Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Ni kontraktstips for lærebokforfattere

Etter dialog med lærebokforlagene har NFFO utarbeidet en oppdatert tipsliste for deg som skal inngå kontrakt om utgivelse av digitalt læremiddel.

Lære

En normalkontrakt for digitale læremidler vil ikke være på plass i 2020. Men i dialog med forlagene har vi både fått og gitt nyttige innspill som vi er sikre på vil hjelpe dere i individuelle forhandlinger for kontrakter som nå skal inngås. Vi anbefaler alle å ta i bruk tipslisten under.
Målet for NFFO er å få på plass en normalkontrakt med forlagene når de digitale læremidlene har etablert seg mer i markedet.
Se her for den gamle tipslisten.

1. Få på plass en avtale som sikrer at du blir betalt for arbeidet du gjør

Ikke jobb gratis. Sørg for at du har en avtale som sikrer dine økonomiske rettigheter tidlig i arbeidet med digitale læremidler. Avtalen må spesifisere hvilke verk avtalen gjelder.

2. Vær bevisst på sammenhengen mellom beregningsgrunnlag og royaltysats

Normalroyalty for faglitterære verk utgitt på papir er 15 prosent, og royaltyen beregnes av papirbokens utsalgspris. Dersom beregningsgrunnlaget er lavere enn prisen til sluttkjøper, f.eks. at royalty beregnes av forlagets nettoinntekt, må royaltysatsen økes for å oppveie reduksjonen av beregningsgrunnlaget. Royalty for digital utgivelse av faglitterære verk bør være 20-30 prosent av forlagets nettoinntekt.

3. Sørg for at avtalen ikke dekker generell digital utnyttelse av verket

Avtalen bør avgrense forlagets rett til å utnytte materialet. Ny avtale bør inngås dersom forlaget ønsker utvidet bruk av materialet, f. eks. i andre ressurser.

4. Sørg for at avtalen dekker vedlikehold/oppdatering av læremiddelet

Behovet for hyppig oppdatering er høyere for digitale læremidler enn for læremidler på papir. Noen digitale læremidler vil kreve mer oppdatering enn andre. Vær derfor bevisst på at avtalen bør inneholde bestemmelser om oppdatering, sørg for at du får førsterett til å foreta disse oppdateringene, og at avkortning knyttet til oppdatering som du selv ikke kan eller vil utføre, står i forhold til verkets behov for oppdatering. Eventuelle oppdateringer som utføres av andre, må ikke være i strid med forfatterens ideelle rettigheter etter åndsverkloven.

5. Passiv forfatterrolle

Avtalen bør regulere det forhold at man som forfatter ikke ønsker å forholde seg aktiv til oppdateringer som nevnt ovenfor. I slike tilfeller vil man ikke lenger ha krav på å bli forespurt om å gjøre eventuelle endringer, og royalty kan nedtrappes iht. det som allerede er avtalt. At forlaget ikke trenger å forholde seg til forfatter for å gjøre endringer, skal ikke praktiseres i strid med forfatterens ideelle rettigheter.

6. Avkortning

På avtaletidspunktet bør man, så langt det lar seg gjøre, si noe om den royaltyen forfatteren skal ha (totalroyalty), etter eventuell avkortning. Det skal fremgå av avtalen hvilke forhold som begrunner en eventuell avkortning. Avkortningen skal være rimelig ut fra en totalvurdering. Det skal særlig tungtveiende hensyn til for at forlaget skal kunne avkorte royaltyen med mer enn en tredjedel (inntil 10 prosentpoeng).

7. Vurder hva du er best tjent med dersom forlaget tilbyr andre honoraralternativer enn royalty

Tradisjonelt har royalty vært den vanligste honorarmodellen. Noen ganger blir forlag og forfatter enige om at andre honorarmodeller kan være bedre egnet, f.eks. honorar beregnet iht. tekstens omfang eller etter medgått tid. Egentlige «engangshonorarer», hvor enerett til utnyttelse av verket overdras uten noen som helst begrensning i tid og rom, bør i størst mulig grad unngås.

NFFO anbefaler at honorar beregnet iht. tekstomfang ikke avtales lavere enn kr 590 per 1000 tegn medregnet mellomrom og at det ved krevende oppdrag avtales en betydelig høyere sats.

NFFO anbefaler at honorar for medgått tid til å skape faglitterære tekster for levering fra en forfatters enkeltperson¬foretak, ikke avtales lavere enn kr 550 per time og at det avtales en betydelig høyere sats når arbeidet krever særskilte kvalifikasjoner.

8. Heving av avtale ved vesentlig mislighold

Ved vesentlig mislighold fra forlagets side, kan forfatteren heve avtalen. Da skal forlagets bruk av forfatterens tekster opphøre. Eventuell videre bruk kan avtales særskilt, og kompensasjon for fortsatt bruk kommer da i tillegg til eventuell erstatning for misligholdet.

9. Henvisning til eventuell normalkontrakt

Avtalen bør henvise til at dersom normalkontrakt for digitale læremidler blir fremforhandlet av NFFO og Forleggerforeningen, så er det denne som skal gjelde for avtalepartene.

Dersom du har spørsmål om avtalen du har fått fremlagt, send en epost til en av våre juridiske rådgivere.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.