Støtteresolusjon vedtatt av årsmøtet

Et velutviklet kunnskapssamfunn må gi befolkningen tilgang på faglitteratur av høy kvalitet og gi gode rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende, mener årsmøtet i NFFO.

20240309 nffo styret 015

Under årsmøtet 9. mars ble alternative utbetalingsmåter for NFFOs stipender og individuelle vederlag behandlet som en egen sak. Bakgrunnen var et utspill fra NFFO-medlemmet Anette Gilje under årsmøtet i 2023, der hun reiste spørsmål om hvorvidt det var mulig med utbetaling til et AS. Årsmøtet vedtok da å la styret i Det faglitterære fond utrede hva som kan gjøres for at stipend kan utbetales, uavhengig av hvilken selskapsform stipendsøker har valgt for sitt faglitterære virke.
Etter mange måneders arbeid med saken, innstilte styret for årsmøtet “at det ikke åpnes for utbetaling av stipend til andre selskapsformer enn de personlige.”

Gode veiledninger

– Det er trist at «løsningen» egentlig var der fra før, men at riktig og god informasjon om den har vist seg vanskelig å oppdrive blant annet hos de lokale NAV-kontorene, sier fonddstyrets leder Anders Vaa.
– Derfor håper jeg resolusjonen som ble vedtatt på årsmøtet faktisk gjør at myndighetene kommer oss i møte. I mellomtida skal i alle fall vi gjøre det vi kan for å lage gode veiledninger til stipendmottakerne om hvordan de kan periodisere eventuelle stipend fra oss, sier Anders Vaa.

Les hele forhåndssaken og intervju med Gilje og Vaa her

Politisk arbeid

I arbeidet med denne saken er det blitt gjort grundige undersøkelser og møter med både NAV, og sammenlignbare organisasjoner som TONO, Den norske Forfatterforening, Grafill og Norsk Skuespillerforbund – for å redegjøre for muligheter og praksis. Fondsstyret la i sin framstilling til årsmøtet vekt på at det må gjøres et politisk arbeid for å bedre på den sosiale situasjonen for den yrkesgruppen Anette Gilje representerer. De skrev blant annet dette i innstillingen:
" Foreningen er kjent med at personer som mottar ytelser kan oppleve utfordringer i møte med arbeids- og velferdsforvaltningen. Fondsstyrets vurdering er at disse utfordringene ikke kan løses ved en endring av stipendpolitikk, men gjennom politiske endringer i synet på frilansere og selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter. På denne bakgrunn vil fondsstyret og foreningsstyret foreslå at utfordringene disse gruppene står i, adresseres til politiske myndigheter og forvaltning som et ledd i foreningens arbeid for medlemmenes interesser, og at foreningen peker på hvilke tiltak som må gjennomføres for å gi frilansere og selvstendig næringsdrivende trygge og forutsigbare økonomiske vilkår, til disse instansene."

Og den vedtatte resolusjonen kan leses som vedlegg rett under denne teksten.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.