Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Her er vårens akademiske bøker!

Den nye årstiden i gang også i det akademiske miljøet. Kort sagt: her er den boklige vårlista fra de største forlagene.

Nycollageaka

JANUAR

Aka tillit

Øyvind Sørreime
Tillit og styring i skolen
Forfatteren skisserer et nytt tillitsbasert system for styring av kvalitetsutvikling i skolen, og argumenterer for at et slikt styringssystem vil fungere som et bedre egnet verktøy for skoleledernes og lærernes profesjonalisering av skolen innenfra.
Utgivelse: 3. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Aka analyse

Trine Anker
Analyse i praksis. En håndbok for masterstudenter
I denne boken blir du tatt med inn i den praktiske analyseprosessen, skritt for skritt. Eksemplene er fra reelle masterprosjekter, og du får se tidlige utkast til analyse, forslag til hvordan de kan forbedres og ferdige analyser.
Utgivelse: 3. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Aka samhandling

Jan Svennevig
Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse
En oversiktlig, helhetlig og faglig oppdatert innføring i språklig kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Gjennom et rikt, autentisk eksempelmateriale presenterer forfatteren begreper og metoder for å analysere samtaler og tekster i det virkelige liv.
Utgivelse: 6. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Aka universell

Inger Marie Lid
Universell utforming og samfunnsdeltakelse
Denne boken presenterer ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes slik at så mange som mulig kan ytre seg og delta aktivt ut fra sine egne forutsetninger.
Utgivelse: 9. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Aka eiendom

Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim og Lars Halvor Ova
Eiendomsmegleren som medhjelper ved tvangssalg
Denne boken gir svar på det eiendomsmeglere trenger å vite når de skal opptre som medhjelpere ved tvangssalg.
Utgivelse: 10. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Vår folkerett

Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen
Krigens folkerett
Denne boken gjennomgår de viktigste folkerettsreglene om militær maktbruk, regler som gjelder i væpnet konflikt, menneskerettigheter i konflikt og folkerettens regler om terrorisme og fremmedkrigere.
Utgivelse: 15. januar.
Universitetsforlaget

Aka islamismen

Bjørn Olav Utvik
Islamismen. Tredje utgave
Hva slags kraft er egentlig islamismen? Denne boka gir en innføring i fenomenet med utgangspunkt i kjerneområdene i Midtøsten. Boken er skrevet av Norges fremste ekspert på politisk islam, og bygger på tretti års forskning og samtaler med ledende islamister og deres motstandere. <
Utgivelse: 15. januar.
Fagbokforlaget

Aka ekspertise

Hermundur Sigmundsson (red.)
Ekspertise. Utvikling av kunnskap og ferdigheter
Hva kreves for å bli ekspert innenfor et område? Enten det handler om praktiske ferdigheter, idrett, kunst eller kunnskap, er øving av stor betydning. Man trenger store mengder med øving og erfaring, men det i seg selv er ikke tilstrekkelig. Dette er et tema det finnes lite faglitteratur om. Denne boka tar for seg viktige faktorer for utvikling av ekspertkompetanse. Den omhandler læring, motivasjon, sosiale faktorer, utvikling, talent og improvisasjon.
Utgivelse 15. januar.
Fagbokforlaget

Jannicke Wiel
hva er YOGA
Et personlig og engasjert på mangfoldet i yoga.
Utgivelse: Medio januar.
Universitetsforlaget

Aka sår

Christina Lindholm
Sår
Boka gjennomgår alle de vanligste typene behandlingstrengende sår. Her lærer du om fotsår hos personer med diabetes, ulike typer akutte sår, kategorier av trykksår, venøse og arterielle leggsår, og også om noen mer uvanlige sår. I fokus for teksten står sårbehandling og sårheling.
Utgivelse: 16. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Aka kjønn

