Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Her er vårens akademiske bøker!

Hva kan vi vente oss av akademiske bøker denne våren?
Se lista her!

Collage (1)

En spennende bokvår er i vente i den såkalte bokgruppe 2 – akademisk litteratur på norsk. I denne sjangeren er det langt færre forlag i markedet enn hva gjelder for den allmenne sakprosaen. Men tematisk spenner det like vidt.
Vi har vært i kontakt med alle forlag vi vet om for å utarbeide listene. Men, det kan være enkelte utgivelser vi ikke har fanget opp. Er du forfatter med bok ute i vår i denne bokgruppa, og mangler på lista? Ta kontakt med sverre@nffo.no

JANUAR

Kommunikasjon i klasserommet

Anne Birgitta Nilsen
Kommunikasjon i klasserommet
Hvordan kan du som lærer bli mer bevisst dine egne bidrag i muntlig kommunikasjon med elever og kollegaer? Boka gir innsikt i hvordan lærere og elever kan samhandle i klasserommet, ulike kommunikasjonsstiler og forholdet mellom språk og makt.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Digital dannelse

Jeppe Bundsgaard
Digital dannelse
Livet «på nett» gir fantastiske muligheter, men farefulle veier lurer også ved hvert klikk. Lærere og pedagoger må vise elevene vei. Digital dannelse er nødvendig og hører hjemme i skolens undervisning.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Dialog med elever

Ingrid Grimsmo Jørgensen
Dialoger med elever
Som lærer snakker du med klassen din, med grupper og med enkeltelever. Forskning viser at alle samtaler vi har med elever, og hvordan vi lykkes å komme i dialog, er avgjørende for hvor langt vi kommer i arbeidet med å hjelpe elever inn i gode utviklingsmønstre.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Økonomisk krigføring

Kåre Dahl Martinsen
Økonomisk krigføring
Vi er midt i en økonomisk krig. Våpnene er sanksjoner, subsidier, dumping, fiendtlige oppkjøp og tyveri av industrihemmeligheter. Målet er enkelt: Å svekke et lands økonomi slik at det ikke kan yte politisk eller militær motstand. Denne boken tar for seg drivkreftene bak denne krigen. Den beskriver hvordan slagene utkjempes, og hvilke metoder og virkemidler som brukes. Blant spørsmålene forfatteren reiser, er hvor effektive sanksjoner er.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi

Åse Minde og Ingalill Johnsen (red.)
Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi
Boken belyser hvordan vi kan forstå individets psykologiske strev, og hvordan psykodynamisk tenkning, kunstterapi og fokus på kroppens betydning kan være relevant for forståelsen og behandlingen av spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Inkluderende undervisning i høyere utdanning

Rannveig Beito Svendby
Inkluderende undervisning i høyere utdanning
Denne oppstartsguiden gir verktøy til undervisere som raskt og med enkle grep vil komme i gang med inkluderende undervisning.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Faste eiendommers rettsforhold

Einar Mo
Faste eiendommers rettsforhold
Faste eiendommers rettsforhold er en svært pedagogisk lærebok om faste eiendommers rettsforhold. I tillegg til en velskrevet og oversiktlig tekst inneholder den en rekke informative skisser, figurer, fotografier og tegninger og har rikelig med eksempler, herunder fra rettspraksis.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Oversikt over erstatningsretten

Peter Lødrup, Bjarte Askeland og John Asland
Oversikt over erstatningsretten
Oversikt over erstatningsretten gir en samlet fremstilling av erstatningsrettens regler. Boken tar opp de sentrale spørsmålene vedrørende ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og grensene for de erstatningsmessige skadene. Videre behandler boken de rettslige spørsmålene som reiser seg ved erstatningsutmålingen. Skadeserstatningsloven og bilansvarsloven er gjengitt i sin helhet.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Skatterett for eiendomsmeglere

Dag Sønsthagen
Skatterett for eiendomsmeglere
Skatterett for eiendomsmeglere gir en grunnleggende innføring i emnet. Boken dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for gjennomføringen av handelen. Ved vurdering av om eiendomsmegleren i det enkelte tilfellet har handlet i overensstemmelse med god meglerskikk, vil kunnskap i skatterett være et av de elementer som tillegges vekt.
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Frivillighet (002)

Stephen Sirris
Frivillighet og ledelse av frivillige
Boka drøfter spørsmål som: Hva er særegent og verdifullt ved norsk organisert frivillighet og hvordan kan frivillighet best ledes?
Utgivelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

9788215064505 874fcfd4b67ef4c6caadad578169b676

Turid Wangensteen og Martine Kihle Dalsrud
Når foreldre ruser seg
Mange barn og unge har foreldre som har problematisk bruk av alkohol, legemidler eller andre rusmidler. Det er barn og unge som ofte ikke blir sett, beskyttet og snakket med, og som står i fare for selv å utvikle problemer.
Utgvelse: Ute nå.
Universitetsforlaget

9788215067025 847d7f468dfa8d56a945523640e8a992

Bente Hannisdal og Thor Sigurd Nilsen
English Pronunciation and Intonation. British, American and World Englishes. 4th Edition
Denne boka er en introduksjon til uttale og intonasjon i moderne engelsk språk. Fokus er både på American English (AE) og British Recieved Pronunciation (RP), samt «World Englishes».
Utgivelse: Ute nå.
Universitetsforlaget

Pengekravsrett

Trygve Bergsåker
Pengekravsrett
Boken gir en omfattende og grundig fremstilling av de sentrale emnene innenfor pengekravsrett, som er en del av faget obligasjonsrett.
Utgvelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Sosial angst

Jonas Sharma-Bakkevig
Min vei ut av sosial angst
Tenk om kunnskapen og erfaringen psykologen sitter på kunne nå deg, uansett hvor du bor eller når du trenger hjelp, slik at du på egen hånd kunne begynne å finne ut av ting, med forskningsbaserte metoder?
Utgvelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Foreldreerfaringer

Magne Geir Bøe
Foreldreerfaringer – å ha et barn med utviklingshemning
Boken formidler verdifulle brukererfaringer til alle som jobber med barn med utviklingshemning og til familier som er berørt av dette. Vi møter elleve par eller aleneforeldre som alle har et barn med utviklingshemning. Gjennom intervjuer deler de åpenhjertig tanker og refleksjoner som har vokst fram gjennom et annerledes liv – fra barnet ble født til det i voksen alder har flyttet hjemmefra. Forfatter Magne Geir Bøe har supplert tekstene med sine fotografier som bringer oss nærmere personene vi møter
Utgvelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Klasseledelse i den digitale skolen

Rune Johan Krumsvik
Klasseledelse i den digitale skolen
Denne boka handler om hvordan læreren kan sikre et godt læringsklima for elevene, både i digitale (nettbaserte) og fysiske klasserom med digitale læringsressurser.
Utgvelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Historiebevissthet og historiebruk i skolen

Ketil Knutsen
Historiebevissthet og historiebruk i skolen
Her får lærere og lærerstudenter kunnskapen de trenger for å utvikle elevenes historiebevissthet i samsvar med fagfornyelsen. Boka inneholder en rekke eksempler på undervisningsopplegg og viser hvordan læreren kan utvikle egen undervisning og vurdere elevenes historiebevissthet.
Utgvelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

9788215066578 503ce73a9832598b22156e2555b67bbf

Terje Aven
Risk and Risk Science. Stories and Reflections

Today, risk is on the agenda in most contexts: in connection with climate change, medicine and health, technology, economics, and much more. We often refer to the precautionary principle, but do we really understand this term?
Utgvelse: Ute nå.
Universitetsforlaget

Paatalerett

Gert Johan Kjelby
Påtalerett
Fremstillingen har fokus på de grunnleggende prinsippene og hovedreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse, rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av de konkrete saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for de ulike påtaleavgjørelsene.
Utgvelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Flerkulturelle scenarioer

Sharam Alghasi og Thomas Hylland Eriksen (red.)
Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt?
Forfatterne presenterer ny forskning og innsikt og tilbyr et friskt, originalt blikk på det nye Norge som både gir forståelse og verktøy for å tenke realistisk om norskhet i tiden fremover. Boken er skrevet for studenter, politikere, planleggere og alle andre som er engasjert i arbeidet for å skape et godt samfunn.
Utgvelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Sennett (002)

Erik Henningsen og Anders Underthun
Richard Sennett – Arbeid og den nye kapitalismen
I denne boka drøfter forfatterne Sennetts ideer knyttet til det moderne arbeidslivet. Sentrale begreper fra denne delen av Sennetts forfatterskap, er fleksibilitet, håndverk og «selvets utvikling», og hvordan disse fenomenene kommer til uttrykk innenfor et arbeidsliv preget av endring og krav om kontinuerlig omstilling.
Utgvelse: Ute nå.
Cappelen Damm Akademisk

Amu

Arne Bernhardsen
Arbeidsmiljøutvalget. Håndbok for arbeid i AMU 7. utg.
En nyttig og inspirerende håndbok for nye utvalgsmedlemmer så vel som for medlemmer med lang fartstid, og ikke minst for dem som er i ferd med å etablere et AMU på sin arbeidsplass.
Utgvelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

Åitop

Hans Robert Schwencke, Dag Olav Haugen, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim, Erik Avlesen-Østli
Årsregnskapet i teori og praksis 2022
Et sentralt oppslagsverk for alle som utarbeider, kontrollerer eller vurderer norske årsregnskaper og årsberetninger for regnskapsåret 2022.
Utgvelse: Ute nå.
Gyldendal Akademisk

02733 flytsoner forside hq

Even Igland Diesen, Bjarne Markussen og Kjell Andreas Oddekalv (red.)
Flytsoner
Rap-lyrikken er den mest utbreidde forma for lyrikk i det 21. århundret. Det er ein munnleg lyrikk som er kjenneteikna av ei særeiga framføringsform. I flowen speler den språklege og musikalske rytmen saman på intrikat vis. Flysoner handlar om rap som estetisk uttrykk. Den tek for seg rytmar og melodiar, rim og punchlines, finurlege assosiasjonskjedar og ambisiøse konseptalbum.
Utgvelse: Ute nå.
Scandinavian Academic Press

Sanglyrikk forside hq

Ole Karlsen og Bjarne Markussen (red.)
Sanglyrikk
Lyrikken er den mest populære og utbredte av alle diktarter – vel å merke sanglyrikken, den som fremføres til musikk og formidles gjennom radio, grammofonplater, CD-er og strømmetjenester. Til tross for dette har sanglyrikken vært mindre utforsket enn skriftlyrikken. Det søker denne boka å råde bot på, som den første i sitt slag i Norge.
Utgvelse: Ute nå.
Scandinavian Academic Press

