NFFOs høringssvar om språklov

Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget våren 2020. Les NFFOs innspill her.

Språk

Regjeringa har satt i gang arbeidet med en språklov og en ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2020.
NFFO uttrykker i sitt svar i høringsrunden at de er positive til ny språklov, men “stusser over at den foreslås sidestilt med andre eksisterende språkregulerende lover. For forfattere og oversettere som bruker norsk som arbeidsverktøy, er det vesentlig at språkloven legger føringer på andre relevante lover, slik at den får den virkning myndighetene ønsker at den skal ha. Etter vår mening er språkloven direkte relatert til ytringsfrihetsparagrafen (§ 100) i Grunnloven, og er et virkemiddel som kan bidra til at staten oppfyller sitt ansvar for «å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale», slik det heter i det såkalte infrastrukturkravet”, heter det i NFFOs høringssvar.

Det heter videre i uttalelsen:
“Mange av NFFOs medlemmer jobber på universiteter og høgskoler, og vi mener det er av særlig stor betydning å lovfeste et krav til bruk av norsk i denne sektoren. Presset fra engelsk er en stor utfordring i mange fag, og rammebetingelsene for bruk av norsk språk i undervisning og forskning må derfor styrkes betydelig, også gjennom lovgivningen. NFFO støtter på den bakgrunn Språkrådets forslag om å legge til en paragraf i loven med overskriften «Fagspråk og terminologi». Språkrådet foreslår følgende formulering: «Offentlege organ har eit særleg ansvar for å utvikle og bruke norsk terminologi og å gjere norsk terminologi tilgjengeleg på både bokmål og nynorsk på fagområda sine.» Vi synes forslaget er godt, men ber departementet vurdere hvorvidt det kan formuleres et enda tydeligere krav til UH-sektoren. Disse kravene kan både gjelde forskningsformidling på norsk samt stipendiaters og studenters rett til å skrive avhandlinger og eksamensoppgaver på norsk og å ha tilgang på pensumlitteratur på norsk.

Les hele NFFOs svar i lenken under.

Kulturdepartementet legg med dette fram forslag til ei ny, heilskapleg språklov. Forslaget skal erstatte den gjeldande mållova og inneheld i tillegg framlegg til overordna føresegner med framlegg til ny rett om språk i Noreg.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.