Gro Hagemann, Kari Melby, Hege Roll-Hansen, Hilde Sandvik og Ingvild Øye
Med kjønnsperspektiv på norsk historie
Dette har i mange år vært standardverket om hvilken rolle skiftende kjønnsmønstre har spilt for samfunnsutviklingen i Norge: Boka spenner fra vikingtid og middelalder, over de store moderniseringsprosessene fra 1700-tallet av, og fram til vår tid.
Utgivelse: 16. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Aka skatterett

Dag Sønsthagen
Skatterett for eiendomsmeglere
Denne boka dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av denne.
Utgivelse: 20. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Simon Michelet
Klassen som fellesskap 1. Elevkultur – faglig og sosial læring
Boka handler om hvordan klassen som fellesskap kan forstås som elevkultur, og viser hvordan dette fellesskapet har betydning for faglig og sosial læring.
Utgivelse: 20. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Aka smith

Iris Nguyen Duy, Sunniva Bragdø-Ellenes, Inge Lorange Backer, Svein Eng, Bjørn Erik Rasch (red.)
Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år
Gjennom mer enn 40 år har Eivind Smith satt sitt preg på flere juridiske fag, hovedsakelig norsk og komparativ forvaltningsrett og konstitusjonell rett. Han har vært en viktig og engasjert aktør i rettsutviklingen og samfunnsdebatten i Norge. Han har skrevet en lang rekke rettsvitenskapelige artikler og bøker, ledet eller deltatt i flere offentlige utredninger og granskninger, og ytret seg utallige ganger i offentligheten.
Utgivelse 23. januar.
Fagbokforlaget

Aka europa

Sverre Bagge
Europa tar form. År 300 til 1350
Boka tar for seg middelalderens Europa og viser hvordan det vestromerske imperium først ble avløst av den østlige og vestlige kristenheten, og deretter av den islamske kulturen fra 600-tallet av. En sentral utviklingslinje i boka er hvordan det kristne Vest-Europa utviklet seg fra å være et tilbakeliggende område, til å bli en stadig mer dominerende maktfaktor mot slutten av perioden.
Utgivelse: 27. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Aka barna

Margrete Wiede Aasland
Barna og seksualiteten
En bok om hvordan barn utforsker sin egen og hverandres kropper på ulike alders- og utviklingstrinn. Forfatteren viser hvordan voksne kan møte barna på en god måte når de leker det voksne gjerne kaller «seksuelle leker», onanerer eller spør om seksualitet.
Utgivelse: 27. januar.
Cappelen Damm Akademisk

Lill Salole
Cross Cultural Kids
En bok for deg som vokser opp med flere kulturer
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

Ingrid Hanssen
Demens og kultur. Demensomsorg i et interkulturelt lys
Kunnskap om andre kulturer er et viktig redskap for å kunne møte mennesker fra etniske minoriteter som er rammet av demens, på en god måte.
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

Amy Holtan, Renee Thørnblad og Jeanette Skoglund
Slektsfosterhjem. Mellom barnevern og familie
Tematikken i boka spenner fra historiske utviklingstrekk til forskningsresultater om slektsfosterhjem, og tar for seg familieliv og relasjoner i spennet mellom det offentlige og det private.
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

Leif Askland
Kontakt med barn. Innføring i barnehagelærerens arbeid på grunnlag av observasjon. 3. utgave
Boka stimulerer barnehagelærerstudentens refleksjoner over sine relasjoner til enkeltbarn og barnegrupper. Slik refleksjon fremmer læring og utvikling av det å kunne forholde seg til barn, barns dannelse og læring på en profesjonell måte.
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

Aka bio for lærere

Grindeland, Staberg & Tandberg
Biologi for lærere. 2.utgave
Naturfag i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn
Biologi for lærere er en biologifaglig bok. Sentrale emner som biologisk mangfold, genetikk og menneskekroppen er grundig behandlet.
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

Aka jørgen

Jørgen Moltubak
Gnistrende undervisning. 2.utgave
Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. Boken er en inspirerende og praktisk bok for deg som er lærerstudent, nyutdannet lærer eller erfaren lærer og ønsker å videreutvikle deg som klasseleder.
Utgivelse: Januar.
Gyldendal Akademisk