The medieval scandinavian art reader

Margrethe C. Stang og Laura Tillery (red.)
The Medieval Scandinavian Art Reader
The Medieval Scandinavian Art Reader er den første engelskspråklige antologien om skandinavisk middelalderkunst og -arkitektur. Boken er rikt illustrert med kart og bilder, og er den perfekte introduksjonen til denne fascinerende epoken i skandinavisk historie.
Utgvelse: Ute nå.
Scandinavian Academic Press

9788245033205

Eli Wenche Andersen og Anne-Malin Granerud
Samvær etter omsorgsovertakelse — En praksisnær og helhetlig tilnærming
Denne boken gir et kunnskapsgrunnlag for fagkyndige vurderinger i komplekse samværsspørsmål etter den nye barnevernsloven. Forfatterne presenterer en modell for samværsanalyse, der målet er å bidra til at flere barn får et samvær med sine foreldre som støtter deres utvikling, og som kan bidra til at barnet når sitt fulle potensial også på andre områder i livet.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245037890

Anne Tjønndal
Idrettsteknologi
Boken tar for seg hvordan teknologiske fremskritt påvirker idretten på ulike måter. Den viser hvordan utøvere, trenere, publikum, ledere og dommere står overfor nye muligheter og utfordringer som følge av endringene som ny teknologi skaper for deltakelse, konkurranser og arrangementer i idretten.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245038217

Eivind Kolflaath
Ordlyd og resonnement — Språk- og argumentasjonsteori i samspill med juss
Juss er en argumenterende virksomhet, og språket er juristens viktigste verktøy. Boken diskuterer sentrale fenomener i det juridiske feltet i lys av språk- og argumentasjonsteori.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245043839

Jan Fridthjof Bernt og Olav Haugen Moen
Offentleglova — Med kommentarer 2. utgave
Boken er skrevet med sikte på å kunne fungere som oppslagsbok for tilsatte i offentlig forvaltning, folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, journalister og andre interesserte borgere. Samtidig gir den på flere punkter innspill til den løpende juridiske debatt om forståelsen av vanskelige bestemmelser.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245041743

Carl Cato Wadel
Ledelse av og i barnehagen
Ledelse av og i barnehagen omfatter undertemaer som etisk ledelse, pedagogisk ledelse, delt lederskap, selvledelse, medarbeiderledelse og endringsledelse.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245037623

Michael Høiskar Kahn
Lærebok i kulturminnerett, 2. utgave
Boken er en gjennomgang av hvilke rettslige virkemidler som kan tas i bruk, og hvilken rettslig virkning dette har for kulturmiljøet og de involverte partene. Det er særlig lagt vekt på å gi leseren en praktisk vinkling.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

Dag Vidar Hanstad
Arrangementsledelse. 2. utgave
Hvordan skape et best mulig arrangement? I denne boka tar vi for oss denne problemstillingen fra en rekke innfallsvinkler. Målet er å øke innsikten hos alle som er opptatt av arrangementer.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245037951

Susanne Egset
DEBUTANT!
Design med ord. Ei innføring i innhaldsdesign og UX-skriving
Denne boka skal sette deg i stand til å ta rolla som innhaldsdesignar frå start til slutt i ein designprosess. Den lærer deg å kombinere designmetodikk med skrivehandverket og bruke tekst og språk for å rettleie folk gjennom digitale brukargrensesnitt.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245044126

Unni Langås
Krigsminner i samtidslitteraturen

Hvordan behandles minner fra andre verdenskrig i dagens norske samtidslitteratur? I denne boka tar Unni Langås for seg et utvalg tekster, skrevet mellom 2001 og 2021, som alle handler om Norge under krigen.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245039948

Velibor Bobo Kovac
DEBUTANT!
Hvordan vet du det? Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder
Mange studenter opplever metodeemner som krevende. Denne boken skal gjøre det lettere å forstå hva vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder er.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245041590

Ole Petter Askheim og Jan Andersen
Brukermedvirkningens mange ansikter
Denne boka viser at det bak den mangfoldige begrepsfloraen i velferdstjenestene kan skjule seg ulike interesser, målsettinger og konsekvenser. Debatt og kritisk tenkning blant politikere, representanter for brukerinteresser, tjenesteutøvere og studenter er derfor viktig.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245044300

Charlotte Johannesen og Cecilie Thun (red.)
Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen
Denne boken handler om hvordan endringer i organisering og arbeidsdeling i barnehagen påvirker personalets praksis og profesjonalitet. I kapitlene diskuteres også barnehagelærerens pedagogiske ledelse, profesjonsrolle, foreldresamarbeid og grensedragninger mellom praktiske og pedagogiske oppgaver.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245044232

Iver B. Neumann
Hvordan forstå internasjonale relasjoner. Statssystemets nøkkelbegreper
Internasjonale relasjoner handler om statssystemets utvikling, dets konflikter og allianser, om maktpolitikk og samarbeidsinstitusjoner. Denne boken introduserer og forklarer statssystemets nøkkelbegreper, og tar for seg både historiske og teoretiske forståelser.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245034042

Jannike Ohrem Bakke og Fride Lindstøl
Undervisningens dramaturgi. Fortellinger og analyser fra klasserommet
All formidling har en dramaturgi. Når lærere griper de mulighetene dramaturgiske perspektiv gir, vil det gi en mer levende og engasjerende undervisning, og slik skapes bedre forutsetninger for læring. I denne boken belyser forfatterne hvordan man kan bruke dramaturgi som et verktøy til å planlegge, gjennomføre, analysere og reflektere over undervisning.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245021615

Jørn Cruickshank og Jørund Aasetre (red.)
Innføring i samfunnsgeografi
Forfatterne presenterer sentrale samfunnsgeografiske begreper og tenkemåter og viser hva som skiller geografifaget fra andre samfunnsfag.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245044027

Trond Markestad
Klinisk pediatri, 4. utgave
Dette er en lærebok i barnesykdommer som på en pedagogisk måte kombinerer faktakunnskap med en problemorientert tilnærming, slik helsepersonell til daglig møter utfordringene. Denne nye utgaven er betydelig omarbeidet, utvidet og oppdatert.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245043112

Rikke Høgsted
Grunnbok i belastningspsykologi
Oversatt fra dansk av Thomas Holter
Denne boken er skrevet til deg som jobber i en mental høyrisikojobb – det vil si en jobb hvor man blir konfrontert med ulykker, trusler, traumer, overgrep, død eller andre voldsomme hendelser gjennom sitt møte med kriserammede eller traumatiserte mennesker, eller en jobb som på annen måte stiller store krav til innlevelse og det å håndtere smertefulle følelser.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245043204

Rolf Hanoa
Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951–2021. Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter
Faget nevrokirurgi har i disse 70 årene rykket frem mot stadig nye faglige utfordringer. De to Oslo-avdelingene har på hver sine spesialområder vært sentrale i fagets utvikling. Nye behandlingsmetoder, nytt diagnostisk utstyr og kompetent og utholdende personale har stadig forbedret behandlingsresultatene.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

9788245045093

Tor Wallin Andreassen
Moderne verdiskaping. Kunder og innovasjoner
Moderne verdiskaping handler om endringer i det eksterne miljøet – teknologiske, bærekraftmessige og økonomiske – som rammer alle. De som lykkes gjennom innovasjon, vil oppleve en reell vekst og økt firmaverdi.
Utgvelse: Ute nå.
Fagbokforlaget

Samhandling

Ragnhild Hellesø og Randi Opheim
Samhandling i helsetenesta. Sjukepleiarens faglege og organisatoriske rolle
Boka viser kva kunnskap og kompetanse som skal til for å skape gode og samanhengande helsetilbod til pasientane, og kva rolle og ansvar sjukepleiarar har i ulike samhandlingskontekstar.
Utgvelse: Ute nå.
Samlaget

9788215060934 aada0c93140d1d3e8e9aeaf22dfd1aa4 (1)

Marianne Maugesten og Kari Spernes (red.)
Overganger i skolen
Denne boka handler om overganger i skolen, fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.
Utgivelse: Ute nå.
Universitetsforlaget

9788215066400 8d4480b1306a291fb94627f40ed9b548

Marte Blikstad-Balas
Literacy i skolen 2. utg.
Hva er egentlig literacy? Og hvorfor er det så viktig å forstå begrepet for alle som jobber med skole?
Utgivelse: Ute nå.
Universitetsforlaget

9788215058047 9056c818ff93acd7d5f3d300c7a0df54

Gøril Figenschou, Silje Solheim Karlsen og Helge Christian Pedersen (red.)
ÁVDNET. Samiske tema i skole og utdanning
Det er behov for mer kunnskap om hvordan vi i lærerutdanningene og skolen kan jobbe faglig og didaktisk med samiske temaer.
Utgivelse: Ute nå.
Universitetsforlaget

9788215061245 661b01d56194d65fc6c2d4a042ab3047

Ingrid Elisabeth Ertzeid og Anne Løvland
Skaperglede i norskfaget
I denne boka presenteres 43 undervisningsopplegg som vektlegger tekstskaping tilpasset ungdomstrinnets norskfag.
Utgivelse: Ute nå.
Universitetsforlaget

FEBRUAR

Digital modenhet (002)

Pernille Kræmmergaard
Digital modenhet
Digital modenhet – strategi, teknologi, organisasjon og ledelse i fem generasjoner viser hvordan den digitale teknologien har utviklet seg i suksessive stadier siden digitaliseringens spede begynnelse, og hva hvert utviklingstrinn stiller av nye krav til strategi, organisering og ledelse.
Utgivelse: 1. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2023

Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim (red.)
Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2023
Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig tatt med. Samlingen er à jour pr. 5. januar 2023.
Utgivelse: 6. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Samiske temmer i skolen

Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Hege Merete Somby (red.)
Samiske stemmer i skolen
Dette er en fagbok hvor formidlere, forskere og lærere fra Sápmi skriver om mangfoldet hos vårt samiske urfolk. Boka gir innsikt i urfolks rettigheter gjennom FN-konvensjonene, Barnekonvensjonen og læreplanen (LK20).
Utgivelse: 6. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Hans Fredrik Marthinussen
Tredjemannsproblemene
Tema for Tredjemannsproblemene er hvordan rettsreglene i den dynamiske tingsretten skal tolkes og anvendes, og hvordan ulovfestede prinsipper, hensyn og eventuelt uklar lovtekst, kan harmoniseres på en måte som er forutberegnelig for rettssystemets aktører.
Utgivelse: 13. februar.
Cappelen Damm Akademisk

