatt lovendringer som understøtter toppledelsens overordnete ansvar og styring av det kommunale barnevernet.
Utgivelse: Medio november.
Gyldendal Akademisk

Anneken Kari Sperr, Ingun Fornes, Anna Nylund (Red.)
Barnekonvensjonen i norsk rett, 1. utgave
Antologi i forbindelse med 20 årsjubileum for barnekonvensjonen.
Utgivelse: Medio november.
Gyldendal Akademisk

Lisa Øien og Ole Greger Lillevik
Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon, 2. utgave
I denne monografien drøftes sentrale temaer knyttet til miljøterapi i møte med vold og aggresjon.
Utgivelse: Medio november.
Gyldendal Akademisk

Runar Narvland
Barnetrygdloven og kontantstøtteloven med kommentarer, 1. utgave
Barnetrygdloven og kontantstøtteloven med kommentarer.
Utgivelse: Medio november
Gyldendal Akademisk

Haakon Utne Kierulf
Ferieloven -Håndbok, 1. utgave
Praktisk håndbok om ferieloven til bruk for HR, tillitsvalgte og andre.
Utgivelse: Medio november.
Gyldendal Akademisk

En kort introduksjon til bronsealderen

Nils Anfinset
En kort introduksjon til bronsealderen i Norge
Boka gir en omfattende fremstilling av bronsealderen og tidlig metalltid i hele Norge, og knytter funnene opp mot en økende globalisert verden. Mangfold av tilpasningsformer og materielle uttrykk viser store kulturelle og sosiale variasjoner, og betydningen til metallet, samfunnsendringer og forestillingsverdener diskuteres. Boka viser flere endringer i bronsealderen som har hatt betydning helt frem til vår tid.
Utgivelse: 27. november.
Cappelen Damm Akademisk

Friedrich hayek

Hans Chr. Garmann Johnsen
Friedrich Hayek
I KLASSIKERSERIEN presenteres noen av de mest siterte og toneangivende tenkerne innen økonomi og ledelse. Bøkene legger særlig vekt på hva som er disse tenkernes egenart og originalitet, og hvorfor de står så sentralt innenfor de samfunnsvitenskapelige fagene i dag. Istedenfor å gi en uttømmende innføring i tenkerens verk, er det faglig aktualitet og relevans som framheves. Hver bok i serien er skrevet av en framstående, norsk akademiker med inngående kjennskap til klassikeren som løftes fram.
Utgivelse: 30. november
Cappelen Damm Akademisk

9788234008320 språkplanlegging

Eli Bjørhusdal, Ingunn Ims og Leiv Inge Aa
Språkplanlegging i samfunnet. Konsekvensar for skolen
Denne boka handlar om planlegging av norsk språk, både skriftspråk og talemål.
Utgivelse: November.
Samlaget

9788234008573 metodar i helsefagleg forsking (002)

Frode Fadnes Jacobsen, Hans Lund og Katrine Aasekjær
Metodar i helsefagleg forsking. Ein introduksjon
Innføring i teori, metode, kunnskapsoppsummeringar og implementeringsforsking.
Utgivelse: November.
Samlaget

Herner Sæverot og Glenn Egil Thorgersen
Undervisning for det uføreseielege
Pedaogikk for det uføreseielege som kan og vil oppstå i eit klasserom.
Utgivelse: November.
Samlaget

Roger Jørgensen, Marianne Skandfer, Inger Storli (red.)
Arkeologiske gjenstander er unike kilder til stadig ny kunnskap, som utfordrer og utvider det vi vet om forhistorien. I 150 år har Universitetsmuseet ved UiT Norges arktiske universitet hatt ansvar for innsamling og ivaretakelse av arkeologiske funn fra vår nordligste landsdel. Artiklene tar utgangspunkt i et lite utvalg av gjenstandene i samlingene og presenterer Norges aller eldste keramikk, flere tusen år gamle samiske fangst- og fiskeredskap, steinredskap som var mer enn verktøy, bilder hugd på redskap og i berg, de eldste sporene etter bruk av bronse, tusen år gamle tekstilrester, mektige jernsverd, kulturelt blandete lokalsamfunn, rituelt begravde bjørnebein, pilfunn etter villreinfangst, og kvernsteiner, baksteheller og mynter fra handel med omverdenen.
Utgivelse: November.
Orkana Akademisk

