Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFFOs handlingsprogram for 2019

Her kan du lese handlingsprogrammet for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, vedtatt av årsmøtet 7. april.

Årsmøte

NFFO er en forening for norske forfattere og oversettere av faglitteratur og sakprosa. Foreningen skal fremme og samordne medlemmenes faglige og økonomiske interesser og arbeide for å bedre faglitteraturens stilling og trygging av ytringsfriheten. Som engasjert vokter og ivaretaker av medlemmenes faglige interesser skal NFFO kontinuerlig arbeide for å bedre forfatteres og oversetteres arbeidsbetingelser og forsvare deres opphavsrettslige stilling, både i Norge og internasjonalt. Som rettighetsorganisasjon i den norske kultur- og kunnskapsøkonomien skal NFF tilrettelegge for god forvaltning og fordeling av kollektive vederlagsmidler.

Handlingsprogrammet for 2019 er delt inn i fem områder:
1. NFFOs kunnskaps- og kulturpolitiske arbeid
2. Kontrakts- og vederlagsforhandlinger
3. Utvikling og formidling av norsk faglitteratur og sakprosa
4. Foreningsutvikling og medlemstiltak
5. Internasjonalt arbeid

1. NFFOs kunnskaps- og kulturpolitiske arbeid

I både kultur- og kunnskapspolitikken vil NFFO fortsette å være en tydelig hørings- og påvirkningsinstans i pågående politiske prosesser, og vi vil arbeide for å fremme forståelsen for våre saker både blant beslutningstakere og i samfunnet for øvrig. I 2019 vil vi særlig arbeide for å:

 • bedre vilkårene for sakprosaen innenfor Kulturrådets innkjøpsordninger og statlige stipendordninger
 • styrke rammebetingelsene for bruk av norsk språk i undervisning og forskning, herunder arbeide for at det utvikles en norsk avtalelisens for åpen publisering som sikrer at slik publisering genererer kopivederlag, og arbeide for bedre formidling av forskning på norsk
 • bidra til å øke bevisstheten rundt ukritisk bruk av internasjonale lisenser for åpen tilgang

2. Kontrakts- og vederlagsforhandlinger

NFFO vil videreføre sitt omfattende bransjepolitiske arbeid i 2019. Vi vil arbeide for å forsvare og styrke NFFOs posisjon i forhandlinger og fordeling av kopivederlag i Kopinor og bidra aktivt i forhandlingene med departementet om omlegging av bibliotekvederlaget. Vi vil prioritere arbeidet for å:

 • sikre best mulige vilkår for våre forfattere og oversettere innenfor det reviderte fastprissystemet
 • styrke normalkontraktsverket for faglitterære forfattere og oversettere
 • sikre best mulig betingelser for læremiddelforfattere i en tid med store endringer
 • arbeide for momsfritak på e-bøker

3. Utvikling og formidling av norsk faglitteratur og sakprosa

NFFO bidrar aktivt til utviklingen av faglitteratur og sakprosa på norsk gjennom sine stipendordninger og formidlingstiltak. I 2019 vil vi:

 • styrke satsingen på sakprosafestivaler
 • arbeide for bedre betingelser for sakprosa for barn og unge
 • styrke oppfølgingen av faglitterære debutanter
 • følge opp foreningens støtte til sakprosamiljøene ved universitetene
 • bidra til å synliggjøre norsk sakprosa på bokmessen i Frankfurt

4. Foreningssaker og medlemsrettede tiltak

Innad i foreningen vil vi i 2019 prioritere å:

 • arbeide for å rekruttere, engasjere og beholde nye medlemmer, særlig yngre forfattere og oversettere
 • styrke foreningens kompetanse på digitalisering
 • videreutvikle det nye saksbehandlingsprogrammet for stipend-, medlemssøknader og medlemsinformasjon
 • utrede og evaluere hvilke typer faglitterære bøker som de siste årene har blitt prioritert i fordelingen av prosjektstipend
 • styrke regionenes rolle i foreningen

5. Internasjonalt samarbeid

NFFO har lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. I 2019 ønsker vi å:

 • videreutvikle samarbeidet med de øvrige nordiske foreningene for faglitterære forfattere og oversettere
 • bidra til det europeiske samarbeidet innenfor bl.a. European Writers’ Council (EWC) og CEATL (European Council of Associations of Literary Translators)
 • fortsette foreningens engasjement i det sørlige Afrika og Asia og bidra til å spre kunnskap om de nordiske modellene for bibliotekvederlag og foreningsbygging blant faglitterære forfattere og oversettere
 • utarbeide en policy for foreningens framtidige internasjonale engasjement

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.