Elevers deltakelse og medvirkning

Anne Dorthe Tveit
Elevers deltakelse og medvirkning – i samtaler med lærer og foresatte om individuell opplæring
Boka er en innføring i hvordan lærere og spesialpedagoger kan fremme reell deltakelse og medvirkning for elever. Oppmerksomheten rettes spesielt mot de elevene som opplever utfordringer med slik deltakelse.
Utgivelse: 27. februar.
Cappelen Damm Akademisk

9788245043396

Kåre Kverndokken og Jannike Ohrem Bakke (red.)
101 skrivegrep, 2. utgave – en teoretisk og praktisk skrivedidaktikk
Hva er god skriveundervisning? Hvordan skal vi forløse ideer hos elevene og sette dem i stand til å skrive gode tekster? Det er noen av de grunnleggende norskfaglige spørsmålene denne boka søker å svare på.
Utgivelse: Februar
Fagbokforlaget

9788245043433

Anders Malkomsen
DEBUTANT!
Hva er poenget? Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Boken gir en ny forståelse av meningsløshetens psykologi og tilbyr flere måter å forholde seg til eksistensielle meningskriser på. Her utfordres den etablerte sannheten om at livet må ha mening for å være verdt å leve.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

9788245044171

Tine S. Prøitz (red.)
Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap. Systematikk og kreativitet
Boken har som mål å samle, presentere og diskutere ulike tilnærminger å jobbe med forskningsoversikter i utdanningsfeltet på.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

9788245033137

Anne Marie Mork Rokstad, Cecilie Høj Anvik og Atle Ødegård (red.)
Sykehjemmet. Hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass
Sykehjemmet er en kompleks institusjon, og skal dekke mange behov og funksjoner. Utfordringene knyttet til mennesker i en livsfase hvor de trenger avansert helsehjelp, omsorg og andre forhold, er mange og sammensatte. Forfatterne ønsker å bidra til en bred forståelse både av hva et sykehjem er, og hvilke utfordringer sektoren står overfor.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

9788245035445

Cecilie Ottersland Myhre og Ann-Hege Waterhouse (red.)
Metodologiske ut-viklinger
I denne antologien skriver forskere frem ulike innganger, metoder og problemstillinger knyttet til barnehageforskningens metodologiske mangfold. Metoder og forskningsspråk utforskes og ut-vikles i møte med ulike teorier i et kvalitativt og post-kvalitativt landskap.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

9788245041224

Sverre Bragdø-Ellenes og Line A. Parelius
Husleieavtaler, 3. utgave
Boken er en generell fremstilling av norsk husleierett, og gir en grundig innføring i regelverket for leie av bolig og lokale. Forfatterne tar for seg avtaleinngåelse, gyldighet og tolkning av husleieavtaler.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

9788245034004

Wenche Bjørnebekk og Kate Mevik
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene
Møteinnkallinger, referater, observasjoner, utredninger, vedtak, sms og chat er eksempler på dokumenter som skrives i barnevern, Nav og andre velferdstjenester. Dokumenter som er godt skrevet, bidrar til rettssikkerheten til den som mottar hjelp. Tekster som er respektfulle og enkle å forstå, sikrer bedre samarbeid. Denne boken gir kunnskap som sosialarbeidere kan bruke for å skrive godt.
Utgivelse: Februar.
Fagbokforlaget

MARS

Sårbarhetens filosofi

Martha C. Nussbaum
Sårbarhetens filosofi. Utvalgte essay
Oversatt av: Anders Dunker.
Martha C. Nussbaum er en av vår tids mest produktive nålevende filosofer. I denne utgivelsen presenterer vi fire essay som på hver sin måte handler om sårbarhet. For Nussbaum er sårbarhet et eksistensielt grunnvilkår og sårbarheten hos mennesker og dyr kommer til uttrykk på ulike måter gjennom hele livet.
Utgivelse: 1. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Et anerkjennende kroppsøvingsfag

Kjersti Mordal Moen og Arne N. Jordet (red.)
Et anerkjennende kroppsøvingsfag
Boka viser hva en anerkjennende pedagogisk praksis kan innebære i kroppsøvingsfaget. Den inneholder gode eksempler på anerkjennende undervisning og hvordan det bidrar til en mer inkluderende skole.
Utgivelse: 1. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Originalrgb omslagsforside utendørsterapi (1)

Carina Ribe Fernee, Iris Anette Olsen, Vibeke Palucha og Leiv Einar Gabrielsen
Utendørsterapi. En introduksjon
Dette er ei innføringsbok for fagfeltet utendørsterapi. Boka gir innsikt i mangfoldet av muligheter som ligger i naturbasert terapeutisk arbeid. I tillegg viser den hvorfor og hvordan naturen i seg selv både tilrettelegger for og forsterker disse mulighetene. Målet er å bidra med nye ideer og økt inspirasjon til hvordan man kan drive helsearbeid i, og ved hjelp av, naturen.
Utgivelse: 2. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Kulturforståelse på 1 2 3

Tor Grenness
Kulturforståelse på 1-2-3
Boken gir eksempler på hvordan kulturforståelse kan være avgjørende for vellykket integrering og kan hindre stereotypifisering og nedvurdering av andre kulturer, men forfatteren viser også hvordan kultur kan bidra til å forklare observerte forskjeller i organisasjonsatferd på tvers av landegrenser.
Utgivelse: 2. mars.
Cappelen Damm Akademisk

9788215029160 3940dcae25346a6fa7bc06e19a6df9a9 2

Janne Paulsen Breimo og Ann Christin Eklund Nilsen
Institusjonell etnografi
Boken gir innsikt i sentrale begreper som styringsrelasjoner, ståsted, arbeidskunnskap, institusjonelle forståelser, og undersøker hvordan tekster og andre medierte budskap fra sentrale institusjoner bidrar til å forme oss.
Utgivelse: 3. mars.
Universitetsforlaget

9788215035482 2b3bcff4a910e17d019973539ff0494c

Lars Laird Iversen
Lykkeforskning. En sosiologs oppdagelsesreise
Boken utforsker ulike forskeres forsøk på å forstå hva lykke er og hvordan man oppnår det.
Utgivelse: 6. mars
Universitetsforlaget.

9788215054650 857e6a81ac4b9d4f0feaad0d1e8a3b46

Kristine Sommerset Bjartnes
Kvinnehelse i krisetid. Pandemiens konsekvenser i Norge og verden
Boken oppsummerer de alvorlige konsekvensene koronapandemien har hatt for kvinners helse, liv og rettigheter.
Utgivelse: 6. mars.
Universitetsforlaget

9788215051888 deb55c0d14f48e65e20bdc1d70f42d56

Trine Solstad og Ann-Mari Bugge
Seriøst? Om sakprosa for barn
En samtalebok om det å skrive og tegne om saklige emner for barn.
Utgivelse: 6. mars
Universitetsforlaget.

9788215065984 3e47f59f1eb40d86de39828ac4ff2ccf

Morten Helbæk og Børre Anton Olsen
Excel for økonomistudenter. 2.utgave
Excel er et effektivt arbeids- og analyseverktøy for svært mange i arbeidslivet – særlig hvis du behersker de mange mulighetene i programmet.
Utgivelse: 6. mars.
Universitetsforlaget

Tinglysing

Borgar Høgetveit Berg
Tinglysing
Tinglysingslova regulerer registrering og tredjemannsvern av eigedomsrett og avgrensa rettar, inkludert panterettar, i fast eigedom. Tinglysingslova heimlar også Lausøyreregisteret. Forfattaren gjev ei grundig, samla framstilling av tinglysingslova, tinglysingsforskriftene og dokumentavgiftsreglane for fast eigedom.
Utgivelse: 13. mars.
Cappelen Damm Akademisk

9788215029580 b7d537eb20776e9647dc3041d7cd5ef6

Tone Amalie Nergård Høgblad og Ola Gunhildrud Berta
Helt nært. En innføring i etnografisk metode
En inviterende og engasjerende bok om etnografisk metode og hva som kjennetegner det etnografiske blikket.
Utgivelse: 13. mars.
Universitetsforlaget

9788215065151 8c507a55a6cba2349dbbf908ac923cb4

Annelin Eriksen
Evighetsmenneske. Om teknologi, vitenskap og udødelighet
Boken gir en kulturhistorisk og kulturanalytisk gjennomgang av tekno-vitenskapelige udødelighetsideer, prosjekter og bevegelser fra USA, Europa og Russland.
Utgivelse: 15. mars.
Universitetsforlaget

Erik Sveberg Dietrichs
Å bite seg selv i halen. Hvordan menneskeskapte klimaendringer og miljøkatastrofer påvirker oss
I vår del av verden snakker vi ofte om klimaproblemene som noe som ligger i framtida. Men for millioner av mennesker er store klimaendringer allerede en realitet. Mange av miljøproblemene menneskene kjemper mot, er forårsaket av oss selv. Samtidig som vi slåss mot konsekvensene, fortsetter vi å ødelegge vårt eget livsgrunnlag.
Utgivelse: Medio mars.
Gyldendal Akademisk

Motivasjonspsykologi 2. utg

Åge Diseth
Motivasjonspsykologi
Boka beskriver hvordan behov, tanker og emosjoner gir atferd retning og energi slik at det er mulig å oppnå bestemte mål. Boken viser hvordan psykologisk fagkunnskap kan brukes til å fremme mestring og forbedre prestasjoner.
Utgivelse: Medio mars.
Gyldendal Akademisk

Norsk som andrespråk

Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (red.)
Norsk som andrespråk – voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk
Denne boka handler om voksne innvandrere med lite tidligere skolegang, som skal lære å lese og skrive samtidig som de lærer andrespråket norsk. Artiklene presenterer ny forskning om denne gruppas muligheter og utfordringer i forbindelse med deltakelse i opplæring, arbeidsliv og samfunnet ellers.
Utgivelse: 27. mars.
Cappelen Damm Akademisk

9788215066509 1dcc2beacdce62d500de53aebfec518b

Jon Anders Lied
Innføring i intensiv psykodynamisk korttidsterapi − ISTDP
Boka er en introduksjon til ISTDP. Den gir en lettfattelig og praktisk innføring i psykodynamisk teori, som hver eneste ISTDP-terapi og -teknikk baserer seg på.
Utgivelse: 27. mars
Universitetsforlaget.