Odd Myklebust (red.)
Industri 4.0 — Digitalisering av prosesser i produksjon
I denne boken utforsker forfatterne hvordan ny teknologi utvider perspektivet på kvalitetsbegreper, hvor de tar for oss digitale løsninger innen Industri 4.0 som forbedrer arbeidsprosesser for produksjonsansatte, samt diskuterer hvordan produktutforming kan føre til lengre levetid og planlagt vedlikehold, i tillegg til å vurdere menneskets rolle i disse endringsprosessene som kilde til verdifull innsikt.
Utgivelse: November.
Fagbokforlaget

Ann Elisabeth Gunnulfsen og Jeff Hall
Juss for ledere i skolen
Denne boken tar for seg juridiske spørsmål innen skoleledelse og utdanningsledelse, som spenner fra tolkninger i opplæringsloven til skjønnsmessige vurderinger om fritak, tiltak og oppfølging. Endringer i opplæringslovens kapittel 9A har begrenset rektors handlingsrom, og bokens mål er å gjøre skoleledere bevisst på deres handlingsrom og håndtering av juridiske dilemmaer gjennom pedagogisk og profesjonelt skjønn.
Utgivelse: November.
Fagbokforlaget

Eirik Irgens
Skolen, 2. utgave
Boka belyser hva som kjennetegner god praksis, mulige dilemmaer når ideer om styring møter forventninger om lokal frihet, og hvordan vi kan ivareta skolens doble samfunnsoppdrag – utdanning og danning. Denne andreutgaven er oppdatert i henhold til nyere utvikling og forskning, og stikkord i margen så vel som i register gjør det nå lettere å orientere seg i stoffet.
Utgivelse: November.
Fagbokforlaget

Ole Jacob Madsen
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Samfunnspsykologi legger til grunn at mennesket er et sosialt vesen. Dermed får forhold som tilhørighet, sosial ulikhet, politikk og økonomi stor betydning for vår psykiske helse. Boken gir en innføring i samfunnspsykologien fra felleskapstenkning til systemarbeid.
Utgivelse: November.
Fagbokforlaget

Olaf Husby
Innvandreres morsmål II — En ressursbok for lærere
Denne boka gir en oversikt over hovedtrekkene i ti innvandrerspråk i Norge og gir en orientering om språkenes utbredelse og språklige slektskap, og gir kortfattede beskrivelser av alfabet, lydverk og grammatikk. Sammenligningen med norsk tydeliggjør språklige likheter og ulikheter som kan utnyttes pedagogisk.
Utgivelse: November.
Fagbokforlaget

Inge Nordhaug og Thor Aage Egeland
Barn i konfliktsonen
Boken tar opp konflikter med barn involvert, ofte om omsorg og samvær, og utforsker hvordan ulike etater håndterer dem, med fokus på å dempe negative virkninger på barn gjennom prosesser som kommunikasjon, mekling og konfliktdempende strategier, rettet mot fagpersoner innen rettsvesen, barnevern, familiekontor, konfliktråd, helsesykepleiere, skole og barnehage.
Utgivelse: November.
Fagbokforlaget

Bo Terje Kalsaas, Kai Håkon Kristensen, Astrid Renata Van Veen, Agnar Johansen og Olav Torp
Prosjekteringsprosesser — Verdiskaping, bærekraft og kompleksitet
Boken gir innsikt i ledelse av prosjekteringsprosesser i store bygg- og anleggsprosjekter med fokus på verdiskaping, bærekraft og kompleksitet, rettet mot studenter og praktikere innen prosjektering, prosjekteringsledelse og prosjektledelse.
November
Fagbokforlaget

Forside tegn som stotte til tale for alle i barnehagen 9788245047707

Kari Anna Sandvik
DEBUTANT!
Tegn som støtte til tale for alle i barnehagen
Denne boken gir deg en praktisk innføring i hvordan du kan lære tegn fra norsk tegnspråk, forstå tegn og huske tegn på en enkel måte, og viser deg hvordan du kan benytte tegn som støtte til talespråket. Barn er visuelle, og de elsker alt som har med bevegelse å gjøre. Å få bruke flere sanser i kommunikasjonen som å HØRE, SE og GJØRE ord er god språkstimulering for alle barn, uavhengig av språklig kompetanse. Gjennom hele boken får du Ebbe Nebb sine illustrasjoner, som gir deg inspirasjon til å øve tegn underveis mens du leser deg gjennom en lett forståelig tekst.
Utgivelse: Utgitt nå.
Fagbokforlaget