FEBRUAR

Kari Kildahl (red.)
Skikket for yrket? Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger
En håndbok som gir innsyn i hva skikkethetsvurdering er, hvordan sakene behandles, og hva som er viktig i slike prosesser.
Utgivelse: 5. februar.
Universitetsforlaget

Marit Oppen, Bjørn Erik Mørk og Eirik Haus
Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag
Boka gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS.
Utgivelse: 6. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Jorun Buli-Holmberg og Mirjam Harkestad Olsen
Læringsledelse. Inkluderende skolemiljø
Ledelse av læring er helt sentralt for å oppnå et godt og inkluderende skolemiljø. I denne boken drøfter forfatterne ulike perspektiver ved begrepet læringsledelse.
Utgivelse: 7. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Aka hjerne

Kari Kværner
Hjernemysterier. Å lede seg selv og andre
Hjernemysterier skal øke bevisstheten hos ansatte og ledere om hva som skjer mellom mennesker i organisasjoner. Den viser at hvordan vi kan få folk til å arbeide bedre sammen dersom vi forstår hjernens intuitive reaksjonsmønstre.
Utgivelse: 25. februar
Fagbokforlaget

Aka rase

Stuart Hall
Rase, etnisitet, nasjon. Et ulykksalig triangel
I denne boka utforsker Stuart Hall det problematiske begrepet «rase» og de beslektede begrepene «etnisitet» og «nasjon». Forestillinger om raser, etnisiteter og nasjoner skaper både fellesskap og forskjeller mellom mennesker, og vi må undersøke hvordan disse ideene virker dersom vi skal forstå den verden vi lever i.
Utgivelse: 27. februar.
Oversatt av: Inger Sverreson Holmes.
Cappelen Damm Akademisk

Aka demens

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)
Personer med demens. Møte og samhandling
I boken understrekes betydningen av en personsentrert demensomsorg, uavhengig av om personen er yngre, eldre eller har en utviklingshemning. Den enkeltes ønsker og ressurser skal tillegges vekt. Faktorer som helsetilstand, personlighet, vaner, livshistorie og kulturell bakgrunn skal ha betydning for utformingen av tjenestetilbudet.
Utgivelse: 28. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Hanne Weisser
Kunst og undervisning i Steinerskolen
Hanne Weisser fører oss inn i steinerskolens pedagogikk og metodikk. Hun viser gjennom skolens historie, gjennom skolens undervisning og gjennom de kunstneriske fagene – tegning og maling, fortelling, sang og musikk – hvordan pedagogikk kan være en kunstnerisk virksomhet..
Utgivelse: 28. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim og Per Arne Tufte
Vitenskapsteori for sosial- og helsefag
Boka handler om kunnskapsteoretiske spørsmål. Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene.
Utgivelse: Februar.
Gyldendal Akademisk

Aka astrid

Astrid Sinnes
Action, takk!
Denne boken gir en grundig innføring i sentrale klimautfordringer og viser gjennom intervjuer med 20 unge handlekraftige mennesker, hvordan deres ideer kan brukes i skolens undervisning. Formålet med boken er å inspirere til en undervisning som kan fremme håp og handlekraft for en mer bærekraftig framtid.
Utgivelse: Februar.
Gyldendal Akademisk

Aka eleven

Anne Grete Danielsen (red.).
Til elevens beste
Forfatterne tar utgangspunkt i forskningsbaserte kilder, samtidig som kapitlene på ulike måter løfter frem praksiser i klasserommet gjennom eksempler og undersøkelser.
Utgivelse: Februar.
Gyldendal Akademisk

Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt og Paul Robinson
Sult. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser
Boken presenterer den faglige modellen mentalisering, og gir en grundig redegjørelse for hvordan det er fruktbart å anvende mentalisering som et oppdatert språk for å beskrive, forstå og møte spiseforstyrrelser.
Utgivelse: Februar.
Gyldendal Akademisk