9788215068176 58e8cd9c693e872829d66c2d72a37dcf

Dinh Uy Tran
Informasjonssikkerhetsledelse
Forfatteren presenterer en verktøykasse for alle som studerer faget eller allerede jobber innen fagområdet informasjonssikkerhetsledelse.
I tillegg til en innføring i informasjonssikkerhetsledelsesfaget, fokuseres det på betydningen av både personlig utvikling og utvalgte ledelsesteorier for å kunne utføre rollen som informasjonssikkerhetsleder best mulig.
Utgivelse: 29. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Øystein Brekke
Religionshermeneutikk. Forståing i ei polarisert tid
Kva tyder det å ha kunnskap om religionar og livssyn i vår tid? Og kva følgjer har det spørsmålet for arbeid med religion, livssyn og etikk i skulen?
Utgivelse: 29. mars
Universitetsforlaget.

Eldst

Maria Øksnes og Tuva Schanke (red.)
Eldst
Overgangen fra å være eldst i barnehagen til å bli yngst i skolen involverer mange aktører som kan ha motstridende forventninger til hverandre. Denne boken løfter frem ny forskning som bygger på ulike perspektiver og synliggjør forventinger til denne overgangen.
Utgivelse: 30. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Skolebiblioteket som læringsarena

Cathrine Bergan og Ingeborg Eidsvåg Fredwall (red.)
Skolebiblioteket som læringsarena
Forfatterne gir en innføring i hvordan skolebiblioteket kan brukes som læringsarena i skolen og hvor viktig skolebibliotekaren er for dette arbeidet. Boka viser at skolebiblioteket har tre funksjoner: å fremme leselyst og litteraturformidling; å lære elevene informasjonssøk, kritisk lesing og kildekritikk og å utvide skolens psykososiale miljø.
Utgivelse: 30. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Temperament hos små og store barn

Kirsten Flaten (red.)
Temperament hos små og store barn
I denne antologien beskriver norske forskere ulike måter å forstå begrepet temperament på. Et stort fokus rettes mot temperamentsforskjeller hos barn og hvilken betydning ulikheter kan ha for barns tilpasning i utfordrende læringssituasjoner i barnehage og skole.
Utgivelse: 30. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Inkluderende læringsmiljø

May Olaug Horverak, Elin Frisch Selås og Gerd Martina Langeland
Inkluderende læringsmiljø
I denne boka presenteres en femtrinnsmetode som legger til rette for å jobbe med mestring, medvirkning og motivasjon i barneskolen og gjennom dette skape et inkluderende læringsmiljø. En systematisk bruk av metoden kan bidra til at elevene opplever reell medvirkning i skolehverdagen, mestring i skolefagene og motivasjon til å lære og skape positive endringer.
Utgivelse: 30. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Mirjam Harkestad Olsen og Per Arneberg (red.)
Samtaler i skolen
Kapitlene i denne fagfellevurdert antologien er skrevet av fagpersoner som forsker på ulike sider ved begrepet samtalen. Forfatterne skriver blant annet om dialogens forutsetninger, betydningen av å anerkjenne elevbidrag, den kontroversielle samtalen, kollegasamtalen og samtalens betydning for et godt psykososialt miljø. Boken inngår i serien Inkluderende skolemiljø.
Utgivelse: 31. mars.
Cappelen Damm Akademisk

Tor Høst
Ledelse i helse- og sosialsektoren. 4. utgave
Krav om effektivisering, bedre kvalitet, mer styring og riktig prioritering i helse- og sosialsektoren har ført til økt oppmerksomhet rundt ledelse og ledelsesfunksjonen.
Utgivelse: 31. mars
Universitetsforlaget

Systemisk ledelse (002)

Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Jørgen Gjengedal Madsen, Thomas Johansen, Thomas Specht
Systemisk ledelse
Det ligger innebygd i begrepet systemisk at en organisasjon oppfattes som et system av personer i relasjoner. Alle våre utsagn og handlinger må derfor ses og forstås i den konteksten som de utspiller seg i: i nettverket av kolleger, ledere og samarbeidspartnere og deres utsagn, handlinger og holdninger.
Utgivelse: Ultimo mars.
Gyldendal Akademisk

Gro Vatne-Brean
Psykisk helse i svangerskap og barseltid
Denne boken er ment som hjelp til å forstå noen av de mentale utfordringene og mekanismene som skjer i løpet av svangerskap og barseltid, hva som ligger til grunn for dem, og ikke minst hva vi i helsevesenet kan gjøre for å hjelpe når det er nødvendig.
Utgivelse: Ultimo mars.
Gyldendal Akademisk

Runar Narvland
Trygderett i høyesterett
Forfatteren gjennomgår og analyserer trygdesaker som er behandlet av Høyesterett.
Utgivelse: Ultimo mars.
Gyldendal Akademisk

Kari Jegerstedt, Per Arne Michelsen og Anemari Neple (red.)
Politikk, Kunst og kjærlighet – nye perspektiver på Torborg Nedreaas` forfatterskap
Torborg Nedreaas (1906–1987) er en av de sentrale forfatterne i etterkrigstiden. Hun er særlig kjent som en fornyer av novellekunsten og for å rette søkelys mot barns og kvinners livsvilkår. Denne boken retter seg til alle med interesse for Nedreaas’ forfatterskap. Boken presenterer en utvidet forståelse av Nedreaas’ plass i norsk litteraturhistorie generelt og i den feministiske kanon spesielt.
Utgitt: Mars.
Scandinavian Academic Press

9788245035537

Benedikte M. Høgberg, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen (red.)
Kriseregulering – Lovgivning under koronakrisen
Da pandemien traff Norge i mars 2020 utløste den en kjedereaksjon av rettslige reguleringer. Boken ser på krisehåndtering fra et juridisk ståsted. For å få frem bredden i problemstillinger og rettsområder, er boken et samarbeidsprosjekt der mer enn tjue fremtredende juridiske forskere fra til sammen sju ulike forskningsinstitusjoner deltar, alle med bidrag innenfor eget fagområde.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Sissel Mørreaunet, Kjersti Nissen og Merete Moe
Barnehageledelse i bevegelse
I denne boka belyser forfatterne hvordan barnehagestyrere gjør ledelse. Gjennom skapende og relasjonelle perspektiver har de undersøkt hvordan denne ledelsen er i bevegelse. Styrerne står i spenninger og dilemmaer hvor de må bruke klokskap og faglig skjønn, og hvor verdier som åpenhet og nærhet vektlegges.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Åse Kvalbein og Anne-Brit Reienes
Leire og keramikk. Håndbok for studenter og lærere
I boka Leire og keramikk – en håndbok for studen­ter og lærere får du eksempler på hvordan leire og keramikk kan brukes i undervisning med barn og ungdom. Leseren en innføring i praktisk verkstedarbeid. Teoretisk kunnskap løftes fram som et rammeverk å jobbe innenfor. Prosessbe­skrivelsene fungerer som repetisjon og støtte for egen utforsking av materialet.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

9788245044263

Arnljot Løseth
Den industrielle revolusjonen. Storbritannia i europeisk og globalt perspektiv, 1600–1914
Storbritannia var sjølve lokomotivet i den industrielle revolusjonen, og andre vestlege land følgde etter. Kvifor var det akkurat Storbritannia? Boka diskuterer kva som hende, kor, korleis og når det hende, og også konsekvensane for land, samfunn og menneske – óg i andre delar av verda.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Christine Hamm
Å studere litteratur
Denne boken gir en oversiktlig introduksjon for alle som skal studere litteratur. Den tar for seg de ulike tekstsjangrene, og den viser hvordan vi kan analysere, tolke og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa. Del av den nye Å studere-serien fra Fagbokforlaget.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Ann-Kristin Helland Gujord
Å studere utvikling av andrespråk
Denne boka forklarer hvordan utvikling av andrespråk skiller seg fra annen språkutvikling, hva som kjennetegner denne språkutviklingen over tid, og hvordan man kan analysere språket til innlærerne. Del av den nye Å studere-serien fra Fagbokforlaget.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Trond Ekern, Øyvind Guldahl og Erik Holst
Løsningsforslag til Matematikk for fagskolen. 2. utgave
Matematikk for fagskolen er et matematikkverk skrevet for de tekniske linjene på fagskolen. Læreverket består av lærebok samt løsningsforslag. Denne nye, 2. utgave av Løsningsforslag til Matematikk for fagskolen inneholder løsningsforslag til alle oppgavene i 3. utgave av læreboka Matematikk for fagskolen.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

9788245039931

Odd Myklebust mfl.
Industri 4.0. Digitalisering av produksjon
Boken tar for seg Industri 4.0 på norsk, gjennom både forklaring av begreper og industrieksempler. I denne boken har vi tatt for oss hvordan ny teknologi også kan gi kvalitetsbegrepene et bredere perspektiv.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Gry Mette Dalseng, Trond Løge Hagen, Marit Heldal og Ingvild Olsen Olaussen
Barnehagelæreren i en foranderlig verden. Barn på flukt og i sårbare livssituasjoner
For første gang i verdenshistorien er over hundre millioner mennesker på flukt. Halvparten av disse er barn. Betydningen av kunnskap om barn og tidlig barndom er viktigere enn noen gang! I boken rettes fokus mot betydningen av barnehagelærerrollen og kunnskapens om tidlig barndom i et samfunn preget av mangfold og forandring.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Anne Greve, Eilen Bergvik, og Knut Olav Kristensen
Sammen i lek
Skal lærere i barnehage og skole la barna få være i fred med leken sin, eller kan lærere og barn leke sammen? Hva skjer hvis lærere deltar i barns lek? Denne boka utfordrer forståelsen av at lek kun er noe som hører barna og barndommen til. Lærere kan delta i lek på måter som inspirerer til mer lek.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Jessica P.B. Hansen
Fjerntolking. En bok om meningsdannelse
Denne boka beskriver hvordan tolkede og fjerntolkede samtaler gjennomføres, hvordan deltakerne i slike samtaler forhandler om mening i sammenhengen, og hva dette betyr for praksis. Forfatteren diskuterer muligheter og begrensninger knyttet til teknologien fjerntolkingen foregår gjennom, hva de innebærer for tolkingen, og hvordan det berører de som er involvert i tolkede samtaler.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Marianne Storm og Elisabeth Willumsen (red.)
Deltakelse – et helsefremmende perspektiv
Hvordan endrer roller og relasjoner seg når ulike aktører og tjenester en involvert? Boken løfter fram sentrale aspekter ved deltakelse i helse- og velferdstjenester relatert til helsefremming, samhandling, innovasjon, teknologi og ledelse.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

