Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Balansemerket deles ut i litteraturfeltet

Litteraturbransjen skal være et trygt og inkluderende sted for alle! Derfor har flere foreninger i litteraturbransjen jobbet sammen om å utvikle retningslinjer og varslingskanaler for å forebygge og håndtere diskriminering og seksuell trakassering. En rekke organisasjoner har nå oppnådd Balansemerket.

Hovedbilde+nettsak+(2)
Øverst til venstre: Amalie Kasin Lerstang i DnF. Midten til venstre: Inga Moen Danielsen i Tekstallianse (Foto: Yilei Wang). Nederst til venstre: Astrid H. Storrusten i Dramatikerforbundet (Foto: Kristine Helleisen). Øverst i midten: Arne Vestbø i NFFO (Foto: Ilja C. Hendel). Midten: Ingvild Christine Herzog i Forfattersentrum (Foto: Nina Ruud). Nederst i midten: Heidi Austlid i Forleggerforeningen (Foto: Kristin Hefte). Øverst til høyre: Alexander Løken i NBU (Foto: Moment Studio). Nederst til høyre: Hilde Lyng i Oversetterforeningen.

Balansemerket er Balansekunst sin merkeordning som tilbyr kursing og veiledning i arbeidet for mer inkluderende miljøer i kulturlivet. Kulturvirksomheter oppnår merket for ett år av gangen.
Dramatikerforbundet, Den Norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Oversetterforeningen, Tekstallianse, Norske barne- ungdomsbokforfattere, Forfattersentrum og Forleggerforeningen oppnår Balansemerket for å ha gjennomført kurs og tiltak.

Seksuell trakassering i feltet

I 2021 gikk flere av organisasjonene og foreningene på litteraturfeltet sammen om å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen. Resultatet var nedslående. 4 prosent av de spurte svarte at de hadde opplevd trakassering eller overgrep de siste to årene. I alt hadde 29 prosent av de spurte opplevd uønsket atferd på jobb i litteraturbransjen eller på bransjens sosiale møteplasser. Blant unge kvinner oppgir 1 av 4 at de har opplevd uønskede verbale kommentarer med seksuelt innhold i løpet av de siste to årene, f.eks vitser eller kjønnsdiskriminerende uttalelser.
Undersøkelsen tydeliggjorde et behov for holdningsarbeid og tydelige retningslinjer og varslingsrutiner. Dette har foreningene i litteraturfeltet nå utarbeidet.
Balansekunst og jurist Hans Marius Graasvold i advokatbyrået Graasvold & Stenvaag har stått for kursing rundt lovverk, maktforhold og grenser. Videre har samarbeidet resultert i grundige rutiner for varsling og håndtering av varsler, samt at medlemmer av litteraturfeltets foreninger nå får mulighet til å benytte en ekstern varslingstjeneste. Dette er viktig for å kunne omgå barrierer for varsling i en bransje med mange tette bånd og ujevne maktforhold.
– Forebygging handler i stor grad om bevisstgjøring, og dette arbeidet er et viktig steg i riktig retning. Det skal være trygt å si ifra, og vi håper disse verktøyene gjør det lettere, sier Astrid H. Storrusten, generalsekretær i Dramatikerforbundet.

Les rapporten her

Bistand til frilansere

– Det har vært spesielt viktig for oss i Tekstallianse at alle de uavhengige aktørene i hele landet blir ivaretatt, sier Inga Moen Danielsen, daglig leder i Tekstallianse.
En sentral utfordring i kulturfeltet er risikofaktorer knyttet til frilansarbeid. Svakt stillingsvern, nettverkskultur og konkurransepreg kan gjøre det svært vanskelig for frilansere å sette grenser og å varsle om kritikkverdige forhold. Mangel på fast arbeidsgiver kan også skape situasjoner hvor det er uklart hvem som man skal varsle til, og hvordan oppdragsgivere skal løse saker. Foreningene i litteraturfeltet har derfor gjort et grundig opprydningsarbeid og lansert en veileder for frilansere og selvstendige næringsdrivende.
I dette arbeidet har Dramatikerforbundet, Den Norske Forfatterforening og Balansekunst samarbeidet med Likestillings- og Diskrimineringsombudet. Veilederen lister eksempler på scenarier og gir svar på hvem som har ansvar for å motvirke og håndtere ubehagelige opplevelser frilansere kan stå i. Vi inviterer også frilansere til å ta kontakt både med foreningene og med Balansekunst.
– Retningslinjer gir en trygghet fordi de skaper en grenseoppgang og kan virke forebyggende, men det viktigste med arbeidet som har blitt nedlagt er veilederen og varslingsrutinene. Det at man som frilanser har et konkret sted å henvende seg, er helt avgjørende for at man tør å varsle. Det gjør det også enklere for oss som organisasjon å håndtere varsler, for som medlemsorganisasjoner kjenner vi ofte både varsler og den omvarslede, sier Hilde Lyng, foreningsleder i Oversetterforeningen.
– Frilansere har vern mot trakassering og diskriminering på papiret, men i praksis begrensede muligheter til å håndheve sine rettigheter. Da er det avgjørende at kunst- og kulturorganisasjoner gjør sitt for å rydde opp og synliggjøre standpunkt. Jeg håper andre kunst- og kulturfelt lar seg inspirere av arbeidet som her er gjort i litteraturfeltet, sier prosjektleder for Balansemerket, Victoria Steinland.

Videre arbeid

Balansemerket legger vekt på et samspill mellom ulike tiltak, hvor praktiske tiltak som retningslinjer og rutiner kun fungerer dersom folk opplever tillit og trygghet slik at de tør å gi beskjed om kritikkverdige forhold. Merket deles ut for ett år av gangen, og foreningene vil jobbe videre med holdningsskapende tiltak.
– Retningslinjene er en del av det kontinuerlige arbeidet som må gjøres for å sikre forfattere en trygg arbeidshverdag. Forfatterforeningen vil forplikte seg til å forebygge uønskede hendelser og lage trygge rammer i forfatterhverdagen, sier nestleder i Forfatterforeningen, Amalie Kasin Lerstang.
– Jeg vil berømme det viktige arbeidet som Balansekunst har gjort i denne saken, og er stolte over at vi i NFFO nå kvalifiserer til Balansemerket. For organisasjonene i kunst- og kulturlivet er det flott at vi har en koordinerende instans som hjelper oss å bli mer bevisste og kompetente på saker som angår likestilling og mangfold på stort, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.
Alexander Løken, leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, stemmer i:
NBU er glad at vi har kommet i mål med retningslinjene, og fått på plass gode varslingsrutiner for litteraturfeltet. Jeg vil berømme Balansekunst og de andre organisasjonene på feltet for et godt samarbeid i prosessen.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.