MARS

Pål Berg Svenungsen
En kort introduksjon til korstogene
Boka gir en faglig oppdatert framstilling av korstogene fra Europa, som startet på 1000-tallet. Forfatteren drøfter blant annet hva korstogene var (og ikke var), hvilken rolle bevegelsen har spilt i utformingen av både middelalderens og det moderne Europa, hvordan synet på korstogene har skiftet etter middelalderen og hvorfor fenomenet stadig dukker opp i ulike sammenhenger.
Utgivelse: 2. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Bjørg Christiansen
Helseveiledning. 2.utgave.
I boken konkretiseres det hvordan helseveiledning kan tilpasses ulike målgrupper, hensikter og sammenhenger i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Utgivelse: 2. mars.
Gyldendal Akademisk

Harald Høiback
Kunnskap og begeistring. En innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte
Høiback gir en grundig innføring i hvor museene kommer i fra, hvordan de har utviklet seg, og hvordan de finansieres. Han drøfter også museumsfilosofiske spørsmål som verdigrunnlag, samfunnsrolle og ideologiske betydning.
Utgivelse: 2. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Sue Gerhardt
Kjærlighet gjør en forskjell. Hvordan kjærlige følelser former barnets hjerne
Den viktige kjærligheten forklarer grunnen til at kjærlige relasjoner er så viktig for hjernens utvikling de første leveårene, og hvordan den tidlige samhandlingen kan ha varige konsekvenser for menneskers fremtidige emosjonelle og fysiske helse.
Utgivelse: 6. mars.
Oversatt: Ingvill Christina Goveia.
Cappelen Damm Akademisk

Ingrid Eitzen, Siri Marte Hollekim-Strand og Harald Markussen (red.)
Idrettsfysioterapeuten
Mer enn 40 av Norges fremste fagpersoner belyser en rekke situasjoner og utfordringer innen fagfeltet idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Boken er organisert i åtte tematiske deler: Idrettsfysioterapeutens rolle, Idrettsfysioterapeutens arena, Kunnskap om utøveren, Når skade oppstår, Forebygging, ernæring og restitusjon, Den ikke-fungerende utøveren, Paraidrett og Spesielle områder.
Utgivelse: 9.mars.
Cappelen Damm Akademisk

Rob Burton, Magnar Forbord, Eirik Magnus Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.)
Etter oljen. Vår bioøkonomiske fremtid
Skal bioøkonomien overta når oljen tar slutt? En slik overgang vil innebære en rekke endringer innen bl.a. jordbruk, skogbruk, fiskeri, akvakultur, biovitenskap og industri. En «smart» bioøkonomi vil kreve utvikling på tvers av disse biosektorene. Å få til en overgang som også er samfunnsmessig akseptabel for befolkningen, krever kloke politiske beslutninger, og kunnskapsgrunnlaget må styrkes.
Utgivelse: 12. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Stein M. Eriksen
Treningsdagboka, 2.utgave – veien til målet
Boka passer for alle som trenger et enkelt, oversiktlig og godt verktøy for kartlegging av trening. Du får tips til utarbeiding av planer og hvordan du bør trene for best mulig utvikling. Ny utgave har en egen del som omhandler mental trening. Bli sterkere og nå dine mål!
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Leif Magne Helgesen og Kim Holmen (red.)
Vårt frosne vann. Etiske refleksjoner når isen smelter
I 2015 kom boka Isen smelter, en bok om klimaendringene på Svalbard. I denne boka utvider forfatterne nedslagsfeltet til frossent vann rundt omkring på planeten vår og «de tre polene»: i Himalaya, Arktis og Antarktis. Mye av utviklingen i disse områdene henger sammen med hverandre. «Frossent vann smelter overalt, og dette gir utslag og konsekvenser over hele Jorden. Endringene på Svalbard fortsetter nådeløst og i større grad enn den første boka påviste. Alvoret i saken er mer omfattende og overbevisende enn noen gang.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Tatek Abebe, Ingvild Kvale Sørenssen og Marit Ursin (red.)
Barndomsstudier i norsk kontekst: Tverrfaglige tilnærminger
Denne boken er en introduksjon til, og refleksjon over, studier av barn og barndommer i Norge.
Utgivelse: Mars.
Gyldendal Akademisk