Erik Falkum
Hva er psykiatri? Om fagets grunnlagsspørsmål
Denne boken tar for seg indre og ytre faktorer som rammer inn og begrenser tenkning og praksis i psykiatrisk behandling. Diskusjonen om grunnlagsproblemer i faget kan skjerpe blikket for manglene, fremme faglig åpenhet og belyse temaer som må adresseres for å nå fram til en omforent kunnskapskjerne.
Utgivelse: Mars.
Fagbokforlaget

9788234008283 lysø

Knut Ole Lysø
Statistisk analyse med SPSS. Ein vegvisar
Boka er ein vegvisar for korleis ein kan nytte statistikkprogrammet SPSS for statistiske analysar av eit datamateriale, og korleis ein kommuniserer trinnvis med SPSS gjennom menyane.
Utgiving: Mars
Samlaget

Karin Gustavsen
Livet bak tallene — Dårlige levekår og fattigdom sett innenfra og hva vi kan gjøre med det
I Norge lever i alt 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Det viser tall fra SSB. Disse barna har ikke de samme godene og mulighetene som andre barn, og det kan skape sosial ulikhet. Boken gir kunnskap om hva dårlige levekår er, hva levekårstress over tid kan medføre for barnefamilier og hvordan det påvirker hverdagsliv og framtidsmuligheter.
Utgivelse: Primo april.
Fagbokforlaget

APRIL

Den nye offentligheten

Jürgen Habermas
Den nye offentligheten. Strukturendring og deliberativ politikk (arbeidstittel)
Oversatt av: Anders Dunker.
60 år etter at Jürgen Habermas ga ut sin første og viktigste bok Borgerlig offentlighet (1962) tar 93-åringen opp igjen de samme diskusjonene i sin siste bok. I boken drøfter Habermas hvordan de tradisjonelle mediene kommer i skyggen av nye sosiale medier og digitale plattformer som dominerer det offentlige ordskifte og setter den frie uavhengige pressen og politisk debatt i skyggen.
Utgivelse: 3. april.
Cappelen Damm Akademisk

Hilde Dybvik og Henriette Jæger
Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen
En samlet introduksjon til norskfaglige emner i barnehagelærerutdanningen, som språkutvikling, flerspråklighet, fortelling, litteratur, tekstskaping, språklek og samtaler. Et viktig mål med boka er å få studentene til å reflektere over hvordan de kan omsette rammeplanens føringer til praksis.
Utgivelse: 3. april.
Cappelen Damm Akademisk

Ole Martin Moen
Skolens omsorgssvikt
I denne boka stiller Ole Martin Moen – professor og tidligere lærer – spørsmålet: Utsetter det norske skolesystemet barn for systematisk omsorgssvikt? Blir barns behov for beskyttelse og ernæring møtt? Og er det forsvarlig at barn ikke har et klart skille mellom skole og fritid, og at prestasjonene deres fra 12-årsalderen blir gjort bestemmende for barnas videre muligheter i livet?
Utgivelse: 3. april.
Cappelen Damm Akademisk

Norske partier og velgere

Tor Bjørklund i samarbeid med Axel Fjeldavli
Norske partier og velgere. Valgresultatenes historiske røtter
Denne boka gir en oversikt og analyse av de toneangivende norske politiske partiene fra starten av i 1880-årene og fram til i dag. For å forstå partiene slik de er i dag, kreves kjennskap til historien og kjennskap til deres velgere. I boka knyttes valgforskning og historie tett sammen.
Utgivelse: 10. april.
Cappelen Damm Akademisk

Litteratur og politikk (002)

Stefka Eriksen
Litteratur og politikk i middelalderens Norge
Denne boka handler om litteraturen historikerne «glemte» da de skulle skrive om den norske nasjonen på 1900-tallet, nemlig den oversatte middelalderlitteraturen. På 1200-tallet, under det som kalles storhetstiden, ble Norge bygget i kontakt med Europa, og som en del av et internasjonalt kulturelt og politisk fellesskap. Som en del av dette ble Europas litteraturarv gjort tilgjengelig på norrønt.
Utgivelse: 10. april.
Cappelen Damm Akademisk

Gunnar Ketil Eriksen og Øyvind Ravna
Allmenningsretten i Norge
Denne boka omhandler den offentlige forvaltningen av utmarks- eller allmenningsområder i Norge. Fremstillingen gir en beskrivelse og undersøkelse av eksisterende ordninger for disse områdene, nærmere bestemt statsallmenninger forvaltet etter fjellova og lov om skogdrift i statsallmenningene, statsgrunnen i Nordland og Troms og Finnmarkseiendommen. Videre beskrives historikk, bruksrettigheter og eiendomsforhold. Boka omtaler bygdeallmenningene samt forslaget til Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget om en Hålogalandsallmenning. Også forvaltningen av den samiske reindriften i Norge beskrives kort.
Utgivelse: 13. april.
Cappelen Damm Akademisk

Børre Pettersen, Atle Johansen
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern MV. 12. utg.
En lettfattelig og nyttig kommentarutgave til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
Utgivelse: Primo april.
Gyldendal Akademisk

Rune Hausstätter
Spesialpedagogikkens samfunnsmandat. Fra teori til praksis
Hva er spesialpedagogisk profesjonalitet? Denne boka tar utgangspunkt i vitenskapsteoretiske perspektiver og drøfter spesialpedagogisk praksis i lys av ulike teoretiske tilnærminger og tradisjoner.
Utgivelse: Primo april.
Fagbokforlaget

Eirik J. Irgens
Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring, 2. utgave
Skolen gir en oversikt over de viktigste retningene innenfor organisasjon og ledelse og drøfter hvilken innvirkning de kan ha på praksis i skole og utdanning. Boka belyser hva som kjennetegner god praksis, mulige dilemmaer når ideer om styring møter forventninger om lokal frihet, og hvordan vi kan ivareta skolens doble samfunnsoppdrag – utdanning og danning.
Utgivelse: Primo april.
Fagbokforlaget

Vivian Kjelland
Studer smartere. Studieteknikker som faktisk virker!
Ny forskning har lært oss mer om hvordan hjernen vår fungerer, og om hvordan vi lærer best. Disse metodene er verken vanskelige eller tidkrevende, og de kan gi deg mye større utbytte av årene som student. I Studer smartere kan du lese om disse metodene, og hvordan du på en enkel måte kan ta dem i bruk.
Utgivelse: 19. april.
Cappelen Damm Akademisk

Islam

Marianne Hafnor Bøe og Mona Helen Farstad
Islam. Tro, praksis og tilhørighet
Hvordan kan vi studere og forstå islam som religion? Hvilket mangfold finnes blant muslimer? Boka tar utgangspunkt i hovedtemaene tro, tilhørighet og praksis når den presenterer islams tekster og tradisjoner, samt viser hvordan muslimer faktisk lever, og hvordan de forholder seg til sin religion.
Utgivelse: 20. april.
Cappelen Damm Akademisk

Nina Witoszek og Eva Joly
Norske tillitspatologier
Kan det det bli for mye tillit i et samfunn? Gjennom åtte eksempler fra norsk samfunnsvirkelighet, kaster forfatterne lys over juridiske, moralske og politiske mekanismer bak overtillit i Norge. Forfatterne retter oppmerksomheten mot forhold hvor tillit slutter å være en bærebjelke for demokrati, og i stedet underminerer andre sentrale verdier som ansvarlighet, likebehandling og ærlighet.
Utgivelse: 20. april.
Cappelen Damm Akademisk

9788215056708 20f33b978ea03d6a050826ee10bf4b81

Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Strategi for bærekraftig forretningsdrift. Fra teori til handling
Bærekraftige bedrifter kan være både konkurransedyktige og lønnsomme. Å ta vare på folk og miljø er nødvendig for å lykkes i en verden der både bedriftens kunder og eiere er stadig mer bevisste. Selskaper som verdsetter bærekraft og samfunnsansvar er fremtiden.
Utgivelse: 24. april .
Universitetsforlaget

9788215058153 b94681d0a38156cd4df2d12dfd217a75

Ignacio Garcia de Olalla
Finansiell analyse og verdsettelse
Trenger du en innføring i finansiell analyse og verdsettelse? Her får du de grunnleggende modellene og de vesentlige begrepene. Og du forstår hva du kan bruke dem til.
Utgivelse: 24. april.
Universitetsforlaget

Moral og etikk i islam

Safet Bektovic
Moral og etikk i islam
Denne boka gir en introduksjon til islamsk grunnlagsetikk, gjør rede for kildene til moral i islam, presenterer de viktigste tolkningsperspektiver og forklarer den praktiske bruken av etiske prinsipper, historisk og i nåtid.
Utgivelse: 29. april.
Cappelen Damm Akademisk

Espen Hjort
Fellesskap og forandring
Praktisk fagforeningsarbeid som skaper engasjement.
Utgivelse: Medio april.
Gyldendal Akademisk

Vidar Husby
Målbevisst ferdighetstrening
Deliberate practice, eller målbevisst ferdighetstrening, er en metode for å øve på de praktiske ferdighetene som trengs for å bli en god terapeut. Basert på ekspertiseforskning fra andre fagområder, og med utgangspunkt i hva akkurat du synes er utfordrende, utgjør målbevisst ferdighetstrening et øvingsverktøy helt uavhengig av hvilken terapimodell du jobber ut fra.
Utgivelse: Medio april.
Gyldendal akademisk

May Britt Postholm
Innføring i skoleutvikling for lærerstudenter
Skoleutvikling handler dypest sett om å studere praksiser i klasserommet for å utforske om noe bør endres, forbedres eller justeres. Skoleutvikling må derfor være i lærerens bevissthet hele tiden og av den grunn også integreres i grunnskolelærerutdanningen.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