DESEMBER

Knut Dørum
Demokrati og medborgerskap
En bok om det norske demokratiets historiske forutsetninger, verdier og spilleregler, fra 1800 til i dag. Hvor skal balansen gå mellom de manges rett til å ha medinnflytelse og makten til de politikerne som skal styre? Boken er skrevet i et faglig skjæringsfelt mellom historie, medievitenskap, statsvitenskap og rettsvitenskap.
Utgivelse: 1. desember
Cappelen Damm Akademisk

Grunnleggende arbeidsrett

Tron Løkken Sundet
Grunnleggende arbeidsrett
Grunnleggende arbeidsrett gir en innføring i de viktigste reguleringer og prinsipper som gjelder for arbeidsforholdet. Sentrale temaer i boken er: tariffavtalens betydning for arbeidsforholdene; diskrimineringsforbud; ansettelse og annen bruk av arbeidskraft; styringsrett og lojalitetsplikt; retten til medbestemmelse og medvirkning; krav til arbeidsmiljø; arbeidstid og ferie og opphør av arbeidsforhold.
Utgivelse: 1. desember
Cappelen Damm Akademisk

Guttas campus

Omar Mekki, Knut Roald og Per Tronsmo (red.)
Guttas Campus – et intensivt læringsløp for gutter som vil styrke seg faglig, personlig og sosialt
Kan et intensivt treningsopplegg i skolefag, personlig og sosial utvikling bidra til at flere gutter fullfører videregående skole og blir bedre til å mestre utfordringer de møter i livet? Guttas Campus tar opp sentrale spørsmål om hvordan vi møter gutter på vippepunktet mellom frafall og deltakelse i skole og samfunnsliv.
Utgivelse: 1. desember.
Cappelen Damm Akademisk

Kunsten å tenke sammen

Einar Duenger Bøhn
Kunsten å tenke sammen – elementær logisk tenkning
Tenk deg at du går rundt i et mørkt rom med en lommelykt. Du kan peke den i retninger og lyse opp mange forskjellige ting, men hvis dere er mange, med mange lommelykter, så ser alle enda litt bedre. I denne boka skriver filosof Einar Duenger Bøhn om hva som skjer når vi tenker sammen. Hva er en god diskusjon, et godt argument og god kritikk? Svarene får du i denne boka.
Utgivelse: 1. desember.
Cappelen Damm Akademisk

Å uttrykke seg i barnevernet

Asgeir Falch-Eriksen (red.) Karmen Toros (red.)
Å uttrykke seg i barnevernet. Profesjonell praksis og barnets rett
Alle barn har rett til å uttrykke seg i saker som angår dem. Hvordan blir denne rettigheten overholdt gjennom barnevernets praksisfelt og når beslutninger skal fattes?
Utgivelse: 4. desember.
Universitetsforlaget

Teknologi

Lars Nyre
Teknologi. En teoretisk innføring
Vi mennesker er omgitt av teknologi, og samfunnet vårt er sterkt preget av nye teknologier. Hvordan vi forholder oss til teknologien og hvordan vi forstår den teknologiske utviklingen kan være forvirrende og boken vil gjøre det lettere å navigere i dette forvirrende landskapet.
Utgivelse: 4. desember.
Universitetsforlaget

Helse og omsorg for personer med utviklingshemming (002)

Erik Søndenaa (red.) Nina Christine Dahl (red.)
Helse og omsorg for personer med utviklingshemming
Boken inneholder temaer som er særlig relevante for å gi gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Helsedirektoratets nasjonale veileder om tematikken er en rød tråd gjennom boken.
Utgivelse: 11. desember.
Universitetsforlaget

3d grafikk

Sigbjørn Galåen, Henning Birkeland, Ivar Kjellmo
3D-grafikk – Fra geometri til realisme
Endelig kommer den første norske læreboken i 3D-grafikk. Forfatterne har skrevet en grundig og praktisk orientert lærebok for den ferske 3D-studenten. Boken har en tydelig progresjon fra de grunnleggende prinsippene i geometrisk modellering, til avanserte teknikker og spesialiserte anvendelser. Alle teknikkene blir forklart og visualisert med steg-for-steg-bilder og det er en mengde oppgaver der leseren selv får prøvd seg.
Utgivelse: 18. desember.
Universitetsforlaget

Bjarne Berg Wig
Lean, 3. utgave
Lean handler om å lage produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og med minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring.
Utgivelse: Ultimo desember
Gyldendal Akademisk