Kari Spernes
Den flerkulturelle skolen i bevegelse – teoretiske og praktiske perspektiver. 2. utgave
Boka har som mål å gi lærerstudenter et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i skolen med trygghet og profesjonalitet.
Utgivelse: Mars.
Gyldendal Akademisk

Aka dino

Marit M. Simonsen, Thea Rølsåsen, Norith Eckbo, Ragnhild Freng Dale, Odd Harald Barder, Erling Fjeldaas
Da mennesker regjerte kloden. Etikk, dinosaurer og juss for en verden i krise
Vi står overfor global oppvarming, forsuring av verdenshavene, og utryddelsen av verdens arter med en hastighet som ikke ble sett siden dinosaurenes døde ut for 65,5 millioner år siden. I boken har et team bestående av tre jurister, to biologer og én antropolog gitt sine tanker om mennesket, naturen og forholdet mellom oss.
Utgivelse: Mars/april.
Fagbokforlaget

APRIL

Hans Petter Graver
Jussens helter
Denne boken forteller historien til tolv jurister
som har stått opp mot makt og autoritet i situasjoner der systemet har stilt dem overfor store utfordringer.
Utgivelse: Primo April.
Universitetsforlaget

André Vågan (red.)
Helsepedagogiske metoder – teori og praksis
Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid – kjernekompetanser for fremtidens helse- og velferdstjenester.
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

Akiah Ottesen Berg og Karin Holt (red.)
Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid
Boken redegjør for betydningen av kultur og kontekst i psykologens arbeid, og stiller og besvarer sentrale spørsmål.
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

Ane Wilhelmsen-Langeland
Våkne opp! Om søvnens psykologi
«Gå og legg deg!» er beskjeden mange får når de klager til venner og kjente over for lite søvn. Mange tenker at hvis vi bare tilbringer mer tid i sengen, legger oss tidligere, så vil søvnen komme. Men er det sånn?
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

Ingvild Saksvik-Lehouillier og Jonas Vaag
Praktisk organisasjonspsykologi
Denne boken er en pedagogisk og kortfattet lærebok i organisasjonspsykologi som viser hvordan faget kan brukes i praksis.
Utgivelse: April.
Gyldendal Akademisk

MAI

Morten Magelssen, Reidun Førde, Lillian Lillemoen og Reidar Pedersen (red.).
Etikk i helsetjenesten
Utgivelse: Mai.
Gyldendal Akademisk

JUNI

Tor-Arne Hagve (red.)
Undersøkelser ved sykdom. 3.utgave.
Utgivelse: 1. juni.
Gyldendal Akademisk

Johanne Tonga og Martin Bystad (red)
Eldrepsykologi
Boka formidler kunnskap om eldre som en svært mangfoldig gruppe, om eldres psykiske helse og hvilke muligheter som finnes for ikke-medikamentell behandling.
Utgivelse: Juni.
Gyldendal Akademisk

John Magne Grindeland, Ragnhild Lyngved Staberg og Cato Tandberg
Biologididaktikk for lærere
Boka retter seg mot lærerstudenter og lærere i naturfag og henger sammen med den biologifaglige boka Biologi for lærere.
Utgivelse: Juni.
Gyldendal Akademisk

Ketil Eide mfl.
Barn på flukt. 2.utgave
Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger.
Utgivelse: Våren 2020.
Gyldendal Akademisk

Signe Ylvisaker og Marianne Rugkåsa
Krysspress
Boka belyser dilemmaer og krysspress som kan oppstå i sosialt arbeid i velferdsstaten.
Utgivelse: Våren 2020.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.