9788245034974

Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten
Fellesbarnehagen
Tid for å utvikle Fellesbarnehagen! Denne boken handler om hvordan styring, ledelse og samarbeid kan bidra til å realisere Fellesbarnehagen. Fellesbarnehagen er en barnehage for alle barn, der målet er integrering i samfunnets fellesskap.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Ingvil Brügger Budal; Trude Bukve og Samuele Mascetti
Språkspor (arbeidstittel)
Hvordan kan omgivelsene bidra til tilegnelsen av ny kunnskap? I denne boken viser forfatterne hvordan stedsnavn, gatenavn, skrift i bybildet osv. kan gi konkrete startpunkter for utforskning av språklig variasjon og mangfold.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Håkon Holien og Tor Tønsberg
Norsk lavflora. 3. utgave
Norge har en svært rik og variert lavflora, også sett i et internasjonalt perspektiv. Boka gir en innføring i lavenes biologi. Hovedformålet er å presentere et representativt utvalg av norske lavarter. Denne utgaven er betydelig utvidet og har fargebilder og korte beskrivelser av mer enn 500 lavarter.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Ingvild Austad, Leif Hauge, Ellen Svalheim, Trygve Aamlid, Kristina Bjureke og Line Rosef
Norske blomsterenger. Forbilder, frøblandinger, etablering og skjøtsel
Boken presenterer forbildeenger i ulike regioner, og gir også råd om hvilke arter som bør velges hvor, hvordan en best etablerer en blomstereng, bruk av friskt plantemateriale eller høy, frøinnsamling samt hvordan de nyetablerte blomsterengene skal skjøttes.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Erik Hagaseth Haug
Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning, 2. utgave
Denne boka gir innsikt i hvordan begrepene karrierekompetanse, karrierelæring og karriereundervisning kan forstås, og hvordan praksis og veiledning basert på karrierelæringsperspektivet kan utøves. Andre utgave reflekterer utviklingen på fagfeltet de siste årene, blant annet nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, og den er oppdatert med nyere forskning, teoriutvikling, ressurser og arbeidsmåter.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Ralf Kirchhoff, Erlend Vik og Atle Ødegård (red.)
Lederroller i endring. Det spesielle med ledelse i helsetjenesten
Lederrollen i helsetjenestene er i endring, og speiler internasjonale og nasjonale trender. Boken gir en praktisk organisasjons-/rolleteoretisk tilnærming til feltet, som gir innsikt i og forståelse av helselederes spesielle arbeidshverdag.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Michael Due Larsen og Espen Skarstein Kolberg
Kasuistikker i klinisk farmasi
Kasustikker i klinisk farmasi inneholder 47 pasientkasus som viser hvordan kliniske problemstillinger i farmakologi og farmakoterapi kan løses i praksis.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Cecilie Pedersen Dalland; Silje Hølland og Louise Mifsud
Observasjon som metode
Observasjon er en mye brukt metode i kvalitativ forskning. Det å observere elever og lærere er spennende, men også utfordrende og krevende. For å få til en god observasjonsstudie er det blant annet viktig med et bestemt fokus for observasjonen, tydelig problemstilling og/eller forskningsspørsmål, oversikt over sentrale kilder for temaet, god oversikt over etiske retningslinjer, systematiske observasjonsnotat og evne til å bearbeide og analysere observasjonsdataene.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

9788245045154

Tormod Heier (red.)
Krigen i Ukraina
Hvordan kan vi forstå krigen i Ukraina? Hva kan vi lære av krigens første år, og hva er konsekvensene for Norge, Europa, NATO og EU? I denne boken kaster 20 norske forskere, fra ulike ståsted og med ulike analytiske perspektiver, lys over et av Europas mørkeste kapitler.
Utgivelse: April.
Fagbokforlaget

Sveinung Nordstoga
Arvid Torgeir Lie – ein tingas lydhøre mann. Ein tekstbiografi
Arvid Torgeir Lie (1938–2020) er blant dei fremste norske lyrikarane i etterkrigstida. Med bakgrunn i gruvesamfunnet Åmdals Verk i Tokke kommune skreiv han dikt inspirert av haiku-tradisjonen, i tillegg til arbeidardikt, landskapsdikt og meir sivilisasjonskritiske dikt om medieutviklinga. Tekstane speglar seg i oppvekstmiljøet, med ei sterk fellesskapskjensle, men han går også i dialog med tradisjonen og søkjer mot eit genuint uformelt, munnleg og avvæpnande poetisk uttrykk. I denne boka trekkjer Nordstoga nokre linjer gjennom heile Lie sitt forfattarskap.
Utgivelse: April.
Scandinavian Academic Press

Ingelin Testad, Arnfinn Fiskå, Geir Sverre Braut og Mona Halvorsen (red.)
Aldring. Nye forutsetninger i en ny tid
Hva vil det si å bli eldre i dag? Og hva betyr det for samfunnet at det blir stadig flere eldre, men at de eldre også er friskere enn før? Den aldrende kroppen gjennomgår en rekke naturgitte forandringer. Eldre opplever i tillegg at kulturen påfører dem begrensninger. Allikevel opplever mange eldre at det åpnes nye muligheter som var utenkelige for bare noen tiår siden. Forfatterne ser i denne boken nærmere på de eldres rolle i et historisk perspektiv og i et nåtidsperspektiv. Boken kaster også lys over hvordan samfunnet har planlagt og planlegger eldreomsorgen, og hvordan dette fagfeltet blir synlig i den offentlige debatten.
Utgivelse: April.
Scandinavian Academic Press

MAI

Frode Heldal
DEBUTANT!
Levende team
Boka gir deg kunnskap om hvordan du best leder, motiverer, setter sammen, utvikler og trener team. Boken kombinerer forskningens perspektiver med praktiske eksempler fra ulike arenaer som team opererer i, og inneholder en egen metodedel for praktisk bruk og teamutvikling. Bokens tittel henspiller på et grunnpoeng i boka, nemlig at team må være i bevegelse for å holde seg levende.
Utgivelse: 2. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Jan Ove Ulstein
Sosiologi og teologi på det lange 70-talet. Møte og konflikt – med Helge Hognestads doktoravhandling som dreiepunkt (arb.tittel)
Er sosiologien ein nyttig augeopnar eller plagsam kritikar for kyrkje og teologi? Dette spørsmålet var heitt på 70-talet. Vi fekk ein spenstig nybrotsfase for religionssosiologien. Og Helge Hognestad brukte kunnskapssosiologien aktivt i ei teologisk doktoravhandling med påstand om at forkynnaren ikkje la ut bibeltekst, men legitimerte kyrkjeinstitusjonens lutherske læreunivers. Det skapte heftig debatt.
Utgivelse: 4. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Intervju som metode

Bengt Andersen og Joar Skrede
Intervju som metode
I hvilke forskningsprosjekter kan intervjuer være et strategisk riktig valg? Hvordan utfører man et intervju i praksis? Hvordan gå fra intervjudata – via analyse og teoretisk refleksjon – til ferdigstilling av en fagtekst? I denne boken gir forfatterne sine svar på disse og andre spørsmål.
Utgivelse: 8. mai.
Cappelen Damm Akademisk

9788215035918 9ffc2a2f5da62e51a5a46360d994ab39

Anne Marita Milde, Magne Arve Flaten og Janne Grønli (red.)
Biologisk og medisinsk psykologi
Mange lidelser har et biologisk grunnlag, men også tanker, følelser og atferd kan påvirke helse. Det er dette samspillet som er den røde tråden i denne læreboken.
Utgivelse: 8. mai.
Universitetsforlaget
https://www.universitetsforlaget.no/media/catalog/product/9/7/9788215035918_9ffc2a2f5da62e51a5a46360d994ab39.jpg

Øivin Christiansen og Bente Heggem Kojan (red.)
Beslutninger i barnevernet. 2.utgave
Hva er en beslutning, og hvilken betydning har disse beslutningene for barnevernets praksis?
Utgivelse: 12. mai.
Universitetsforlaget

Knut Dørum
Norsk politisk historie. Bind 1: 1660-1884
Forfatteren gir en samlet framstilling av den norske politiske historien i perioden, med langt flere perspektiver enn i tidligere framstillinger. I boka presenterer og drøfter han den siste forskningen på feltet, og kaster samtidig nytt lys over periodens dominerende folkebevegelser, politiske strømninger og sentrale utviklingstrekk.
Utgivelse: 15. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Atle Hauge, Maria Røhnebæk og Sigrid Myklebø (red.)
Innovasjon – en innføring
Innovasjon – en innføring tar for seg de viktigste perspektivene på innovasjon, og gir en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til innovasjon som fagfelt og fenomen. Boken viser hvordan innovasjon kan studeres i ulike settinger, faser og nivåer, og er skrevet som en innføringsbok til bruk på bachelor- og masternivå.
Utgivelse: 15. mai.
Cappelen Damm Akademisk

9788215067261 0feee79955bd8110b6bc2ea2e8ba94ee

Elisabeth Willumsen og Atle Ødegaard (red.)
Tverrprofesjonelt samarbeid − et samfunnsoppdrag. 3.utg.
Tverrprofesjonelt samarbeid er et samfunnsoppdrag for alle som arbeider med velferdstjenester. Godt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å skape gode tjenester og videreutvikle tjenestetilbudet.
Utgivelse: 18. mai
Universitetsforlaget

9788215068312 26a581e02cb6935c35b4b2372bb095d7

Bjørnar Karlsen Kivedal
Anvendt statistikk og økonometri. Grunnleggende temaer og anvendelser i Gretl og R
Hovedfokuset gjennom boken er grunnleggende regresjonsanalyse. Beregningene og analysene vises direkte i Gretl og R, noe som gir kunnskap om verktøy som umiddelbart kan brukes i praksis.
Utgivelse: 19. mai.
Universitetsforlaget

9788215045689 9e1384deec00444f5f2aea6ee8a5dcca

Anne Kveim Lie
Helsevesenets organisering. For medisinstudenter
Anne Helene Kveim Lie har sammen med kolleger skrevet en kortfattet bok om helsevesenets organisering.
Utgivelse: 22. mai.
Universitetsforlaget

Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen
I begynnelsen var fortellingen. 3. utgave
Fortellingen har en sentral plass i alle religioner og livssyn. I denne boka møter vi fortellinger fra hinduisme, buddhisme, jødedom, sikhisme, kristendom og islam, samt ulike måter å forstå disse fortellingene på.
Utgivelse: 26. mai.
Universitetsforlaget

Lars Nyre
Teknologidyret. En innføring i teknisk rasjonalitet
Hvordan forholder du deg til teknologi? Hvordan kan vi forstå den teknologiske utviklingen? Og hvordan skapes og brukes nye teknologier i samfunnet vårt?
Utgivelse: 29. mai
Universitetsforlaget