Sandbakk, Øyvind; Sandbakk, Silvana Bucher
Innføring i treningsfysiologi
«Innføring i treningsfysiologi» er en omfattende lærebok som dekker kroppens anatomi, fysiologiske responser ved aktivitet og trening, og tilpasninger gjennom systematisk trening. Boken er relevant for idretts- og helsevitenskaplige studier, personlig trener-utdanninger samt ulike idrettskurs, og behandler temaer som energiomsetning, sirkulasjon, styrketrening og prestasjonsfaktorer
Utgivelse: Desember.
Fagbokforlaget

Tim Torvatn (red.)
Teknologiledelse — For ingeniørstudier, 2. utgave
Denne læreboken gir ingeniørstudenter en forståelse for etablering, utvikling og drift av teknologibaserte virksomheter, og dekker emner som innovasjon, entreprenørskap, ledelse, organisasjon, strategi, markedsføring og økonomistyring. Den andre utgaven er betydelig oppdatert med ny forskning og kapitler om prosjektledelse, digitalisering og bærekraftsledelse, samt revisjoner basert på faglæreres erfaringer med undervisning og studenters spørsmål.
Utgivelse: Desember.
Fagbokforlaget

Christian Lomsdalen
Burde vi det? — Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen
Boken gir en praksisnær tilnærming til profesjonsetikk for grunnskolelærer- og lektorstudenter. Delt i to deler, den første utforsker grunnleggende etikk og profesjonalitet, mens den andre fokuserer på profesjonsetisk plattform og spesifikke sakskomplekser, inkludert drøfting av ulike dilemmaer. Målgruppen for boken er studenter i grunnskolelærer- og lektorutdanningene.
Utgivelse: Desember.
Fagbokforlaget

Ralf Kirchhoff, Erlend Vik og Atle Ødegård (red.)
Det spesielle ved ledelse i helsetjenestene — Lederroller i endring
Boken tar for seg endringer i lederrollen innen helsetjenestene, inkludert områder som tverrprofesjonelt samarbeid, bærekraft, tillit, brukerinvolvering, effektivitet og innovasjon, og fremhever betydningen av kontekst for endringer og utforming av lederroller. Med en praktisk organisasjons-/rolleteoretisk tilnærming gir boken innsikt i helselederes arbeidshverdag, samt empiriske eksempler på håndtering av utfordringer som prioriteringer, tilsyn, samhandling og bærekraft.
Utgivelse: Desember.
Fagbokforlaget

Åse Renolen
Forståelse av mennesker — Innføring i psykologi for helsefag, 3. utgave
Denne boken gir helsepersonell en innføring i psykologiske fenomener og teorier som er relevant for forståelse av mennesker i ulike livssituasjoner. Den dekker temaer som utvikling, motivasjon, stress, mestring, kriser og sosial påvirkning, og gir praktiske eksempler samt refleksjonsoppgaver for å støtte læring og forståelse.
Utgivelse: Desember.
Fagbokforlaget

Sari Lindeman og Lennart Lorås (red.)
Håndbok i relasjonelt arbeid
Denne håndboken gir deg forskningsbasert grunnlag og praktiske verktøy for relasjonelt arbeid på ulike områder som psykisk helsevern, barnevern, skole og organisasjoner, inkludert ivaretagelse av den profesjonelle og motvirkning av utbrenthet, og er nyttig både for utdanning og profesjonell praksis.
Utgivelse: Desember.
Fagbokforlaget

Atle Skaftun og Sønneland, Margrethe
Problemorientert litteraturundervisning
Denne boken fremmer en ny måte å undervise i litteratur på ved å betrakte tekster som meningsfulle problemer og tar elevdeltakelse og den litterære teksten på alvor, med eksempler fra ulike skoletrinn og sartpunkt i ideene bak fagfornyelsen.
Utgivelse: Desember.
Fagbokforlaget

Daniel Schofield og Vegard Frantzen
Å studere digital kompetanse
I en tidsalder der vi tilbringer betydelig tid på digitale plattformer, og teknologien har omformet våre lærings-, kommunikasjons- og arbeidsmetoder, er digital kompetanse blant de nødvendige ferdighetene som må integreres på tvers av fag og skolenivåer. Denne boken adresserer dette ved å fylle gapet i forståelsen av digital kompetanse, diskutere nødvendige ferdigheter og utforske hvordan skolen kan fremme dem, basert på moderne forskning om dagens og fremtidens digitale kompetansebehov.
Utgivelse: Desember.
Fagbokforlaget

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.