Karen Walseth Hara og Liv Kvalvik
Veileder i trygdemedisin 10. utg.
Trygdemedisin dreier seg om forholdet mellom medisinsk praksis og trygd. Leger og annet helsepersonell er viktige premissleverandører for en rekke trygdeytelser og har derfor behov for å ha oppdatert oversikt over det relevante regelverket.
Utgivelse: Medio mai.
Gyldendal Akademisk

Sophie Merrild Juul, Sebastian Simonsen og Sigmund Karterud
Kort og godt om mentalisering
I denne boken kan du lese om hva mentalisering egentlig er, hvordan den utvikles, og hva som skjer når den svikter.
Utgivelse: Medio mai.
Gyldendal Akademisk

Bjørn Rudaa
Bedriftsøkonomi for tillitsvalgte
Kunnskap om bedriftsøkonomiske forhold er nyttig for at tillitsvalgte skal få best mulig gjennomslag for sine krav og innspill i lokale lønnsforhandlinger. Kunnskap om ulike tallstørrelser knyttet til bedriftens økonomi vil ofte være viktig med hensyn til utfall av lønnsforhandlingene i bedriften.
Utgivelse: Medio mai.
Gyldendal Akademisk

Thomas Hoholm og Kari Kværner
Håndbok i helseinnovasjon
Boken gir deg verktøyene du trenger for å bidra til å forme fremtidens helsetjenester. Boken samler forskningsbaserte råd og verktøy som hjelper deg til å involvere menneskene som bruker tjenestene, ta gode beslutninger underveis, legge til rette for samarbeid med private aktører og spre de gode løsningene slik at enda flere får nytte av dem.
Utgivelse: 22.mai.
Cappelen Damm Akademisk

Peter drucker

Åge Johnsen
Peter Drucker
Mange forbinder Peter Drucker med tre forhold: målstyringsmodellen, rådet om at lederlønninger bør være innenfor 20 ganger vanlig ansattes lønn og påstanden om at «kultur spiser strategi til frokost». Mange oppfatter Drucker som en tvilsom styrings- og ledelsestenker fordi det er så delte oppfatninger om ham. Drucker ble kjent for å fange tidsånden med nye begreper og modeller, men hvor mye av hans bidrag er aktuelle for oss i dag?
Utgivelse: 25. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Victor Norman
Hva er alternativet?
En liten åpen bok om samfunnsøkonomi.
Utgivelse: 25. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Prosjektledelse

Anne Live Vaagaasar og Torgeir Skyttermoen
Prosjektledelse på 1-2-3
Boken gir en kortfattet oversikt innen fagfeltet prosjektledelse og presenterer sentrale prosesser og komplekse forhold innenfor fagfeltet på en lettfattelig måte og gir deg noen knagger til å hekte mer omfattende kunnskap på.
Utgivelse: 31. mai.
Cappelen Damm Akademisk

Ingvild Tisløv
Diagnose fattig
Som psykologer trenes vi i å jobbe emosjonelt og kognitivt med pasienter. Psykologstudiet fester denne sannheten i oss fra første dag: dere skal ikke redde klientene, men lære dem å leve med ubehaget. Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Men hva når hvordan du har det faktisk er viktigst?
Utgivelse: Ultimo mai
Gyldendal Akademisk

Lindrup m.fl
Innføring i tollavgift
Første bok i moderne tid som tar for seg hele tollfeltet. Boken er både rettet mot tollerutdanningen og profesjonsutøvere.
Utgivelse: Ultimo mai.
Gyldendal Akademisk

Silje Warberg og Frode L. Boasson (red.)
Det mediale gjennombruddet – medieestetiske lesninger av det senere 1800-tallets litteratur
Denne antologien undersøker både den etablerte gjennombruddslitteraturen og litteratur som tidligere har gått under radaren i et medie- og litteraturhistorisk perspektiv. Boken viser hvordan litteraturen fra andre halvdel av 1800-tallet tok del i kommunikasjonsutviklingen fra innføringen av nye teknologier til etableringen av den kommersielle pressen.
Utgivelse: Mai.
Scandinavian Academic Press

Nils Ivar Agøy
Knuste drømmer – kirken og arbeiderbevegelsen i tiden fra 1940 til ca. 1960
Både arbeiderbevegelsen og kirken har i høy grad vært med på å forme det moderne norske samfunnet. Forholdet mellom dem var ofte anstrengt – til dels fiendtlig – i årtiene før andre verdenskrig. Under og etter krigen var det mange som drømte om å starte på ny frisk, med okkupasjonstidens opplevelser av fellesskap og samarbeid som grunnlag. Denne boka utforsker hvordan det gikk med disse drømmene. Ulike ambisjoner for det gode samfunnet tørnet sammen og det ble etablert fronter og samarbeidslinjer som har preget norsk samfunnsliv langt inn i det 21. århundre. Knuste drømmer bygger på nye kildestudier, og boka er nødvendig lesning for alle som vil forstå nyere norsk historie.
Utgivelse: Mai.
Scandinavian Academic Press

9788245033700

Aina Mee Ertzeid
Lærebok i straffeprosess
Gjennom boken følges en fiktiv straffesak. I fremstillingen av reglene brukes også andre praktiske eksempler, kontrollspørsmål og oppgaver. Boken fremhever den virkeligheten som reglene skal fungere i, og avveiningen av hensyn som reglene er uttrykk for. Formålet er at det skal være lettere å forstå reglene og sammenhengen mellom dem, i tillegg til at det skal bli morsommere å lære.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog, Leif Ove Larsen og Hallvard Moe
Metodebok for mediefag, 5. utgave
Hvilke vitenskapelige metoder trenger man å kjenne til når man skal studere mediene? Ny utgave av en mye brukt innføring i metode for mediefag og tilgrensende områder.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Birte Hillestad, Olaf Husby, Hege Langfjæran, Sissel Robbins og Åsta Øvregaard
Norwegian on the Web 1 Textbook og Workbook, 2. utgave
Denne tekstboka og arbeidsboka er utviklet i tilknytning til det nettbaserte norskkurset Norwegian on the Web. NoW 1 dekker nybegynnernivå (A1–A2) og egner seg for innlærere med akademisk bakgrunn. Med tilhørende arbeidsbok.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Magnhild Selås og Tone Helene Skattør (red.)
Leik i norskfaget
Denne boka presenterer leikne arbeidsmåtar i norskfaget i heile grunnskulen. Leiken er viktig for språklæring og språkutvikling – gjennom leik lærer barn å bruke språket både skriftleg og munnleg i ulike situasjonar.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

9788245038156

Marianne Riddervold og Jarle Trondal
Å studere EU
Hvordan oppstod EU, og hva betyr unionen for hvordan Europa fungerer? Hvordan forholder Norge seg til EU som ikke-medlem? Denne boken tilbyr en grundig og samtidig lett forståelig introduksjon til EU. Del av den nye Å studere-serien fra Fagbokforlaget.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Bjørnar Østby
DEBUTANT!
Konfliktløsing og fredsarbeid
Hvordan arbeides det globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt for å forhindre, begrense og avslutte væpnede konflikter? Denne boken er en innføring til fagområdet internasjonalt fredsarbeid.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Sondre Lindahl
DEBUTANT!
Kampen mot terrorisme
Boken tar for seg hvordan debatten om bekjempelse av terrorisme har utviklet seg fra 1970-årene og frem til i dag. Boken viser hvordan terrorisme har blitt tenkt om før og etter terrorhandlingene i 2001, og hvordan ulike «forståelser» påvirker hvordan vi møter fenomenet.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

9788245040302

Hans Erik Næss
Hvordan forstå globalisering. Seks begrepspar som forklarer verden
Hvordan forstå globalisering tilbyr en original inngang til dette fenomenet og begrepet. Den tar utgangspunkt i seks begrepspar som definerer sosialt liv.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

9788245045932

Ove Skarpenes og Roger Hestholm (red.)
Sosiologisk analyse
Hva kjennetegner en god analyse? Tanken bak denne boken er å vise snarere enn fortelle hvordan problemstilling, teori, metode og data henger sammen i gode sosiologiske undersøkelser.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Kåre Hauge
Lærerens kollektive prosesser
Målet med denne boken henger sammen med et av målene for lærerutdanningene: å utvikle lærerens profesjonelle rolle og identitet. Læreren skal ha kunnskap om skolen som organisasjon, profesjonelt utviklingsarbeid og profesjonsetisk bevissthet som grunnlag for læreres samarbeid med kolleger, foresatte og ulike instanser.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Ole Jacob Madsen
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Samfunnspsykologi legger til grunn at mennesket er et sosialt vesen, og derfor får forhold som tilhørighet, sosial ulikhet, politikk og økonomi stor betydning for vår psykiske helse. Boken er en del av Fagbokforlagets En kort introduksjon-serie.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Henrik Berg
Vitenskapsteori for psykologiske fag
Psykologi består av både naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige strømninger. Boken tegner dermed et bilde av et sammensatt fag med ulike vitenskapsteoretiske skoler og teoretikere.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Kari Vevatne og Grethe Heidi Bjerga (red.)
Veiledning. I et humanistisk-eksistensielt perspektiv
I denne boken vektlegges det at det er i møtet mellom veileder og veisøker utveksling av teori og praksis skjer, og at veisøker får mulighet til å utvikle ny erkjennelse og at relasjonens betydning vektlegges.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Randi Granbo
Forebygging av funksjonstap og fall hos hjemmeboende eldre
Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd. Boken belyser mulige konsekvenser aldringsprosessen kan ha for fungering i hverdagen, og gir konkrete råd om enkle tiltak for å opprettholde funksjon og selvstendighet.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Inge Nordhaug og Thor Aage Egeland
Barn i konfliktsonen
Denne boka handler om konflikter der barn er involvert. Forfatterne tar for seg ulike etaters behandling av slike konflikter, og beskriver prosesser som kan øke eller dempe dem.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Lars Ravn Øhlckers, Johan Siqveland og Andreas Høstmælingen
Godt nok og bedre. Kvalitet i psykisk helse- og rus-tjenester
Forfatterne presenterer hvordan de ulike nivåene i psykisk helse- og rustjenester jobber for å skape og sikre god kvalitet, fra det politiske nivået og de sentrale myndigheter ned til det kliniske møtet mellom profesjonsutøver og pasient.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Åshild Fause, Espen Gade Rolland og Karina Sebergsen (red.)
Klar for praksisstudier i psykisk helse- og rustjenester. Sykepleierens særegne ansvar
Hensikten med denne boka er å tydeliggjøre sykepleiens bidrag, betydning og ansvar i tjenesteområdet psykisk helse og rus. Dette er en bok som forbereder bachelorstudenter i sykepleie til praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunale psykisk helse – og rustjenester.
Utgivelse: Mai
Fagbokforlaget

Øyvind Sandbakk, Guro Strøm Solli og Hanne Staff (red.)
Den kvinnelige idrettsutøveren. Trening, helse og prestasjon
Det aller meste av forskning innen idrettsfysiologi har en ikke ubetydelig kjønnsbias, da i favør menn. Internasjonalt vokser fysiologiske kjønnsforskjeller i idretten som forskningsfelt. Her er et kunnskapsbasert norsk bidrag, som har som ambisjon å sammenfatte funnene og bidra til å utvikle feltene treningslære, treningsplanlegging og prestasjon.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Øyvind Sandbakk og Silvana Bucher Sandbakk
Innføring i treningsfysiologi
Innføring i treningsfysiologi er en lærebok som beskriver kroppens anatomi, fysiologiske responser i hvile og under fysisk aktivitet og tilpasninger som skjer ved systematisk trening.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Bård Bogen og Lars Peder Vatshelle Bovim (red.)
Gangfunksjon. Undersøkelse og trening
Ganganalyse er sentralt innen fysioterapi. Dette er fordi sykdom og skade kommer til uttrykk i hvordan vi beveger oss. De fleste av oss går ofte, og gange er en bevegelsesmåte som er naturlig for de fleste. Ganganalyse er dermed et viktig verktøy for å kunne avdekke behandlingsbehov.
Utgivelse: Mai.
Fagbokforlaget

Thomas Hylland Eriksen, Ursula Münster og Sara Asu Schroer (red.)
Anthropocene (arbeidstittel)
Klimaendringer og miljøødeleggelser er en konsekvens av at vi har trådt inn i menneskehetens tidsalder, antropocen. Det er ikke lenger bare verden som endrer seg rundt oss, det er like mye vi som endrer den. Og vi kjenner ennå ikke rekkevidden av dette, bare at konsekvensene er og vil bli store. Denne boken samler helt ny kunnskap om menneskeskapte endringer i naturen. Anthropocene gir leseren en tverrfaglig og unik innsikt i et fagfelt som ennå er i sin spede begynnelse. Boken er skrevet på engelsk – for et norsk og internasjonalt publikum.
Utgivelse: Mai.
Scandinavian Academic Press

JUNI

Per-Bjarne Ravnå
Gresk og romersk politisk historie
Boka gir en lett tilgjengelig oversikt over gresk og romersk politisk historie, fra antikkens første bystater til det vestlige Romerrikets oppløsning. I denne andre utgaven (2023) har forfatteren inkludert den nyeste forskningen på feltet, og utstyrt boka med nye kart og illustrasjoner.
Utgivelse: 1. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Peder Inge Furseth
Digital transformasjon og innovasjonsevne i norske bedrifter
Digital transformasjon er å endre bedriften slik at den skaper ny verdi for kundene gjennom nye digitale tjenester. Denne boken forklarer hva digital transformasjon er og kommer med konkrete anbefalinger om hva bedrifter skal foreta seg for å lykkes med transformasjon i en stadig mer digital økonomi. Anbefalingene bygger på nye intervjuer av norske ledere.
Utgivelse: 1. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Thomas Hoholm og Kari Kværner (red.)
Håndbok for innovasjon i helsesektoren
Utgivelse: 1. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Audun Jøsang
Informasjonssikkerhet. Teori og praksis. 2. utgave
Denne boken gir en bred og grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet.
Utgivelse: 4: juni.
Universitetsforlaget

Stein Tønnesson
En kort introduksjon til Vietnamkrigen
I En kort introduksjon til Vietnamkrigen forklarer forfatteren bakgrunnen for krigen, som varte fra 1959-1975, samtidig som han drøfter de sentrale årsakene til at krigen ble så langvarig og blodig som den ble. Han peker særlig på fire aspekter: den nasjonale frigjøringskampen fra vestlig imperialisme, intern borgerkrig, nabolandenes involvering og stormaktsrivaliseringen i regionen.
Utgivelse: 5. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Ignacio Garcia de Olalla
Finansiell analyse og verdsettelse. Arbeidsbok
Oppgavetrening er et viktig redskap når du skal lære deg finansiell analyse og verdsettelse.
Utgivelse: 9. juni.
Universitetsforlaget

Forskeren i forskningsprosessen

Cecilie Basberg Neumann og Iver B. Neumann
Forskeren i forskningsprosessen
Denne boka tar opp spørsmålet: Hvordan bli en god forsker og hvordan skrive ut forskningsresultatene på en god måte? Forfatterne viser hvordan valg av teorier, forskningsspørsmål og skrivearbeidet styres av blant annet forskerens kjønn, klasse og erfaringer.
Utgivelse: 12. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Jonas Jakobsen
Populismens politiske teori
Populismens politiske teori gir en oppdatert oversikt over populismebegrepets status i moderne politisk teori, og presenterer de mest sentrale stemmene, kontroversene og posisjonene i den akademiske populismedebatten.
Utgivelse: 15. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Håvar Brattli, Niels Frederik Garmann-Johnsen og Alexander Utne
DEBUTANTER! (Brattli og Utne)
Design Thinking
Design thinking, eller designtenking på norsk, er en sentral metodikk for innovasjon og nyskaping. I dag brukes prinsippene fra designtenkning av både store og små organisasjoner for å utvikle produkter, tjenester, prosesser eller andre typer løsninger. Denne boka gir en praktisk innføring i designtenkning, og er tilpasset både studenter og profesjonelle med ulik bakgrunn og forkunnskaper.
Utgivelse: 22. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Donatella De Paoli
Tilstedeværende ledelse
Utgivelse: 22. juni.
Cappelen Damm Akademisk

9788215067278 3ea97adc6fec77ed8dbc5a98362693f6

Ingunn Tollisen Ellingsen, Irene Levin, Berit Berg og Lise Cecilie Kleppe
Sosialt arbeid. En grunnbok. 2.utgave
Sosialt arbeid foregår på mange arenaer, og sosialarbeidere møter mennesker i ulike livssituasjoner. Denne innføringsboken presenterer mangfoldet i faget.
Utgivelse: 22. juni.
Universitetsforlaget

Kunsten å tenke sammen

Einar Duenger Bøhn
Kunsten å tenke sammen. Elementær logisk tenkning
Tenk deg at du går rundt i et mørkt rom med en lommelykt. Du kan peke den i retninger og lyse opp mange forskjellige ting, men hvis dere er mange, med mange lommelykter, så ser alle enda litt bedre. I denne boka skriver filosof Einar Duenger Bøhn om hva som skjer når vi tenker sammen. Hva er en god diskusjon, et godt argument og god kritikk? Svarene får du i denne boka.
Utgivelse: 26. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Klasse   en innføring

Jørn Ljunggren og Magne Flemmen
Klasse – en innføring
Klasse og ulikhet er et av de mest grunnleggende temaene i samfunnsforskningen og utgjør et sentralt perspektiv for å forstå sosiale endringer og motsetninger i dagens samfunn. På en pedagogisk og tilgjengelig måte forklarer forfatterne hvordan sosiologiske perspektiver og begreper kan forklare kjente og erfaringsnære sider ved klasseforskjeller i dagens samfunn.
Utgivelse: 26. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Peter Liljedahl
Building thinking classrooms i Matematics
Peter Liljedahls teori om «Building thinking classrooms» har møtt stor interesse fra forskere og lærere i hele verden. Nå kommer boken hans endelig på norsk.
Utgivelse: 28. juni.
Cappelen Damm Akademisk

Ebba Wergeland, Paul Norberg
Verneombudet 5. utg.
Verneombudet er det eneste bokverket som henvender seg til alle verneombud med et bredt spekter av arbeidsmiljøfaglige emner skrevet på et enkelt språk og med solid faglig innhold.
Utgivelse: Ultimo juni.
Gyldendal Akademisk

Bjarne Berg Wig
Lean 2. utg
Lean handler om å lage produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og med minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring.
Utgivelse: Ultimo juni.
Gyldendal Akademisk

Christina Jensen
Håndbok i småkravsprosess
Inngår i håndbokserien, rettet mot advokater og andre som jobber med småkravsprosess.
Utgivelse: Ultimo juni.
Gyldendal Akademisk

Jon Olav Bjergene
På sporet av den tapte pensjon 2. utg.
Dette er en bok som viser deg at pensjon er viktig. I boken vil du få konkrete råd og tips om hvordan du kan få mer i pensjon. Du vil få kunnskap om medbestemmelse i form av kollektive og individuelle forhandlinger og tips og råd om forhandlingssituasjonen.
Utgivelse: Ultimo juni.
Gyldendal Akademisk

Bjørn Weider-Krog
Arbeidslivskriminalitet
Utgivelse: Medio juni.
Gyldendal Akademisk

Ellen Rees
Den populærkulturelle Ibsen – en studie i norsk resepsjon
Henrik Ibsen er så å si overalt i Norge – både i mediene og i landskapet – men ingen har undersøkt hva dette kan fortelle oss om hvordan dramatikeren blir oppfattet utenfor klasserommet og teatersalen. Ibsens status som verdensforfatter gjør ham til et norsk folkeeie. I denne boka undersøker Ellen Rees hvordan Ibsen blir brukt i medier og kontekster som vanligvis faller utenfor en litteraturvitenskapelig studie.
Utgivelse: Juni.
Scandinavian Academic Press

9788234008269 berre på leik

Liv Anne Fossbråten
Berre på leik
Boka gir ei grunnleggande innføring i dramateori, og forfattaren legg vekt på samanhengen mellom dramafaget og barns leik, og korleis ein kan stimulere barna sin eigen skaparevne og la dei oppleve kunst på sine eigne premissar.
Utgiving: Juni
Samlaget

JULI

Teknologi i omsorg

Mari Synnøve Berge
Teknologi i omsorg
Boken gir en innføring i de vurderingene som må gjøres både faglig og personlig når det gjelder å ta i bruk teknologi innen helse- og omsorgstjenesten. Den tar opp generelle problemstillinger rundt hva som er mulig teknologisk, og hvordan den enkelte må ha en høy faglig og etisk bevissthet rundt å bruke tilgjengelig teknologi.
Utgivelse: 27. Juli.
Cappelen Damm Akademisk

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.